HGA545/2010
ID intern unic:  335073
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 545
din  25.06.2010
cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru redresarea
situaţiei în domeniul siguranţeitraficului rutier pînă în anul 2014
Publicat : 02.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 110-113     art Nr : 622
    Abrogată prin HG972 din 21.12.11, MO233-236/27.12.11 art.1074

    MODIFICAT

    HG936 din 09.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1022; în vigoare 01.01.12

    În temeiul articolului 5 din Legea nr.131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.103-106, art.443), avînd ca obiectiv prioritar de guvernare sporirea securităţii traficului rutier şi reducerea numărului de accidente rutiere, precum şi în scopul coordonării acţiunilor pentru asigurarea securităţii circulaţiei rutiere, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de acţiuni pentru redresarea situaţiei în domeniul securităţii circulaţiei rutiere pînă în anul 2014, conform anexei nr.1.
    2. Realizarea acţiunilor prevăzute în Planul menţionat se va efectua de către autorităţile/instituţiile implicate, în limitele alocaţiilor aprobate în legea bugetară anuală, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, bugetele autorităţilor publice vizate, precum şi din resursele investitorilor străini şi ale agenţilor economici.
    3. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale, în termen de o lună, să revizuiască planurile anuale de acţiuni în domeniul securităţii circulaţiei rutiere.
    4. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale vor asigura realizarea în termenele stabilite a prevederilor Planului menţionat şi vor informa semestrial Consiliul Naţional pentru Securitatea Circulaţiei Rutiere despre nivelul de îndeplinire a lor.
    5. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să asigure condiţiile necesare pentru realizarea măsurilor incluse în Planul nominalizat.
    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Consiliului Naţional pentru Securitatea Circulaţiei Rutiere.
    7. Se abrogă unele Hotărîri de Guvern, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                          Victor Catan
    Ministrul transporturilor şi
    infrastructurii drumurilor                                             Anatolie  Şalaru
    Ministrul educaţiei                                                       Leonid Bujor
    Ministrul mediului                                                        Gheorghe Şalaru
    Ministrul sănătăţii                                                         Vladimir Hotineanu
    Ministrul tehnologiilor
    informaţionale şi comunicaţiilor                                   Alexandru Oleinic
    Ministrul finanţelor                                                       Veaceslav Negruţa

    Nr. 545. Chişinău, 25 iunie 2010.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG936 din 09.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1022; în vigoare 01.01.12]

Anexa nr.2
Hotărîrea Guvernului nr. 545
din 25 iunie 2010
Lista
 hotărîrilor Guvernui ce se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1130 din 28 octombrie 2005 „Privind unele măsuri de reorganizare şi optimizare a structurii, modificarea criteriilor de apreciere a activităţii poliţiei rutiere din cadrul Ministerului Afacerilor Interne” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.145-147, art.1205).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22 iunie 2006 „Cu privire la realizarea Programului naţional de acţiuni prioritare pentru redresarea situaţiei privind securitatea circulaţiei rutiere pe termen scurt – anii 2003-2004 şi pe termen lung – pînă în anul  2008” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.98-101, art.746).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.1039 din 6 septembrie 2006 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru redresarea situaţiei în domeniul securităţii circulaţiei rutiere pînă în anul 2009” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.146-149, art.1119).
    4. Punctul 31 din tabelul nr.1 al anexei nr.2 la  Hotărîrea Guvernului nr.191 din 25 februarie 2008 „Pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.42-44, art.257).
    5. Hotărîrea Guvernului nr.916 din 29 iulie 2008 „Cu privire la unele măsuri de redresare a situaţiei în domeniul siguranţei traficului rutier” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.145-151, art.927).