HGM549/2010
ID intern unic:  335100
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 549
din  28.06.2010
cu privire la dizolvarea Vistieriei de Stat, modificarea,
completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 06.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 114-116     art Nr : 635
    MODIFICAT
    HG810 din 08.09.10, MO166-168/14.09.10 art.899

    Pentru executarea prevederilor art. II din Legea nr.11-XVI din 3 februarie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 282-XV din 22 iulie 2004 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.53-54, art. 147),  Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se dizolvă Vistieria de Stat, subordonată Ministerului Finanţelor, cu iniţierea procedurii de lichidare.
    2. Ministerul Finanţelor va crea comisia de lichidare a Vistieriei de Stat şi va asigura desfăşurarea procedurii de dizolvare a acesteia, conform legislaţiei în vigoare.
    3. Disponibilizarea salariaţilor în legătură cu dizolvarea Vistieriei de Stat  se va efectua în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    4. Transmiterea  activelor şi pasivelor, mijloacelor fixe, valorilor Fondului de stat al metalelor preţioase şi pietrelor preţioase şi a altor bunuri materiale ale Vistieriei de Stat se va efectua în termen de 90 de zile, în baza actelor de primire-predare întocmite în corespundere cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10, art.45), cu modificările şi completările  ulterioare.
    [Pct.4 modificat prin HG810 din 08.09.10, MO166-168/14.09.10 art.899]
    5.  Se stabileşte că autorităţile cărora li se transmit valorile Fondului de stat al metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, alte bunuri aflate în gestiunea Vistieriei de Stat sînt responsabile pentru asigurarea integrităţii şi gestionarea acestora.
    6. Se aprobă:
    modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.1;
    lista hotărîrilor Guvernului care se abrogă, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                    Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                    Veaceslav Negruţa
    Ministrul culturii                                                        Boris Focşa

    Nr. 549. Chişinău, 28 iunie 2010.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.549
din 28 iunie  2010

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1.  Hotărîrea Guvernului nr.554 din 7 august 1995 „Cu privire la Comisia interdepartamentală pentru stabilirea destinaţiei obiectelor, confiscate sau fără stăpîn, care prezintă valoare istorică, ştiinţifică, artistică sau altă valoare  culturală, precum şi a obiectelor de cult” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.449), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:     
    1) în  hotărîre:
    a) se completează cu punctul 11cu următorul cuprins:
    „11. Se stabileşte că, în caz de eliberare din funcţia publică a membrilor Comisiei sus-menţionate, funcţiile lor în cadrul Comisiei vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în aceste funcţii, fără emiterea altei hotărîri de Guvern.”;
    b) punctul 3 se exclude;
    2) anexa nr.1 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.554
din 7 august 1995

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei interdepartamentale pentru stabilirea destinaţiei
obiectelor, confiscate sau fără stăpîn, care prezintă valoare
 istorică, ştiinţifică, artistică sau altă valoare culturală,
 precum şi a obiectelor de cult

    Barbăneagră Victor    -    viceministru al finanţelor, preşedinte al Comisiei
    Postică Gheorghe       -    viceministru al culturii, vicepreşedinte al Comisiei
    Buga Petru                 -    şef al Secţiei evidenţă şi comercializare a bunurilor
                                           confiscate a Direcţiei generale administrare a
                                           Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chişinău,
                                           secretar al Comisiei
    Şlapac Mariana          -    doctor habilitat, vicepreşedinte al Academiei de
                                           Ştiinţe a Moldovei
    Zbîrnea Tudor            -    director general al Muzeului Naţional de Artă
    Sava Eugen                -    director general al Muzeului Naţional de Arheologie
                                           şi Istorie a Moldovei
    Ursu Mihai                 -    director general al Muzeului Naţional de Etnografie
                                            şi Istorie  Naturală
    Cavruc Valeriu           -    doctor, director al Institutului Patrimoniului Cultural
                                           al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    Botnari Liudmila         -    şef interimar al Inspectoratului Fiscal de Stat pe
                                           mun. Chişinău
    Grigoraşenco Elena    -    şef al Laboratorului Restaurare pictură al Centrului
                                           de restaurare al Muzeului Naţional de Artă
    Păcuraru Ion              -    consultant principal în Direcţia dezvoltare socială a
                                           Cancelariei de Stat”;
    3) în anexa nr.2:
    a) la punctul 1, cuvintele „Fondului de stat al Republicii Moldova,” se substituie prin cuvintele „Ministerului Culturii, pentru a fi transmise ulterior”;
    b) la punctul 3 alineatul doi, cuvintele „cu organele vamale” se substituie prin cuvintele „cu organele împuternicite cu drept de confiscare”;
    c) la punctul 4, cuvintele „Serviciului de Stat pentru Problemele Cultelor” se substituie prin cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”;
    d) la punctul 5, ultima propoziţie se exclude;
    e) la punctul 6, cuvintele „este atribuţia Ministerului Finanţelor şi Vistieriei Republicii Moldova” se substituie prin cuvintele „este atribuţia Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chişinău”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr.769 din 17 noiembrie 1995 „Cu privire la aprobarea Regulilor de achiziţionare de la populaţie a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase ce se conţin în articole şi deşeuri” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.2-3, art.12), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în titlul şi pe tot parcursul textului hotărîrii şi al Regulilor de achiziţionare, cuvîntul „deşeuri” se substituie prin cuvîntul „resturi”, la cazul gramatical respectiv;
    2) preambulul la hotărîre va avea următorul cuprins:
    „În scopul reglementării activităţii de achiziţionare de la populaţie a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase ce se conţin în articole şi resturi”;
    3) în Regulile de achiziţionare:
    a) la punctul 6, cuvintele „la preţurile de achiziţie stabilite de Ministerul Finanţelor” se substituie prin cuvintele „la preţuri contractuale”;
    b) la punctul 7, alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „metale preţioase în stare nativă, sîrmă, plăci, detalii”;
    c) punctul 14 se exclude; 
    d) punctul 19 va avea următorul cuprins:
    „19. Contabilitatea operaţiilor cu metale preţioase şi  pietre preţioase ce se conţin în articole şi resturi, achiziţionate de la populaţie, se ţine în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.”;
    e) la punctul 21, cuvintele „Ministerul Finanţelor prin intermediul Camerei de Stat pentru Supravegherea Marcării şi Vistieriei de Stat a Republicii Moldova” se substituie prin cuvintele  „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, cu cooptarea, în caz de necesitate, a specialiştilor Întreprinderii de Stat „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”, cu acordul conducerii acestei întreprinderi.”
    3. Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.972 din 11 septembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.112-113, art.1021), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului, cuvintele „secţia de poliţie” se substituie prin cuvintele „comisariatul de poliţie”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) punctul 5 se completează în final cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „Metalele preţioase (aurul, argintul, platina şi metalele platinice), indiferent de starea şi forma în care se află, pietrele preţioase în formă naturală şi prelucrată, articolele din metale preţioase cu inserări din pietre preţioase şi din alte materiale de provenienţă naturală sau artificială ori fără acestea se remit de către organele (instituţiile) menţionate în evidenţa Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chişinău.”;
    3) punctul 9:
    a) la alineatul doi, cuvintele „în patru exemplare” se substituie prin cuvintele  „în trei exemplare”, iar textul „şi al patrulea se anexează la scrisoarea de însoţire, atunci cînd comoara este predată la Vistieria de Stat pe lîngă Ministerul Finanţelor (în continuare – Vistieria)” se exclude;
    b) la alineatul patru:
    în prima propoziţie, cuvintele „Înaintea transmiterii comorii la Vistierie, inspectoratul fiscal de stat împreună cu secţia de poliţie” se substituie prin cuvintele „Inspectoratul fiscal de stat împreună cu comisariatul de poliţie”, iar cuvintele „ şi a reprezentantului Vistieriei” se exclud;
    propoziţia a treia va avea următorul cuprins: „Procesul-verbal se întocmeşte în trei exemplare, dintre care primul se remite inspectoratului fiscal de stat, al doilea se transmite comisariatului de poliţie şi al treilea – organului (instituţiei) care a efectuat expertiza bunurilor.”;
    4) la punctul 10, cuvîntul „Vistieriei” se substituie prin cuvintele „Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chişinău”;
    5) punctul 20:
    a)  după poziţia „Camera de Comerţ şi Industrie” se introduce o poziţie nouă:
     „Întreprinderea de Stat „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării;”;
    b) cuvintele „alte organe şi instituţii abilitate cu evaluarea” se substituie prin cuvintele „alte organe şi instituţii abilitate cu expertizarea şi/sau evaluarea”;
    6)  punctul 21 va avea următorul cuprins:
    „21. Cheltuielile aferente serviciilor de expertizare şi/sau evaluare a bunurilor prestate de către experţi sînt suportate din contul mijloacelor încasate de la vînzarea bunurilor confiscate (123/11).
    Conturile de plată aferente cheltuielilor de expertizare şi/sau evaluare a bunurilor ce urmează a fi transmise în evidenţa Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chişinău, prezentate de către autorităţile împuternicite de confiscarea bunurilor, se achită din contul bugetului, pînă a fi preluate în evidenţă.
    Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun.Chişinău, în termen de trei zile din data primirii conturilor de plată aferente expertizării şi/sau evaluării bunurilor, va perfecta ordinele de plată necesare în vederea efectuării decontărilor băneşti organului (instituţiei) care a efectuat expertizarea şi/sau evaluarea, anexînd calculele şi contul prezentat.”; 
    7) punctul 22:
    a) litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) metalele preţioase (aurul, argintul, platina şi metalele platinice), indiferent de starea şi forma în care se află, pietrele preţioase în formă naturală şi prelucrată, articolele din metale preţioase cu inserări din  pietre preţioase şi din alte materiale de provenienţă naturală sau artificială ori fără acestea  – la preţuri libere”;
    b) litera c) se exclude;
    8) la punctul 23 alineatul trei, litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) pentru pietrele preţioase, perlele naturale, metalele preţioase şi articolele confecţionate din acestea – denumirea fiecărui articol, particularităţile distinctive, tipul şi titlul metalului preţios, tipul pietrelor preţioase şi caracteristica acestora, cantitatea articolelor (unităţi), greutatea brută (grame) şi suma evaluării (lei)”;
    9) punctul 43 se completează în final cu litera l) cu următorul cuprins:
    „l) articolele din metale preţioase uzate, cu titlu necorespunzător normelor stabilite de Guvern, se vînd în calitate de materie primă”;
     10) la punctul 48:
    a) alineatul patru va avea următorul cuprins:
    „articolele, inclusiv cele cu conţinut de metale preţioase şi pietre preţioase cu valoare istorică, ştiinţifică, artistică sau altă valoare culturală, obiectele de cult, valorile numismatice, formaţiunile naturale din pietre minerale se predau Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, care va asigura expertiza, evaluarea, evidenţa şi expunerea articolelor primite Comisiei interdepartamentale pentru stabilirea destinaţiei obiectelor, confiscate sau fără stăpîn, care prezintă valoare istorică, ştiinţifică, artistică sau altă valoare culturală, precum şi a obiectelor de cult, pentru examinare şi stabilirea destinaţiei valorilor, cu distribuirea ulterioară muzeelor, bibliotecilor, instituţiilor ştiinţifice de stat, cultelor respective ori altor instituţii, în conformitate cu decizia acestei Comisii;”;
    b) alineatele cinci, şase, şapte, opt, nouă, zece şi unsprezece se exclud;
    c) ultimul alineat va avea următorul cuprins:
    „La transmiterea bunurilor cu titlu gratuit se întocmeşte un proces-verbal de transmitere cu titlu gratuit, conform anexei nr.6 la prezentul Regulament”;
    11) punctul 62 va avea următorul cuprins:
    „62. Metalele preţioase (aurul, argintul, platina şi metalele platinice), indiferent de starea şi forma în care se află, pietrele preţioase în formă naturală şi prelucrată, articolele din metale preţioase cu inserări din pietre preţioase  şi din alte materiale de provenienţă naturală sau artificială ori fără acestea se restituie deţinătorului în natură de către Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chişinău, dacă nu au fost vîndute în modul stabilit. În cazurile în care aceste valori au fost vîndute, inspectoratul fiscal de stat restituie deţinătorilor anteriori sumele rezultate din comercializarea lor din contul bugetului, la care aceste mijloace au fost vărsate, cu scăderea cheltuielilor aferente comercializării.
    Articolele, inclusiv cele cu conţinut de metale preţioase şi pietre preţioase cu valoare istorică, ştiinţifică, artistică sau altă valoare culturală, obiectele de cult, valorile numismatice, formaţiunile naturale din pietre minerale se restituie deţinătorilor în natură de către Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chişinău, dacă acestea nu au fost transmise muzeelor, bibliotecilor, instituţiilor ştiinţifice de stat, cultelor respective ori altor instituţii, în conformitate cu decizia Comisiei interdepartamentale pentru stabilirea destinaţiei obiectelor confiscate sau fără stăpîn, care prezintă valoare istorică, ştiinţifică, artistică sau altă valoare culturală, precum şi a obiectelor de cult.”;
    12) la punctul 70 alineatul unu, cuvintele „se predau la Vistierie, iar valuta străină şi naţională” se substituie prin cuvintele „se predau Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chişinău, iar valuta străină şi moneda naţională”;
    13) la  punctul 81 alineatul doi, cuvintele „la Vistierie,” se exclud.
    4. Anexa nr.2 la Regulile de expunere spre vînzare la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei a bunurilor sechestrate în scopul stingerii obligaţiilor fiscale, a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte şi a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.332 din 2 aprilie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.56-60, art.463), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu secţiunea 10, cu următorul cuprins:
    „10. Metale preţioase şi pietre preţioase
    10.1. Articole din metale preţioase şi pietre preţioase
    10.2. Pietre preţioase 
    10.3. Metale preţioase, indiferent de starea şi forma în care se află acestea”.
    5. Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14 noiembrie 2008 „Cu privire la reglementarea activităţii Ministerului Finanţelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.208-209, art.1278), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în anexa nr.1 punctul 9 litera i), cuvintele „şeful şi şeful adjunct al Vistieriei de Stat” se exclud;
    2) în anexa nr. 4, cuvintele „Vistieria de Stat” se exclud.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.549
din 28 iunie 2010

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.771 din 10 decembrie 1993 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la exportul şi importul mărfurilor, care conţin metale şi pietre preţioase” (Monitor, 1993, nr.12, art.396).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.660 din 5 septembrie 1994 „Cu privire la organizarea transmiterii către Vistieria Republicii Moldova a bunurilor fără stăpîn şi celor confiscate de organele vamale ale republicii pe parcursul ultimilor ani” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.5, art.52).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.514 din 18 septembrie 1996 „Privind activitatea ce ţine de utilizarea metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, altor valori ale Fondului de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 71, art.578).
    4. Punctul 4 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.895 din 3 august 2004 „Pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.138-146, art.1069).
    5. Hotărîrea Guvernului nr.224 din 24 februarie 2005 „Cu privire la Regulamentul, structura şi efectivul Vistieriei de Stat a Republicii Moldova” (Monitorul Oficial  al Republicii Moldova, 2005, nr.39-41, art.289). 
    6. Hotărîrea Guvernului nr.260 din 9 martie 2005 „Privind aprobarea Regulamentului Fondului de stat al metalelor preţioase şi pietrelor preţioase” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.42-45, art.306).
    7. Hotărîrea Guvernului nr. 499 din 30 mai 2005 „Cu privire la aprobarea listei serviciilor şi tarifelor pentru determinarea titlului şi marcarea articolelor din metale preţioase, expertizarea metalelor preţioase şi diagnosticarea pietrelor preţioase” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.80-82, art.547).
    8. Hotărîrea Guvernului nr.147 din 9 februarie 2006 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului serviciilor contra plată, prestate de către Vistieria de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.28-30, art.185).
    9. Hotărîrea Guvernului nr.118 din 6 februarie 2007 “Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.21-24, art.134).
    10. Punctul 2  din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului,  aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.335 din 21 martie 2008  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2008, nr.63-65, art.406).
    11. Punctul 3 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.661 din 10 noiembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.163-164, art.729).
     12. Punctul 17 din modificările şi completările  ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.341 din 3 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.70-71, art.418).