LPC70/2008
ID intern unic:  335143
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 70
din  28.03.2008
pentru completarea anexei nr. 1 din Legea nr. 142-XVI
din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor
 de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea
cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I
Publicat : 09.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 117-118     art Nr : 353
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La anexa nr. 1 din Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 101-103, art. 476), secţiunea „5. INGINERIE, TEHNOLOGII DE PRELUCRARE, ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCŢII” se completează după cum urmează:
    subpoziţia „525 Electronică şi comunicaţii” se completează cu specialitatea „525.4 Microelectronică şi nanotehnologii”;
     subpoziţia „526 Ingineria sistemelor şi calculatoarelor” se completează cu specialitatea „526.5 Securitate informaţională”;
    după poziţia 52 se introduce poziţia 53 cu următorul cuprins:

„53
Industria petrolului şi gazelor
 
 
 
 
 
 
 
531
Ingineria petrolului
şi gazelor
 
 
240
 
 
 
 
531.1
Geologie petrolieră
 
 
 
 
 
531.2
Forajul şi exploatarea sondelor de petrol şi gaze
 
 
 
 
 
531.3
Utilaj pentru petrol şi gaze
 
 
 
 
 
531.4

Procese tehnologice de prelucrare a petrolului, petrochimie şi carbochimie”.

 

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                     Marian LUPU

    Nr. 70-XVI. Chişinău, 28 martie 2008.