LPC108/2010
ID intern unic:  335161
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 108
din  04.06.2010
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 09.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 117-118     art Nr : 363
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 238:
    în dispoziţia articolului, cuvintele  „proporţiei acestuia” se înlocuiesc cu cuvintele „sumei acestuia”, iar cuvintele „în proporţii mari” se înlocuiesc cu textul „în mărime mai mare sau egală cu 500 unităţi convenţionale”;
    în sancţiune, textul „de la 3 la 6 ani” se înlocuieşte cu textul „de la 2 la 6 ani”.
    2. Articolul 239 alineatul (1):
    în dispoziţia articolului, cuvintele „în proporţii mari” se înlocuiesc cu textul „în mărime mai mare sau egală cu 500 unităţi convenţionale”;
    în sancţiune, textul „de pînă la 3 ani” se înlocuieşte cu textul „de pînă la 2 ani”.
    Art. II. – La articolul 101 alineatul (1) din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 34–35, art. 112), cu modificările ulterioare, litera b) se abrogă.
    Art. III. – La articolul 22 alineatul (2) din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 1, art. 2), cu modificările ulterioare, textul „creditele dubioase şi compromise, determinate de către acestea ca atare potrivit actelor normative ale Băncii Naţionale”se înlocuieşte cu textul „cazurile prezentării unor informaţii false în scopul obţinerii unui credit ori majorării sumei acestuia sau obţinerii unui credit în condiţii avantajoase”.
    Art. IV. – Legea insolvabilităţii nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 139–140, art. 1082), cu modificările ulterioare, se  completează după cum urmează:
    1. La articolul 33, alineatul (2) se completează în final cu textul „şi înştiinţează în acest termen creditorii cunoscuţi, indicaţi în cererea introductivă, cu propunerea de a prezenta o referinţă. Încheierea de admitere a cererii introductive poate fi atacată cu recurs în modul stabilit de Codul de procedură civilă.”
    2. La articolul 65, alineatul (1) se completează în final cu textul „ , cu excepţia cazului în care creditorul garantat solicită separarea bunurilor pentru a-i fi transmise în vederea comercializării şi stingerii datoriilor”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                               Mihai GHIMPU

    Nr. 108. Chişinău, 4 iunie 2010.