HGC609/2010
ID intern unic:  335203
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 609
din  05.07.2010
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 09.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 117-118     art Nr : 687
    În temeiul art. LXXIII al Legii nr. 280-XVI din 14 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 94-96, art. 349), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    Prim-ministru                                                    Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                            Valeriu Lazar
    Ministrul mediului                                              Gheorghe Şalaru

    Nr. 609. Chişinău, 5 iulie 2010.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.609
din 5 iulie 2010

Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1107 din 11 septembrie 2003 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la înfiinţarea, înregistrarea, completarea, păstrarea, exportul şi importul colecţiilor de animale şi plante din flora şi fauna sălbatică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 204-207, art. 1176) se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctele 2 şi 4 ale hotărîrii şi în anexa nr.2 la Regulament, sintagma „Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Mediului”;
    la punctul 3 al hotărîrii, sintagma „Departamentul Vamal” se substituie cu sintagma „Serviciul Vamal al Ministerului Finanţelor”;
    Regulamentul cu privire la înfiinţarea, înregistrarea, completarea, păstrarea, exportul şi importul colecţiilor de animale şi plante din flora şi fauna sălbatică:
    punctul 13 se completează cu o propoziţie cu următorul cuprins:
    „Certificatul de înregistrare a colecţiei se eliberează gratuit.”;
    punctul 19 se completează cu o propoziţie cu următorul cuprins:
     „Taxele sau cuantumul plăţii pentru eliberarea acordurilor de mediu şi permiselor/certificatelor CITES pentru export se achită, respectiv, în cuantumul stabilit conform alin. (8) art. 19 din Legea regnului animal nr. 439 –XIII din 27 aprilie 1995 sau anexei nr.1 la Legea regnului vegetal nr. 239-XVI din 8 noiembrie 2007.”.
    2. Punctul 33 din Regulamentul privind autorizarea activităţilor legate de obţinerea, testarea, utilizarea şi comercializarea organismelor modificate genetic, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1153 din 25 septembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 211-214, art. 1212), cu completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „33. Taxele pentru examinarea documentelor în vederea eliberării autorizaţiilor necesare organizării şi desfăşurării activităţilor reglementate de prezentul Regulament se achită în cuantumul stabilit în anexa la Legea nr.755-XV din 21 decembrie 2001 privind securitatea biologică.”.
    3. Anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 888 din 6 august 2007 „Privind autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice naturale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.127-130, art. 933) se modifică după cum urmează:
    în titlu şi în tot textul hotărîrii sintagma „obiectivele acvatice naturale” se substituie prin sintagma „obiectivele acvatice piscicole naturale”;
    anexa nr.1 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 888
din 6 august 2007

REGULAMENT
privind autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale
    1. Regulamentul privind autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale (în continuare – Regulament) stabileşte modul de autorizare a pescuitului industrial/comercial, pescuitului sportiv şi de amator, pescuitului în scopuri ştiinţifice şi de control, precum şi cuantumul taxelor pentru pescuitul industrial/comercial, sportiv şi de amator în obiectivele acvatice piscicole naturale.
     2. Pescuitul în obiectivele acvatice piscicole naturale se efectuează în baza certificatului de atribuire a cotei anuale pentru pescuitul industrial/comercial, permiselor de pescuit industrial/comercial şi permiselor de pescuit sportiv şi de amator eliberate de Serviciul Piscicol.
    3. Serviciul Piscicol publică pe web site-ul oficial al Ministerului Mediului, pînă la 1 decembrie, lista obiectivelor acvatice piscicole naturale şi/sau sectoarelor acestora, unde va fi permis pescuitul industrial/comercial în anul viitor, şi cotele anuale aprobate pentru pescuitul industrial/comercial.
    4. În vederea obţinerii certificatului de atribuire a cotei anuale pentru pescuitul industrial/comercial, solicitanţii prezintă Serviciului Piscicol, pînă la 15 decembrie, următoarele documente:
    1) cerere, cu indicarea sectorului şi cotei anuale de pescuit solicitate;
    2) copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat – pentru agenţii economici.
    5. Certificatele de atribuire a cotei anuale pentru pescuitul industrial/comercial în obiectivele acvatice piscicole naturale se eliberează de către Serviciul Piscicol, în baza cererilor depuse de către persoanele fizice şi juridice pînă la 15 decembrie inclusiv, după prezentarea documentelor bancare care confirmă achitarea taxei pentru pescuitul industrial/comercial stabilită la punctul 17 al prezentului Regulament.
    6. Certificatele de atribuire a cotei anuale pentru pescuitul industrial/comercial în obiectivele acvatice piscicole naturale şi permisele de pescuit industrial/comercial (pentru persoanele angajate, conform listei prezentate de deţinătorul certificatului) se eliberează solicitanţilor în termen de 5 zile din data achitării taxei pentru pescuitul industrial /comercial şi sînt valabile pentru un an de zile.
    7. În certificatul de atribuire a cotei anuale pentru pescuitul industrial/comercial în obiectivele acvatice piscicole naturale (anexa nr.1 la prezentul Regulament) se indică obiectivul acvatic sau sectorul atribuit, numele sau denumirea titularului certificatului, cota de pescuit, data eliberării, perioada de valabilitate şi uneltele de pescuit care se permit pentru utilizare.
    8. Dacă pînă la expirarea termenului stabilit în punctul 4 al prezentului Regulament au fost depuse mai multe cereri pentru pescuitul industrial/comercial în acelaşi obiectiv acvatic piscicol natural sau sector, se va organiza o licitaţie de comercializare a certificatelor de atribuire a cotei anuale pentru pescuitul industrial/comercial.
    9. În cazul stabilit la punctul 8 al prezentului Regulament, Serviciul Piscicol instituie prin ordin, în termen de cel mult 5 zile de la data limită de depunere a cererilor, comisia pentru organizarea licitaţiei de comercializare a certificatelor de atribuire a cotelor anuale pentru pescuitul industrial/comercial în obiectivele acvatice piscicole naturale.
    Comisia pentru organizarea licitaţiei este compusă din 5 membri, inclusiv doi reprezentanţi ai autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător (preşedintele comisiei şi secretarul, desemnaţi din oficiu) şi un reprezentant al instituţiilor ştiinţifice, un reprezentant al Întreprinderii de Stat „Acvacultura – Moldova” şi un reprezentant desemnat de către organizaţiile neguvernamentale.
    Comisia organizează licitaţia în termen de 3 zile din data instituirii, informînd solicitanţii, cu cel puţin o zi înainte, despre data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei.
    Cîştigător se desemnează participantul la licitaţie care a oferit cel mai mare preţ pentru certificatul de atribuire a cotei anuale pentru pescuitul industrial/comercial în obiectivul /sectorul acvatic piscicol natural, pornind de la preţul iniţial stabilit în punctul 17 al prezentului Regulament.
    Rezultatele licitaţiei se consemnează într-un proces-verbal, semnat de toţi membrii comisiei de licitaţie, care se transmite în copie cîştigătorului concursului, în ziua desfăşurării licitaţiei.
     În cazul în care participanţii la licitaţie oferă preţuri egale, comisia, în termen de 3 zile, anunţă despre organizarea unei noi licitaţii.
     Dacă şi în acest caz participanţii la licitaţie oferă preţuri egale, cîştigătorul licitaţiei se desemnează prin tragere la sorţi sau prin altă metodă convenită cu participanţii la licitaţie, fapt consemnat în procesul-verbal şi autentificat prin semnăturile participanţilor la licitaţie.
    Dacă cîştigătorul licitaţiei nu achită taxa pentru cota anuală de pescuit în 3 zile lucrătoare după ziua anunţării rezultatelor licitaţiei, certificatul se eliberează participantului ce a oferit preţul imediat următor în scădere.
    10. Pescuitul industrial/comercial se practică de către personalul de pescari, angajat de către titularii certificatului de atribuire a cotei anuale pentru pescuitul industrial/comercial, în baza permiselor de pescuit (anexa nr. 2 la prezentul Regulament), eliberate de către Serviciul Piscicol.
    11. Pescuitul sportiv şi de amator se efectuează în baza permiselor (anexa nr. 3 la prezentul Regulament), eliberate de către Serviciul Piscicol la cerere, la momentul achitării taxei în numerar şi cu înscrierea în registrul de evidenţă a datelor din buletinul de identitate.
    12. Autorizaţia pentru pescuitul în scopuri ştiinţifice (anexa nr. 4 la prezentul Regulament) se eliberează de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător, în termen de 5 zile de la data depunerii cererii, pentru activităţile incluse în programele/planurile coordonate cu instituţiile ştiinţifice ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Pescuitul se efectuează numai în prezenţa reprezentantului Serviciului Piscicol.
    13. Cererile de autorizare a pescuitului în scopuri ştiinţifice se prezintă concomitent cu programele/planurile coordonate cu instituţiile ştiinţifice ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, cu indicarea obiectivului acvatic (sectorului), termenelor de pescuit, sculelor şi cantităţii de peşte pe specii solicitată pentru pescuit, precum şi a persoanelor responsabile de pescuit.
    14. Pescuitul în scopuri ştiinţifice se efectuează în prezenţa reprezentanţilor Serviciului Piscicol, cu întocmirea actelor respective.
    15. Autorizaţia pentru pescuitul de control se eliberează Serviciului Piscicol de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi protecţia mediului în formă scrisă, pentru activităţile incluse în programele / planurile coordonate cu instituţiile ştiinţifice ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
    16. Peştele şi alte organisme acvatice dobîndite în scopuri ştiinţifice şi de control, după cercetări, precum şi surplusul de peşte, se predau unităţilor piscicole sau în reţelele comerciale, cu întocmirea actelor de predare. Mijloacele băneşti de la comercializarea peştelui şi altor organisme acvatice se transferă la contul Serviciului Piscicol şi se folosesc pentru efectuarea lucrărilor ameliorativ-piscicole.
    17. Taxele pentru pescuitul industrial/comercial, sportiv şi de amator sînt stabilite în baza argumentărilor biologo-economice şi constituie, respectiv:
    1) pentru pescuitul industrial/comercial – 9000 lei pentru 1 (una) tonă;
    2) pentru pescuitul sportiv şi de amator – 300 lei pentru un an şi 30 lei pentru o zi; pentru pensionari – 150 lei pentru un an şi 15 lei pentru o zi; pentru pensionarii mărimea pensiei cărora este mai mică decît mărimea coşului minim de consum stabilită – 30 lei pentru un an şi 2 lei pentru o zi.
    Permisele de pescuit industrial/comercial (pentru persoanele angajate) se eliberează gratuit.
    18. Plăţile pentru folosirea resurselor piscicole se transferă la contul Serviciului Piscicol şi se utilizează pentru efectuarea măsurilor ameliorativ-piscicole şi reproducerea peştilor, cercetări ştiinţifice, observaţii ihtiologice şi realizarea măsurilor de protecţie a resurselor biologice acvatice.
    19. Mijloacele băneşti nefolosite în anul gestionat se folosesc în anul următor în scopurile prevăzute de prezentul Regulament.”.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    la anexa nr.2, sintagma „Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale” se substituie prin sintagma „Ministerul Mediului”.