LPC100/2010
ID intern unic:  335252
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 100
din  28.05.2010
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 16.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 121-123     art Nr : 376
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 43 alineatele (1), (2) şi (3) din Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42–44, art. 247), cu modificările ulterioare, textul „75% din suma tuturor plăţilor lunare” se înlocuieşte cu textul „42% din suma tuturor plăţilor lunare”.
    Art. II. – Articolul 13 din Legea nr. 1111-XIII din 20 februarie 1997 privind asigurarea activităţii Preşedintelui Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 16–17, art. 180), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1), textul „75 la sută din salariul lunar al” se înlocuieşte cu textul „42% din suma tuturor plăţilor lunare ale”;
    la alineatul (2), textul „55 de ani (bărbaţi) şi 50 de ani (femei)” se înlocuieşte cu textul „62 de ani (bărbaţi) şi 57 de ani (femei)”.
    Art. III. – Guvernul, în termen de 2 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                       Mihai GHIMPU

    Nr. 100. Chişinău, 28 mai 2010.