HGM624/2010
ID intern unic:  335279
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 624
din  12.07.2010
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 16.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 121-123     art Nr : 704
    MODIFICAT
    HG521 din 05.07.17, MO229-243/07.07.17 art.614


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    Prim-ministru                                                     Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                            Valeriu Lazar
    Ministrul agriculturii şi
    industriei alimentare                                           Valeriu Cosarciuc
    Ministrul finanţelor                                             Veaceslav Negruţa

    Nr. 624. Chişinău, 12 iulie 2010.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 624
din 12 iulie 2010

Modificările şi completările
 ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG521 din 05.07.17, MO229-243/07.07.17 art.614]
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 167 din 9 martie 2010 „Cu privire la aprobarea modului de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 35, art. 221) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în Hotărîre:
    punctul 1:
    la litera a), cifra „14,0” se substituie cu cifra „4,0”;
    la litera c), cifra „15,0” se substituie cu cifra „32,5”;
    la litera d), cifra „10,0” se substituie cu cifra „5,0”;
    la litera e), cifra „15,0” se substituie cu cifra „17,2”;
    la litera f), cifra „2,0” se substituie cu cifra „1,0”;
    la litera g), cifra „10,0” se substituie cu cifra „8,0”;
    la litera h), cifra „10,0” se substituie cu cifra „8,5”;
    la litera k) alineatul doi, cifra „8,5” se substituie cu cifra „8,3”;
    după punctul 1 se introduce  punctul 11 cu următorul cuprins:
    „11. Se învesteşte Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare cu dreptul de redistribuire a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli între măsurile prevăzute la punctul 1 literele a) – h), în cazul epuizării mijloacelor financiare prevăzute pentru oricare dintre măsurile invocate.”;
    2) la punctul 64  alineatul doi din anexa nr. 1,  sintagma „literele c) şi g)” se substituie cu sintagma „literele c) - g)”.