LPC117/2010
ID intern unic:  335341
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 117
din  17.07.2010
pentru modificarea şi completarea Legii ocrotirii
sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995
Publicat : 23.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 126-128     art Nr : 408
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4:
    alineatul (21) va avea următorul cuprins:
    „(21) Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice republicane, municipale, raionale sînt selectaţi prin concurs organizat de Ministerul Sănătăţii şi sînt numiţi în funcţie de către fondator. Eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice republicane, municipale, raionale se efectuează de către fondator. Regulamentul privind numirea în funcţie a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice în bază de concurs se aprobă de Guvern.”
    după alineatul (21) se introduce alineatul (22) cu următorul cuprins:
    „(22) Conducătorul instituţiei medico-sanitare publice gestionează instituţia în baza unui contract încheiat cu fondatorul pe un termen de 5 ani. Funcţia de conducător al instituţiei medico-sanitare publice nu poate fi ocupată de către persoana care activează concomitent într-o instituţie medico-sanitară privată.”
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Instituţiile medico-sanitare şi farmaceutice private îşi desfăşoară activitatea în spaţiile ce le aparţin cu drept de proprietate privată sau în alte spaţii luate în locaţiune, inclusiv ale instituţiilor medico-sanitare publice, cu gen de activitate în domeniul ocrotirii sănătăţii, care corespund cerinţelor actelor legislative şi normative în vigoare privind parteneriatul public-privat.”
    articolul se completează cu alineatele (6) şi (7) cu următorul cuprins:
    „(6) Parlamentul reorganizează, prin acte legislative, sistemul naţional de sănătate, domeniul medicamentului şi al activităţii farmaceutice.
    (7) Fondatorul aprobă organigrama şi statele de personal ale instituţiei medico-sanitare.”
    2. După articolul 9 se introduc articolele 91 şi 92 cu următorul cuprins:
    „Articolul 91. Condiţiile şi documentele suplimentare pentru
                           licenţierea instituţiilor medico-sanitare private
    (1) Pentru acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private se stabilesc următoarele condiţii de licenţiere:
    a) instituţia medico-sanitară privată trebuie să fie inclusă în Nomenclatorul instituţiilor medico-sanitare, aprobat de Ministerul Sănătăţii;
    b) prestarea serviciilor medicale pentru genul de activitate solicitat trebuie să corespundă Nomenclatorului specializărilor profesionale, aprobat de Ministerul Sănătăţii;
    c) instituţia medico-sanitară privată trebuie să deţină autorizaţia sanitară pentru genul de activitate solicitat.
    (2) La declaraţia privind eliberarea licenţei pentru acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private se anexează următoarele documente suplimentare:
    a) regulamentul/statutul de organizare şi funcţionare al instituţiei medico-sanitare private;
    b) copia de pe actul de proprietate sau de pe contractul de locaţiune a imobilului unde se va desfăşura activitatea licenţiată;
    c) copia de pe actele de studii ce confirmă dreptul de exercitare a profesiunii de medic pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în domeniile solicitate;
    d) copia de pe actele ce confirmă instruirea continuă şi atestarea în domeniile solicitate;
    e) certificatul de echivalare a diplomei obţinute în străinătate, eliberat în modul stabilit, după caz.
    Articolul 92. Sistarea temporară şi retragerea licenţei
                         instituţiilor medico-sanitare private
    (1) Drept temei pentru sistarea temporară a licenţei servesc:
    a) încălcarea uneia din condiţiile prevăzute la art. 91 alin. (1);
    b) lipsa actului de proprietate sau expirarea contractului de locaţiune a imobilului unde se desfăşoară activitatea licenţiată;
    c) necorespunderea actelor de studii ale persoanelor angajate cu genurile de activitate prestate;
    d) lipsa actelor ce confirmă instruirea continuă şi atestarea periodică a lucrătorilor medicali conform prevederilor actelor normative în vigoare;
    e) lipsa/retragerea certificatului de acreditare;
    f) nerespectarea prevederilor actelor normative în vigoare în domeniu, inclusiv a regulamentului/statutului de organizare şi funcţionare al instituţiei medico-sanitare private.
    (2) Drept temei pentru retragerea licenţei servesc:
    a) desfăşurarea de către titularul de licenţă a unei alte activităţi decît cea indicată în licenţă;
    b) desfăşurarea activităţii pe o altă adresă decît cea indicată în licenţă;
    c) decizia definitivă a instanţei de judecată.”
    3. La articolul 20 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) asistenţa medicală urgentă prespitalicească, asistenţa medicală primară, precum şi asistenţa medicală specializată de ambulator şi spitalicească în cazul maladiilor social-condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice, conform unei liste stabilite de Ministerul Sănătăţii;”.
    4. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 21. Tipurile de asistenţă medicală, modul
                           lor de acordare
    (1) Tipurile de asistenţă medicală sînt: asistenţa medicală urgentă prespitalicească; asistenţa medicală primară; asistenţa medicală specializată de ambulator, inclusiv stomatologică; asistenţa medicală spitalicească; servicii medicale de înaltă performanţă; îngrijiri medicale la domiciliu.
    (2) Asistenţa medicală primară este asigurată prin serviciile de medicină de familie. În caz de necesitate, asistenţa medicală se acordă etapizat în instituţiile de asistenţă medicală urgentă prespitalicească, de către Serviciul republican AVIASAN, în instituţiile spitaliceşti şi specializate de ambulator, inclusiv stomatologice.”
    5. La articolul 22, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Certificatele de concediu medical sînt eliberate de către instituţiile medico-sanitare publice şi private în modul stabilit de Guvern.”
    6. În denumirea articolului 25 şi la alineatul (1), după cuvintele „a medicului” se întroduc cuvintele „ , a instituţiei medicale”.
    7. La articolul 31 alineatul (1), cuvintele „numai în instituţii medico-sanitare publice” se substituie prin cuvintele „în instituţii medico-sanitare publice şi private”.
    8. La articolul 32 alineatul (2), cuvintele „numai în instituţii medico-sanitare publice” se substituie prin cuvintele „în instituţii medico-sanitare publice şi private”.
    9. Articolul 33 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 33. Dreptul la reproducere umană asistată medical
    (1) Femeile şi bărbaţii au dreptul să beneficieze de serviciile de sănătate a reproducerii asistate medical în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Serviciile medicale de reproducere umană asistată pot fi acordate de instituţiile medico-sanitare publice acreditate şi de instituţiile medico-sanitare private licenţiate şi acreditate care activează în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare privind parteneriatul public-privat.”
    10. După articolul 33 se introduce articolul 331 cu următorul cuprins:
    „Articolul 331. Asistenţa medicală la naştere şi după naştere
    (1) Asistenţa obstetricală şi ginecologică se acordă în instituţiile medico-sanitare publice acreditate şi în instituţiile medico-sanitare private licenţiate şi acreditate.
    (2) Femeile gravide au dreptul la libera alegere a medicului şi a instituţiei medico-sanitare care acordă asistenţă medicală la naştere şi după naştere, cu excepţia cazurilor în care, conform indicaţiilor medicale, este necesară respectarea principiilor de regionalizare şi triere a gravidelor în acordarea asistenţei medicale perinatale.”
    11. După articolul 41 se introduce articolul 411 cu următorul cuprins:
    „Articolul 411. Asistenţa medicală pentru bolnavii
                            cu maladii oncologice
    Serviciile medicale de profilaxie, diagnostic, tratament şi supraveghere în domeniul oncologic sînt acordate de către instituţiile medico-sanitare publice acreditate, instituţiile medico-sanitare private licenţiate şi acreditate care activează în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare privind parteneriatul public-privat.”
    12. Denumirea capitolului VII va avea următorul cuprins:
„Capitolul VII
ASISTENŢA FARMACEUTICĂ, DE PROTEZARE
ŞI DE ASIGURARE CU DISPOZITIVE MEDICALE”.
    13. Articolul 53 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Atribuţiile de autorizare, monitorizare şi control al circulaţiei legale a substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor se efectuează de Comitetul permanent de control asupra drogurilor de pe lîngă Ministerul Sănătăţii. Examinarea documentelor, a încăperilor şi a obiectivelor pentru determinarea respectării cerinţelor legale se efectuează contra plată conform tarifelor pentru serviciile medico-sanitare aprobate de Guvern.”
    14. Articolul 54 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 54. Asistenţa de protezare, de asigurare
                           cu dispozitive medicale
    (1) La necesitate, persoanele sînt asigurate cu proteze, obiecte ortopedice, de corecţie, cu aparate acustice, dispozitive de cultură fizică curativă şi cu mijloace speciale de locomoţie.
    (2) Condiţiile şi modul de acordare a asistenţei de protezare, de asigurare cu dispozitive medicale sînt stabilite de legislaţia în vigoare.
    (3) Activităţile ce ţin de domeniul dispozitivelor medicale sînt reglementate prin lege.
    (4) Promovarea activităţilor ce ţin de domeniul dispozitivelor medicale este asigurată de structura de specialitate din subordinea Ministerului Sănătăţii.”
    15. Articolul 64 se abrogă.
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni:
    – va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    – va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                   MIHAI GHIMPU

   
Nr. 117. Chişinău, 17 iunie 2010.