HGM650/2010
ID intern unic:  335404
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 650
din  20.07.2010
pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se
operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 27.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 129-130     art Nr : 735
    MODIFICAT
   
HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766
    HG1001 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1100

    Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                           Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                              Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                          Veaceslav Negruţa

    Nr. 650. Chişinău, 20 iulie 2010.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.650
din 20 iulie 2010
Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Alineatul doi al punctului 5 din Hotărîrea Guvernului nr.321 din 20 martie 1998 „Cu privire la majorarea salariilor angajaţilor din sfera bugetară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.40-41, art.311), cu modificările şi completările ulterioare, se exclude.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art.431), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 17 alineatul cinci din Condiţiile unice de salarizare a personalului din unităţile bugetare, după cuvintele „al instituţiilor de învăţămînt” se introduc cuvintele „ , precum şi pentru angajaţii Agenţiei Medicamentului”, iar după cuvintele „în instituţia de învăţămînt respectivă” se introduc cuvintele „sau în Agenţia Medicamentului”;
    2) la punctul 7 din Note la tabelul 1  din anexa nr.1 cuvintele „Părinţilor-educatori” se substituie cu cuvintele „Părintelui-educator”;
    3) punctul 12 din anexa nr.3 se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „Pentru personalul Agenţiei Medicamentului în scopul premierii se vor utiliza mijloacele fondului de salarizare în mărimea a 6 fonduri lunare pe an, calculate în raport cu salariile de bază, ţinîndu-se cont de sporurile şi suplimentele stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare, în limita cheltuielilor de personal aprobate pe an.”;
    4) punctul 2 din Note  la anexa nr.13 va avea următorul cuprins:
    „2. Retribuirea muncii educatorilor de la camerele (terenurile) pentru copii din casele de odihnă, pensiuni se efectuează conform salariilor lunare stabilite la compartimentul IV din tabelul nr.1 la anexa nr.1, iar a ajutorilor de educatori – conform categoriilor de salarizare prevăzute pentru această categorie de salariaţi din instituţiile de învăţămînt  preuniversitar, conform tabelului nr.4 la anexa nr.1 a prezentei hotărîri.”
     [Pct.2 abrogat prin HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766]
    [Pct.3 modificat prin HG1001 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1100]
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 „Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 91-94, art. 692), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 12, alineatul doi se exclude;
    2) la punctul 1 din anexa nr.4, după cuvintele „prezenta anexă” se introduc cuvintele „ , iar salariile de funcţie pentru efectivul de subofiţeri – conform categoriilor 8-14 de salarizare.”
    5. Tabelul la anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1108 din 25 septembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor instituţii finanţate de la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 153-156, art. 1188), cu modificările şi completările ulterioare, se completează la început cu o poziţie nouă cu următorul conţinut:

„Vicedirector general

21”

    6. Ultimele două alineate ale punctului 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 1258 din 1 noiembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor direcţii finanţate de la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 174-177, art. 1351), cu modificările ulterioare,  vor avea următorul cuprins:
    „să efectueze, conform actelor normative în vigoare, din contul mijloacelor speciale, retribuirea muncii personalului implicat nemijlocit în prestarea serviciilor, efectuarea lucrărilor sau desfăşurarea altor activităţi, inclusiv plata sporurilor, suplimentelor, premierea curentă şi acordarea ajutorului material;
    cuantumul plăţilor cu caracter stimulator din contul mijloacelor speciale plătite lunar unui angajat nu va depăşi salariul lui de funcţie, ţinîndu-se cont de sporul pentru vechimea în muncă.