LPC192/2007
ID intern unic:  335421
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 192
din  26.07.2007

pentru modificarea şi completarea Legii

ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995

Publicat : 14.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 117-126bis     art Nr : 542

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

    Articolul unic. – Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. În cuprinsul legii, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se înlocuieşte cu sintagma “Ministerul Sănătăţii”.

    2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (21), cu următorul cuprins:

    "(21) Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice republicane, municipale, raionale sînt selectaţi prin concurs organizat de Ministerul Sănătăţii şi sînt numiţi în funcţie de către fondator. Eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice municipale şi raionale se efectuează de către fondator, la iniţiativa sau cu acordul Ministerului Sănătăţii. Regulamentul privind numirea în funcţie a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice în bază de concurs se aprobă de către Guvern."

    3. La articolul 6, litera a) va avea următorul cuprins:

    "a) îndrumă, în limitele competenţei, subdiviziunile de sănătate de interes local, numesc şi eliberează din funcţie conducătorii acestora în condiţiile art.4;"


    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                           Marian LUPU

    Chişinău, 26 iulie 2007 
    Nr. 192-XVI.