LPC109/2010
ID intern unic:  335425
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 109
din  04.06.2010
privind modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 30.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 131-134     art Nr : 443
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 22 alineatul întîi din Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr. 1, art. 20), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Depozite speciale de stat se creează la Ministerul Apărării, la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la Ministerul Afacerilor Interne, la Serviciul de Informaţii şi Securitate, la Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţia Consumatorilor al Ministerului Economiei, la Academia de Ştiinţe a Moldovei, la muzeele şi bibliotecile Ministerului Culturii, la Fondul de stat de informaţii privind subsolul al Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale, la Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Ministerului Mediului.”
    Art. II. –  Legea nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 10, art. 283), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 8:
    la punctul 1), textul „ , stabileşte înlesniri pentru activităţile de protecţie a mediului, pentru activităţile economice nonpoluante, pentru prelucrarea şi neutralizarea deşeurilor de producţie şi menajere” se exclude;
    punctul 11) va avea următorul cuprins:
    „11) numeşte adjuncţii conducătorului autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu;”.
    2. La articolul 9, litera d) se abrogă.
    3. La articolul 12, cuvîntul „Parlament” se substituie prin cuvîntul „Guvern”.
    4. La articolul 17, textul „de un director general, desemnat de către Guvern” se substituie prin cuvintele „de ministru”.
    5. La articolul 19, textul „de către directorul general. El se constituie din 7 membri, confirmaţi de Guvern.” se substituie prin textul „de ministru. Componenţa colegiului se aprobă de Guvern.”
    6. La articolul 26 alineatul (3), textul „şi primul adjunct al directorului general al autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu” se exclude.
    7. La articolul 27 alineatul (2), cuvintele „Directorul general al” se substituie prin cuvîntul „Conducătorul”.
    Art. III. – În cuprinsul Legii nr. 1530-XII din 22 iunie 1993 privind ocrotirea monumentelor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.15–17, art. 23), sintagmele „Ministerul Culturii şi Turismului”, „Ministerul Arhitecturii şi Construcţiilor” şi „Departamentul de Stat pentru Protecţia Mediului Înconjurător şi Resursele Naturale” se substituie, respectiv, prin  sintagmele „Ministerul Culturii”, „Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale” şi „Ministerul Mediului”.
    Art. IV. – Legea nr. 146-XIII  din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 9), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (5), sintagma „Camera înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se substituie prin sintagma „Î. S. Camera Înregistrării de Stat”.
    2. La articolul 7 alineatele (2) şi (4), sintagma „Ministerului Economiei şi Comerţului” se substituie prin sintagma „Ministerului Economiei”.
    Art. V. – Legea nr. 286-XIII din 16 noiembrie 1994 cu privire la biblioteci (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 14–17, art. 47), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Culturii şi Turismului” se substituie prin sintagma „Ministerul Culturii”.
    2. La articolul 9 alineatul (2) litera c), sintagma „Ministerului Învăţămîntului” se substituie prin sintagma „Ministerului Educaţiei”.
    Art. VI. – În cuprinsul Legii învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62–63, art. 692), cu modificările ulterioare, sintagmele „Ministerul Economiei şi Comerţului”, „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” şi „Ministerul Culturii şi Turismului” se substituie, respectiv, prin sintagmele „Ministerul Economiei”, „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei” şi „Ministerul Culturii”.
    Art. VII. – La articolul 12 litera a) din Legea metrologiei nr. 647-XIII din  17 noiembrie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 15 aprilie 2008), cu modificările ulterioare, sintagma „Serviciul Standardizare şi Metrologie” se substituie prin sintagma „Ministerul Economiei”.
    Art. VIII. – Legea nr. 749-XIII din 23 februarie 1996 cu privire la comerţul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 31, art. 318), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagma „Departamentul Comerţului,” se exclude.
    2. La articolul 24 alineatul (2), sintagma „Departamentul Statisticii” se substituie prin sintagma „Biroul Naţional de Statistică”.
    3. La articolul 36 alineatul (1), după sintagma „Ministerul Finanţelor” se introduce textul „ , prin intermediul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi al Serviciului Vamal”, iar sintagma „Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică” se substituie prin textul „Ministerul Economiei, prin intermediul Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţia Consumatorilor,”.
    4. La articolul 37 alineatul (3) literele c) şi d), cuvintele „cerinţelor standardelor” se substituie prin cuvintele „cerinţelor  prescrise”.
    Art. IX. – Legea nr. 851-XIII din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 52–53. art. 494), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 7 alineatul (4), textul „Departamentului Arhitecturii şi Construcţiilor, Departamentului Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică” se substituie prin sintagma „Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale”.
    2. La articolul 18 alineatul (5), sintagma „Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor” se substituie prin sintagma „Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale”.
    Art. X. – Titlul IX din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 347 alineatul (1), sintagma „Serviciul Vamal” se substituie prin sintagma „organele vamale”;
    2. Articolul 352:
    la alineatul (1) litera b), sintagma „Serviciul Vamal” se substituie prin sintagma „organele vamale”;
    la alineatul (4), sintagma „Serviciul Vamal” se substituie prin sintagma „organele vamale”, iar cuvintele „nu permite” se substituie prin cuvintele „nu permit”;
    la alineatul (6), sintagma „subdiviziunii Serviciului Vamal” se substituie prin sintagma „organului vamal”.
    Art. XI. – Articolul 24 din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (15) litera d), sintagma „Agenţiei Naţionale Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie” se substituie prin sintagma „Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru”;
    la alineatul (16), sintagma „Ministerului Economiei şi Comerţului” se substituie prin sintagma „Ministerului Economiei”.
    Art. XII. – Legea nr. 1236-XIII din 3 iulie 1997 cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 67–68, art. 557), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 16. Controlul de stat
    Controlul asupra respectării prevederilor prezentei legi este exercitat de organele centrale de specialitate ale administraţiei publice conform competenţelor şi legislaţiei în vigoare.”
    2. În cuprinsul legii, sintagmele „Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei”, „Departamentul Protecţiei Mediului Înconjurător”, „Departamentul  Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale”, „Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei  Drumurilor” şi „Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică” se substituie, respectiv, prin sintagmele „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare”, „Ministerul Mediului”, „Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne”, „Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor” şi „Ministerul Economiei”.
    Art. XIII. – Legea aviaţiei civile nr. 1237-XIII din 9 iulie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997,
nr. 69–70, art. 581), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (1), textul „(denumită în continuare Agenţie)” se exclude.
    2. La articolul 6 alineatul (2), textul „prin hotărîre de Guvern” se substituie prin textul „prin ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii drumurilor”.
    3. La articolul 16 alineatul (2), sintagma „directorul general al Agenţiei” se substituie prin sintagma „ministrul transporturilor şi infrastructurii drumurilor”.
    4. În cuprinsul legii, sintagma „Agenţia Transporturi” şi cuvîntul „Agenţie” se substituie prin sintagma „Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor”.
    Art. XIV. – În cuprinsul Legii nr. 1257-XIII din 16 iulie 1997 cu privire la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţămînt din Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 69–70, art. 583), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului” se substituie prin sintagma „Ministerul Educaţiei”.
    Art. XV. – În cuprinsul Legii nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 16–17, art. 101), cu modificările ulterioare, sintagmele „Departamentul Situaţiilor Excepţionale”, „Departamentul Statisticii” şi „Ministerul Economiei şi Reformelor” se substituie, respectiv, prin sintagmele „Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne”, „Biroul Naţional de Statistică” şi „Ministerul Economiei”.
    Art. XVI. – Legea nr. 1466-XIII din 29 ianuarie 1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 28–29, art. 203), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 4:
    la alineatul (2), sintagma „Departamentul Vamal” se substituie prin sintagma „organele vamale”;
    la alineatul (4), sintagma „Departamentul Vamal” se substituie prin sintagma „Organele vamale”.
    2. La articolul 5 alineatul (6), sintagma „Departamentul Vamal” se substituie prin sintagma „Serviciul Vamal”.
    Art. XVII. – La articolul 41 alineatul (5) din Legea nr. 1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 50–51, art. 366), cu modificările ulterioare, textul „cu Serviciul Standardizare şi Metrologie,” se exclude.
    Art. XVIII. – Legea nr.1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 66–68, art. 442), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La anexa nr. 3 compartimentul C) subcompartimentul b) poziţia 48, sintagma „Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor” se substituie prin sintagma „Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor”.
    2. La anexa nr. 6 poziţia 12 şi la anexa nr. 10 poziţia 2, sintagma „Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei” se substituie prin sintagma „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare”.
    3. La anexa nr.11 poziţia 20, sintagma „Ministerul Culturii şi Turismului” se substituie prin sintagma „Ministerul Culturii”.
    Art. XIX. – Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1–4, art. 2), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 101 alineatele (3), (6) litera b) şi (10), sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
    2. La articolul 101 alineatul (3) şi articolul 18 alineatul (2), sintagma „Ministerul Economiei şi Comerţului” se substituie prin sintagma „Ministerul Economiei”.
    Art. XX. – Legea nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 70–72, art. 511), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Culturii şi Turismului” se substituie prin sintagma „Ministerul Culturii”;
    2. La articolul 22 alineatele (4) şi (5), sintagma „Ministerul Educaţiei şi Tineretului” se substituie prin sintagma „Ministerul Educaţiei”.
    Art. XXI. – La articolul 33 alineatul (3) din Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 130–132, art. 917), cu modificările ulterioare, textul „de către Ministerul Economiei” se substituie prin textul „în modul stabilit de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare”.
    Art. XXII. – Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 8, cuvîntul „centrală” se substituie prin cuvîntul „publică”.
    2. La articolul 20 alineatul (6), sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie prin sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”.
    Art. XXIII. – La articolul 16 alineatele (1) şi (2) din Legea serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 106–108, art. 765), cu modificările ulterioare, cuvîntul „Guvern” se substituie prin cuvintele „ministrul finanţelor”.
    Art. XXIV. – La articolul 9 alineatul (2) şi articolul 10 alineatul (1) din Legea nr. 1163-XIV din 26 iulie 2000 cu privire la controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 137–138, art. 970), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Economiei şi Reformelor” se substituie prin sintagma „Ministerul Economiei”.
    Art. XXV. – Legea nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 97–99, art. 765), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (4), articolul 13 alineatul (2) şi articolul 79 alineatul (2), textul „a Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se exclude.
    2. La articolul 14 alineatul (6), articolul 15 alineatul (4), articolul 17 alineatul (3) şi articolul 72 alineatul (5), sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie prin sintagma „Serviciul Stare Civilă”.
    3. La articolul 79 alineatul (3), textul „Ministerul Dezvoltării Informaţionale la propunerea Serviciului Stare Civilă” se substituie prin sintagma „Serviciul Stare Civilă”.
    4. În cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie prin sintagma „Ministerul Justiţiei”.
    Art. XXVI. – La articolul 1 alineatul (1) şi la articolul 3 litera c) din Legea nr. 140-XV din 10 mai 2001 privind Inspecţia Muncii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 68–71, art. 505), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerului Economiei şi Comerţului” se substituie prin sintagma „Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
    Art. XXVII. –  La articolul 8 alineatul (3) din Legea nr. 185-XV din 24 mai 2001 cu privire la ocrotirea sănătăţii reproductive şi planificarea familială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 90–91, art. 697), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Învăţămîntului” se substituie prin sintagma „Ministerul Educaţiei”.
    Art. XXVIII. – Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26–28, art. 95), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatele (1) şi (2), sintagma „Ministerul Economiei  şi Comerţului” se substituie prin sintagma „Ministerul Economiei”.
    2. Articolul 7:
    la alineatul (1), textul „o autoritate a administraţiei publice centrale” se substituie prin textul „un organ public de specialitate în subordinea Ministerului Economiei”;
    la alineatul (2) literele g) şi h), cuvîntul „Guvernului” se substituie prin sintagma „Ministerului Economiei”.
    Art. XXIX. – Legea nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piaţa produselor petroliere (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 76, art. 342), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
    1. La articolul 6 alineatul (4), textul „cu Serviciul Standardizare şi Metrologie,” se exclude.
    2. La articolul 7 alineatul (2),  articolul 9 alineatul (2) şi articolul 17 alineatul (1), sintagma „Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor” se substituie prin sintagma „Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor”.
    3. În cuprinsul legii, sintagma „Serviciul Standardizare şi Metrologie” se substituie prin sintagma „Ministerul Economiei”.
    Art. XXX. – Legea nr. 713-XV din 6 decembrie 2001 privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 36–38, art. 208), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1 noţiunea „casă-internat” şi la articolul 16 alineatul (11), sintagma „Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
    2. La articolele 8, 9 şi 10, sintagma „Ministerul Învăţămîntului” se substituie prin sintagma „Ministerul Educaţiei”.
    3. La articolul 10, sintagma „Ministerul Culturii şi Turismului” se substituie prin sintagma „Ministerul Culturii”.
    Art. XXXI. – La articolul 25 alineatul (2) din Legea salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 50–52, art. 336), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerului Economiei şi Comerţului” se substituie prin sintagma „Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
    Art. XXXII. – În cuprinsul Legii nr. 852-XV din 14 februarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 54–55 art. 383), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale” se substituie prin sintagma „Ministerul Mediului”.
    Art. XXXIII. – La articolul 2 din Legea nr. 1018-XV din 25 aprilie 2002 pentru ratificarea Protocolului privind poluanţii organici persistenţi şi a Protocolului privind metalele grele la Convenţia din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 66–68, art. 535), sintagma „Ministerul Ecologiei, Construcţiei şi Dezvoltării Teritoriului” se substituie prin sintagma „Ministerul Mediului”.
    Art. XXXIV. – La articolul 3 din Legea nr. 1363-XV din 4 octombrie 2002 pentru ratificarea Acordului cu privire la reţeaua hidrometeorologică interstatală a Comunităţii Statelor Independente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 146–148, art. 1129), sintagma „Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului” se substituie prin sintagma „Ministerul Mediului”.
    Art. XXXV. – Legea nr. 1491-XV din 28 noiembrie 2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 23–24, art. 79), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei este organul central de specialitate al administraţiei publice, care promovează şi asigură realizarea politicii statului în domeniul recepţionării şi distribuirii ajutoarelor umanitare acordate Republicii Moldova.”
    alineatul (2) se abrogă.
    2. În cuprinsul legii, cu excepţia capitolului VIII, sintagma „Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare” şi cuvîntul „Agenţie” se substituie prin sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
    Art. XXXVI. – În cuprinsul Legii nr.1518-XV din 6 decembrie 2002 cu privire la migraţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 1–2, art. 2), cu modificările ulterioare, sintagmele „Ministerul Economiei şi Comerţului” şi „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie, respectiv, prin sintagmele„Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei” şi „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”.
    Art. XXXVII. – Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie  2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova  de către persoane fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002,  nr. 185–189, art. 1416), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Culturii şi Turismului” se substituie prin sintagma „Ministerul Culturii”.
    2. La articolul 6 alineatul (2), sintagma „Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se substituie prin sintagma „Î. S. Camera Înregistrării de Stat”.
    3. La articolul 10 alineatul (15), sintagma „Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se substituie prin sintagma „Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”.
    Art. XXXVIII. – În cuprinsul Legii muzeelor nr. 1596-XV din 27 decembrie 2002  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 23–24, art. 81), cu modificările ulterioare, sintagmele „Ministerul Culturii şi Turismului” şi „ministrul culturii şi turismului” se substituie, respectiv, prin sintagmele „Ministerul Culturii” şi „ministrul culturii”.
    Art. XXXIX. – La articolul 2 din Legea nr. 29-XV din 13 februarie 2003 pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul  de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 48, art. 193), sintagma „Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului” se substituie prin sintagma „Ministerul Mediului”.
    Art. XL. – În cuprinsul Legii nr. 81-XV din 28 februarie 2003 privind cantinele de ajutor social (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 67–69, art. 283), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
    Art. XLI. – Legea nr. 102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 70–72, art. 312), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
    1. Articolul 7:
    la alineatul (1), după cuvintele „se elaborează” se introduc cuvintele „şi se aprobă”, iar textul „ , şi se aprobă de către Serviciul Standardizare şi Metrologie” se exclude;
    la alineatul (2), textul „Serviciul Standardizare şi Metrologie, la propunerea Ministerului Economiei şi Comerţului” se substituie prin sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
    2. La articolul 25 alineatul (4), sintagma „Ministerul Educaţiei şi Tineretului” se substituie prin sintagma „Ministerul Educaţiei”.
    3. În cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Economiei şi Comerţului” se substituie prin sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
    Art. XLII. – Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 126–131, art. 507), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 22 alineatul (2), textul „Departamentul Standardizare şi Metrologie. Departamentul, inclusiv structurile lui teritoriale” se substituie prin textul „Ministerul Economiei. Ministerul, inclusiv prin intermediul Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţia Consumatorilor”.
    2. Articolul 23:
    la litera b), sintagma „Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor” se substituie prin textul „organul de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul transporturilor”;
    la litera d), sintagma „Departamentul pentru Dezvoltarea Turismului” se substituie prin sintagma „Agenţia Turismului”.
    Art. XLIII. – Legea nr. 135-XV din 20 martie 2003 privind meşteşugurile artistice populare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 84–86, art. 390), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Culturii şi Turismului” se substituie prin sintagma „Ministerul Culturii”.
    2. În titlul şi în cuprinsul articolului 9, sintagma „Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
    Art. XLIV. – Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul codului, sintagma „Ministerul Economiei şi Comerţului” se substituie prin sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
    2. La articolul 371, litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) Ministerul Economiei;”.
    3. La articolul 372 alineatul (2), sintagma „Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale,” se exclude.
    Art. XLV. – Legea asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42–44, art. 249), cu modificările  ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (1), textul „către Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, de comun acord cu Ministerul Finanţelor” se substituie prin cuvîntul „Guvern”.
    2. La articolul 15 alineatul (5), sintagma „ministrului protecţiei sociale, familiei şi copilului” se substituie prin sintagma „ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei”.
    3. În cuprinsul legii, sintagmele „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” şi „Ministerul Educaţiei şi Tineretului” se substituie, respectiv, prin sintagmele „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei” şi „Ministerul Educaţiei”.
    Art. XLVI. – Legea nr. 386-XV din 25 noiembrie 2004 cu privire la cinematografie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 1–4, art. 2), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Culturii şi Turismului” se substituie prin sintagma „Ministerul Culturii”.
    2. La articolul 9 alineatul (6), sintagma „ministrul culturii şi turismului” se substituie prin sintagma „ministrul culturii”.
    Art. XLVII. – Legea nr. 8-XV din 17 februarie 2005 cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 36–38, art. 116) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (9), sintagma „Departamentul Vamal” se substituie prin sintagma „organele vamale”.
    2. La articolul 7 alineatul (1), textul „serviciul vamal al Portului Internaţional al Departamentului Vamal” se substituie prin sintagma „organele vamale”.
    Art. XLVIII. – Legea nr.  241-XVI din 20 octombrie  2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 164–167, art. 812), cu modificările ulterioare,  se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 10 alineatul (1):
    la punctul 4), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „4) Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale  şi Familiei:”;
    la punctul 5), sintagma „Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului” se substituie prin sintagma „Ministerul Educaţiei”;
    la punctul 8), sintagma „Ministerului  Dezvoltării Informaţionale” se substituie prin sintagma „Ministerului  Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”;
    la punctul 9),  sintagma  „Ministerul Economiei şi Comerţului” se substituie prin sintagma  „Ministerul Economiei”.
    2. La articolul 19 alineatul (5) şi la articolul 22 alineatul (1) litera b), sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie prin sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”.
    3. La articolul 20 alineatul (2), sintagma „Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
    Art. XLIX.  – La articolul 27 alineatul (4) şi articolul 29 alineatul (9) din Legea nr. 355-XVI din  23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Economiei şi Comerţului” se substituie prin sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
    Art. L. – În cuprinsul Legii nr. 5-XVI din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 47–50, art. 200), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
    Art. LI. – La articolul 17 alineatul (2) din Legea nr. 33-XVI din 24 februarie 2006 privind depozitarea cerealelor şi regimul certificatelor de depozit pentru cereale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 75–78, art. 310), cu modificările ulterioare, sintagma „Serviciul Standardizare şi Metrologie” se substituie prin sintagma „Ministerul Economiei”.
    Art. LII. – Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 75–78, art. 314), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 12 alineatul (3) litera j), textul „şi de Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin” ” se exclude.
    2. În cuprinsul legii, sintagma „Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin” ” se substituie prin sintagma „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare”.
    Art. LIII. – Legea nr. 111-XVI  din  11 mai 2006 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 98–101, art. 451) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 10 alineatul (1), sintagma „Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale” se substituie prin sintagma „Ministerul Mediului”.
    2. La articolul 13 litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) Ministerul Economiei;”.
    3. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 19. Competenţa Ministerului Economiei
    Ministerul Economiei efectuează:
    a) coordonarea activităţii în domeniul metrologiei;
    b) coordonarea activităţii în domeniul standardizării.”
    Art. LIV. – La articolul 15 alineatul (2) din Legea nr. 245-XVI din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, a comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură şi la nivel teritorial (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142–145, art. 698), sintagmele „Ministerului Economiei şi Comerţului” şi „ministrul economiei şi comerţului” se substituie, respectiv, prin sintagmele „Cancelariei de Stat” şi „ministrul de stat”.
    Art. LV. – În cuprinsul Legii nr. 265-XVI din 28 iulie 2006 privind protecţia animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri ştiinţifice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 168–169, art. 762), sintagmele „Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale” şi „ministrul ecologiei şi resurselor naturale” se substituie, respectiv, prin sintagmele „Ministerul Mediului” şi „ministrul mediului”.
    Art. LVI. – Legea nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 36–38, art. 141), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 16 alineatul (1), sintagma „Serviciul Standardizare şi Metrologie” se substituie prin textul „Ministerul Economiei, prin intermediul Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţia Consumatorilor,”.
    2. La articolul 18 alineatul (31), după cuvintele „standarde de firmă” se introduc cuvintele „coordonate şi înregistrate în modul stabilit”.
    Art. LVII. – În cuprinsul Legii nr. 45-XVI din  1 martie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 55–56, art. 178), sintagmele „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” şi „Ministerul Educaţiei şi Tineretului” se substituie, respectiv, prin sintagmele „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei” şi „Ministerul Educaţiei”, iar sintagma „Ministerul Administraţiei Publice Locale,” se exclude.
    Art. LVIII. – Legea nr. 92-XVI din 5 aprilie 2007 privind securitatea aeronautică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007,  nr. 90–93, art. 393), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul (4) alineatul (1), textul „(denumită în continuare Agenţie)” se exclude.
    2.  În cuprinsul legii, sintagma „Agenţia Transporturi” şi cuvîntul „Agenţie” se substituie prin sintagma „Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor”.
    Art. LIX. – Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107–111, art. 470), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, noţiunea „Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare” va avea următorul cuprins:
    „Agenţia Achiziţii Publice – autoritate administrativă de specialitate în subordinea Ministerului Finanţelor, care efectuează reglementarea de stat, supravegherea, controlul şi coordonarea interramurală în domeniul achiziţiilor publice;”.
    2. Articolul 8:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 8. Agenţia Achiziţii Publice”;
    la alineatul (1), sintagma „Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare” se substituie prin sintagma „Agenţia Achiziţii Publice”, iar textul „este o autoritate administrativă centrală cu statut de persoană juridică, în subordinea Guvernului” se substituie prin textul „este o autoritate administrativă de specialitate în subordinea Ministerului Finanţelor”.
    3. La articolul 27 alineatul (3) litera c), sintagma „Serviciul Standardizare şi Metrologie” se substituie prin sintagma „organismul naţional de standardizare”.
    Art. LX. – La articolul 2 din Legea nr. 119-XVI din 4 mai 2007 privind aderarea Republicii Moldova la Comitetul European de Standardizare în calitate de membru-partener (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 70–73, art. 328), sintagma „Serviciul Standardizare şi Metrologie” se substituie prin sintagma „Organismul naţional de standardizare”.
    Art. LXI. – Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90–93, art. 401), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, textul „de pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului” şi sintagma „Ministerul Economiei şi Comerţului” se substituie, respectiv, prin textul „subordonată Ministerului Economiei” şi sintagma „Ministerul Economiei”.
    2. În anexă:
    în cuprinsul anexei, sintagmele „Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor”, „Ministerul Culturii şi Turismului”, „Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale”, „Ministerul Educaţiei şi Tineretului” şi „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie, respectiv, prin sintagmele „Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor”, „Ministerul Culturii”, „Ministerul Mediului”, „Ministerul Educaţiei” şi „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”;
    compartimentul „Societăţile pe acţiuni”:
    subcompartimentul „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” se completează cu poziţia 11 cu următorul cuprins:
 
„11.
S.A. „Combinatul
de Vinuri «Cricova»”
municipiul Chişinău, Cricova,
str. Ungureanu nr. 1
1003600086062
120997800
100,0
1209978
100,000”

    subcompartimentul „Ministerul Industriei şi Infrastructurii”:
    titlul subcompartimentului va avea următorul cuprins:
    „Ministerul Economiei”;
    subcompartimentul se completează cu poziţia 71 cu următorul cuprins:

„71.
S.A. „Centrul Internaţional de Expoziţii «Moldexpo»”
Chişinău,
str. Ghioceilor nr.1
1003600091219
2679060
100,0
26790
100,000”

    subcompartimentele „Ministerul Economiei şi Comerţului” şi „Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin” ”, cu poziţiile 9 şi, respectiv, 10 se exclud;
    compartimentul „Întreprinderile de stat şi întreprinderile municipale”:
    subcompartimentul „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare”:
    poziţia 16 se exclude;
    poziţia 17 va avea următorul cuprins:
   
„17.
Î.S. „Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie”
Bălţi,
str. Calea Ieşilor nr. 28
1008602009282”
 

    subcompartimentul se completează cu poziţiile 411–414 cu următorul cuprins:

„411.
Î.S. ”Combinatul de Vinuri de Calitate «Mileştii Mici»”
raionul Ialoveni, satul Mileştii Mici
1002601002907
11253000
412.

Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

Chişinău, str.Vierul nr.59
1008600056226
 
413.
Î.S. „Centrul de Verificare a Calităţii Materiei Prime şi a Producţiei Vinicole”
Chişinău, str.M.Kogălniceanu nr.63
1003600067023
1158400
414.
Î.S. „Oraşul Vinului”
Chişinău, str.Vierul nr.59
1005600024712
5000”

    subcompartimentul „Ministerul Industriei şi Infrastructurii”:
    titlul subcompartimentului va avea următorul cuprins:
    „Ministerul Economiei”;
    subcompartimentul se completează cu poziţiile 471–475 cu următorul cuprins:

„471.
Î.S. „Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie”
Chişinău, str.E.Coca nr.28
1003600098654
4968900
472.
Centrul de Standardizare şi Metrologie
Bălţi, str.Păcii nr.9
1003602012061
694400
473.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor”
Chişinău, bd.Ştefan cel Mare nr.180
1003600080093
1600
474.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
Chişinău, str.S.Lazo nr.48
1003600118109
1800
475.

Centrul Standardizare, Metrologie şi Supraveghere Tehnică din Ceadîr-Lunga

Ceadîr-Lunga, str.Lunacearski nr.10
1003611007748
900”

    subcompartimentul „Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor” se completează cu poziţiile 511–516 cu următorul cuprins:

„511.
Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”
Chişinău, bd.Dacia nr.80/3
1002600007189
36441400
512.
Î.S. „Centrul de Medicină al Aviaţiei Civile”
Chişinău, bd.Dacia nr.80/2
1002600053658
220100
513.
Compania Aeriană de Stat „Agroavia”
Chişinău, bd.Dacia nr.80/7
1002600011661
234600
514.
Î.S. „Moldaeroservice”
Bălţi, str.Aerodromului nr.12
1003602004156
24753900
515.

Întreprinderea de Stat pentru Utilizarea Spaţiului Aerian şi Deservirea Traficului Aerian „MoldATSA”

Chişinău, bd.Dacia nr.80/4
1003600022806
7137500
516.
Î.S. „Centrul Aeronautic de Instruire”
Chişinău, Aeroport
1003600135568
473500”

    titlul subcompartimentului „Ministerul Economiei şi Comerţului” va avea următorul cuprins:
    „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”;
    subcompartimentul „Serviciul Standardizare şi Metrologie”, cu poziţiile 110–114, se exclude;
    titlul subcompartimentului „Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului” va avea următorul cuprins:
    „Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale”;
    subcompartimentul „Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin” ”, cu poziţiile 155–158, se exclude;
    titlul subcompartimentului „Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare” va avea următorul cuprins:
    „Agenţia Rezerve Materiale”;
    subcompartimentul „Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile”, cu poziţiile 160–164 şi 166, se exclude;
    titlul subcompartimentului „Aparatul Guvernului” va avea următorul cuprins:
    „Cancelaria de Stat”.
    Art. LXII. – La articolul 2 din Legea nr. 124-XVI din 11 mai 2007 pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind controlul tutunului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 78–81, art. 362), cu modificările ulterioare, sintagmele „Ministerul Economiei şi Comerţului”, „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”, „Ministerul Educaţiei şi Tineretului” şi „Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale” se substituie, respectiv, prin sintagmele „Ministerul Economiei”, „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”, „Ministerul Educaţiei” şi „Ministerul Mediului”, iar sintagmele „Serviciul Vamal, Serviciul Standardizare şi Metrologie” se exclud.
    Art. LXIII. – Legea nr. 131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 103–106, art. 443) se modifică după cum urmează:
    1. În titlul şi în cuprinsul articolului 8 şi la articolul 29 alineatul (1), sintagma „Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor” se substituie prin sintagma „Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor”.
    2. În  titlul şi în cuprinsul articolului 10, sintagma „Ministerului  Educaţiei şi Tineretului” se substituie prin sintagma „Ministerului  Educaţiei”.
    3. În  titlul şi în cuprinsul  articolului 11, sintagma „Ministerului  Ecologiei şi Resurselor Naturale” se substituie prin sintagma „Ministerului Mediului”.
    4. În titlul şi în cuprinsul articolului 14, sintagma „Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se substituie prin sintagma „Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”.
    5. La articolul 21 alineatele (2) şi (3), textul „ministrului educaţiei şi tineretului, ministrului transporturilor şi gospodăriei drumurilor, ministrului dezvoltării informaţionale” se substituie prin textul „ministrului educaţiei, ministrului transporturilor şi infrastructurii drumurilor, ministrului tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor”.
    6. La articolul 29 alineatul (5), sintagma „ministrul transporturilor şi gospodăriei drumurilor” se substituie prin sintagma „ministrul transporturilor şi infrastructurii drumurilor”.
    Art. LXIV. – Articolul 18 din Legea energiei regenerabile nr. 160-XVI din 12 iulie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 127–130, art. 550) se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1) litera a), sintagma „Ministerului Industriei şi Infrastructurii,” se exclude, iar sintagmele „Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale”, „Ministerului Economiei şi Comerţului” şi „Ministerului Administraţiei Publice Locale” se substituie, respectiv, prin sintagmele „Ministerului Mediului”, „Ministerului Economiei” şi „Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale”;
    la alineatul (3), sintagma „Ministerul Industriei şi Infrastructurii” se substituie prin sintagma „Ministerul Economiei”.
    Art. LXV. – Legea nr. 164-XVI din 13 iulie 2007 cu privire la parcurile industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 127–130, art. 552) se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagmele „Ministerul Economiei şi Comerţului” şi „Ministerul Administraţiei Publice Locale” se substituie, respectiv, prin sintagmele „Ministerul Economiei” şi „Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale”.
    2. La articolul 17 alineatul (3), sintagma „Ministerului Industriei şi Infrastructurii,” se exclude.
    Art. LXVI. – Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor  juridice şi a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184–187, art. 711), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, textul „a Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se exclude.
    2. La articolul 26 alineatele (7) şi (8), sintagma „Camera Înregistrării de Stat” se substituie prin sintagma „Î. S. Camera Înregistrării de Stat”.   
    Art. LXVII. – Articolul 42 din Legea nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51–54, art. 153), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1) litera k), sintagma „Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale” se substituie prin sintagma „Ministerul Mediului”;
    la alineatul (3), sintagma „Serviciului Standardizare şi Metrologie” se substituie prin textul „Ministerului Economiei (prin Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţia Consumatorilor)”.
    Art. LXVIII. – Legea nr. 295-XVI din 21 decembrie 2007 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008–2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 18–20, art. 57) se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagmele „Ministerul Economiei şi Comerţului”, „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”, „Ministerul Educaţiei şi Tineretului”, „Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor”, „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” şi „Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale” se substituie, respectiv, prin sintagmele „Ministerul Economiei”, „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”, „Ministerul Educaţiei”, „Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor”, „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor” şi „Ministerul Mediului”, iar sintagmele „Ministerul Administraţiei Publice Locale” şi „Ministerul Reintegrării” se substituie prin sintagma „Cancelaria de Stat”.
    2. Capitolul V:
    la paragraful 3 tabelul „Indicatorii de monitorizare”, sintagma „Serviciul Standardizare şi Metrologie” se substituie prin sintagma  „Ministerul Economiei”;
    la paragraful 5 subcapitolul „Cadrul instituţional de dezvoltare regională” punctul 1, textul „ministrul administraţiei publice locale, ministrul economiei şi comerţului” se substituie prin sintagma „ministrul economiei”.
    Art. LXIX. – În cuprinsul Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 179, art. 625), sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
    Art. LXX. – Legea nr. 180-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la migraţia de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 162–164, art. 598) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (4), sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie prin sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”.
    2. La articolul 13 alineatul (1), sintagma „Ministerului Economiei şi Comerţului” se substituie prin sintagma „Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
    Art. LXXI. – Codul contravenţional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 256, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie prin sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”.
    2. La articolul 327:
    în titlul articolului şi la alineatele (1) şi (2), sintagma „Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare” se substituie prin sintagma „Agenţia Rezerve Materiale”;
    alineatul (3) se abrogă.
    3. Codul se completează cu articolele 3271 şi 3272 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3271. Încălcarea termenelor de prezentare
                               a dărilor de seamă Agenţiei Achiziţii Publice
    (1) Încălcarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă Agenţiei Achiziţii Publice se sancţionează cu amendă de la 3 la 5 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Includerea de date false în dările de seamă prezentate Agenţiei Achiziţii Publice se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 3272. Comercializarea ilegală a bunurilor
                              care constituie ajutoare umanitare
    Comercializarea ilegală a bunurilor care constituie ajutoare umanitare se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    4. Articolul 402:
    la alineatul (1), după cifra „295” se introduce cifra „ , 3271”;
    la alineatul (2), după textul „şefii inspectoratelor fiscale de stat de toate nivelurile şi adjuncţii lor,” se introduce textul „directorul Agenţiei Achiziţii Publice şi adjunctul lui,”.
    5. Articolul 405:
    în titlu, după textul „Organele pentru protecţia mediului” se introduce textul „ , organele pentru control geologic şi supraveghere minieră”;
    la alineatul (1), cifrele „93–95, 109–130” se substituie prin cifrele „93, 95, 109–118, 120–130”;
    la alineatul (2), după cuvîntul „contravenţionale” se introduce textul „privind contravenţiile prevăzute la alin. (1)”, iar în final – textul „şi inspectorii de stat pentru ecologie”;
    după alineatul (2) se introduc alineatele (21) şi (22) cu următorul cuprins:
    „(21) Contravenţiile prevăzute la art. 94 şi 119  se examinează de organele pentru control geologic şi supraveghere minieră.
    (22) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale privind contravenţiile prevăzute la alin. (21) şi să aplice sancţiuni inspectorul principal de stat pentru geologie şi supraveghere minieră şi adjuncţii lui, inspectorii de stat pentru geologie şi supraveghere minieră.”
    alineatul (7) se completează în final cu textul „şi (22)”.
    6. Articolul 407:
    la alineatul (4), cuvintele „organele de specialitate” se substituie prin cuvintele „organul de specialitate”;
    la alineatul (5) litera a), textul „conducătorii agenţiilor transportului aerian şi adjuncţii lor” se substituie prin textul „conducătorul organului de specialitate al administraţiei publice în domeniul transportului aerian şi adjuncţii lui”.
    7. În titlul articolului 418 şi la alineatele (1) şi (2), sintagma „Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare” se substituie prin sintagma „Agenţia Rezerve Materiale”.
    8. Codul se completează cu articolul 4181 cu următorul cuprins:
    „Articolul 4181. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 3272 se constată de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.”
    Art. LXXII. – La articolul 6 alineatul (3) din Legea nr. 251-XVI din 4 decembrie 2008 privind constituirea Rezervaţiei cultural-naturale „Orheiul Vechi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 1–2, art. 4), sintagma „Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale” se substituie prin sintagma „Ministerul Mediului”.
    Art. LXXIII. – În cuprinsul Codului subsolului nr. 3-XVI  din  2 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 75–77, art. 197), sintagmele „Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale” şi „Ministerul Economiei şi Comerţului” se substituie, respectiv, prin sintagmele „Ministerul Mediului” şi „Ministerul Economiei”.
    Art. LXXIV. – Legea nr. 25-XVI din 3 februarie 2009 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru tineret pe anii 2009–2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 68, art. 192) se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagmele „Ministerul Educaţiei şi Tineretului”, „Ministerul Economiei şi Comerţului”, „Ministerul Culturii şi Turismului” şi „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie, respectiv, prin sintagmele „Ministerul Tineretului şi Sportului”, „Ministerul Economiei”, „Ministerul Culturii” şi „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
    2. La anexa nr. 1, în „Introducere”, poziţia „Actorii implicaţi în implementarea Strategiei” va avea următorul cuprins:
    „Actorii implicaţi în implementarea Strategiei. Responsabili de implementarea Strategiei sînt Ministerul Tineretului şi Sportului în colaborare cu Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Justiţiei, Ministerul Culturii, Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Academia de Ştiinţe a Moldovei, autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile de învăţămînt, reprezentanţii societăţii civile din Republica Moldova şi cu alte părţi interesate.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                      Mihai GHIMPU

    Nr. 109. Chişinău, 4 iunie 2010.