LPC111/2010
ID intern unic:  335431
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 111
din  04.06.2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 837-XIII din
17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti
Publicat : 30.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 131-134     art Nr : 445
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 153–156 BIS), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Capitolul V va avea următorul cuprins:
„Capitolul V
STATUTUL DE UTILITATE PUBLICĂ
    Articolul 30. Activitatea de utilitate publică
    (1) În sensul prezentei legi, activitatea de utilitate publică este activitatea asociaţiei obşteşti desfăşurată în interes general sau în interesul unor colectivităţi locale, care, fiind realizată în mod gratuit sau la preţ redus pentru persoanele sau grupurile dezavantajate, contribuie la dezvoltarea sau susţinerea:
    a) educaţiei şi instruirii persoanelor, difuzării şi acumulării de cunoştinţe;
    b) ştiinţei;
    c) culturii şi artei;
    d) sportului pentru amatori, educaţiei fizice şi turismului social;
    e) ocrotirii sănătăţii;
    f) protecţiei sociale a persoanelor cu dizabilităţi, a pensionarilor, copiilor, adolescenţilor, persoanelor strămutate, familiilor cu mulţi copii şi/sau socialmente vulnerabile, a altor persoane defavorizate;
    g) creării noilor locuri de muncă;
    h) eradicării sărăciei;
    i) promovării păcii, prieteniei şi înţelegerii între popoare, prevenirii şi depăşirii conflictelor civile, sociale,  etnice şi religioase;
    j) apărării şi promovării democraţiei şi drepturilor omului;
    k) protecţiei mediului;
    l) protejării patrimoniului cultural şi a monumentelor istorice;
    m) prevenirii criminalităţii şi contribuirii la contracararea acesteia.
    (2) La decizia Comisiei de certificare, pot fi considerate de utilitate publică şi alte activităţi decît cele menţionate la alin. (1).
    Articolul 301. Condiţii pentru atribuirea statutului
                           de utilitate publică
    (1) Statutul de utilitate publică se atribuie asociaţiei obşteşti care întruneşte următoarele condiţii:
    a) are statut de asociaţie obştească şi activează de cel puţin un an;
    b) statutul asociaţiei obşteşti prevede exclusiv scopuri ce vizează desfăşurarea activităţilor de utilitate publică;
    c) beneficiari ai rezultatului activităţii de utilitate publică a asociaţiei căreia i s-a atribuit statut de utilitate publică nu pot fi persoane care au calitatea de fondator, membru sau angajat al acestei asociaţii, precum şi persoane care se află în relaţii de rudenie pînă la gradul III inclusiv sau de afinitate pînă la gradul II inclusiv cu una din persoanele nominalizate, cu excepţia membrilor asociaţiilor fondate în baza principiului de interes mutual care fac parte din categoria persoanelor socialmente vulnerabile, dacă este adoptată în acest sens decizia Comisiei de certificare.
    (2) Statutul asociaţiei obşteşti care solicită atribuirea statutului de utilitate publică trebuie să conţină dispoziţii care să prevadă:
    a) imposibilitatea distribuirii proprietăţii şi a venitului între membrii şi fondatorii săi, inclusiv în caz de reorganizare sau lichidare, şi folosirea proprietăţii şi a venitului exclusiv în scopuri statutare;
    b) imposibilitatea susţinerii în cadrul alegerilor autorităţilor publice a vreunui concurent electoral sau candidat la funcţii din cadrul autorităţilor publice, precum şi imposibilitatea folosirii venitului sau activelor sale pentru finanţarea acestora.
    (3) Structura organizaţională a asociaţiei obşteşti care solicită atribuirea statutului de utilitate publică trebuie să corespundă cerinţelor legale şi să întrunească următoarele condiţii:
    a) să fie asigurate supravegherea de către consiliu şi auditul de către organul de control şi revizie al asociaţiei obşteşti;
    b) organul de supraveghere (consiliul) al asociaţiei obşteşti care solicită statutul de utilitate publică trebuie să fie format din cel puţin 3 persoane care nu sînt afiliate (rude sau afini pînă la gradul III inclusiv) şi să respecte regulile de evitare a conflictului de interese; membrii organului de supraveghere (consiliului) nu trebuie să fie concomitent şi membri ai organului executiv al aceleiaşi asociaţii;
    c) organul de control şi revizie trebuie să verifice activitatea asociaţiei la necesitate, însă nu mai rar de o dată pe an.
    (4) Asociaţia obştească care solicită statutul de utilitate publică trebuie să-şi desfăşoare activitatea în mod transparent, ceea ce se va manifesta în special prin publicarea în mijloacele de informare în masă (inclusiv pe pagina web a asociaţiei) a rapoartelor sale anuale şi prin prezentarea acestora către organul de înregistrare în cel mult 3 luni de la expirarea anului. Raportul anual trebuie să conţină:
    a) raportul de activitate conform modelului aprobat de Comisia de certificare, care va conţine şi categoriile de beneficiari ai rezultatului activităţii de utilitate publică;
    b) declaraţia financiară, care va include raportul financiar pentru ultimul an de activitate întocmit potrivit standardelor contabile, informaţia despre sursele de finanţare a asociaţiei obşteşti, inclusiv despre mijloacele financiare şi/sau materiale obţinute, precum şi date despre folosirea acestor mijloace, inclusiv cheltuielile generale şi cheltuielile administrative.
    (5) Asociaţia obştească care solicită statutul de utilitate publică nu trebuie să aibă datorii la bugetul public naţional.
    (6) Condiţiile prevăzute la alin. (1)–(5) trebuie să fie îndeplinite cumulativ.
    Articolul 31. Comisia de certificare
    (1) Comisia de certificare este organul împuternicit să atribuie şi să certifice statutul de utilitate publică. Comisia activează pe lîngă Ministerul Justiţiei în baza unui regulament aprobat de Guvern.
    (2) Comisia de certificare este alcătuită din 9 membri, dintre care 3 sînt desemnaţi de Preşedintele Republicii Moldova, 3 de Parlament şi 3 de Guvern. Membrii Comisiei de certificare sînt desemnaţi în urma unui proces de selecţie deschis şi transparent. Cel puţin 2 din cei 3 membri desemnaţi de fiecare organ menţionat trebuie să fie reprezentanţi ai unor asociaţii obşteşti de utilitate publică care au acest statut de cel puţin 3 ani. Membrii Comisiei de certificare desemnaţi în calitate de reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti de utilitate publică sînt selectaţi pentru desemnare din lista comună de candidaţi propuşi de cel puţin 3 asociaţii obşteşti de utilitate publică.
    (3) Candidat la funcţia de membru al Comisiei de certificare poate fi persoana care:
    a) cunoaşte limba de stat;
    b) are domiciliul în Republica Moldova;
    c) se bucură de o reputaţie ireproşabilă;
    d) nu este funcţionar public;
    e) este susţinută printr-o recomandare de cel puţin două asociaţii obşteşti de utilitate publică.
    (4) Mandatul de membru al Comisiei de certificare încetează în caz de:
    a) expirare a duratei mandatului;
    b) revocare;
    c) demisie;
    d) deces.
    (5) Revocarea membrului Comisiei de certificare se face în cazul:
    a) condamnării, în baza hotărîrii definitive şi irevocabile a instanţei de judecată, pentru comiterea unei infracţiuni;
    b) imposibilităţii, din motive de sănătate, de a-şi exercita atribuţiile mai mult de 4 luni consecutive;
    c) declarării dispariţiei fără urmă, în conformitate cu legea;
    d) activităţii în cadrul unui partid politic sau al unei organizaţii social-politice.
    (6) Membrii Comisiei de certificare sînt desemnaţi pe un termen de 5 ani şi îşi exercită mandatul pînă la intrarea în funcţie a noilor membri.
    (7) Preşedintele Comisiei de certificare este ales prin vot secret dintre membrii ei, cu majoritatea voturilor acestora.
    (8) Membrii Comisiei de certificare pot deţine cel mult două mandate.
    (9) Ţinerea lucrărilor de secretariat ale Comisiei de certificare este asigurată de către Ministerul Justiţiei.
    (10) Comisia de certificare se întruneşte în şedinţe nu mai rar de o dată pe lună. Şedinţele comisiei sînt publice. Data şi ora desfăşurării şedinţelor se stabilesc de preşedintele comisiei după consultarea membrilor. Această informaţie se aduce la cunoştinţă membrilor comisiei şi publicului larg, în special prin afişarea acesteia de către secretarul comisiei (funcţionar al Ministerului Justiţiei) la loc vizibil şi pe site-ul Ministerului Justiţiei, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru şedinţă.
    (11) În termen de 3 luni după expirarea fiecărui an, Comisia de certificare publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe site-ul Ministerului Justiţiei raportul său de activitate pe anul expirat, precum şi lista actualizată a asociaţiilor obşteşti de utilitate publică.
    (12) Deciziile Comisiei de certificare cu privire la acordarea şi retragerea statutului de utilitate publică se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe site-ul Ministerului Justiţiei.
    Articolul 311. Atribuţiile Comisiei de certificare
    (1) Comisia de certificare este independentă în luarea deciziilor şi are următoarele atribuţii:
    a) examinează rapoartele şi documentele asociaţiilor obşteşti care solicită statutul de utilitate publică şi atribuie acest statut;
    b) primeşte şi examinează petiţii în problemele ce ţin de competenţa sa;
    c) avertizează asociaţiile obşteşti de utilitate publică în cazul în care acestea încalcă legislaţia;
    d) iniţiază procedura de retragere a certificatului de utilitate publică dacă asociaţia nu corespunde condiţiilor de atribuire a statutului de utilitate publică sau dacă documentele prezentate conţin informaţii false;
    e) informează Ministerul Justiţiei şi alte autorităţi competente despre asociaţiile obşteşti cărora li s-a atribuit ori li s-a retras statutul de utilitate publică;
    f) elaborează reguli, formulare, instrucţiuni, recomandări şi modele de documente ce ţin de atribuirea statutului de utilitate publică şi le prezintă spre aprobare Ministerului Justiţiei, care le face publice;
    g) elaborează şi înaintează subiecţilor cu drept de iniţiativă legislativă propuneri privind perfecţionarea legislaţiei;
    h) instituie consilii consultative şi grupuri de experţi pentru analiza şi dezbaterea unor probleme ce ţin de activitatea asociaţiilor obşteşti de utilitate publică;
    i) publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe site-ul Ministerului Justiţiei, în termen de 3 luni după expirarea fiecărui an, raportul său de activitate pe anul expirat, precum şi lista actualizată a asociaţiilor obşteşti de utilitate publică.
    (2) Membrii Comisiei de certificare au acces liber la dosarele asociaţiilor obşteşti care au sau solicită statutul de utilitate publică.
    Articolul 32. Documentele necesare pentru
                         solicitarea statutului de utilitate publică
    Asociaţia obştească care solicită statutul de utilitate publică prezintă Comisiei de certificare următoarele documente:
    a) cererea;
    b) copiile de pe statut şi de pe certificatul de înregistrare;
    c) raportul de activitate pe anul precedent (în cazul solicitării statutului de utilitate publică pentru prima dată) sau pentru ultimii trei ani (în cazul asociaţiilor care au deţinut statutul de utilitate publică), care va conţine informaţii referitoare la proiectele realizate şi activităţile desfăşurate, la valoarea mijloacelor financiare şi/sau a celor materiale obţinute şi folosite pe parcursul perioadei raportate, la categoriile de beneficiari, la mijloacele utilizate pentru acoperirea cheltuielilor administrative;
    d) declaraţia financiară, care va include:
    – raportul financiar pentru anul precedent de activitate, întocmit conform standardelor contabile;
    – informaţia despre sursele de finanţare a asociaţiei, inclusiv granturile primite pentru perioada anterioară depunerii cererii, dar nu mai mare de 3 ani;
    – datele despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite, inclusiv despre cheltuielile generale şi cheltuielile administrative;
    e) dovada privind publicarea în mijloacele de informare în masă (inclusiv pe pagina web a asociaţiei) a rapoartelor sale anuale privind activitatea statutară;
    f) certificatul de la Serviciul Fiscal de Stat privind lipsa datoriilor la bugetul public naţional.
    Articolul 321. Procedura de examinare a solicitării
                           privind atribuirea statutului de utilitate
                           publică
    (1) Comisia de certificare, în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii şi a documentelor indicate la art. 32, examinează solicitarea privind atribuirea statutului de utilitate publică şi eliberarea certificatului de utilitate publică şi adoptă, după caz, una din trei decizii:
    a) atribuirea statutului de utilitate publică şi eliberarea certificatului de utilitate publică;
    b) amînarea examinării solicitării privind atribuirea statutului de utilitate publică şi eliberarea certificatului de utilitate publică;
    c) respingerea solicitării privind atribuirea statutului de utilitate publică şi eliberarea certificatului de utilitate publică.
    (2) Decizia de atribuire a statutului de utilitate publică şi de eliberare a certificatului de utilitate publică se adoptă dacă solicitantul a respectat condiţiile prevăzute la art. 30, 301 şi 32.
    (3) Decizia de amînare a examinării solicitării privind atribuirea statutului de utilitate publică şi eliberarea certificatului de utilitate publică se adoptă dacă documentele prezentate Comisiei de certificare sînt incomplete. În acest caz, Comisia acordă solicitantului un termen de cel mult 30 de zile pentru înlăturarea neajunsurilor.
    (4) Decizia de respingere a solicitării privind atribuirea statutului de utilitate publică şi eliberarea certificatului de utilitate publică se adoptă în cel mult 30 de zile de la prezentarea documentelor prevăzute la art. 32 dacă solicitantul nu a respectat condiţiile prevăzute la art. 30, 301 şi 32.
    (5) Decizia Comisiei de certificare se motivează şi se comunică în scris solicitantului în termen de 5 zile de la adoptare.
    (6) Reprezentanţii solicitantului au dreptul să asiste la şedinţa Comisiei de certificare şi să intervină cu explicaţii privind solicitarea depusă. Secretarul comisiei este obligat să invite în scris solicitantul cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru şedinţă. Absenţa reprezentantului solicitantului invitat la şedinţa de examinare nu poate servi drept temei pentru amînarea examinării sau respingerea solicitării.
    (7) Asociaţia obştească căreia i s-a atribuit statutul de utilitate publică primeşte certificatul de utilitate publică, eliberat de Comisia de certificare, în termen de 5 zile de la data adoptării deciziei.
    (8) Asociaţia obştească dobîndeşte statutul de utilitate publică din data adoptării deciziei privind atribuirea acestui statut.
    (9) Decizia de amînare sau respingere a solicitării privind atribuirea statutului de utilitate publică şi eliberarea certificatului de utilitate publică poate fi atacată în conformitate cu Legea contenciosului administrativ.
    Articolul 322. Certificatul de utilitate publică
    (1) Certificatul privind atribuirea statutului de utilitate publică (denumit în continuare certificat) este un act oficial prin care se atestă statutul de utilitate publică şi caracterul de interes public al activităţii asociaţiei obşteşti. Modelul certificatului se aprobă de Guvern.
    (2) Certificatul se eliberează pe un termen de 3 ani.
    (3) Certificatul serveşte temei pentru scutirea, parţială sau integrală, a asociaţiei obşteşti de impozite, taxe şi alte obligaţii de plată, precum şi pentru oferirea suportului din partea statului în condiţiile prezentei legi, pentru acordarea înlesnirilor fiscale şi privilegiilor în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare.
    Articolul 323. Subregistrul asociaţiilor obşteşti de
                           utilitate publică
    (1) Subregistrul asociaţiilor obşteşti de utilitate publică (denumit în continuare subregistru) este parte integrantă a Registrului de stat al organizaţiilor necomerciale, în care se înregistrează toate asociaţiile obşteşti de utilitate publică din Republica Moldova.
    (2) Subregistrul este ţinut de Ministerul Justiţiei.
    (3) În subregistru se introduc următoarele date:
    a) denumirea asociaţiei obşteşti de utilitate publică;
    b) data eliberării certificatului şi numărul acestuia;
    c) adresa şi datele de contact ale asociaţiei obşteşti de utilitate publică;
    d) numele şi prenumele conducătorului asociaţiei obşteşti de utilitate publică;
    e) datele de identificare ale membrilor organului de supraveghere (consiliului) al asociaţiei obşteşti de utilitate publică;
    f) data prelungirii termenului pentru statutul de utilitate publică, a expirării termenului sau, după caz, a retragerii statutului de utilitate publică.
    (4) Subregistrul se ţine în limba de stat.
    (5) Subregistrul şi datele care se conţin în el sînt publice.
    (6) Ministerul Justiţiei păstrează toate dosarele asociaţiilor care au solicitat statutul de utilitate publică. Dosarele conţin toate documentele referitoare la asociaţie, inclusiv cele depuse la solicitarea statutului de utilitate publică, cele pe care le întocmeşte Comisia de certificare şi cele pe care asociaţia le prezintă ulterior, pe parcursul activităţii.
    Articolul 324. Retragerea certificatului
    (1) Pe perioada deţinerii certificatului, asociaţia obştească este obligată să respecte condiţiile care au stat la baza atribuirii statutului de utilitate publică.
    (2) În cazul depistării abaterilor de la condiţiile prevăzute  la art. 30 şi 301 pentru acordarea statutului de utilitate publică, Comisia de certificare va avertiza asociaţia respectivă cu privire la abaterile depistate şi va cere înlăturarea acestora în cel mult 60 de zile. În cazul în care asociaţia nu a înlăturat în termenul menţionat abaterile depistate, comisia va adopta decizia de retragere a certificatului. Decizia de retragere a certificatului poate fi atacată în conformitate cu Legea contenciosului administrativ.
    (3) În cazul în care decizia de retragere a certificatului a fost contestată în baza Legii contenciosului administrativ, decizia menţionată se suspendă pînă la adoptarea unei hotărîri definitive de către instanţa de contencios administrativ.
    (4) Retragerea certificatului constituie temei de încetare a facilităţilor fiscale şi nefiscale legate de statutul de utilitate publică.
    (5) Comisia de certificare va informa Serviciul Fiscal de Stat despre adoptarea hotărîrii judecătoreşti de retragere a certificatului. Din momentul retragerii certificatului încetează facilităţile acordate în legătură cu statutul de utilitate publică.
    Articolul 325. Controlul conformării la statutul de
                           utilitate publică
    (1) Controlul privind respectarea statutului de utilitate publică se efectuează de către Comisia de certificare.
    (2) În exercitarea funcţiilor de control, Comisia de certificare este în drept:
    a) să solicite informaţii referitoare la activităţile asociaţiei obşteşti ce ţin de statutul de utilitate publică;
    b) să ceară  explicaţii scrise organelor asociaţiei obşteşti şi membrilor ei;
    c) să sesizeze organele abilitate despre efectuarea de controale asupra respectării legislaţiei, inclusiv a celei fiscale;
    d) să ceară şi să primească de la autorităţile publice informaţia necesară pentru control;
    e) să solicite asociaţiilor obşteşti copii de pe documente şi/sau, după caz, documentele în original;
    f) să asiste la activităţile asociaţiilor obşteşti;
    g) să exercite alte drepturi prevăzute de actele normative.
    (3) Pentru exercitarea controlului asupra activităţii asociaţiilor obşteşti de utilitate publică, Comisia de certificare este în drept să instituie grupuri de control, inclusiv cu specialişti în domeniu.
    (4) Asociaţia obştească de utilitate publică este obligată să prezinte anual Comisiei de certificare raportul de activitate, copia de pe declaraţia pe venit prezentată Serviciului Fiscal de Stat şi copia de pe rapoartele prezentate Biroului Naţional de Statistică pentru anul fiscal precedent, semnate de conducătorul asociaţiei şi avînd ştampila acesteia. Prezentarea la Comisia de certificare a documentelor menţionate scuteşte asociaţia de utilitate publică de obligaţia de a prezenta Ministerului Justiţiei raportul anual.
    Articolul 33. Principiile şi formele de susţinere
                          a asociaţiilor obşteşti de utilitate publică
    (1) Politica statului de susţinere a asociaţiilor obşteşti de utilitate publică se bazează pe următoarele principii:
    a) asigurarea dreptului asociaţiilor obşteşti de utilitate publică de a participa la formarea şi realizarea politicilor publice;
    b) asigurarea realizării eficiente a programelor şi a proiectelor publice prin implicarea activă a asociaţiilor obşteşti de utilitate publică;
    c) transparenţa şi publicitatea procedurilor de oferire a suportului sub orice formă, în special prin organizarea concursurilor deschise, transparente şi publice, şi în condiţii egale de participare la asemenea proceduri;
    d) acordarea de facilităţi fiscale asociaţiilor obşteşti de utilitate publică în condiţiile legii;
    e) planificarea bugetară a cheltuielilor destinate suportului asociaţiilor obşteşti de utilitate publică;
    f) controlul din partea autorităţilor publice privind utilizarea la destinaţie a mijloacelor bugetare alocate asociaţiilor obşteşti de utilitate publică.
    (2) Autorităţile publice centrale şi locale sprijină activitatea asociaţiilor obşteşti de utilitate publică prin:
    a) implementarea mecanismelor de deducere şi redirecţionare a impozitelor pe venit;
    b) închirierea, în condiţii preferenţiale, de spaţii pentru activităţi sau darea lor în folosinţă gratuită;
    c) finanţarea şi subvenţionarea programelor, proiectelor şi activităţilor propuse de asociaţiile obşteşti de utilitate publică;
    d) plasarea de comenzi sociale.
    (3) Autoritatea publică poate desfăşura, în comun cu asociaţia obştească de utilitate publică, activităţi de interes public în domeniul social şi în alte domenii în baza acordurilor de colaborare. Această formă de susţinere nu presupune în mod obligatoriu transferul de mijloace financiare către asociaţie.
    Articolul 331. Procedura de acordare a suportului
                           financiar sau material asociaţiilor de
                           utilitate publică
    (1) Decizia asupra solicitării de susţinere financiară sau materială a asociaţiei obşteşti de utilitate publică se adoptă, în urma desfăşurării unui concurs public, de către o comisie formată din reprezentanţi ai autorităţii publice, din reprezentanţi ai asociaţiilor de utilitate publică care nu participă la concursul de finanţare şi din experţi independenţi.
    (2) Autorităţile publice asigură publicitatea şi transparenţa procesului de organizare a concursului de obţinere a susţinerii financiare sau materiale. Anunţul şi condiţiile de desfăşurare a concursului se publică în mijloacele de informare în masă cu cel puţin 2 luni înainte de data limită pentru depunerea programelor, proiectelor şi propunerilor pentru activităţi.
    (3) Criteriile generale de evaluare a solicitărilor de susţinere financiară sau materială sînt următoarele:
    a) caracterul şi gradul de utilitate publică ale scopurilor şi sarcinilor invocate în solicitarea de susţinere financiară sau materială;
    b) importanţa şi eficienţa acţiunilor propuse de asociaţia obştească de utilitate publică pentru realizarea scopurilor expuse în condiţiile de organizare a concursului;
    c) suficienţa capacităţilor umane, tehnice şi financiare ale asociaţiei obşteşti de utilitate publică pentru îndeplinirea acţiunilor propuse.
    (4) Susţinerea financiară sau materială a programelor, a proiectelor şi a activităţilor asociaţiilor de utilitate publică se efectuează în bază de contract, semnat cu autoritatea publică care a adoptat decizia de susţinere financiară sau materială. Contractul va conţine clauze cu privire la sumele sau bunurile acordate, la termenele de valorificare a susţinerii financiare sau materiale, la obligaţiile părţilor (inclusiv la obligaţia de folosire la destinaţie a mijloacelor şi la obligaţia de prezentare a rapoartelor) şi la consecinţele neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale.
    Articolul 332. Comanda socială
    (1) Comanda socială este una din  formele de realizare a programelor sociale organizate de autorităţile publice. Ea reprezintă o totalitate de contracte privind executarea de lucrări şi/sau prestarea de servicii în interesul comunităţii.
    (2) Autoritatea publică întocmeşte lista şi planifică volumul de lucrări şi servicii care urmează a fi efectuate/prestate prin comandă socială. Comanda se finanţează de la bugetul autorităţii publice care o iniţiază.
    (3) Comanda socială se face prin concurs public, conform legislaţiei cu privire la achiziţii publice, cu particularităţile stabilite de prezenta lege. La concursurile de plasare a comenzii sociale participă doar asociaţiile obşteşti de utilitate publică.
    (4) Asociaţiile obşteşti de utilitate publică care participă la concursul de plasare a comenzii sociale trebuie să dispună de condiţiile necesare pentru executarea comenzii ce se plasează, inclusiv de utilaje şi de alte bunuri, de personal calificat şi cu experienţă în domeniu şi de o bună reputaţie, capabilă să atragă voluntari şi mijloace suplimentare.
    (5) La plasarea comenzii sociale nu se solicită garanţii pentru ofertă şi măsuri de asigurare a contractului.
    Articolul 333. Răspunderea pentru utilizarea
                           frauduloasă a suportului oferit de stat
    (1) Asociaţiile obşteşti de utilitate publică şi persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul acestora care încalcă legislaţia la utilizarea suportului oferit de stat răspund în conformitate cu legea.
    (2)  Organul care a sancţionat o asociaţie obştească de utilitate publică pentru utilizarea frauduloasă a suportului oferit de autorităţile publice este obligat să înştiinţeze despre aceasta Comisia de certificare în termen de 15 zile de la data aplicării sancţiunii. Dacă sancţiunea a fost contestată în instanţa de judecată, organul respectiv este obligat să înştiinţeze despre aceasta Comisia de certificare în termen de 5 zile de la data rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti.
    (3) Asociaţia obştească de utilitate publică căreia i s-a retras certificatul din cauza deturnării de destinaţie a suportului acordat de autorităţile publice nu poate avea statut de utilitate publică timp de 3 ani de la data aplicării sancţiunii.”
    2. Articolul 36 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Activele şi mijloacele financiare rămase în urma dizolvării asociaţiei obşteşti de utilitate publică după executarea creanţelor se transferă, la decizia organului care administrează procesul de dizolvare, unei alte asociaţii obşteşti de utilitate publică cu scopuri similare celor ale asociaţiei dizolvate.”
    Art. II.  – (1) Asociaţiile obşteşti care au statut de utilitate publică la data intrării în vigoare a prezentei legi păstrează acest statut pentru durata valabilităţii certificatului deţinut, cu condiţia îndeplinirii de către acestea a cerinţelor prevăzute la art. 325 alin. (4) din Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti.
    (2) Cererile de acordare a statutului de utilitate publică în curs de examinare la data intrării în vigoare a prezentei legi se supun dispoziţiilor acesteia.
    (3) Pînă la adoptarea unor acte legislative speciale, prevederile prezentei legi se aplică corespunzător fundaţiei şi  instituţiei private.
    (4) Comisia de certificare care activează la momentul intrării în vigoare a prezentei legi va îndeplini funcţiile prevăzute de această lege pînă la data convocării Comisiei de certificare desemnate conform prezentei legi.
    (5) Asociaţiile obşteşti înregistrate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi nu se supun reînregistrării.
    (6) Organizaţiile obşteşti ale căror statute au fost înregistrate pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 178-XVI din 20 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti vor fi considerate asociaţii obşteşti şi statutele lor nu vor fi supuse reînregistrării.
    Art. III. – Guvernul, în termen de 6 luni:
    a) va elabora şi va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                              Mihai  GHIMPU

    Nr. 111. Chişinău, 4 iunie 2010.