LPC122/2010
ID intern unic:  335433
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 122
din  18.06.2010
pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei
sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003
Publicat : 30.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 131-134     art Nr : 447
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42–44, art. 249), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1:
    noţiunea „venit global al unei persoane” se exclude;
    noţiunile „asistent social” şi „lucrător social” vor avea următorul cuprins:
    „asistent social – persoană cu studii speciale în domeniu, deţinătoare a diplomei de licenţă sau de masterat, care prestează servicii sociale persoanelor şi familiilor care temporar se află în dificultate şi care, din motive de caracter economic, social, fizic sau psihologic, nu sînt în stare să îşi asigure prin mijloace şi eforturi proprii un nivel decent de viaţă;
    lucrător social – persoană care a beneficiat de instruire specială în domeniul îngrijirilor la domiciliu şi oferă aceste servicii;”
    noţiunea „dependenţă socială” se substituie cu noţiunea „situaţie de dificultate”.
    2. La articolul 2, textul „categoriilor de beneficiari ai acesteia” se substituie cu textul „beneficiarilor acestora”.
    3. La articolul 4 alineatul (1), textul „depăşirea stării de dependenţă socială sau în înlăturarea stării” se substituie cu textul „prevenirea şi depăşirea situaţiei”.
    4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 5. Aplicarea legii
    Prezenta lege se aplică:
    a) cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi cetăţenilor străini şi apatrizilor domiciliaţi pe teritoriul Republicii Moldova în condiţiile legii;
    b) persoanelor fizice şi juridice (indiferent de forma juridică de organizare şi de tipul de proprietate) autohtone şi străine cu domiciliul/sediul în Republica Moldova.”
    5. Articolul 6:
    alineatul (1):
    în partea introductivă, cuvintele „social-dependente” se substituie cu cuvintele „în dificultate”;
    la litera a), textul „reducerea dependenţei sociale” se substituie cu textul „ameliorarea situaţiei de dificultate”;
    la alineatul (4), sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie cu sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
    6. La articolul 7:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 7. Beneficiarii de asistenţă socială”;
    în partea introductivă, textul „să îşi asigure un nivel decent de viaţă” se substituie cu textul „prin propriile capacităţi şi competenţe să prevină şi să depăşească situaţiile de dificultate”;
    după litera c) se introduce litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) persoanele afectate de violenţă în familie;”
    litera e) se abrogă;
    la litera f), cuvîntul „mulţi” se substituie cu textul „trei şi mai mulţi”;
    la litera j), cuvintele „categorii de” se exclud.
    7. La articolul 8:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
    „(1) Asistenţa socială se acordă la cerere, în baza referirii sau din oficiu, în condiţiile legii.”
    alineatul (2) se abrogă;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Dreptul la asistenţă socială se stabileşte în temeiul evaluării necesităţilor persoanei, confirmate prin ancheta socială şi prin alte acte constatatoare. Persoana sau familia are dreptul să fie informată asupra condiţiilor de acordare a asistenţei sociale, asupra rezultatelor privind evaluările necesităţilor individuale, asupra datei de constituire a dreptului la asistenţă socială şi asupra modalităţii de primire a ei.”
    la alineatul (4), textul „Serviciile sociale, prevăzute de prezenta lege,” se substituie cu textul „Asistenţa socială”;
    la alineatul (5), textul „prestaţii şi/sau de servicii sociale” se substituie cu textul „asistenţă socială”;
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) În cazul în care se încalcă drepturile şi libertăţile beneficiarului de asistenţă socială, acesta sau reprezentantul său legal are dreptul să sesizeze instanţa de judecată.”
    8. Denumirea capitolului III va avea următorul cuprins:
„Capitolul  III
FORMELE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ”.
    9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 9. Formele de asistenţă socială
    Asistenţa socială se acordă sub formă de servicii sociale şi de prestaţii sociale.”
    10. La articolul 10:
    alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Serviciile sociale reprezintă ansamblul de măsuri şi activităţi realizate pentru satisfacerea necesităţilor sociale ale persoanei sau familiei, în scop de depăşire a unor situaţii de dificultate, precum şi de prevenire a marginalizării şi excluziunii sociale.
    (2) Serviciile sociale includ serviciile sociale primare, specializate şi cu specializare înaltă. Serviciile sociale se prestează cu prioritate în mediul familial, comunitate şi, ca ultimă soluţie, în instituţiile rezidenţiale.”
    la alineatul (3), textul „stipulate în contractele încheiate cu furnizorii de servicii” se substituie cu textul „aprobate de Guvern”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Serviciile sociale se acordă gratuit, cu plată parţială sau integrală.”
    alineatul (5) se abrogă.
    11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 11. Prestaţii sociale
    Prestaţiile sociale se acordă sub formă de compensaţii, alocaţii, indemnizaţii, de ajutor social, material şi de altă natură.”
    12. Articolul 12:
    la alineatele (1) şi (2), sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie cu sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”;
    alineatul (2):
    la litera a), textul „şi strategia naţională de dezvoltare a acesteia şi exercită controlul asupra realizării lor” se substituie cu textul „la nivel naţional”;
    literele b)–h) vor avea următorul cuprins:
    „b) elaborează şi promovează actele normative pentru implementarea politicilor în sistemul de asistenţă socială;
    c) evaluează impactul politicilor în domeniul asistenţei sociale în scop de reformare şi eficientizare a acordării prestaţiilor sociale, de sporire a calităţii serviciilor sociale şi de facilitare a accesului la ele;
    d) reglementează şi organizează sistemul de acreditare şi inspecţie în domeniu;
    e) coordonează şi evaluează activitatea structurilor teritoriale de asistenţă socială;
    f) cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi de nivelul al doilea şi cu reprezentanţii societăţii civile, în condiţiile legii, în scop de dezvoltare a serviciilor sociale şi de asigurare a calităţii lor;
    g) identifică necesităţile de formare profesională a personalului angajat în sistemul de asistenţă socială şi asigură îmbunătăţirea capacităţilor profesionale ale acestuia;
    h) dezvoltă relaţii de colaborare cu instituţii şi organizaţii internaţionale similare, încheie convenţii de colaborare cu acestea;”
    la litera i), după cuvîntul „creează” se introduc cuvintele „şi dezvoltă”;
    la alineatul (3), sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie cu sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”, iar după cuvintele „societăţii civile” se introduce textul „ , cu patronatele şi sindicatele”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Autorităţile publice centrale organizează şi gestionează instituţiile prestatoare de servicii sociale doar în cazul în care asemenea instituţii nu pot fi organizate şi gestionate de către autorităţile administraţiei publice locale.”
    13. Articolele 13–16  vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 13. Rolul autorităţilor administraţiei publice
                           locale de nivelul al doilea în organizarea
                           asistenţei sociale
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea organizează structura teritorială de asistenţă socială, care, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi în colaborare cu reprezentanţii societăţii civile, realizează politica de asistenţă socială şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel teritorial.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea, prin intermediul structurii teritoriale de asistenţă socială, exercită următoarele atribuţii:
    a) identifică problemele sociale în raza administrativ-teritorială şi elaborează strategii de dezvoltare şi prestare a asistenţei sociale în conformitate cu politica socială a Guvernului, promovată de  Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;
    b) organizează şi acordă asistenţă socială în funcţie de necesităţile identificate;
    c) generalizează şi sistematizează informaţia privind asistenţa socială acordată şi analizează eficienţa acesteia;
    d) susţin autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi pe reprezentanţii societăţii civile în activitatea de elaborare şi implementare a programelor locale de dezvoltare a asistenţei sociale, precum şi în cea de monitorizare a realizării acestora;
    e) asigură gestionarea mijloacelor financiare şi a resurselor umane pentru dezvoltarea şi prestarea asistenţei sociale în teritoriul administrat;
    f) susţin activitatea instituţiilor de asistenţă socială din primăriile aflate în raza unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi înaintează propuneri în vederea optimizării activităţii acestora;
    g) completează sistemul informaţional în domeniul asistenţei sociale cu date la nivel de raion;
    h) informează populaţia despre situaţia în domeniul asistenţei sociale, despre modul de acordare a prestaţiilor şi a serviciilor sociale;
    i) asigură prestarea asistenţei sociale persoanelor aflate în situaţii de dificultate;
    j) asigură supervizarea personalului din sistemul de asistenţă socială.
    (3) Structura teritorială de asistenţă socială, de comun acord cu autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi, angajează personalul din sistemul de asistenţă socială, conform art. 15 alin. (1), pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei aflate în dificultate din unitatea administrativ-teritorială respectivă.
    Articolul 14. Rolul autorităţilor administraţiei publice
                          locale de nivelul  întîi în organizarea
                          asistenţei sociale
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi exercită următoarele atribuţii:
    a) iniţiază studierea situaţiei în sfera socială pe teritoriul subordonat;
    b) analizează problemele sociale;
    c) adoptă şi dezvoltă strategii locale de susţinere a persoanelor şi familiilor defavorizate;
    d) adoptă programe de asistenţă socială şi exercită controlul asupra realizării acestora;
    e) asigură resursele umane, materiale şi financiare pentru implementarea programelor de asistenţă socială şi pentru soluţionarea problemelor sociale stringente;
    f) contribuie la asigurarea condiţiilor adecvate de activitate pentru personalul structurii teritoriale de asistenţă socială, care activează în teritoriul administrat;
    g) monitorizează şi coordonează activitatea personalului din sistemul de asistenţă socială în comun cu structura teritorială de asistenţă socială.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, conform necesităţilor identificate, în mod independent, pot crea servicii sociale şi institui unităţi de personal.
    Articolul 15. Personalul din sistemul de asistenţă
                          socială
    (1) Asistenţa socială se realizează de către:
    a) asistentul social;
    b) lucrătorul social;
    c) asistentul parental profesionist cu formare specială;
    d) părintele-educator cu formare specială.
    (2) Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, determină efectivul minim necesar de personal al instituţiilor de asistenţă socială.
    (3) Instituţiile de asistenţă socială, indiferent de forma juridică de organizare şi de tipul de proprietate, respectă normele minime de personal conform standardelor de calitate ale serviciilor sociale şi conform altor acte normative.
    (4) Personalul din sistemul de asistenţă socială este obligat să respecte legislaţia şi normele eticii profesionale stabilite.
    (5) Supervizarea profesională contribuie la dezvoltarea şi consolidarea competenţelor personalului angajat, la îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale, precum şi la consolidarea echipei de personal la nivel local.
    Articolul 16. Formarea profesională continuă
    (1) Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei creează sistemul de formare profesională continuă a personalului din sistemul de asistenţă socială.
    (2) Structurile teritoriale de asistenţă socială şi prestatorii de servicii sociale, indiferent de forma juridică de organizare şi de tipul de proprietate, asigură formarea profesională continuă a angajaţilor.”
    14. Articolele 17–21 se abrogă.
    15. Articolul 23:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Modul de finanţare a asistenţei sociale se stabileşte prin legile care reglementează acordarea prestaţiilor sociale şi a serviciilor sociale.”
    la alineatul (2), textul „unităţilor de asistenţă socială” se substituie cu textul „structurilor teritoriale de asistenţă socială”;
    alineatul (3) se abrogă.
    16. Articolele 24 şi 25 se abrogă.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                     Mihai GHIMPU

    Nr. 122. Chişinău, 18 iunie 2010.