HGC668/2010
ID intern unic:  335445
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 668
din  26.07.2010
privind reorganizarea unor întreprinderi
Publicat : 30.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 131-134     art Nr : 749
    În temeiul art.14 al Legii nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.9), cu modificările şi completările ulterioare, şi art.22 al Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1992, nr.2, art.33), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul gestionării mai eficiente a resurselor alocate pentru efectuarea lucrărilor de protecţie, valorificare a terenurilor degradate şi sporire a fertilităţii solurilor, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se reorganizează prin fuziune (contopire) Întreprinderea de Stat pentru Protecţia Solurilor Briceni, Întreprinderea de Stat pentru Protecţia Solurilor din Soroca, Întreprinderea de Stat pentru Protecţia Solurilor din Rîşcani, Întreprinderea de Stat pentru Protecţia Solurilor Floreşti,  Întreprinderea de Stat pentru Protecţia Solurilor Teleneşti, Întreprinderea de Stat pentru Protecţia Solurilor din Nisporeni, Întreprinderea de Stat pentru Protecţia Solurilor Orhei, Întreprinderea de Stat pentru Protecţia Solurilor Cimişlia, Întreprinderea de Stat pentru Protecţia Solurilor din Leova, Întreprinderea de Stat pentru Protecţia Solurilor Comrat, Întreprinderea de Stat de Producţie „Fertilitatea-ALMO” şi Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia Solurilor în Întreprinderea de Stat „Protecţia Solurilor şi Îmbunătăţiri Funciare”, care va fi succesorul de obligaţii şi drepturi ale acestora şi îşi va desfăşura activitatea pe principii de autogestiune.
    2. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va exercita funcţia de fondator al Întreprinderii de Stat „Protecţia Solurilor şi Îmbunătăţiri Funciare” şi, în termen de două luni:
    a) va crea comisia de reorganizare a întreprinderilor menţionate în pct.1 din prezenta hotărîre, care va asigura efectuarea reorganizării în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    b) va aproba statutul Întreprinderii de Stat „Protecţia Solurilor şi Îmbunătăţiri Funciare”, în care va fi prevăzut că întreprinderile de stat pentru protecţia solurilor specificate în pct.1 şi Întreprinderea de Stat de Producţie „Fertilitatea-ALMO” vor avea statut de filiale ale întreprinderii nominalizate.
    3. Transmiterea patrimoniului aflat în gestiunea întreprinderilor nominalizate către Întreprinderea de Stat „Protecţia Soiurilor şi Îmbunătăţirii Funciare” se va efectua conform prevederilor Regulamentului  cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 10, art.45), cu modificările şi completările ulterioare.
    4. În anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 383 din 12 mai 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea  şi funcţionarea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.75-77, art.453), sintagma „Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia Solurilor” se substituie prin sintagma „Întreprinderea de Stat „Protecţia Solurilor şi Îmbunătăţiri Funciare”.

    Prim-ministru                                                          Vladimir FILAT
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                 Valeriu Lazar
    Ministrul finanţelor                                                 Veaceslav Negruţa

    Nr. 668. Chişinău, 26 iulie 2010.