LPC141/2010
ID intern unic:  335446
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 141
din  02.07.2010
cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative 
Publicat : 30.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 131-134     art Nr : 455
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 124 alineatul (8), cuvintele „şi produsele compensatoare după perfecţionarea pasivă” se exclud.
    2. În anexa la titlul IV, poziţia tarifară 7113 va avea următorul cuprins:

„7113

Articole de bijuterie sau de giuvaiergerie şi părţi ale acestora, din metale preţioase sau din metale placate sau dublate cu metale preţioase:

 
 
 

- din metale preţioase, chiar acoperite, placate sau dublate cu metale preţioase:

 
 
711311000

-- din argint, chiar acoperite, placate sau dublate cu alte metale preţioase

gramul
2,00 lei
711319000

-- din alte metale preţioase, chiar acoperite, placate sau dublate cu metale preţioase

gramul
30 lei
711320000
- din metale comune placate sau dublate cu metale preţioase
gramul
30 lei”

    Art. II. – La articolul 4 din Legea nr. 1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, după alineatul (42) se introduce alineatul (43) cu următorul cuprins:
    “(43) Persoanele fizice care prezintă pentru marcarea de stat articole de bijuterie sau de giuvaiergerie fără documente justificative (copia de pe declaraţia vamală DV-6 şi de pe chitanţa TV-14, alt document de plată ce confirmă achitarea accizelor) achită accizele, conform cotelor stabilite în anexa la titlul IV din Codul fiscal, pînă la prezentarea mărfurilor pentru marcarea de stat în baza bonului de plată eliberat de către Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, în care se înscriu datele evaluării, cota şi mărimea accizului şi rechizitele bancare, inclusiv contul la care urmează a fi transferat impozitul.
    Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, după efectuarea procedurii de marcare, va face o menţiune pe originalul bonului de plată.
    Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor va ţine o evidenţă specială a accizelor achitate de către persoanele fizice care nu sînt  înregistrate ca subiecţi ai impunerii cu accize.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                          Mihai GHIMPU

    Nr. 141. Chişinău, 2 iulie 2010.