LPC175/2010
ID intern unic:  335457
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 175
din  09.07.2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 440-XV din
27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere
Publicat : 30.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 131-134     art Nr : 463
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 108–109, art. 834), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (2), prima propoziţie se exclude, iar textul „organele de pază de stat ale Republicii Moldova” se înlocuieşte cu textul „întreprinderile specializate de pază din Republica Moldova”.
    2. La articolul 2, în noţiunea  „activitate comercială externă”, după textul „importate în zona liberă” se introduce textul „de pe teritoriul Republicii Moldova sau”.
    3. La articolul 6:
    după alineatul (10) se introduce alineatul (101) cu următorul cuprins:
    „(101) Prin derogare de la prevederile  alin. (10) lit. a), rezidenţii care, la data punerii în aplicare  a prevederilor menţionate, implementau proiecte investiţionale legate de producerea alcoolului etilic şi a  producţiei alcoolice sînt în drept să continue  realizarea acestora în condiţiile prevăzute de contractul încheiat cu Administraţia, în vigoare la momentul punerii în aplicare a prevederilor prezentei legi.”
    alineatul (12) se abrogă.
    4. La articolul 7 alineatul (3), cifra „50” se înlocuieşte cu cifra „300”.
    5. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Pe teritoriul zonelor libere, decontările prin virament între rezidenţi se pot efectua şi în valută străină, în conformitate cu regulile stabilite de Banca Naţională a Moldovei.”
    6. În tot textul legii, sintagma „Ministerul Economiei şi Comerţului” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Economiei”.
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni:
    a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    c) va adopta actele normative necesare pentru executarea prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                                    Mihai GHIMPU

    Nr. 175. Chişinău, 9 iulie 2010.