LPC147/2010
ID intern unic:  335504
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 147
din  02.07.2010
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 03.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 135-137     art Nr : 478
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 21 alineatul (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 3 octombrie 2006), cu modificările ulterioare, după textul „deciziilor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare” se introduce textul „şi a hotărîrilor Curţii de Conturi”.
    Art. II. – La articolul 34 din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 5 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 237–240, art. 864), cu modificările ulterioare, alineatele (6) şi (7) vor avea următorul cuprins:
    „(6) Hotărîrile Curţii de Conturi pot fi contestate la Curtea Supremă de Justiţie în decurs de 30 de zile de la data adoptării.
    (7) Rapoartele de audit, precum şi hotărîrile Curţii de Conturi asupra acestora se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în decurs de 15 zile de la data aprobării/adoptării.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                            Mihai GHIMPU

    Nr. 147. Chişinău, 2 iulie 2010.