LPN193/2010
ID intern unic:  335511
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 193
din  15.07.2010
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 03.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 135-137     art Nr : 484     Data intrarii in vigoare : 01.01.2011
    Declarată neconstituţională prin HCC5 din 18.02.11, MO34-36/04.03.11 art.7, în vigoare 18.02.11

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 101, alineatul (6) se abrogă.
    2. La articolul 103 alineatul (1), după punctul 23) se introduce punctul 231) cu următorul cuprins:
    „231) livrările de mărfuri şi servicii în cadrul unui contract de leasing (financiar sau operaţional);”.
    3. La articolul 108, alineatul (7) se abrogă.
    Art. II. – Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 73, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) La punerea în liberă circulaţie a unui obiect al leasingului, ca urmare a realizării de către locator a opţiunii de procurare a acestui bun la expirarea contractului de leasing şi a achitării integrale a plăţilor de leasing, drepturile de import nu se calculează şi nu se achită.”
    2. La articolul 125, alineatul (3) se abrogă.
    Art. III. – Prezenta lege intră în vigoare de la 1 ianuarie 2011.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                    Mihai GHIMPU

    Nr. 193. Chişinău, 15 iulie 2010.