HGC679/2010
ID intern unic:  335525
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 679
din  30.07.2010
pentru aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 03.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 135-137     art Nr : 757
    Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                   Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                               Veaceslav Negruţa

    Nr. 679. Chişinău, 30 iulie 2010.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 679
din 30 iulie 2010
Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art.431), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în notele la tabelul nr.1 din anexa nr.1:
    punctul 1 va avea următorul cuprins:
    „1. Pentru cadrele didactice, inclusiv instructorii şi maiştrii-instructori, fără studii medii de specialitate, salariul lunar se stabileşte în mărime de 80 % din salariul lunar pentru cadrele didactice cu studii medii de specialitate, iar pentru cadrele didactice cu studii superioare incomplete – în mărime de 80 % din salariul lunar pentru cadrele didactice cu studii superioare.”;
    punctul 8 se exclude;
    2) tabelul nr.3 din anexa nr.2:
    se completează cu poziţia:
„Metodist
13;14”;

    punctul 4 din note va avea următorul cuprins:
    „4. Grilele de salarii ale metodiştilor secţiei de studii (didactico-metodice) şi secţiei mijloace tehnice de instruire din cadrul instituţiilor de învăţămînt superior, postuniversitar şi de perfecţionare şi recalificare a cadrelor se stabilesc în mărimile prevăzute în anexa nr.19 la prezenta hotărîre pentru personalul cu funcţii complexe din instituţiile din domeniul învăţămîntului.”;
    3) în punctul 1 din notele la tabelul nr.6 din anexa nr.4, sintagma „Biblioteca Specială Centralizată a Societăţii Orbilor din Moldova” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional de Informare şi Reabilitare a Societăţii Orbilor din Moldova.”
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 „Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 91-94, art. 692), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    la punctul 8 alineatul trei, cuvintele „în comun cu Ministerul Economiei şi Comerţului şi Ministerul Finanţelor” se substituie cu cuvintele „coordonat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”;
    la punctul 11, cuvintele „Ministerul Economiei şi Comerţului” se substituie cu cuvintele „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”;
    2) tabelul nr.1 din anexa nr.1 se completează cu o notă cu următorul cuprins:
    „Notă.
    „Condiţiile de salarizare, inclusiv salariile de funcţie pentru corpul de ofiţeri ai direcţiilor (direcţiilor generale) subordonate nemijlocit Ministerului Apărării, se stabilesc la nivelul  prevăzut pentru corpul de ofiţeri din aparatul central al ministerului.”
    3. Nota la anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.939 din 16 august 2007 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 131-135, art. 975), cu modificările şi completările ulterioare, se exclude.