LPC186/2010
ID intern unic:  335560
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 186
din  15.07.2010
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 06.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 138-140     art Nr : 492
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38–39, art. 280), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, textul „sistem garantat de stat de apărare a intereselor populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea” se substituie prin textul „sistem autonom garantat de stat de protecţie financiară a populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea, pe principii de solidaritate,”.
    2. Articolul 4:
    la alineatul (4):
    litera f) se completează în final cu cuvintele „şi doctoranzii la cursuri de zi”;
    litera k) va avea următorul cuprins:
    „k) şomerii care beneficiază de ajutor de şomaj;”
    la litera l), textul „cu vîrsta de pînă la 18 ani” se exclude;
    litera m) va avea următorul cuprins:
    „m) mame cu patru şi mai mulţi copii;”
    la alineatul (8),  după cuvintele „instituţiile medico-sanitare” se introduce textul „organizaţiile (instituţiile) specializate în îngrijiri la domiciliu, inclusiv paliative,”; 
    la alineatul (9) litera b), textul „la 18” se exclude.
    3. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se organizează şi funcţionează avînd la bază următoarele principii:
    a) principiul unicităţii, potrivit căruia statul organizează şi garantează sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală bazat pe aceleaşi norme de drept;
    b) principiul egalităţii, potrivit căruia tuturor participanţilor la sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (plătitori de prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, prestatori de servicii medicale şi beneficiari de asistenţă medicală) li se asigură un tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege;
    c) principiul solidarităţii, potrivit căruia plătitorii primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achită contribuţiile respective în funcţie de venit, iar persoanele asigurate beneficiază de asistenţă medicală în funcţie de necesităţi;
    d) principiul obligativităţii, potrivit căruia persoanele fizice şi juridice au, conform legii, obligaţia de a participa la sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, iar drepturile de asigurări medicale se exercită corelativ cu îndeplinirea obligaţiilor;
    e) principiul contributivităţii, potrivit căruia fondurile de asigurări medicale se constituie pe baza primelor de asigurare achitate de către plătitorii stabiliţi de legislaţie;
    f) principiul repartiţiei, potrivit căruia fondurile de asigurări obligatorii de asistenţă medicală realizate se redistribuie pentru plata obligaţiilor ce revin sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală, conform legii;
    g) principiul autonomiei, potrivit căruia sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se administrează de sine stătător, în baza legii, iar prestatorii de servicii medicale care acordă asistenţă medicală în sistemul respectiv activează pe principii de autofinanţare şi nonprofit.”
    4. La articolul 6:
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Acţiunea poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală încetează odată cu pierderea calităţii de persoană asigurată în cazul:
    a) pierderii de către persoana asigurată din contul statului a dreptului de domiciliere în Republica Moldova;
    b) expirării termenului de valabilitate a poliţei;
    c) decesului persoanei asigurate.”
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Acţiunea poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se suspendă în cazul:
    a) radierii de către angajator sau instituţia abilitată, stabilită la art. 4 alin. (9), a persoanei asigurate din lista de evidenţă nominală;
    b) suspendării, în temei legal, a activităţii unităţii;
    c) încorporării în serviciul militar în termen;
    d) acordării, pe parcursul unui an calendaristic, a concediului neplătit cu o durată mai mare de 60 de zile calendaristice;
    e) şomajului tehnic;
    f) suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului, cu excepţia cazurilor de aflare în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani  şi de aflare în concediu pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei cu durata de pînă la un an, conform certificatului medical.”
    5. La articolul  12  alineatul (2), litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) să gestioneze fondurile stabilite de prezenta lege şi să constituie suplimentar alte fonduri care au atribuţie la medicină şi sănătate.”
    6. Articolul 16 alineatul (1):
    în partea introductivă, cuvintele „următoarele fonduri de asigurare” se substituie  prin cuvintele „şi gestionează următoarele fonduri”;
    alineatul se completează cu literele d) şi e) cu următorul cuprins:
    „d) fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale;
    e) fondul de administrare al sistemului de asigurări obligatorii de asistenţă medicală.”
    Art. II. – La articolul 4 din Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 72–73, art. 485), cu modificările ulterioare, alineatul (5) se completează în final cu textul „ , precum şi documentele ce confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.”
    Art. III. – Legea nr. 1593-XV din  26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 18–19, art. 57), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
    „Art.7. – Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru categoriile de persoane prevăzute în anexa nr. 2 se calculează în valoare absolută, conform art. 17 alin. (4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală.”
    2. La articolul 17:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Organele Serviciului Fiscal de Stat  percep, în modul stabilit pentru executarea silită a obligaţiei fiscale neonorate în termen, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilite în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense.”
    3. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
    „Art.23. – (1) Persoanele fizice care se includ în una din categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2, după expirarea termenului de 3 luni de la data intrării în vigoare a legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul respectiv, vor achita, în termen de 30 de zile calendaristice de la data includerii în categoria respectivă, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, în cuantum proporţional numărului de luni complete rămase pînă la sfîrşitul anului de gestiune.
    (2) Persoanele fizice, incluse la începutul anului de gestiune în una din categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2, care pe parcursul anului se includ în una din categoriile de plătitori prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 1 şi care confirmă achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă pentru anul respectiv nu vor achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense pentru perioada respectivă. În cazul menţionat nu se calculează nici primele ce urmează a fi achitate de către angajator pentru asigurarea persoanelor nominalizate.”
    4. La articolul 26 alineatul (1), după textul „Categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1 şi 3 din anexa nr. 1” se introduce textul „ , care au obligaţii privind achitarea primelor în perioada de gestiune”.
    5. Articolul 30 va avea următorul cuprins:
    „Art. 30. – (1) Neachitarea în termen a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală atrage după sine calcularea unei majorări de întîrziere în proporţie de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere.
    (2) Majorarea de întîrziere nu se va calcula pentru perioada aflării la examinare a documentelor privind transferul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală de la un cont la altul.”
    6. La anexa nr. 1 punctul 2 litera e), cuvintele „fondatorii de întreprinderi individuale” se substituie prin cuvintele „întreprinzătorii individuali”.
    7. Anexa nr. 2:
    la punctul 1 literele a), c) şi e), cuvîntul „agricole” se substituie prin textul „cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură”;
    la punctul 3, textul „Alte persoane fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova, care” se substituie prin textul „Alţi cetăţeni ai Republicii Moldova care nu sînt angajaţi şi”.
    8. Anexa nr. 3:
    anexa se completează cu partea introductivă cu următorul cuprins:
    „Nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilite în formă de contribuţie procentuală din următoarele drepturi şi venituri:”;
    la punctul 20, cuvintele „şi compensaţia nominativă” se substituie prin cuvintele „ , compensaţia nominativă şi alte prestaţii sociale”;
    punctul 27 se completează în final cu textul: „La veniturile obţinute conform contractelor pentru executarea de lucrări sau prestarea de servicii nu se atribuie veniturile obţinute de plătitorii de prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală specificaţi în anexa nr. 2, în baza contractelor corespunzătoare, şi care confirmă faptul achitării primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă pentru anul respectiv de gestiune.”
    anexa se completează cu punctele 30 şi 31 cu următorul cuprins:
    „30. Indemnizaţia achitată angajaţilor de către angajatori în perioada şomajului tehnic.
    31. Compensaţiile şi indemnizaţiile unice pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt în primii 3 ani de activitate, acordate conform art. 11 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 şi art. 53 alin. (9) din Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995.”
    Art. IV. – La articolul 14 alineatul (7), articolul 15 alineatul (8) şi articolul 16 alineatul (5) din Legea nr. 190-XV din  8 mai 2003 cu privire la veterani (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 84–86, art. 392), cu modificările ulterioare, textul „pentru veteranii angajaţi, inclusiv în sfera bugetară, vor fi suportate de întreprinderea, instituţia sau organizaţia cu orice formă de proprietate, iar pentru veteranii pensionari, şomeri, invalizi neangajaţi – de la bugetul de stat” se substituie prin textul „pentru veteranii pensionari, şomeri care beneficiază de ajutorul de şomaj, invalizi neangajaţi vor fi suportate de la bugetul de stat.”
    Art. V.  – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
     1. Articolul 266:
     titlul articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 266. Încălcarea legislaţiei şi a regulilor
                            din domeniul asigurării obligatorii
                            de asistenţă medicală”;
    în sancţiunea alineatului (3), textul „de la 5 la 10 unităţi convenţionale” se substituie prin textul „de la 20 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere”;
    la alineatul (4):
    în dispoziţie, textul „precum şi a modificărilor din listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate” se substituie prin textul „a listelor de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate, precum şi a modificărilor survenite în liste”;
    în sancţiune, după cuvintele „unităţi convenţionale” se introduc cuvintele „aplicată persoanei cu funcţie de răspundere”;
    articolul se completează cu alineatele (5), (6) şi (7) cu următorul cuprins:
    „(5) Neprezentarea în termenul stabilit de legislaţie a listelor de evidenţă nominală a persoanelor neangajate asigurate din contul bugetului de stat, precum şi a modificărilor survenite în liste,
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (6) Neînregistrarea în termenul stabilit de legislaţie a persoanelor juridice şi fizice, altele decît cele înregistrate de către organul înregistrării de stat, a notarilor publici şi a avocaţilor ca plătitori de prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    (7) Nerespectarea de către asigurat a termenului stabilit de actele normative în privinţa distribuirii către persoanele asigurate a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală primite de la agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    2. Codul se completează cu articolul 2661 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2661. Încălcarea regulilor de gestionare
                               a mijloacelor financiare provenite
                               din fondurile asigurării obligatorii
                               de asistenţă medicală
    (1) Neprezentarea în termenul stabilit de contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală sau de actele normative a dărilor de seamă, a rapoartelor şi a facturilor de plată pentru achitarea serviciilor medicale prestate persoanelor asigurate sau prezentarea lor cu date incomplete ori eronate
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Utilizarea de către instituţiile medico-sanitare a mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală contrar destinaţiei stabilite de clauzele contractuale
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (3) Refuzul de a pune la dispoziţia controlorilor Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi ai agenţiilor ei teritoriale actele de evidenţă şi documentele necesare pentru verificarea modului de gestionare a mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    3. La articolul 349, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Împiedicarea în orice formă a activităţii legitime a organului de control al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi al agenţiilor sale teritoriale (neadmiterea controlului, refuzul de a pune la dispoziţia controlorului documentele necesare stabilirii obligaţiilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, neexecutarea prescripţiilor şi a altor cerinţe legitime)
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    4. La articolul 402, alineatul (1) se completează în final cu textul: „Contravenţiile prevăzute la art. 266 alin. (1), (3) şi (4) se examinează de către organele Serviciului Fiscal de Stat.”
    5. Articolul 413 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 413. Compania Naţională de Asigurări în
                             Medicină
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 266 alin. (2), (4)–(7), art. 349  alin. (3) se examinează de Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi agenţiile ei teritoriale.
    (2) Sînt în drept să examineze cauzele contravenţionale prevăzute la alin. (1) şi să aplice sancţiuni directorul general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi adjuncţii săi, directorii agenţiilor teritoriale şi adjuncţii lor.
    (3) Contravenţiile prevăzute la art. 2661 se constată de Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
    (4) Sînt în drept să constate contravenţiile prevăzute la alin. (3) şi să încheie procese-verbale directorul general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi adjuncţii săi.
    (5) Procesele-verbale cu privire la contravenţii încheiate în temeiul alin. (3) şi (4) se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                   Mihai GHIMPU

    Nr. 186. Chişinău, 15 iulie 2010.