LPC176/2010
ID intern unic:  335580
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 176
din  15.07.2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 451-XV
din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere
a activităţii de întreprinzător
Publicat : 10.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 141-144     art Nr : 499
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26–28, art. 95), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Modul de eliberare, prelungire, reperfectare, suspendare, reluare a valabilităţii şi retragere a licenţelor, de eliberare a copiilor şi duplicatelor, de ţinere a dosarelor de licenţiere şi a registrelor de licenţiere, controlul asupra respectării de către titularii de licenţă a condiţiilor de licenţiere şi aplicarea măsurilor şi sancţiunilor respective pentru genurile de activitate pe piaţa financiară bancară şi nebancară sînt prevăzute de legile ce reglementează expres aceste genuri de activitate.”
    2. Articolul 2:
    la noţiunea „licenţiere”, după cuvintele „legate de eliberarea,” se introduce cuvîntul „prelungirea,”, iar cuvîntul „reînnoirea” se înlocuieşte cu cuvintele  „reluarea valabilităţii”;
    la noţiunea „registrul licenţelor”, după cuvîntul „eliberate,” se introduce cuvîntul „prelungite,”, iar cuvîntul „reînnoite” se înlocuieşte cu cuvîntul „reluate”;
    articolul se completează cu două noţiuni noi cu următorul cuprins:
    „suspendarea licenţei – privarea titularului de licenţă, pe un termen stabilit, de dreptul de a desfăşura un anumit gen de activitate, conform procedurii prevăzute de lege;
    retragerea licenţei – privarea titularului de licenţă de dreptul de a desfăşura un anumit gen de activitate, conform procedurii prevăzute de lege.”
    3. La articolul 3 litera i), după cuvîntul „eliberarea,” se introduce cuvîntul „prelungirea,”.
    4. La articolul 5 alineatele (1) şi (2), cuvintele „şi Comerţului” se exclud.
    5. Articolul 7:
    la alineatul (1), textul „este o autoritate a administraţiei publice centrale” se înlocuieşte cu textul „este o autoritate publică de specialitate în subordinea Ministerului Economiei”;
    alineatul (2):
    la litera a), după cuvîntul „eliberează,” se introduce cuvîntul „prelungeşte,”, iar cuvintele „reînnoieşte licenţele” se înlocuiesc cu cuvintele „reia valabilitatea licenţelor”;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) asigură verificarea corespunderii solicitantului condiţiilor de licenţiere în baza declaraţiei pentru eliberarea licenţei şi a documentelor anexate, dacă legile care reglementează activitatea pentru care se solicită licenţa nu stabilesc expres verificarea  încadrării solicitantului în condiţiile de licenţiere la faţa locului;”
    litera f) se abrogă;
    la literele g) şi h), cuvîntul „Guvernului” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerului Economiei”.
    6. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Se supun reglementării prin licenţiere următoarele genuri de activitate:
    a) de către Camera de Licenţiere:
    1) activitatea de audit;
    2) activitatea de evaluare a bunurilor imobile;
    3) activitatea burselor de mărfuri;
    4) activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet;
    5) activitatea în domeniul jocurilor de noroc: organizarea şi desfăşurarea loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive;
    6) importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea  angro a producţiei alcoolice şi/sau a berii importate;
    7) fabricarea alcoolului etilic, producţiei alcoolice, berii şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni;
    8) importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi/sau comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat;
    9) activitatea farmaceutică veterinară şi/sau asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat);
    10) importul şi/sau comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
    11) transportul auto de călători în folos public;
    12) activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări;
    13) construcţiile de clădiri şi/sau construcţiile inginereşti, instalaţiile şi reţelele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările;
    14) extragerea substanţelor minerale utile şi/sau îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile;
    15) activitatea topogeodezică şi cartografică;
    16) colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată;
    17) importul şi/sau fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice toxice, a articolelor şi produselor chimice de menaj;
    18) confecţionarea şi distrugerea ştampilelor;
    19) activitatea particulară de detectiv sau de pază;
    20) montarea şi/sau reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu;
    21) producerea, asamblarea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă;
    22) producerea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea şi efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil;
    23) producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea articolelor pirotehnice şi prestarea serviciului „Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională;
    24) importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor criptografice şi tehnice de protecţie a informaţiei, mijloacelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei; prestarea serviciilor în domeniul protecţiei criptografice şi tehnice a informaţiei (cu excepţia activităţii desfăşurate de autorităţile publice învestite cu acest drept prin lege);
    25) activitatea farmaceutică, inclusiv cu folosirea preparatelor narcotice şi/sau psihotrope, desfăşurată de întreprinderile şi/sau instituţiile farmaceutice (pentru întreprinderile şi instituţiile nou-create, pînă la obţinerea certificatului de acreditare), cu excepţia cazurilor cînd se modifică ori se completează genul de activitate;
    26) fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi reparaţia dispozitivelor medicale, inclusiv a opticii;
    27) acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private (pentru instituţiile nou-create, pînă la obţinerea certificatului de acreditare), cu excepţia cazurilor cînd se modifică ori se completează genul de activitate;
    28) activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate;
    29) activitatea de turism;
    30) activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale;
    31) activitatea magazinelor duty-free, inclusiv pentru deservirea corpului diplomatic;
    32) activitatea de broker vamal;
    b) de către Banca Naţională a Moldovei:
    33) activitatea băncilor şi unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile);
    c) de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare:
    34) activitatea asigurătorilor (reasigurătorilor), brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare;
    35) activitatea de gestiune a activelor fondurilor nestatale de pensii;
    36) activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut;
    37) activitatea profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare;
    38) activitatea birourilor istoriilor de credit;
    d) de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică:
    39) importul şi comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare;
    40) producerea energiei electrice; transportul energiei electrice şi/sau activitatea de dispecerat central; distribuţia energiei electrice; furnizarea energiei electrice la tarife reglementate sau nereglementate;
    41) producerea şi/sau stocarea gazelor naturale; producerea combustibilului regenerabil; transportul gazelor naturale; distribuţia şi/sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau nereglementate;
    e) de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei:
    42) utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio şi/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice;
    43) serviciile de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program;
    f) de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului:
    44) activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decît cele radioelectrice terestre.”
    7. Articolul 9:
    la alineatul (2) litera b), după cuvîntul „eliberării” se introduce cuvîntul „/prelungirii”;
    alineatul (3) se completează în final cu textul „ , precum şi lista filialelor şi subdiviziunilor separate ale titularului de licenţă la care va fi efectuată activitatea pe baza licenţei obţinute”;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Procurarea, evidenţa şi păstrarea formularelor de licenţă ţin de competenţa autorităţii de licenţiere abilitate cu dreptul de a elibera licenţe, conform atribuţiilor stabilite la art. 8.”
    8. Articolul 10:
    în titlu şi la alineatul (1), după cuvîntul „obţinerea” se introduc cuvintele „sau prelungirea”;
    la alineatul (1) litera b), după cuvintele „să obţină licenţă” se introduc cuvintele „sau să o prelungească”;
    la alineatul (2) litera b), propoziţia a doua va avea următorul cuprins: „Documentele se depun în original sau în copii, inclusiv pe suport electronic, cu prezentarea originalelor pentru verificare, cu excepţia celor stabilite spre verificare prin procedura ghişeului unic.”
    după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) La declaraţia pentru prelungirea licenţei se anexează numai documentele care necesită actualizare sau conţin date diferite de cele prezentate la momentul eliberării licenţei.”
    la alineatele (5), (6), (7) şi (8), după cuvîntul „eliberarea” se introduce cuvîntul „/prelungirea”.
    9. La articolul 11, după cuvîntul „eliberarea”, în toate cazurile, se introduce cuvîntul „/prelungirea”;
    10. La articolul 13:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Pentru genurile de activitate specificate la art. 8 alin. (1) pct. 1)–4), 9)–32) şi 43), licenţa se eliberează pe un termen de 5 ani.”
    la alineatul (2), textul „pct. 7), 8) şi 10)” se înlocuieşte cu textul „pct. 5), 6) şi 8)”;
    la alineatul (3), cifra „9)” se înlocuieşte cu cifra „7)”;
    alineatul (4) se abrogă;
    la alineatul (5), textul „pct. 4), 5), 40)–44) şi 48)–51)” se înlocuieşte cu textul „pct. 33)–42) şi 44)”.
    11. Articolul 14:
    titlul articolului va fi:
    „Articolul 14. Eliberarea sau prelungirea licenţei”;
    la alineatul (2), după cuvîntul „eliberarea”, în toate cazurile, se introduc cuvintele „/prelungirea sau reperfectarea”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) În cazul în care titularul de licenţă intenţionează să desfăşoare genul de activitate indicat în licenţă după expirarea termenului ei de valabilitate, el este în drept să solicite prelungirea termenului de valabilitate a licenţei pe termenele prevăzute la art. 13, cu achitarea taxei pentru licenţă, stabilită conform legii, cu cel mult 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a licenţei, dar nu mai tîrziu de ultima zi de expirare a termenului de valabilitate a acesteia. În acest caz, pe licenţă se va aplica menţiunea privind prelungirea termenului de valabilitate, cu indicarea termenului nou. Menţiunea privind prelungirea termenului de valabilitate poate fi aplicată pe acelaşi formular al licenţei sau, după caz, pe un formular nou, pînă la expirarea termenului anterior de valabilitate a licenţei. În cazul dat, termenul nou de valabilitate a licenţei va curge din ultima zi calendaristică în care a expirat termenul anterior de valabilitate a acesteia. Menţiunea privind prelungirea valabilităţii licenţei se autentifică cu ştampila autorităţii de licenţiere şi cu semnătura conducătorului.”
articolul se completează cu alineatele (5), (6) şi (7) cu următorul cuprins:
    „(5) Pentru fiecare filială sau altă subdiviziune separată a titularului de licenţă la care va fi efectuată activitatea pe baza licenţei obţinute, titularului de licenţă i se eliberează copii autorizate de pe aceasta. Copiile confirmă dreptul filialei sau al altei subdiviziuni separate a titularului de licenţă de a desfăşura activităţi pe baza licenţei obţinute.
    (6) În cazul în care titularul de licenţă creează o nouă filială sau o altă nouă subdiviziune separată, el este obligat să depună la autoritatea de licenţiere o cerere de reperfectare a licenţei în vederea includerii în anexa la licenţă a unei noi adrese de desfăşurare a activităţii, cu solicitarea copiei (copiilor) autorizate de pe licenţă, precum şi documentele prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. b).
    (7) În caz de lichidare a filialei sau a altei subdiviziuni separate a titularului de licenţă care a desfăşurat activităţi  conform licenţei obţinute, acesta depune la autoritatea de licenţiere o сerere de reperfectare a licenţei în vederea excluderii adresei respective din anexa la licenţă. Modificările respective se includ în registrul licenţelor nu mai tîrziu de ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care a fost adoptată decizia privind reperfectarea licenţei.”
    12. Articolul 15 se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8) Temei pentru respingerea cererii privind reperfectarea licenţei este depistarea de către autoritatea de licenţiere a datelor neveridice în documentele prezentate de către titularul de licenţă.”
    13. Articolul 18:
    la alineatul (1), textul „pct. 6)–39) şi 45)–47) este de 2500 lei, cu excepţiile prevăzute la alin. (2)–(4)” se înlocuieşte cu textul „pct. 9)–29), 31), 32), 40), 41) şi 43) este de 2500 lei”;
    după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Pentru solicitanţii de licenţă înregistraţi cu cel mult un an înainte de data depunerii declaraţiei pentru eliberarea licenţei, taxa pentru eliberarea licenţei constituie 50 la sută din taxa stabilită. Această prevedere nu se extinde asupra solicitanţilor de licenţă pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc, producţiei alcoolice, tutunului şi al produselor petroliere.”
    la alineatul (2):
    textul „pct. 7)–10) şi 45)” se înlocuieşte cu textul „pct. 5), 6), 8) şi 39)”;
    alineatul se completează în final cu următoarea propoziţie: „Taxa de eliberare a licenţei pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc se achită în termenele prevăzute la pct.3 din nota anexei la prezenta lege.”
    la alineatul (3), cifra „9)” se înlocuieşte cu cifra „7)”;
    la alineatul (4), cifra „37)” se înlocuieşte cu cifra „30)”;
    la alineatul (5), textul „pct. 4), 5), 40)–44) şi 48)–51)” se înlocuieşte cu textul „pct. 33)–38) şi 42), 44)”;
    la alineatul (6):
    cifra „15)” se înlocuieşte cu cifra „11)”;
    alineatul se completează cu următoarea propoziţie: „În cazul reperfectării licenţei, taxa pentru eliberarea copiei autorizate de pe aceasta nu se percepe, cu excepţia extinderii activităţii licenţiate pe o adresă nouă (filială, subdiviziune).”
    la alineatul (7), textul „pct. 1)–3) şi 6)–39)” se înlocuieşte cu textul „pct. 1)–29), 31) şi 32)”;
    la alineatul (8), textul „pct. 4), 5) şi 40)–51)” se înlocuieşte cu textul „pct. 33)–44)”.
    14. Articolul 19:
    la alineatul (1), după cuvîntul „eliberează” se introduce cuvîntul „/prelungeşte”;
    la alineatul (7), cifra „5” se înlocuieşte cu cifra „3”.
    15. Articolul 20:
    titlul articolului va fi:
    „Articolul 20. Suspendarea temporară şi reluarea
                           valabilităţii licenţei”;
    în textul articolului, cuvîntul „sistarea” se înlocuieşte cu cuvîntul „suspendarea”;
    alineatul (3) se completează în final cu cuvintele „ , dacă legile care reglementează activitatea licenţiată respectivă nu prevăd altfel”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Decizia privind reluarea valabilităţii licenţei se adoptă de autoritatea de licenţiere în temeiul hotărîrii instanţei de judecată care a emis hotărîrea de suspendare a acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii înştiinţării. Decizia se aduce la cunoştinţă titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia.”
    16. La articolul 21 alineatul (2):
    la litera e), cuvîntul „sistarea” se înlocuieşte cu cuvîntul „suspendarea”;
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) nerespectarea a doua oară a prescripţiilor privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere.”
    17. Articolul 22 alineatul (5):
    la litera c), după cuvîntul „eliberarea” se introduce cuvîntul „/prelungirea”;
    la litera h), cuvîntul „sistarea” se înlocuieşte cu cuvîntul „suspendarea”.
    18. Anexa la lege se modifică după cum urmează:
    la punctul 1, litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) întreţinerea cazinourilor:
„e) întreţinerea cazinourilor:
 
 
– pînă la 6 mese inclusiv
180 000 lei pentru fiecare masă de joc
 
– pentru fiecare masă de joc, începînd cu a 7-ea
360 000 lei”
    în nota la anexă:
    la punctul 1, textul „numărul de luni” se înlocuieşte cu textul „numărul de zile calendaristice”;
    nota se completează cu punctele 5 şi 6 cu următorul cuprins:
    „5. În cazul micşorării numărului de automate de joc cu cîstiguri băneşti sau de mese de joc la momentul reperfectării licenţei, taxa de licenţă se va recalcula în funcţie de numărul de zile rămase pînă la expirarea termenului de valabilitate a licenţei.
    6. În cazul suspendării temporare a licenţei pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc, la cererea titularului acesteia taxa pentru licenţă se va recalcula din ziua calendaristică în care a fost adoptată decizia privind suspendarea temporară a licenţei.”
    Art. II. – Guvernul:
    a) în termen de 2 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege şi va asigura armonizarea actelor normative departamentale cu prezenta lege;
    b) în termen de 3 luni, va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege.
    Art. III. – Prezenta lege va intra în vigoare peste 3 luni de la data publicării, cu excepţia articolului I punctul 18, în partea ce se referă la punctul 1 litera e) din anexă, care intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                           Mihai GHIMPU

    Nr. 176. Chişinău, 15 iulie 2010.