LPC179/2010
ID intern unic:  335582
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 179
din  15.07.2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 355-XVI
din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare
în sectorul bugetar
Publicat : 10.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 141-144     art Nr : 501
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (1), textul „şi a persoanelor care deţin funcţii publice de rangul întîi” se exclude.
    2. La articolul 4, textul „persoanelor care deţin funcţii publice de rangul întîi,” se exclude.
    3. Denumirea capitolului III va avea următorul cuprins:
„Capitolul III
SALARIZAREA PERSOANELOR CARE DEŢIN FUNCŢII DE
DEMNITATE PUBLICĂ ŞI A PERSONALULUI DIN CABINETUL
PERSOANELOR CU FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ”.

    4. La articolul 5, alineatul (2) se abrogă.
    5. La articolul 6 alineatul (1), textul „şi persoanele care deţin funcţii publice de rangul întîi” se exclude.
    6. Articolul 8:
    la alineatul (1), textul „şi persoanelor care deţin funcţii publice de rangul întîi” se exclude;
    la alineatul (2), textul „persoanele care deţin funcţii publice de rangul întîi, precum şi”  se exclude.
    7. După articolul 8 se introduce articolul 81 cu următorul cuprins:
    „Art.81. − (1) Salariile personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică cuprind salariul funcţiei şi sporul pentru păstrarea secretului de stat, conform cadrului normativ în vigoare.
    (2)  Salariile funcţiei pentru personalul indicat la alin. (1) sînt specificate în anexa nr.12.
    (3) Personalul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică beneficiază anual de un ajutor material în mărimea unui salariu al funcţiei.”
    8. Articolul 161 se abrogă.
    9. La articolul 18, sintagma „Aparatul Guvernului” se substituie prin sintagma „Cancelaria de Stat”.
    10. La articolul 29 alineatul (4), textul „ , persoanelor care deţin funcţii publice de rangul întîi”se exclude, iar după cuvîntul „judecătoreşti,” se introduce textul „precum şi personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică,”.
    11. La articolul 30 alineatul (3), cuvintele „de rangul întîi” se exclud.
    12. Articolul 34 se completează cu alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:
    „(3) În limita mijloacelor speciale aprobate, unor angajaţi salarizaţi în baza Reţelei tarifare unice care au obţinut rezultate deosebite în activitatea desfăşurată li se pot stabili, în baza unui regulament aprobat de Guvern, plăţi cu caracter stimulator majorate cu pînă la 100% faţă de cuantumul indicat la alin. (2).
    (4) Prin derogare de la alin. (2) şi (3), mijloacele speciale ale instituţiilor de învăţămînt superior sînt direcţionate pentru retribuirea muncii, inclusiv sporuri şi suplimente la salarii, în volum de cel puţin 50%.”
    13. La articolul 35 alineatul (1), textul  „persoanele care deţin funcţii publice de rangul întîi,” se exclude.
    14. La articolul 36 alineatul (1) litera f), textul „şi pentru persoanele care deţin funcţii publice  de rangul întîi” se exclude.
    15. Anexa nr.3:
    în denumire, cuvîntul „legii” se substituie prin cuvîntul „legislaţiei”, iar textul „ , şi ale persoanelor care deţin funcţii publice de rangul întîi” se exclude;
    la compartimentul „Aparatul Parlamentului”, poziţia „Consilier al Preşedintelui Parlamentului” se exclude;
    compartimentul „Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova” se exclude;
    compartimentul „Aparatul Guvernului” va avea următorul cuprins:

                „Cancelaria de Stat

 
Şef oficiu:

          în oficiul teritorial Chişinău

          în alte oficii teritoriale

Şef adjunct oficiu:

          în oficiul teritorial Chişinău

          în alte oficii teritoriale    

 
6000
5700
 
5400
5100”
    compartimentul „Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova” se exclude.
    16. Nota la compartimentul „Aparatul Consiliului Superior al Magistraturii” din anexa nr.4 se completează în final cu textul: „Dacă persoana care deţine funcţia de şef al Aparatului are statut de magistrat, salariul funcţiei al acesteia se majorează cu 500 de lei.”
    17. Anexa nr.5:
    la compartimentul „Aparatul Parlamentului”, poziţia „Consilier al vicepreşedintelui Parlamentului” se exclude;
    compartimentul „Aparatul Guvernului” va avea următorul cuprins:
„Cancelaria de Stat

Funcţia
Grila de salarii, lei
Aparatul
Oficiile teritoriale
Şef direcţie generală
2350–3100
 
Şef direcţie
2250–3000
 

Şef direcţie în cadrul direcţiei generale

2000–2750
 
Şef secţie
1900–2650
 

Şef serviciu (sector)

1800–2550
 

Consultant principal

1750–2450
 

Consultant superior

1400–2100
1100–1650
Consultant
1200–1800
 

Specialist principal, referent principal

1100–1650
 

Specialist coordonator, referent superior

1000–1500
 

Specialist, referent

900–1400
750–1100”

    la compartimentul „Aparatele centrale ale ministerelor” poziţia „Şef secţie, consilier al ministrului”, cuvintele „,consilier al ministrului” se exclud;
    compartimentul „Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat” se exclude;
    compartimentul „Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova” se exclude.
    18. La punctul 1 din notele la anexa nr. 8, sintagma „Aparatul Guvernului” se substituie prin sintagma „Cancelaria de Stat”.
    19. Punctul 1 din notele la anexa nr.11 va avea următorul cuprins:
    „1. Pentru cadrele didactice, inclusiv instructorii şi maiştrii-instructori, fără studii medii de specialitate, salariul lunar se stabileşte în mărime de 80% din salariul lunar pentru cadrele didactice cu studii medii de specialitate, iar pentru cadrele didactice cu studii superioare incomplete (2 cursuri depline în ciclul I al învăţămîntului superior sau 3 cursuri depline realizate în instituţiile de învăţămînt superior de profil pînă în anul 2009) – în mărime de 80% din salariul lunar pentru cadrele didactice cu studii superioare.”
    20. Legea se completează cu anexa nr.12 cu următorul cuprins:
„Anexa nr.12
Salariile funcţiei (în lei) pentru personalul din cabinetul
persoanelor cu funcţii de demnitate publică
 

Funcţia de demnitate publică

Funcţia din cabinetul persoanei cu funcţie de demnitate publică
 
Preşedinte al Parlamentului,
Preşedinte al Republicii Moldova,
Prim-ministru
Prim-vicepreşedinte al Parlamentului,
prim-viceprim-ministru
vicepreşedinte al Parlamentului,
viceprim-ministru
preşedinte al fracţiunii parlamentare,
ministru de stat,
ministru

director general al autorităţii administrative

Şef de cabinet cu statut de:

   direcţie
   secţie
   serviciu
 
 
 
6800
6600
6500
 
 
6200
6000
5900
 
 
5900
5700
5600
 
 
4500
4300
4200
 
 
 
-
3400
3300
Consilier
6500
5900
5600
4200
3300
Asistent
4200
4000
3800
3600
3000
Secretar
3400
3200
2900
2600
 2300”

    Art. II. – Guvernul, în termen de 2 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                        Mihai GHIMPU

    Nr. 179. Chişinău, 15 iulie 2010.