LPC183/2010
ID intern unic:  335585
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 183
din  15.07.2010
pentru completarea unor acte legislative
Publicat : 10.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 141-144     art Nr : 503
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I.
– Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 147–149, art. 1161), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4 se completează cu alineatul (91) cu următorul cuprins:
    „(91) Terenurile proprietate publică aferente construcţiilor din cadrul parcurilor industriale se vînd la preţul normativ al pămîntului stabilit la momentul dării acestora în folosinţă întreprinderii-administrator sau în arendă rezidenţilor parcului industrial, exclusiv după procurarea şi/sau darea în exploatare a construcţiilor cu destinaţie industrială şi conexe, cu condiţia de respectare a prevederilor Legii cu privire la parcurile industriale.”
    2. Articolul 10 se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins:
    „(12) La calcularea plăţii anuale de arendă pentru terenurile proprietate publică din cadrul parcurilor industriale create în corespundere cu Legea cu privire la parcurile industriale, întreprinderea-administrator va aplica coeficientul de micşorare pînă la 0,3 din plata stabilită la alin. (11).”
     3. La articolul 12 alineatul (4), după cuvintele „uz public” se introduce textul „ , celor destinate creării parcurilor industriale conform Legii cu privire la parcurile industriale”.
    Art. II. – Articolul 10 alineatul (8) din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90–93, art. 401), cu modificările ulterioare, se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) reprezintă bunuri destinate creării parcului industrial conform prevederilor Legii cu privire la parcurile industriale.”
    Art. III. – Articolul 13 din Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.133-XVIII din 23 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.193–196, art. 619), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
     „(4) Persoanele juridice care au obţinut statut de parc industrial, la darea în locaţiune a bunurilor proprietate publică, aplică coeficientul de micşorare pînă la 0,3 a tarifului de bază pentru chiria anuală a bunurilor proprietate publică, stabilit în anexa nr. 8.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                       Mihai GHIMPU

    Nr. 183. Chişinău, 15 iulie 2010.