LPC184/2010
ID intern unic:  335587
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 184
din  15.07.2010
pentru modificarea articolului 7 din Legea nr. 220-XVI din
19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor
juridice şi a întreprinzătorilor individuali
Publicat : 10.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 141-144     art Nr : 505
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 7 din Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184–187, art. 711), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1), litera c) se abrogă;
    la alineatul (3), cuvintele „şi c)” se exclud.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                         Mihai GHIMPU

    Nr. 184. Chişinău, 15 iulie 2010.