LPC187/2010
ID intern unic:  335589
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 187
din  15.07.2010
privind modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 10.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 141-144     art Nr : 507
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea   nr. 436-XVI  din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (5), cuvintele „pot consulta” se substituie prin cuvîntul „consultă”.
    2. La articolul 26 alineatul 2, textul „şi a art. 24 şi 25 din Legea serviciului public” se substituie prin textul  „şi a art.39–43 din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.
    Art. II. – La articolul 46 din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42–44, art. 247), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se completează în final cu textul: „Asiguratul cu statut de funcţionar public care a realizat stagiul de cotizare prevăzut la art. 42 alin. (1) şi confirmă un stagiu de cotizare în serviciul public de cel puţin 15 ani beneficiază de dreptul la pensionare anticipată cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vîrstei de pensionare prevăzute la art. 41 alin. (1).”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                               Mihai GHIMPU

    Nr. 187. Chişinău, 15 iulie 2010.