LPC194/2010
ID intern unic:  335591
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 194
din  15.07.2010
pentru modificarea şi completarea Codului fiscal
nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997
Publicat : 10.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 141-144     art Nr : 509
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 103:
    alineatul (7) se completează în final cu textul „ , conform listei şi în modul stabilit de Guvern”;
    după alineatul (91) se introduce alineatul (92) cu următorul cuprins:
    „(92) T.V.A. nu se aplică mărfurilor şi serviciilor importate sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile necomerciale care corespund cerinţelor art. 52, în scop de construire a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi mărfurilor şi serviciilor importate sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către aceste organizaţii necomerciale pentru necesităţile instituţiilor menţionate.”
    2. Articolul 112:
    la alineatul (1), cifra „300000” se substituie cu cifra „600000”;
    la alineatul (4), cifra „300000” se substituie cu cifra „600000”.
    3. La articolul 283, alineatul (1) se completează cu litera s) cu următorul cuprins:
    „s) organizaţiile necomerciale care corespund cerinţelor art. 52, în cadrul cărora funcţionează instituţiile de asistenţă socială.”
    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia punctului 2 al articolului I, care intră în vigoare de la 1 septembrie 2010.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                  Mihai GHIMPU

    Nr. 194. Chişinău, 15 iulie 2010.