LPC206/2010
ID intern unic:  335601
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 206
din  16.07.2010
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 10.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 141-144     art Nr : 517
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul vamal al Republicii Moldova  nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 20 alineatul (4), după textul „poziţia tarifară 8703” se introduce textul „ , cu excepţia autovehiculelor de epocă”.
    2. Articolul 1841 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 1841. Declararea prin acţiune a mijloacelor de
                               transport auto introduse pe teritoriul Republicii
                               Moldova de către persoane fizice
    (1) Persoanele fizice rezidente şi cele nerezidente, prin derogare de la prevederile art. 20, au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova mijloace de transport auto, indiferent de termenul de exploatare a acestora, doar în cazul în care vor fi declarate prin acţiune şi plasate, pe un termen de pînă la 90 de zile, în regimul vamal de admitere temporară, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) mijloacele de transport auto se află la evidenţă permanentă în alte state;
    b) mijloacele de transport auto ale persoanelor fizice rezidente să fie deţinute în proprietate sau cu drept de folosinţă, fapt confirmat prin actele respective; persoanele fizice nerezidente să fie proprietari ai mijloacelor de transport auto şi să locuiască temporar în Republica Moldova, acestea fiind confirmate prin actele respective; 
    c) mijloacele de transport auto să fie scoase de pe teritoriul Republicii Moldova pînă la expirarea termenului acordat, conform regimului vamal de admitere temporară;
    d) mijloacele de transport auto să nu fie folosite pentru transportul de mărfuri şi de pasageri;
    e) în cazul în care persoanelor fizice nerezidente li se acordă un alt regim de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, documentele confirmative se vor prezenta organului vamal în vederea prelungirii termenului de aflare a mijlocului de transport auto în regim vamal de admitere temporară, informaţia respectivă incluzîndu-se în Registrul de stat al transporturilor.
    (2) Nerespectarea condiţiilor stabilite la alin. (1) lit. a)–d) se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.
    (3) Persoanele fizice rezidente şi cele nerezidente, care nu au scos de pe teritoriul Republicii Moldova mijloacele de transport auto declarate prin acţiune şi plasate, pe un termen de pînă la 90 de zile, în regimul vamal de admitere temporară nu au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova alte mijloace de transport auto în condiţiile alin. (1).”
    Art. II. – Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 185–189, art. 1416), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, după litera p) se introduce litera r) cu următorul cuprins:
    „r) autovehicul de epocă – mijloc de transport auto de orice marcă şi tip şi cu vîrsta mai mare de 30 de ani, ce reprezintă o valoare culturală a timpurilor trecute, confirmat de instituţia de stat competentă.”
    2. Articolul 10:
    alineatul (1):
    la litera a), după textul „poziţia tarifară 8703” se introduce textul „ , cu excepţia autovehiculelor de epocă”;
    litera b) se abrogă;
    la alineatul (2), după textul „poziţia tarifară 8703” se introduce textul „ , cu excepţia autovehiculelor de epocă”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Persoanele fizice rezidente şi cele nerezidente, prin derogare de la prevederile art. 20 al Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000, au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova mijloace de transport auto, indiferent de termenul de exploatare a acestora, doar în cazul în care vor fi declarate prin acţiune şi plasate, pe un termen de pînă la 90 de zile, în regimul vamal de admitere temporară, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) mijloacele de transport auto se află la evidenţă permanentă în alte state;
    b) mijloacele de transport auto ale persoanelor fizice rezidente să fie deţinute în proprietate sau cu drept de folosinţă, fapt confirmat prin actele respective; persoanele fizice nerezidente să fie proprietari ai mijloacelor de transport auto şi să locuiască temporar în Republica Moldova, acestea fiind confirmate prin actele respective; 
    c) mijloacele de transport auto să fie scoase de pe teritoriul Republicii Moldova pînă la expirarea termenului acordat, conform regimului vamal de admitere temporară;
    d) mijloacele de transport auto să nu fie folosite pentru transportul de mărfuri şi de pasageri;
    e) în cazul în care persoanelor fizice nerezidente li se acordă un alt regim de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, documentele confirmative se vor prezenta organului vamal în vederea prelungirii termenului de aflare a mijlocului de transport auto în regim vamal de admitere temporară, informaţia respectivă incluzîndu-se în Registrul de stat al transporturilor.”
    după alineatul (3) se introduc alineatele (31) şi (32) cu următorul cuprins:
    „(31) Nerespectarea condiţiilor stabilite la alin. (3) lit. a)–d) se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.
    (32) Mijloacele de transport auto introduse pe teritoriul Republicii Moldova fără a fi declarate prin acţiune şi abandonate pe un termen de peste 90 de zile se asimilează cu cele declarate prin acţiune.”
    alineatul (5) se abrogă;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) În cazul în care persoana fizică părăseşte teritoriul Republicii Moldova fără mijlocul de transport auto care a fost introdus cu condiţia scoaterii acestuia de pe teritoriul Republicii Moldova, aceasta este obligată să plaseze mijlocul de transport auto sub supraveghere vamală în regimul vamal de antrepozit vamal sau depozit provizoriu ori să depună gaj, pînă la expirarea termenului acordat, în cuantum egal cu drepturile de import prevăzute pentru plasarea acestui mijloc de transport în regimul vamal de import. În cazul în care mijlocul de transport auto nu este scos de pe teritoriul Republicii Moldova în termenul indicat, sumele de garanţie depuse la intrare se transferă integral la bugetul de stat.”
    la alineatul (7), după textul „poziţia tarifară 8703” se introduce textul „ , cu excepţia autovehiculelor de epocă”, iar cuvîntul „nerezidente” se exclude;
    la alineatul (8), după textul „poziţia tarifară 8703” se introduce textul „ , cu excepţia autovehiculelor de epocă”;
    alineatul (9) se abrogă;
    la alineatul (10), după textul „poziţia tarifară 8703” se introduce textul „ , cu excepţia autovehiculelor de epocă”.
    Art. III. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 287 alineatul (8), sancţiunea va avea următorul cuprins: 
    „se sancţionează cu amendă de la 140 la 150 de unităţi convenţionale, cu obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligaţia de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal.”
    2. Articolul 431:
    la alineatul (1), după textul „inclusiv banii, documentele” se introduce textul „mijloacele de transport”;
    după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) La examinarea contravenţiilor prevăzute la art. 287 alin. (8)–(11), mijlocul de transport auto este reţinut şi adus la locul stabilit de către agentul constatator în condiţiile art. 439.”
după alineatul (4) se introduce alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) La examinarea cauzelor contravenţionale prevăzute la art. 287 alin. (8), (10) şi (11), agentul constatator al Serviciului Vamal hotărăşte asupra corpurilor delicte potrivit prevederilor art. 106 din Codul penal şi ale art. 162 din Codul de procedură penală, care se aplică în modul corespunzător în procesul contravenţional.”
    3.  La articolul 438, alineatul (1) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) a expirat termenul de 90 de zile de admitere temporară a mijlocului de transport auto pe teritoriul Republicii Moldova.”
    4. Articolul 439 se completează cu alineatul (10) cu următorul cuprins:
    „(10) În caz de stabilire a sancţiunii contravenţionale prevăzute la art. 287 alin. (8) şi (9), cheltuielile de scoatere a mijlocului de transport auto, a mărfurilor, obiectelor şi a altor valori de pe teritoriul Republicii Moldova le suportă contravenientul.”
    Art. IV. – Legea nr. 761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 20, art. 80), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 20 se introduce articolul 201 cu următorul cuprins:
    „Articolul 201. Modul de introducere a mărfurilor şi a
                             mijloacelor de transport auto de către
                             funcţionarii publici cu statut de diplomat
                             şi de către membrii familiilor acestora
    (1) Funcţionarii publici cu statut de diplomat care reprezintă interesele Republicii Moldova în organele internaţionale şi în statele acreditare, precum şi membrii familiilor lor, la revenirea în Republica Moldova după încheierea misiunii, pot introduce în ţară, cu scutire de plata drepturilor de import, bunuri procurate pentru uz personal în perioada aflării lor în misiune, cu excepţia mijloacelor de transport auto.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), funcţionarii publici cu statut de diplomat nominalizaţi, precum şi membrii familiilor lor, la revenirea în Republica Moldova după încheierea misiunii, pot introduce în ţară, cu scutire de plata drepturilor de import, numai un singur mijloc de transport auto, procurat de unul din membrii familiei în perioada aflării funcţionarului în misiune.”
    2. Articolul 22 se abrogă.
    Art. V. – Nota la anexa la Titlul IV al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    după punctul 7 se introduce punctul 71 cu următorul cuprins:
    „71. Prin derogare de la poziţiile tarifare 870321–870324, 870331–870333, suma accizului calculat pentru fiecare autovehicul de epocă de la poziţia tarifară 8703 este de 10 mii euro.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Mihai GHIMPU

    Nr. 206. Chişinău, 16 iulie 2010.