HGM709/2010
ID intern unic:  335655
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 709
din  06.08.2010
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 13.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 145-147     art Nr : 792
     MODIFICAT
   
HG996 din 19.08.16, MO277-287/26.08.16 art.1082
    HG3 din 18.01.16, MO13-19/22.01.16 art.15
    HG727 din 08.09.14, MO270-274/12.09.14 art.778
    HG502 din 09.07.13, MO146-151/12.07.13 art.592
    HG319 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.389
   
HG283 din 24.04.13, MO97-103/03.05.13 art.341
    HG256 din 12.04.13, MO83-90/19.04.13 art.311
    HG1026 din 02.11.10, MO221-222/09.11.10 art.1151


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                           Vladimir FILAT
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                          Valeriu Lazar
    Ministrul finanţelor                                           Veaceslav Negruţa
    Ministrul afacerilor interne                              Victor Catan
    Ministrul apărării                                              Vitalie Marinuţa
    Ministrul justiţiei                                              Alexandru Tănase

    Chişinău, 6 august 2010.
   
Nr. 709.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.709
din 6 august 2010

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG283 din 24.04.13, MO97-103/03.05.13 art.341]
   
[Pct.2 abrogat prin  HG502 din 09.07.13, MO146-151/12.07.13 art.592]
    3. Statutul disciplinar al factorilor de decizie din organele controlului vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 746 din 7 august 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 24-26, art. 230), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 8 alineatul cinci, cuvintele „şi de serviciu” se substituie cu cuvintele „şi altă informaţie oficială cu accesibilitate limitată, utilizată în activitatea de serviciu”;
    la punctul 5 din anexa nr.1 la Statutul disciplinar al factorilor de decizie din organele controlului vamal al Republicii Moldova, cuvintele „de serviciu” se substituie cu cuvintele „de stat şi altă informaţie oficială cu accesibilitate limitată, utilizată în activitatea de serviciu”.
    4. Anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 950 din 14 octombrie 1997 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la satisfacerea serviciului, textului jurămîntului,  Regulamentului privind modul de depunere a jurămîntului, listei gradelor speciale şi modelului legitimaţiei  de serviciu pentru efectivul de trupă şi corpul de comandă din sistemul penitenciar al Ministerului Justiţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 74-75, art. 781), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    în anexa nr. 1 punctul 46 alineatul cinci, cuvintele „şi de serviciu” se substituie cu cuvintele „şi altă informaţie oficială cu accesibilitate limitată, utilizată în activitatea de serviciu”;
    în anexa nr. 2, cuvintele „şi cele de serviciu” se substituie cu cuvintele „şi altă informaţie oficială cu accesibilitate limitată, care-mi va deveni cunoscută în activitatea de serviciu”.
    5. La punctul 2 alineatul patru din Statutul disciplinar al colaboratorilor sistemului penitenciar al Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 308 din 19 martie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 36 -37, art. 302), cuvintele „şi de serviciu” se substituie cu cuvintele „şi altă informaţie oficială cu accesibilitate limitată, utilizată în activitatea de serviciu”.
    6. Regulamentul Biroului naţional pentru protejarea informaţiei confidenţiale a Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1006 din 3 noiembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 1999, nr. 130-132, art. 1131) se modifică după cum urmează:
    la punctul 2, sintagma „Regulamentul cu privire la asigurarea regimului secret în organele puterii legislative, executive, juridice, organele administraţiei publice locale, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 638-8 din 18 septembrie 1995” se substituie cu sintagma „Regulamentul cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice”;
    la punctul 3, cuvîntul „gradaţiile” se substituie cu cuvîntul “gradele”;
    la punctul 7, sintagma „Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în organele puterii legislative, executive, juridice, organele administraţiei publice locale, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile Republicii Moldova” se substituie cu sintagma „Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice”;
    la punctul 8, sintagma „Legii nr. 106-XIII din 17 mai 1994 cu privire la secretul de stat” se substituie cu sintagma „Legii nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat”;
    la punctul 9, cuvintele „unei anchete de securitate” se substituie cu cuvintele „măsurilor de verificare”;
    la punctul 10, cuvintele „Ancheta de securitate” se substituie cu cuvîntul „Verificarea”.
    [Pct.7 abrogat prin HG3 din 18.01.16, MO13-19/22.01.16 art.15]
    8. La punctul 1 litera k) din anexa la Regulamentul cu privire la atestarea colaboratorilor vamali, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 383 din 29 mai 2001 „Despre aprobarea unor acte normative privind realizarea Legii serviciului în organele vamale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 59-61, art. 418), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „şi de serviciu” se substituie cu cuvintele „şi altei informaţii oficiale cu accesibilitate limitată utilizată în activitatea de serviciu”.
    9. La punctul 7.2. din Regulamentul privind întocmirea şi ţinerea cadastrului funcţional urban, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1300 din 27 noiembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 147-149, art. 1349), alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „Informaţia atribuită la secret de stat se păstrează în dosare speciale şi poate fi furnizată numai cu acordul autorităţii publice cu împuterniciri de dispoziţie asupra acestor informaţii.”.
    [Pct.10 abrogat prin HG1026 din 02.11.10, MO221-222/09.11.10 art.1151]
    11. Regulamentul cu privire la sistemele speciale de telecomunicaţii ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.735 din 11 iunie 2002 „Cu privire la sistemele speciale de telecomunicaţii ale Republicii Moldova”  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 79-81, art. 833), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 2 alineatul şase, cuvintele „informaţiile clasificate ca secret de stat” se substituie cu cuvintele „informaţiile atribuite la secret de stat”;
    la punctul 9 literele n) şi o), cuvintele „informaţii secrete” se substituie cu cuvintele „informaţii importante pentru stat”.
    12. La punctul 37 din Regulamentul-model privind activitatea de raţionalizare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 619 din 7 iunie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 96-99, art. 782), cuvintele „să păstreze confidenţialitatea informaţiei despre care au luat cunoştinţă, în limitele stabilite de administraţie” se substituie cu cuvintele „să asigure păstrarea secretului de stat sau comercial, în conformitate cu cerinţele stabilite de Legea nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat şi Legea nr.171-XIII din 6 iulie 1994 cu privire la secretul comercial”.
    13. La punctul 2 din Concepţia de dezvoltare şi automatizare a Sistemului informaţional integrat automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.770 din  6 iulie 2004 “Cu privire la Sistemul informaţional integrat automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.112-118, art. 934), cu completările ulterioare, sintagma „Legea nr.106-XIII din 17 mai 1994 cu privire la secretul de stat” se substituie cu sintagma „Legea nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat”.
    [Pct.14 abrogat prin HG256 din 12.04.13, MO83-90/19.04.13 art.311]
    15. Normele metodologice privind procedurile tehnice de aplicare a prevederilor Legii nr. 358-XV din 5 noiembrie 2004 cu privire la implementarea Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1392 din 27 decembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 5-8,
art. 28), se modifică după cum urmează:
    punctul 25 va avea următorul cuprins:
    „25. Dacă declaraţiile conţin informaţii ce constituie secret de stat, secret comercial sau alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, gradul de secretizare al acestora se va indica în rubrica respectivă.
    Persoana de contact va analiza minuţios atribuirea corectă a caracterului secret, evitîndu-se orice exagerare în acest sens.”;
    punctul 40 va avea următorul cuprins:
    „40. Dacă declaraţiile conţin informaţii ce constituie secret de stat, secret comercial sau alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, gradul de secretizare al acestora  se va indica în rubrica respectivă.
    Persoana de contact va analiza minuţios atribuirea corectă a caracterului secret, evitîndu-se orice exagerare în acest sens.
    Exemplu:
    Secretul întreprinderii. Cantitatea exportată: 2000 tone.”;
    punctul 41 se exclude;
    la punctul 49, în formularele A-1, C-1, A-2, C-2, A-3, C-3, A-4, C-4, cuvintele „cu caracter secret” se substituie cu cuvintele „ce constituie secret de stat, secret comercial sau alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată”, iar cuvintele „nivel de clasificare” se substituie cu cuvintele „grad de secretizare”.
    16. Hotărîrea Guvernului nr. 863 din 1 august 2006 cu privire la stabilirea pentru funcţionarii publici a sporurilor la salariul de funcţie pentru acces permanent la secretul de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 126-130, art. 917), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    în clauza de emitere, sintagma „Legea nr. 106-XIII din 17 mai 1994 cu privire la secretul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 5), cu modificările ulterioare,” se substituie cu sintagma “Legea nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 45-46, art. 123)”;
    la punctul 1:
    cuvintele „informaţii de nivel corespunzător de secretizare” se substituie cu cuvintele „informaţii cu gradul corespunzător de secretizare”;
    în tabel, rubrica „Nivelul de secretizare al informaţiilor” se substituie cu rubrica „Gradul de secretizare al informaţiilor”, iar poziţiile „De importanţă deosebită, strict secret” şi „Secret” se substituie cu poziţiile „Strict secret, secret” şi respectiv „Confidenţial, restricţionat”;
    la punctul 6, cuvintele „de apărare” se substituie cu cuvintele „de protecţie”.
    17. Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 941 din 17 august 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 138-141, art. 1026), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 49 litera f), cuvintele „i-a fost refuzat accesul la informaţia ce constituie secret de stat sau acesta este privat de un asemenea acces” se substituie cu cuvintele „i-a fost refuzată acordarea dreptului de acces la secret de stat sau acest drept a încetat”;
    la punctul 52 litera f) şi punctul 53 litera e), cuvintele „accesului la secretul de stat sau încetarea accesului nominalizat” se substituie cu cuvintele „de acordare a dreptului de acces la secret de stat sau cu încetarea dreptului de acces nominalizat”.
    18. La punctul 22 alineatul doisprezece din Concepţia Sistemului informaţional integrat al organelor de drept, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1202 din 17 octombrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 168-169, art. 1293), cuvintele „datelor secrete şi confidenţiale” se substituie cu cuvintele „informaţiei oficiale cu accesibilitate limitată”.
    19. Punctul 20 din Regulamentul Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 328 din 23 martie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.  43-46, art. 344), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul doi, cuvintele „cu caracter confidenţial” se substituie cu cuvintele „cu accesibilitate limitată”;
    la alineatul trei, cuvintele „modul de utilizare a informaţiei confidenţiale, cu parafa „pentru uz de serviciu” sau „secret” se substituie cu cuvintele „modul de utilizare a informaţiei oficiale cu accesibilitate limitată”.
    20. La capitolul II „CADRUL NORMATIV-JURIDIC AL SISTEMULUI” din Concepţia Sistemului informaţional automatizat “Registrul dactiloscopic”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 565 din  21 mai 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 78-81, art. 628), sintagma „Legea nr. 106-XIII din 17 mai 1994 cu privire la secretul de stat” se substituie cu sintagma „Legea nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat”.
    21. La punctul 7 din Concepţia Sistemului informaţional automatizat “Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 633 din 6 iunie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 86-89, art. 679), sintagma „Legea nr. 106-XIII din 17 mai 1994 cu privire la secretul de stat” se substituie cu sintagma „Legea nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat”.
    22. La punctul 25 alineatul trei din Concepţia Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al armelor”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 634 din  6 iunie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 86-89, art. 680), cuvintele „datelor secrete şi confidenţiale” şi „informaţiei secrete” se substituie cu cuvintele „informaţiei oficiale cu accesibilitate limitată”.
    23. La punctul 30 litera i) din Regulamentul-tip cu privire la reglementarea accesului în sediile ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1514 din 29 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 11-12, art. 61), cuvintele „şi de serviciu” se substituie cu cuvintele „şi alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, utilizate în activitatea de serviciu”.
    24. La punctul 23 alineatul patru din Concepţia Sistemului informaţional automatizat „Registrul persoanelor reţinute, arestate şi condamnate”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 25 din 18 ianuarie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 21-24, art. 108), cuvintele „datelor secrete şi confidenţiale” se substituie cu cuvintele „informaţiilor oficiale cu accesibilitate limitată”.
    25. La punctul 6 din Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.148 din  14 februarie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 37-39, art. 215), cu modificările ulterioare, cuvintele „declarate secrete” se substituie cu cuvintele „atribuite la secret de stat”.
    26. La punctul 25 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului special în cadrul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 461 din 24 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 66-68, art. 436), propoziţia a doua va avea următorul cuprins: „Candidatul, căruia urmează să i se perfecteze dreptul de acces la secret de stat, semnează un angajament de confidenţialitate, în modul stabilit de prevederile Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice.”.
    27. La punctul 5 din Concepţia Sistemului informaţional integrat al Serviciului Grăniceri, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 834 din 7 iulie 2008 „Cu privire la Sistemul Informaţional integrat al Serviciului Grăniceri” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 125-126, art. 841), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) Legea nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat;”.
    [Pct.28 abrogat prin HG996 din 19.08.16, MO277-287/26.08.16 art.1082]
    [Pct.29 abrogat prin HG319 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.389]
    [Pct.30 abrogat prin HG727 din 08.09.14, MO270-274/12.09.14 art.778]
   
31. La punctul 6 din Regulamentul Comisiei de contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 257 din 2 aprilie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 69-71, art. 311), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) să asigure păstrarea secretului comercial şi altor informaţii oficiale cu accesibilitate limitată ce i-au fost prezentate, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare;”.
    32. Conceptul tehnic al Sistemului informaţional automatizat „Registrul rezervelor materiale ale statului”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 268 din 8 aprilie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 75-77, art. 322), se modifică după cum urmează:
    la punctul 5 litera f), cuvintele „regimului confidenţial” se substituie cu cuvintele „regimului secret”, iar cuvîntul „Confidenţialitatea” se substituie cu cuvintele „Caracterul secret al”;
    la punctul 6 litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) Legea nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat;”.