HGC710/2010
ID intern unic:  335656
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 710
din  06.08.2010
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în anexele nr.1-6 la Hotărîrea Guvernului
nr.928 din 13 august 2007
Publicat : 13.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 145-147     art Nr : 793
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în anexele nr.1-6 la Hotărîrea Guvernului nr.928 din 13 august 2007 „Cu privire la modul de constituire şi de utilizare a mijloacelor speciale ale instituţiilor publice subordonate Ministerului Sănătăţii” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                           Vladimir  FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                          Valeriu Lazar
    Ministrul sănătăţii                                                             Vladimir Hotineanu
    Ministrul finanţelor                                                           Veaceslav Negruţa

    Nr. 710. Chişinău, 6 august 2010.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.710
din  6 august 2010
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în anexele nr.1-6 la Hotărîrea Guvernului
nr.928 din 13 august 2007
    Anexele nr.1-6 la Hotărîrea Guvernului nr.928 din 13 august 2007 „Cu privire la modul de constituire şi de utilizare a mijloacelor speciale ale instituţiilor publice subordonate Ministerului Sănătăţii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.141-145,  art. 1011), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
anexa nr.1:
    la punctul 1, sintagma „Hotărîrii Guvernului nr.326 din 21 martie 2007 „Pentru aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Sănătăţii” (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 2007, nr.39-42, art.332)” se substituie prin sintagma „Hotărîrii Guvernului nr.777 din 27 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 2009, nr.173, art.855)”;
    la punctele 12 şi 20, sintagma „Catalogului unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare acordate de către instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale, aprobat de comun acord cu Comisia guvernamentală pentru coordonarea tarifelor la serviciile medico-sanitare, procesul-verbal nr.1 din 10 martie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.46-49, art.112), cu modificările şi completările ulterioare, se substituie prin sintagma „Catalogului unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare acordate de instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale, aprobat în modul stabilit”;
    în denumirea capitolului V, după sintagma „în domeniul medicamentului” se introduce sintagma „ , de la desfăşurarea procedurilor de achiziţii şi coordonare a contractelor de achiziţii a medicamentelor şi a altor produse de uz medical”;
    la punctul 23, după sintagma „articolelor de uz medical” se introduce sintagma „ , de la desfăşurarea procedurilor de achiziţii şi coordonare a contractelor de achiziţii a medicamentelor şi a altor produse de uz medical”;
    punctul 24:
    la alineatul unu, după sintagma „altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice” se introduce sintagma „ , de la desfăşurarea procedurilor de achiziţii şi coordonare a contractelor de achiziţii a medicamentelor şi a altor produse de uz medical”;
    după alineatul doi se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:
    “Legea nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art.470), cu modificările şi completările ulterioare;”;
    după alineatul trei se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:
    “Hotărîrea Guvernului nr.568 din 10 septembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.144-147, art.632), cu modificările ulterioare.”;
    punctul 25 va avea următorul cuprins:
    „25. Cuantumul plăţilor specificate în prezentul capitol se calculează în baza taxelor, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1135 din 18 septembrie 2003 şi Hotărîrea Guvernului nr.568 din 10 septembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate”;
    după punctul 26 se completează cu un nou punct, 261, cu următorul cuprins:
    „261. Veniturile în volum de 0,2% din valoarea contractului de achiziţie, încasate de Agenţia Medicamentului pentru desfăşurarea procedurii de achiziţie şi coordonare a contractului de achiziţie de stat, neutilizate la sfîrşitul anului, se transferă în bugetul de stat. ”;
    anexa nr.2:
    la punctul 3 rubrica 4, sintagma „Conform Catalogului unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare acordate de către instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr.76 din 12 martie 2004, coordonat cu Guvernul, procesul-verbal nr.1 din 12 martie 2004” se substituie prin sintagma „Catalogului unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare acordate de instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale, aprobat în modul stabilit.”; 
    după punctul 6 se introduce un nou punct, 61,cu următorul cuprins:

„61.

Plata pentru desfăşurarea procedurii de achiziţie şi coordonare a contractului de achiziţie

 

Conform taxei stabilite

Hotărîrea Guvernului nr.568 din 10 septembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate”;


    anexa nr.3:
    punctul 10, în final se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    „Tot aici se acumulează plăţile de la persoanele exmatriculate de la studii pentru repetarea anului de studii.”;
    punctul 12 se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    „Persoanele exmatriculate care repetă anul de studii prin contract, achită taxele de studii în mărimile aprobate pentru specialitatea şi anul respectiv de studii.”;
    după punctul 20 se completează cu un nou punct, 201, cu următorul cuprins:
    „201. Pentru buna funcţionare a căminelor, instituţiile vor utiliza mijloacele speciale obţinute de la studiile în bază de contract pentru executarea reparaţiilor curente şi capitale, pentru utilarea şi achitarea serviciilor comunale.”;
    titlul capitolului IV în final se completează cu cuvintele „  şi la distanţă”;
    la punctul 21, în final se introduc cuvintele „şi la distanţă”;
    la punctul 23, după cuvintele „cursurile de scurtă durată” se introduc cuvintele „şi la distanţă”;
    în final se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    „Costul instruirii la distanţă se stabileşte, reieşind din durata ei şi costul unei ore, calculate din taxele de formare continuă aprobate la profilul şi pe durata respectivă.”;
    punctul 31 în final se completează cu sintagma
    „ ; publicaţia periodică „MEDICUS” al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”;”;
    după punctul 34 se completează cu un nou punct, 341,cu următorul cuprins:
    „341. Veniturile de la activitatea publicaţiei periodice „MEDICUS” al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie  „Nicolae Testemiţanu”:
    a) constituirea acestor venituri se formează din vînzările publicaţiilor editate, din plasarea publicităţii şi anunţurilor cu plată;
    b) preţul de vînzare se stabileşte, reieşind din costul cheltuielilor editoriale şi comerciale, iar plasarea publicităţii şi anunţurilor – la preţ contractual;
    c) mijloacele speciale obţinute de la activitatea publicaţiei periodice „MEDICUS” se utilizează pentru editarea materialelor publicitare în domeniul instruirii medicale pentru publicul larg (pliante, prospecte, placarde şi postere)”;
    după capitolul XII se completează cu capitolele XII1, XII2 şi XII3 cu următorul cuprins:
    „XII1. Veniturile instituţiilor din vînzarea producţiei poligrafice
    721. Veniturile din vînzarea producţiei poligrafice se formează în urma comercializării literaturii ştiinţifice, ediţiilor periodice, lucrărilor metodice, manualelor, programelor de studii şi altei producţii poligrafice, tipărite în subdiviziunile editoriale ale organizaţiilor şi instituţiilor publice.
    722. Preţul de vînzare se stabileşte, reiesind din costul cheltuielilor editoriale şi comerciale şi se aprobă de organul ierarhic superior.
    723. Toate cheltuielile se calculează conform actelor normative în vigoare, aplicînd tarifele şi preţurile prognozate, iar în lipsa acestora – conform cheltuielilor medii reale, în baza dărilor de seamă.
    724. Mijloacele speciale obţinute de la comercializarea producţiei poligrafice se utilizează pentru:
    1) retribuirea muncii personalului antrenat în procesul editorial-poligrafic şi de comercializare a producţiei, precum şi a altui personal de deservire, conform normelor în vigoare;;
    2) contribuţiile de asigurări sociale de stat şi primele de asigurare medicală obligatorie, achitate de patron;
    3) cheltuielile de regie;
    4) acoperirea costului producţiei poligrafice etc., destinate vînzării, serviciilor editoriale, procurarea şi editarea manualelor, materialelor didactice, literaturii ştiinţifice şi abonarea la ediţii periodice;
    5) alte cheltuieli (organizarea expoziţiilor, conferinţelor, seminarelor, întrunirilor, plata serviciilor pentru broşarea cărţilor şi documentaţiei de serviciu, servicii de reclamă, anunţuri în presă).
    XII2. Veniturile instituţiilor de învăţămînt de la activitatea sportivă şi de întremare a sănătăţii
    725. Veniturile se formează din plăţile persoanelor fizice şi juridice achitate pentru abonamentele lunare şi orele de antrenament la diferite probe sportive, precum şi pentru desfăşurarea competiţiilor sportive în sălile de sport şi terenurile sportive în afara orelor de educaţie fizică, conform programelor de studii.
     726.  Costul unui abonament lunar, precum şi preţul unei ore de antrenament se stabileşte reieşind din cheltuielile aferente activităţii sportive şi de întremare a sănătăţii, se coordonează cu organul ierarhic superior şi se aprobă de către Guvern.
    727.  Mijloacele speciale acumulate de la prestarea serviciilor sportive şi de întremare a sănătăţii se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor ce ţin de activitatea în cauză:
    1) retribuirea muncii personalului;
    2) contribuţiile de asigurări sociale de stat şi primele de asigurare medicală obligatorie, achitate de patroni;
    3) cheltuielile de regie;
    4) alte cheltuieli (desfăşurarea competiţiilor sportive, menţionarea participanţilor cu diplome, medalii şi premii).
    XII3. Veniturile de la perfectarea şi eliberarea documentelor  de studii şi duplicatelor acestora
    728. Constituirea acestor venituri se formează în urma încasării de către instituţiile de învăţămînt de la absolvenţii care au finalizat studiile, în modul stabilit, a taxelor pentru:
    1) perfectarea şi eliberarea actelor de studii şi duplicatelor acestora;
    2) perfectarea şi eliberarea suplimentelor la actele de studii (programe analitice, anexe la diplomă) şi duplicatelor acestora;
    3) eliberarea duplicatelor la carnetele de note, carnetele de student, rezident,  medic secundariat clinic, certificatului de medic cursant, altor documente de studii – în cazul pierderii sau deteriorării acestora;
    4) eliberarea diferitor certificate de confirmare despre studiere, absolvire sau perfecţionare;
    5) documentarea transferului în altă instituţie, întocmirea documentelor de înscriere şi testare a candidaţilor pentru anul I, care au absolvit secţia de pregătire în altă instituţie,  precum şi altor adeverinţe neprevăzute pentru cetăţenii străini.
    729. Taxa pentru perfectarea şi eliberarea documentelor de studii şi duplicatelor acestora se stabileşte, reieşind din cheltuielile aferente serviciilor prestate:
    1) costul editării sau procurării diplomelor, atestatelor şi altor formulare;
    2) costul perfectării, completării documentelor, traducerii (pentru documentele în limba franceză sau engleză);
    3) cheltuieli pentru rechizite de birou.
    7210. Tarifele la serviciile respective se stabilesc în baza calculelor cheltuielilor aferente serviciilor prestate de instituţiile de învăţămînt, se coordonează cu organul ierarhic superior şi se aprobă de către Guvern.
    7211. Veniturile obţinute de la perfectarea şi eliberarea diplomelor, certificatelor de studii şi de absolvire şi  duplicatelor acestora se utilizează pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente desfăşurării serviciilor:
    1) procurarea sau editarea formularelor, documentelor şi certificatelor necesare;
    2) salarizarea personalului implicat în perfectarea, completarea şi traducerea (în caz de necesitate) documentelor eliberate;
    3) procurarea rechizitelor de birou şi de cancelarie;
    4) acoperirea cheltuielilor de gospodărie şi de regie;
    5) alte cheltuieli aferente desfăşurării serviciilor prestate.”;
    anexa nr.4 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.4

    anexa nr.5:
    din punctul 15 cuvintele „la începutul fiecărui an de studii integral sau” se exclud;
    din punctul 16 ultima propoziţie se exclude;
    se completează cu un nou punct, 191, cu următorul cuprins:
    „191. Pentru buna funcţionare a căminelor, instituţiile vor utiliza mijloacele speciale obţinute de la studiile în bază de contract pentru efectuarea reparaţiilor curente şi capitale, utilare şi achitarea serviciilor comunale.”;
    la punctul 20, sintagma „Laboratorul de biochimie al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”” se substituie cu sintagma „Laboratorul Central de Cercetări Ştiinţifice al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu””;
    punctul 21 va avea următorul cuprins:
    „21. Veniturile Laboratorului Central de Cercetări Ştiinţifice al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” de la executarea lucrărilor speciale prin contracte:
    a) veniturile nominalizate se formează din plăţile persoanelor juridice şi fizice achitate în baza contractelor încheiate pentru executarea de către Laboratorul Central de Cercetări Ştiinţifice al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” a lucrărilor speciale la comanda beneficiarului;
    b) cuantumul plăţilor pentru lucrările şi serviciile efectuate de către Laboratorul Central de Cercetări Ştiinţifice al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” se stabileşte în mod contractual;
    c) costul lucrărilor speciale efectuate în bază de contract se stabileşte reieşind din cheltuielile suportate efectiv în procesul executării lor. Toate cheltuielile se calculează conform normelor, aplicînd tarifele şi preţurile prognozate la momentul încheierii contractului şi formării devizului de cheltuieli, iar în lipsa acestora – conform cheltuielilor reale medii, în baza dărilor de seamă;
    d) încheierea contractelor cu persoanele fizice sau juridice, modificarea sau rezilierea lor de către părţile contractante, soluţionarea litigiilor se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    e) mijloacele obţinute de la executarea lucrărilor speciale în bază de contract se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor aferente realizării acestor lucrări, retribuirea muncii personalului, achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat, primelor de asigurare medicală obligatorie, achitate de patroni, procurarea mărfurilor de uz gospodăresc, a cheltuielilor pentru resursele termoenergetice şi apă.”;
    la anexa nr.6 rubrica 4, cifrele „10500” şi „5250” se substituie, respectiv, prin cifrele „13400” şi „7230”.