HGC717/2010
ID intern unic:  335695
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 717
din  10.08.2010
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 1507 din 31 decembrie 2008
Publicat : 17.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 148-149     art Nr : 811
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1507 din 31 decembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ pe anii 2009-2011” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                      Valeriu Lazar
    Ministrul finanţelor                                                       Veaceslav Negruţa

    Nr. 717. Chişinău, 10 august 2010.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.717
din 10 august 2010
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1507
din 31 decembrie 2008

    Hotărîrea Guvernului nr. 1507 din 31 decembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ pe anii 2009-2011” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 10-11, art. 31) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în denumirea Hotărîrii şi punctele 1-3, cifra „2011” se substituie cu cifra „2014”;
    2) planul de dezvoltare a contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ pe anii 2009-2011:
    în denumirea planului şi punctului 1, cifra „2011” se substituie cu cifra „2014”;
    la punctul 17, după sintagma „Regulamentul Consiliului de supraveghere a activităţii de audit (CSAA)” se completează cu sintagma „Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor”, iar cuvintele „şi regulamentele privind practica de audit” se substituie cu cuvintele „regulamentele privind practica de audit şi alte acte normative din domeniul auditului”;
    punctul  23 va avea următorul cuprins:
    „23. Registrul de stat al auditorilor şi Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali sînt elaborate, ţinute şi actualizate în conformitate cu prevederile Legii nr.61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit”;
    la punctul 26, cifra „218” se substituie cu cifra „252”, cifra „193” se substituie cu cifra „222”, cifra „7” se substituie cu cifra „9” şi cifra „18” se substituie cu cifra „21”;
    la punctul 27, ultima propoziţie se exclude;
    punctul 28 va avea următorul cuprins:
    „28) Ministerul Finanţelor a elaborat, aprobat  şi publicat Programul de examinare pentru conferirea calificării de auditor pentru auditul general, care în linii generale corespunde cerinţelor Directivei 2006/43/CE”;
    secţiunea 2.4.Analiza SWOT a contabilităţii şi auditului:
    la compartimentul „Contabilitate”, din primul alineat al coloniţei „Pericole” cuvintele „şi auditului” se exclud;
    la compartimentul „Audit” din ultimul alineat al coloniţei „Pericole” cuvintele „contabilităţii şi” se exclud;
    la punctul 41 subpunctul 6), cuvintele „şi Tineretului” se exclud;
    la punctul 46, după cuvintele „de reglementare” se completează cu cuvintele „şi supraveghere”;
    punctul 48:
    la primul alineat, după cuvintele „de reglementare” se completează cu cuvintele „şi supraveghere”;
    la subpunctul 1), cuvîntul „controlorilor” se substituie cu cuvintele „angajaţilor Serviciului de control şi verificare”;
    la subpunctul 3), în final se completează cu sintagma „conform cerinţelor Directivei 2006/43/CE”;
    la subpunctul 4), cuvintele „elaborarea modelului de raport” se substituie cu  cuvintele „actualizarea formularului raportului”;
    la punctul 52, ultima propoziţie se exclude;
    la punctul 55, cuvîntul „devin” se substituie cu cuvîntul „sînt”;
    la punctul 57, cifra „2010” se substituie cu cifra „2012”, iar cifra „2009” se substituie cu cifra „2011”;
    punctul 59:
    subpunctele 1) şi 2) se exclud;
    subpunctul 3) va avea următorul cuprins:
    „3) publicarea şi plasarea anuală pe site-ul Ministerului Finanţelor a modificărilor operate în SIRF de IASB;”;
    la punctul 64, abrevierea „IFRS” se substituie cu abrevierea „SIRF”, iar după cuvîntul „elaborate” se introduce cuvîntul „examinate”;
    la punctul 66, cifra „2011” se substituie cu cifra „2014”;
    la punctul 67, după cuvîntul „elaborată” se introduce cuvîntul „examinată”;
    se completează cu punctul 711 cu următorul cuprins:
    „711. Planul de conturi, inclusiv nomenclatorul grupelor de conturi şi normele metodologice privind aplicarea acestora, utilizat de instituţiile financiare se va elabora şi aproba de Banca Naţională a Moldovei”;
    la punctul 78, cifra „2011” se substituie cu cifra „2014”;
    la punctul 83, cifra „2011” se substituie cu cifra „2012”;
    la punctul 85, subpunctul 4) va avea următorul cuprins:
    „4) publicarea şi plasarea anuală pe site-ul Ministerului Finanţelor a modificărilor operate în SIA şi Codul etic de către IFAC;”
    la punctul 89, subpunctul 1) va avea următorul cuprins:
    „1) asigurarea procesului de implementare  a SIRF, SIA şi Codului etic şi a modificărilor acestora;”
    la punctul 95 subpunctul 4), cuvîntul „legislaţiei” se exclude;
    la punctul 96 subpunctul 2), cuvintele „sistemului Basel II” se substituie cu cuvintele „documentelor Comitetului Basel, inclusiv”;
    la punctul 103 subpunctul 1), cifra „2011” se substituie cu cifra „2014”;
    la punctul 104 subpunctul 3), cuvîntul „controlorilor” se substituie cu cuvintele „angajaţilor Serviciului de control şi verificare”;
    la punctul 111 în final se completează cu cuvintele „şi supraveghere”;
    punctul 112:
    la primul alineat, după cuvintele „de reglementare” se completează cu cuvintele „şi supraveghere”;
    la subpunctul 2), cuvîntul „regimului” se substituie cu cuvintul „regulilor”;
    la subpunctele 3) şi 4), cuvîntul „elaborarea” se substituie cu cuvîntul „actualizarea”;
    din punctul 115 cuvîntul „licenţiat” se exclude;
    punctul 118 va avea următorul cuprins:
    „118. Legea privind activitatea de audit la momentul aprobării  nu prevedea posibilitatea recunoaşterii certificatelor internaţionale în domeniul contabilităţii şi auditului, obţinute conform programelor internaţionale de certificare, cum ar fi ACCA, CIPA, CAP, DipIFR, autorizările auditorilor obţinute în ţările-membre ale UE. Prezentul Plan prevede necesitatea recunoaşterii certificatelor internaţionale de calificare în domeniul contabilităţii şi auditului, precum şi necesitatea asigurării independenţei şi obiectivităţii procesului de certificare al auditorilor”;
    la punctul 119, subpunctul 1) va avea următorul cuprins:
    „1) acordarea asistenţei Ministerului Finanţelor în elaborarea şi actualizarea politicilor pentru recunoaşterea certificatelor internaţionale în domeniul contabilităţii şi auditului;”;
    la punctul 123 subpunctul 1), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) directivele UE în domeniul contabilităţii şi auditului”;
    la punctul 124, subpunctul 1) va avea următorul cuprins:
    „1) utiliza în procesul de perfecţionare şi evaluare a cadrelor didactice din sistemul de învăţămînt universitar a standardelor internaţionale în domeniul contabilităţii, auditului şi educaţiei, a practicii existente în ţările-membre ale UE, în scopul asigurării unui proces de perfecţionare şi evaluare, în conformitate cu cerinţele internaţionale.”;
    din denumirea secţiunii 4.4.3, cuvintele „şi de drept” se exclud;
    la punctul 130, cuvintele „organelor de drept” se exclud;
    la punctul 135, cifra „2010” se substituie cu cifra „2012”, iar cuvintele „şi actualizare” şi „şi de drept” se exclud;
    la punctul 136, cuvintele „anul 2011” se substituie cu cuvintele „anii 2012-2014”, iar cuvintele „regulamentelor privind practica de audit” se substituie cu  cuvintele „altor acte normative din domeniul auditului”;
    3) anexa nr.1 la Planul de dezvoltare a contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ se modifică şi se completează după cum urmează:
    în denumire cifra „2011” se substituie cu cifra „2014”;
    la punctul 1.2, cifra „2010” se substituie cu cifra „2012”;
    la punctul 1.3, cifra „2009” se substituie cu cifra  „2010-2011”;
    la punctul 2.1, cifra „2011” se substituie cu cifra „2013”;
    la punctul 2.2, cifra „2011” se substituie cu cifra „2013”;
    la punctul 2.3, cifra „2011” se substituie cu cifra „2013”;
    la punctul 2.4, cifra „2011” se substituie cu cifra „2013”;
    la punctul 2.5, cifra „2011” se substituie cu cifra „2013”;
    la punctul 2.6, cifra „2011” se substituie cu cifra „2013”, iar cuvintele „şi Tineretului” se exclud;
    la punctul 3.1, cifra „2009” se substituie cu cifra „2012”;
    la punctul 3.2, cifra „2009” se substituie cu cifra „2013”;
    la punctul 3.3, cifra „2010” se substituie cu cifra „2012”;
    la punctul 4.1, cifra „2009 - 2010” se substituie cu cifra „2010-2013”, iar cuvintele „şi Tineretului” se exclud;
    la punctul 4.2, cifra „2009 - 2010” se substituie cu cifra „2010-2012”;
    la punctul 4.3, cifra „2009” se substituie cu cifra „2010-2013”;
    la punctul 4.4, cifra „2009” se substituie cu cifra „2012-2013”,
    la punctul 5, cifra „2011” se substituie cu cifra „2014”;
    4) anexa nr. 2 la Planul de dezvoltare a contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ va avea următorul cuprins:
„Anexa nr. 2
la Planul de dezvoltare a contabilităţii
 şi auditului în sectorul corporativ
 pe anii 2009-2014
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului Naţional de Coordonare pentru examinarea şi avizarea
 proiectelor actelor normative
din domeniul contabilităţii şi auditului
în sectorul corporativ


    BARBĂNEAGRĂ Victor        -    viceministru al finanţelor, preşedinte al Consiliului
    NEDERIŢA Alexandru            -    doctor habilitat în economie, profesor universitar,
                                                         Academia de Studii Economice din Moldova,
                                                          vicepreşedinte al Consiliului
    BUCUR Vasile                        -    doctor habilitat în economie, profesor universitar,
                                                         Academia de Studii Economice din Moldova
    ŢURCANU Viorel                  -    doctor habilitat în economie, profesor universitar,
                                                         Academia de Studii Economice din Moldova
    GRABAROVSCHI Ludmila    -    doctor în economie, conferenţiar universitar,
                                                         Academia de Studii Economice din Moldova
    TOSTOGAN Pavel                 -    doctor în economie, profesor universitar, Academia
                                                         de Studii Economice din Moldova
    ZLATINA Natalia                   -    doctor în economie, conferenţiar universitar, Academia
                                                         de Studii Economice din Moldova
    VEVERIŢĂ Ion                      -    şef al Direcţiei reglementarea evidenţei contabile al
                                                         Departamentului buget, finanţe şi contabilitate, Banca
                                                         Naţională a Moldovei
    CRĂCIUN Andrei                  -    şef adjunct al Direcţiei infrastructură statistică şi rapoarte
                                                         financiare, Biroul Naţional de Statistică
    ŞTIRBU Vladimir                   -    director al Departamentului supraveghere asigurări,
                                                         Comisia Naţională a Pieţei Financiare
    VITIUC Ana                          -    doctor în economie, consilierul şefului Inspectoratului
                                                         Fiscal Principal de Stat
    PLATON  Svetlana                -    doctor în economie, contabil-şef  al Unităţii consolidate
                                                         pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor în
                                                         agricultură finanţate de Banca Mondială
    SCRIPNIC Diana                   -    consilier al preşedintelui Asociaţiei Băncilor din
                                                         Moldova
    VÎRTOSU Artur                     -    manager raportare şi bugetare, Î.M. „EFES VITANTA
                                                         MOLDOVA BREWERY” S.A.
    CARAMAN Mihai                 -    consultant în Departamentul taxe, „Ernst&Young”
                                                         S.R.L.
    ALEXA Stela                         -    manager al Departamentului taxe, KPMG Moldova
                                                         S.R.L.
    CEBANU Svetlana                 -    manager, „ÎCS Pricewaterhouse Coopers Advisori”
                                                         S.R.L.
    MAGU Maria                         -    şef al Direcţiei metodologia bancară şi elaborarea
                                                        sarcinilor tehnice, BC „Moldindconbank” S.A.
    APOSTU Maia                       -    şef al Direcţiei dezvoltarea mediului financiar şi fiscal,
                                                        Ministerul Economiei
    FOALEA Lidia                       -    şef adjunct al Direcţiei reglementarea contabilităţii şi
                                                        auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanţelor
    CEMERTAN Silvia                 -    consultant al Secţiei reglementări în activitatea de audit
                                                        a rapoartelor financiare, Ministerul Finanţelor, secretar
                                                        al Consiliului”.