HGC738/2010
ID intern unic:  335734
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 738
din  11.08.2010
privind aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în  Hotărîrea Guvernului nr.839
din 17 decembrie 2009
Publicat : 20.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 150-152     art Nr : 821
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în  Hotărîrea Guvernului nr.839 din 17 decembrie 2009 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală aplicabile mişcării necomerciale a animalelor de companie” (se anexează).
    2. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare:
    va crea un sistem  informaţional de monitorizare pentru identificarea şi înregistrarea animalelor de companie;
    va elabora Regulamentul privind cerinţele de funcţionare şi de întreţinere a sistemului informaţional de monitorizare pentru identificarea şi înregistrarea animalelor de companie;
    va elabora cerinţele tehnice de aplicare şi legalizare a paşaportului pentru animalele de companie din speciile: cîini, pisici şi dihori domestici.
    3. Finanţarea sistemului informaţional de monitorizare pentru identificarea şi înregistrarea animalelor de companie se va efectua din contul şi în limitele alocaţiilor financiare prevăzute în bugetul de stat pentru Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
    4. Prevederile Normei sanitar-veterinare privind modelul paşaportului pentru animalele de companie din speciile: cîini, pisici şi dihori domestici vor intra în vigoare peste 2 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                   Valeriu Cosarciuc

    Nr. 738. Chişinău, 11 august 2010.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 738
din 11 august 2010
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în  Hotărîrea Guvernului nr.839
din 17 decembrie 2009
    Hotărîrea Guvernului nr. 839 din 17 decembrie 2009 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală aplicabile mişcării necomerciale a animalelor de companie” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 193-196, art. 949) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) denumirea hotărîrii va avea următorul cuprins:
    „Pentru aprobarea unor Norme sanitar-veterinare privind mişcarea necomercială a animalelor de companie”;
    2) punctul 1 va avea următorul cuprins:
    „1. Se aprobă:
    Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate animală aplicabile mişcării  necomerciale a animalelor de companie, conform anexei nr.1;
    Norma sanitar-veterinară privind modelul paşaportului pentru animalele de companie din speciile: cîini, pisici şi dihori domestici, conform anexei nr.2.”;
    3) la punctul 2, alineatul doi se exclude;
    4) la Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate animală aplicabile mişcării necomerciale a animalelor de companie, textul „Aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.839 din 17 decembrie 2009” se substituie prin textul „Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.839 din 17 decembrie 2009”;
    5) hotărîrea  se completează cu anexa nr.2 cu următorul cuprins:
„Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr. 839 din 17 decembrie 2009
Norma sanitar-veterinară privind modelul paşaportului
 pentru animalele de companie din speciile: cîini, pisici
şi dihori domestici
    Norma sanitar-veterinară privind modelul paşaportului pentru animalele de companie din speciile: cîini, pisici şi dihori domestici (în continuare – Norma sanitar-veterinară) este armonizată cu prevederile Deciziei Comisiei Comunităţilor Europene nr. 2003/803/CE din 26 noiembrie 2003 de stabilire a paşaportului-tip pentru circulaţia intracomunitară a cîinilor, pisicilor şi a dihorilor domestici (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 312 din 27 noiembrie 2003, p.140-152),
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Prezenta Normă sanitar-veterinară stabileşte modelul paşaportului pentru circulaţia internaţională a animalelor de companie din speciile: cîini, pisici şi dihori domestici.
    2. Animalele de companie sînt înregistrate în Registrul de stat al animalelor, deţinut de Î.S. „Registrul Animalelor”, în conformitate cu prevederile Legii nr.231-XVI din 20 iulie 2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor.
    3. Modelul paşaportului este prevăzut în anexă la prezenta Normă sanitar-veterinară.
    4. Pe lîngă vaccinurile comune (rabie, tratament împotriva căpuşelor şi tratament împotriva echinococozei), paşaportul se completează cu informaţii privind vaccinările împotriva pestei canine, enteritei parvovirotice, în cazul în care ţara de destinaţie solicită vaccinarea împotriva acestor maladii.
Capitolul II
Cerinţe privind modelul paşaportului
    5. Paşaportul  trebuie să îndeplinească  următoarele cerinţe:
    a) formatul paşaportului este standard;
    b) dimensiunile paşaportului sînt 100 x 152 mm.;
    c) paşaportul se emite în limba de stat şi în limba engleză;
    d) cuvintele „Republica Moldova” se imprimă cu acelaşi tip de caractere;
    e) coperta paşaportului este de culoare albastră;
    f) pe copertă se imprimă Stema de Stat;
    g) numărul paşaportului, format din „MD” şi numărul unic, se imprimă pe coperta paşaportului;
    h) ordinea rubricilor (cu cifre romane) din  modelul de paşaport trebuie respectată cu stricteţe;
    i) fiecare pagină a paşaportului este numerotată în partea de jos. Pe prima pagină este indicat numărul curent al paginii, urmat de numărul total de pagini al paşaportului (1 din [a se indica numărul total de pagini]);
    k) paşaportul  se eliberează pe o perioadă de 5 ani, informaţia se păstrează în baza de date;
    l) informaţiile sînt furnizate în limba de stat şi în limba engleză;
    m) dimensiunea şi forma spaţiilor din modelul de paşaport au caracter orientativ, nu obligatoriu.
    6. Deţinătorul animalului este în drept să solicite reînnoirea paşaportului, cu păstrarea datelor din paşaportul precedent în baza de date.
Capitolul III
Proceduri cu privire la tipărirea, completarea paşaportului
pentru mişcarea  animalelor de companie din speciile:
cîini, pisici şi dihori domestici
    7. Paşaportul este tipărit cu respectarea cerinţelor prevăzute în capitolele I şi II  ale prezentei Norme sanitar-veterinare.
    Pe copertă şi pe fiecare pagină a paşaportului se prevede un loc pentru înserarea numărului paşaportului.
    Numărul unic al paşaportului este gestionat de Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală şi este atribuit de direcţiile raionale/municipale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine animală,  la unităţile de asistenţă medicală veterinară.
    8. Paşapoartele se eliberează de către Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Рroduselor de Origine Animală.
    Eliberarea paşaportului  animalului se face de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit să identifice animalele de companie şi să efectueze acţiunile sanitar-veterinare menţionate în paşaport, după completarea de către acesta a tuturor rubricilor paşaportului, cu excepţia rubricii de legalizare.
    După înregistrarea în rubricile paşaportului a informaţiilor care se referă la acţiunile sanitar-veterinare efectuate animalului de companie, medicii veterinari de liberă practică aplică în dreptul fiecărei înregistrări parafa, semnătura şi ştampila unităţii în care activează.
    Înaintea oricărei noi înregistrări se verifică identificarea animalului, dacă transponderul  cu care este identificat animalul  în conformitate cu Standardul  ISO11784 „Identificarea animalelor prin radiofrecvenţă.  Structura codului” sau cu Anexa A Standardul ISO 11785 „Identificarea animalelor prin radiofrecvenţă. Concept tehnic”.

    anexa