HGC749/2010
ID intern unic:  335741
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 749
din  18.08.2010
cu privire la reorganizarea unor instituţii
de învăţămînt secundar profesional
Publicat : 20.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 150-152     art Nr : 827
    În conformitate cu art.401 alin.(1) şi art. 62 alin.(5) din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692), cu modificările şi completările ulterioare, art.69 din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art.661), cu modificările şi completările ulterioare, şi în scopul optimizării reţelei instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se reorganizează prin absorbţie unele instituţii de învăţămînt secundar profesional, începînd cu anul de studii 2010 – 2011,  după cum urmează:
    Şcoala de Meserii nr.17, or. Glodeni,  se reorganizează prin absorbţia Şcolii Profesionale, s. Ciuciulea, r-nul Glodeni; 
    Şcoala Profesională, s. Corbu, r-nul Donduşeni, se reorganizează prin  absorbţia  Şcolii Profesionale, com. Tîrnova, r-nul Donduşeni;
    Şcoala Profesională, or. Mărculeşti, r-nul Floreşti, se reorganizează prin absorbţia Şcolii Profesionale, Tîrgul Vertiujeni, r-nul Floreşti;
    Şcoala Profesională nr.4, mun. Bălţi, se reorganizează prin absorbţia Şcolii de Meserii nr. 6, mun. Bălţi;
    Şcoala Profesională, or. Leova, se reorganizează prin absorbţia Şcolii de Meserii nr.15, or. Cantemir.
    2. Transmiterea bazei tehnico-materiale, didactice şi locative de la instituţiile de învăţămînt absorbite la instituţiile de învăţămînt absorbante se va efectua în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 10, art. 45), cu modificările şi completările ulterioare.
    3. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va asigura operarea în documentele cadastrale a modificărilor ce decurg din prevederile prezentei hotărîri, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    4. Din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.653 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.162,  art.721) se exclud poziţiile:
    „Şcoala Profesională, s. Ciuciulea, r-nul Glodeni”;
    „Şcoala Profesională, s. Tîrnova, r-nul Donduşeni”;
    „Şcoala de Meserii nr.6, mun. Bălţi”;
    „Şcoala de Meserii nr.15, or. Cantemir”;
    „Şcoala Profesională, s. Tîrgul Vertiujeni, r-nul Floreşti”.

    PRIM-MINISTRU                                                             Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                            Valeriu Lazar
    Ministrul educaţiei                                                              Leonid Bujor
    Ministrul finanţelor                                                             Veaceslav Negruţa

    Nr. 749. Chişinău, 18 august 2010.