OSVC278/2010
ID intern unic:  335751
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 278
din  26.07.2010
cu privire la modificarea anexei nr.14 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009
 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea
şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 20.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 150-152     art Nr : 538
    În scopul asigurării controlului vamal şi corectitudinii vămuirii mărfurilor şi mijloacelor de transport auto, cît şi controlului trecerii peste frontiera vamală a transportului de mărfuri, în temeiul art. 174(2) şi 179 ale Codului vamal al Republicii Moldova, art. 12, alin. (2),(3),(4) al Legii nr. 371-XIII din 15.02.1995, p-l 11 al Hotarîrii de Guvern nr. 212 din 13.03.2009, -
O R D O N:
    1.    A se adăuga în anexa nr. 14:

145

Nr. caroserie/şasiu al mijlocului de transport auto, ce transportă efectiv mărfuri (camion, remorca, semiremorcă).

146

Certificatul de rasă, eliberat de către exportator

147

Autorizaţia eliberată de ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare resurselor de prăsilă în baza art. 12 alin (3) al Legii nr. 371 din 15.02.1995

148
Aviz Agenția Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice

    2. În vederea îndeplinirii prezentului ordin, Î.S. „Vamtehinform” va opera completările şi modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional „Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţă brokerilor vamali şi declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie şefilor birourilor vamale.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcţiei tehnologii informaţionale şi statistică vamală.
    6. Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                         Tudor BALIŢCHI

    Nr. 278-O. Chişinău, 26 iulie 2010.