LPC127/2010
ID intern unic:  335811
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 127
din  18.06.2010
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 03.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 155-158     art Nr : 543
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I.  – La articolul 10 din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38–39, art. 280), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se modifică după cum urmează:
    în partea introductivă, sintagma „notarii privaţi” se substituie prin sintagma „notarii publici”;
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) în cazul unităţilor şi al persoanelor fizice, altele decît cele înregistrate de către organul înregistrării de stat, al notarilor publici şi al avocaţilor, să se înregistreze ca plătitor de prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală la agenţia teritorială a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină în termen de o lună de la data obţinerii certificatului de înregistrare, a licenţei de notar sau de avocat;”.
    Art. II. – La articolul 26 din Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1–4, art. 2), cu modificările ulterioare, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Unităţile şi persoanele fizice care nu cad sub incidenţa Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali sînt obligate să se înregistreze, în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii dreptului de a desfăşura o anumită activitate, ca plătitori de contribuţii de asigurări sociale de stat la subdiviziunea teritorială a Casei Naţionale unde îşi au adresa juridică.” 
    Art. III. – Legea nr. 1593-XV din  26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 18–19,  art. 57), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagma „notar privat” se substituie prin sintagma „notar public”.
    2. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
    „Art. 24. – Unităţile şi persoanele fizice, altele decît cele înregistrate de către organul înregistrării de stat, notarii publici şi avocaţii se vor înregistra la agenţia teritorială a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină în termen de o lună de la data obţinerii certificatului de înregistrare, a licenţei de notar sau de avocat.”
    Art. IV. – Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184–187, art. 711), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, după noţiunea „număr de identificare de stat (IDNO)” se introduce noţiunea „principiul ghişeului unic” cu următorul cuprins:
    „ principiul ghişeului unic – principiu potrivit căruia organul înregistrării de stat, în colaborare cu autorităţile publice, obţine avize şi informaţii necesare pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, precum şi remite acestor autorităţi, prin intermediul  reţelelor electronice, informaţii privind înregistrarea de stat, fără implicarea în acest proces a solicitantului înregistrării;”.
    2. La articolul 7 alineatul (4) literele a) şi c), cuvintele „de origine” se substituie prin cuvintele „de reşedinţă”.
    3. Articolul 9 se completează cu alineatele (21) şi (22) cu următorul cuprins:
    „(21) Denumirea persoanei juridice radiate din Registrul de stat poate fi utilizată de o altă persoană juridică după expirarea a 2 ani de la radiere.
    (22) La cererea fondatorului, denumirea persoanei juridice poate fi rezervată de către organul înregistrării de stat pe un termen de pînă la 6 luni.”
    4. Articolul 11 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Datele din documentele gestionate de autorităţile publice, eliberate pentru înregistrarea de stat, se verifică potrivit principiului ghişeului unic.”
    5. Articolul 16 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Modificările operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat au putere juridică de la data înregistrării lor la organul înregistrării de stat.”
    6. La articolul 22, alineatul (13) se abrogă.
    7. Articolul 25 se completează cu alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:
    „(4) În cazul în care, după radierea persoanei juridice din Registrul de stat, la organul înregistrării de stat a parvenit hotărîrea instanţei de judecată privind redeschiderea procedurii de lichidare a persoanei juridice, organul înregistrării de stat adoptă, din oficiu, decizia de restabilire a datelor din Registrul de stat potrivit situaţiei de pînă la radierea persoanei juridice. Dacă instanţa de judecată desemnează un nou lichidator, în Registrul de stat se vor înscrie datele lichidatorului desemnat.
    (5) Radierea din Registrul de stat a persoanei juridice în privinţa căreia a fost redeschisă procedura de lichidare se efectuează în baza hotărîrii instanţei de judecată.”
    8. Articolul 34 se completează cu alineatele (21)–(23) cu următorul cuprins:
    „(21) Dosarele de evidenţă sau documentele în original din dosarele de evidenţă  nu se eliberează.
    (22) Documentele în original din dosarele de evidenţă pot fi prezentate în şedinţa de judecată la cererea instanţei de judecată.
    (23) Dosarele de evidenţă sau documentele în original din dosarele de evidenţă pot fi ridicate în condiţiile stabilite de Codul de procedură penală.”
    9. La articolul 36 alineatul (1), textul: „În funcţia de registrator se numesc persoane licenţiate în drept.” se substituie prin textul: „În funcţia de registrator se angajează prin concurs persoane licenţiate în drept. Regulamentul privind modul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de registrator se aprobă de organul înregistrării de stat.”
    10. Articolul 37 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Camera prezintă, pe suport de hîrtie sau în formă electronică, Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, Biroului Naţional de Statistică şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat informaţia din Registrul de stat privind înregistrarea, reorganizarea sau lichidarea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, precum şi privind modificările din actele de constituire ale acestora, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                          Mihai GHIMPU

    Nr. 127. Chişinău, 18 iunie 2010.