LPC180/2010
ID intern unic:  335836
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 180
din  15.07.2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 133-XVI
din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social
Publicat : 03.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 155-158     art Nr : 557
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 179, art. 625) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3:
    noţiunea „familie” va avea următorul cuprins:
    „familie – două sau mai multe persoane care locuiesc în aceeaşi locuinţă şi se întreţin dintr-un buget comun. Beneficiază de drepturile de familie şi orice persoană adultă care nu face parte dintr-o familie;”
    după noţiunea „ajutor social” se introduce o nouă noţiune cu următorul cuprins:
    „ajutor pentru perioada rece a anului – plată lunară fixă, în bani, acordată familiei defavorizate pentru lunile ianuarie-martie şi noiembrie-decembrie;”.
    2. Articolul 5:
    alineatul (1):
    la litera c), după textul „servicii de stimulare a ocupării forţei de muncă” se introduce textul „şi la lucrări publice”;
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) se află în perioada dintre săptămîna a 30-a de sarcină şi săptămîna a 12-a după naştere în cazul în care copilul se naşte mort sau moare în perioada concediului postnatal, ori îngrijeşte un copil pînă la vîrsta de 3 ani;”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Familiile ai căror membri realizează venituri provenite din salarizare, cu timp integral sau parţial, din activitatea de antreprenoriat sau din activităţi bazate pe folosirea terenurilor agricole din extravilanul localităţilor pot solicita acordarea dreptului la ajutor social cu condiţia că ceilalţi membri adulţi ai acestora se încadrează în una din situaţiile expuse la alin. (1).”
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Situaţiile specificate la alin. (1) lit. d) pot fi invocate concomitent de diferiţi membri ai familiei doar pentru copiii cu mame diferite, iar situaţiile specificate la lit. e) a aceluiaşi alineat pot fi invocate doar de un singur membru al familiei.”
    3. La articolul 9, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei organizează, în comun cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale şi/sau ai societăţii civile, selectiv, verificarea la domiciliul solicitantului a autenticităţii informaţiei prezentate în cererea pentru acordarea ajutorului social şi întocmeşte ancheta socială.”
    4. Articolul 12:
    alineatul (1) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) familia a refuzat întocmirea anchetei sociale la domiciliu sau nu a depus în mod repetat o cerere în termen de 10 zile, dacă prin ancheta socială s-au depistat schimbări în datele indicate în cerere.”
    la alineatul (2), textul „lit. a) şi b)” se substituie cu textul „lit. a), b) şi d)”.
    5. La articolul 15, sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie cu sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
    6. După capitolul III se introduce capitolul III1 cu următorul cuprins:
„Capitolul III1
AJUTOR PENTRU PERIOADA RECE A ANULUI
    Articolul 151. Ajutor pentru perioada rece a anului
    (1) Ajutorul pentru perioada rece a anului se stabileşte şi se acordă:
    a) familiilor defavorizate beneficiare de ajutor social conform prevederilor prezentei legi;
    b) familiilor solicitante de ajutor social care au un venit global mediu lunar mai mare decît venitul lunar minim garantat conform legislaţiei şi mai mic decît nivelul venitului lunar minim garantat majorat de 1,4 ori. 
    (2) Cuantumul ajutorului pentru perioada rece a anului, modul de stabilire şi de plată a acestuia sînt stabilite de către Guvern.”
    7. La articolul 18 alineatul (2) litera c), sintagma „Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie cu sintagma „Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
    Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia  punctului 6 al articolului I care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2011.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                             Mihai GHIMPU

    Nr. 180. Chişinău, 15 iulie 2010.