LPC181/2010
ID intern unic:  335839
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 181
din  15.07.2010
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 03.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 155-158     art Nr : 559
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr.534-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la concesiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.67, art.752), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    la alineatul (1), cuvintele „statul cesionează” se înlocuiesc cu textul „statul sau unităţile administrativ-teritoriale cesionează”, iar textul „obiecte proprietate de stat (municipală)” se înlocuieşte cu textul „bunurile mobile şi imobile proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Întreprinderea concesională este o formă de colaborare în baza unui contract de concesiune încheiat de stat sau de unitatea administrativ-teritorială, în persoana autorităţii împuternicite de stat sau de unitatea administrativ-teritorială (concedent), cu o persoană fizică sau juridică (concesionar). Întreprinderea concesională poate avea forma de societate comercială sau de societate civilă.”
    2. Articolul 3:
    la alineatul (2):
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) bunurile mobile şi imobile ale domeniului public ori privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;”
    alineatul se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) lucrările şi serviciile de interes public naţional sau local.”
    la alineatul (4), cuvintele „prin certificatul de urbanism” se exclud.
    3. La articolul 6 alineatul (4), cuvintele „proprietatea Republicii Moldova” se înlocuiesc cu textul „proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale”.
    4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 7. Competenţa autorităţilor publice
    (1) De competenţa Guvernului ţin:
    a) aprobarea listei bunurilor proprietate publică a statului şi a listei lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional propuse pentru concesionare;
    b) aprobarea obiectivelor concesionării de interes naţional şi a cerinţelor generale privind selectarea concesionarului, precum şi a condiţiilor concesionării;
    c) aprobarea documentelor de politici privind dezvoltarea concesionării;
    d) adoptarea actelor normative necesare pentru executarea prezentei legi, aprobarea setului de documente standard (modele de cereri, oferte, comunicate informative etc.), precum şi a procedurilor standard pentru asigurarea funcţionării concesionării;
    e) desemnarea organului de specialitate al administraţiei publice centrale cu funcţii de concedent pentru încheierea contractelor cu partenerii privaţi, în cazul parteneriatelor public-private iniţiate de Guvern sau de autorităţile administraţiei publice centrale, şi pentru monitorizarea executării contractelor.
    (2) De competenţa Ministerului Economiei ţin:
    a) elaborarea documentelor de politici privind concesionarea;
    b) elaborarea propunerilor de modificare şi completare a actelor legislative şi normative privind concesionarea;
    c) elaborarea şi prezentarea către Guvern spre aprobare a proiectelor de acte normative necesare executării prezentei legi.
    (3) De competenţa Agenţiei Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei, denumită în continuare Agenţie, ţin:
    a) coordonarea iniţierii concesionării la nivel naţional;
    b) avizarea studiilor de fezabilitate;
    c) asistarea autorităţilor administraţiei publice centrale în identificarea obiectivelor concesiunii de interes naţional, a cerinţelor generale privind selectarea concesionarului şi a condiţiilor concesionării în baza studiilor de fezabilitate, prezentarea acestora Guvernului spre aprobare;
    d) elaborarea şi punerea în aplicare a documentaţiei standard pentru procedurile de selectare a concesionarilor (modele de cereri, oferte, comunicate informative etc.), diseminarea celor mai bune practici şi recomandări în domeniul activităţii concesionale;
    e) publicarea, pe pagina web a Agenţiei, a comunicatelor informative şi a documentelor aferente concesionării bunurilor proprietate publică a statului, a lucrărilor şi serviciilor de interes naţional;
    f) ţinerea evidenţei patrimoniului public transmis în concesiune;
    g) realizarea şi monitorizarea concesionării în cazul contractelor de concesiune semnate de Agenţie.
    (4) De competenţa organului de specialitate al administraţiei publice centrale abilitat cu funcţii de concedent ţin:
    a) identificarea bunurilor proprietate publică a statului, a lucrărilor şi serviciilor pasibile concesionării şi prezentarea de propuneri către Agenţie privind includerea acestora în lista bunurilor proprietate publică a statului propuse pentru concesionare, însoţite de studiile de fezabilitate şi condiţiile concesionării;
    b) iniţierea, realizarea şi monitorizarea concesionării;
    c) semnarea contractelor de concesiune în condiţiile prezentei legi.
    (5) De competenţa consiliului local sau raional, după caz, ţin:
    a) aprobarea listei bunurilor domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, a listei lucrărilor şi serviciilor de interes public local propuse pentru concesionare;
    b) aprobarea obiectivelor şi a condiţiilor concesionării în baza studiilor de fezabilitate, precum şi a cerinţelor generale privind selectarea concesionarilor;
    c) desemnarea membrilor comisiilor de selectare a concesionarilor;
    d) aprobarea proiectului contractului de concesiune în forma negociată.
    (6) De competenţa primarului sau a preşedintelui raionului, după caz, ţin:
    a) semnarea contractelor de concesiune şi expedierea în adresa Agenţiei a unei copii a acestora pentru a fi luate la evidenţă;
    b) asigurarea monitorizării şi controlului asupra realizării contractelor de concesiune în care autoritatea administraţiei publice locale are calitatea de concedent;
    c) eliberarea certificatelor de urbanism pentru obiectele supuse concesionării, în cazurile prevăzute de lege;
    d) asigurarea elaborării studiilor de fezabilitate.
    (7) Prevederile alin. (5) şi (6) se aplică, în mod corespunzător, şi autorităţilor administraţiei publice din unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special.”
    5. Articolul 8 se abrogă.
    6. La articolul 9:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Pregătirea propunerilor de concesionare include întocmirea listei obiectelor propuse pentru concesionare, elaborarea studiului de fezabilitate a oportunităţii concesionării, precum şi a condiţiilor concesionării.”
    la alineatul (2), cuvîntul „Guvernului” se înlocuieşte cu cuvîntul „Agenţiei”;
    alineatele (3) şi (4) se abrogă.
    7. La articolul 10:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Concedentul asigură publicarea comunicatelor informative în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Termenul de depunere a ofertelor de către solicitanţii concesiunii va fi indicat în comunicatul informativ şi nu va fi mai mic de 60 de zile de la data publicării acestuia. Cuprinsul documentelor şi informaţiilor ce ţin de procedura de selectare a concesionarului se publică pe pagina web a Agenţiei, precum şi pe alte pagini web şi, după caz, în presa locală sau centrală, la decizia concedentului.”
    la alineatul (2):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) să ia cunoştinţă, din ziua publicării comunicatului informativ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, de obiectele concesiunii, de documentele necesare şi să înainteze ofertele respective în termenul stabilit în comunicatul informativ;”
    la litera b), textul „de către Parlament şi se publică de către concedent” se înlocuieşte cu textul „în condiţiile prezentei legi”.
    8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 11. Concesionarea terenului şi a altor resurse
                           naturale
    (1) Pot fi concesionate terenuri de toate categoriile şi alte resurse naturale în condiţiile prezentei legi şi ale altor acte normative.
    (2) Terenurile destinate ocrotirii naturii, terenurile cu patrimoniu arheologic, terenurile de valoare istorico-culturală şi terenurile fondului silvic pot fi concesionate în condiţiile prezentei legi şi cu respectarea prevederilor legilor speciale care reglementează regimul juridic al acestor terenuri.
    (3) Controlul asupra activităţii de exploatare a terenurilor şi a altor resurse naturale menţionate la alin. (1) şi (2) este exercitat de concedent, de concesionar şi de organele de supraveghere şi control de stat în domeniul protecţiei mediului.”
    9. Articolul 12:
    titlul articolului va fi:
    „Articolul 12. Concursul de selectare a concesionarului”;
    la alineatul (1), cuvintele „tenderelor internaţionale” se înlocuiesc cu textul „concursului de selectare a concesionarului”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În cazul în care obiectul concesiunii este solicitat de un singur ofertant, a cărui ofertă corespunde condiţiilor stabilite de către concedent, încheierea contractului de concesiune se negociază cu acesta.”
    la alineatul (3), cuvintele „Tenderele internaţionale” se înlocuiesc cu textul „Concursul de selectare a concesionarului”.
    10. Articolul 13:
    la alineatul (1):
    litera g) va avea următorul cuprins:
     „g) volumul şi termenele de atragere a investiţiilor în vederea desfăşurării activităţii concesionarului;”
    literele k), l) şi o)  se abrogă;
    litera m) va avea următorul cuprins:
    „m) formele de control al realizării concesiunii;”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) La contractul de concesiune se anexează documentele care confirmă dreptul de proprietate al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale asupra obiectului concesiunii, planurile cadastrale ale terenurilor, planurile de amplasare a clădirilor şi construcţiilor, după caz, precum şi lista bunurilor proprietate a concedentului cu valoarea acestora conform datelor din raportul de evaluare.”
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) După încheierea contractului, concedentul acordă asistenţă concesionarului în procesul de obţinere de către acesta, în termen rezonabil, a permisiunilor, autorizaţiilor şi altor documente aferente realizării concesiunii, prevăzute de actele legislative sau de contract, dacă eliberarea permisiunilor şi autorizaţiilor în cauză ţine de competenţa concedentului.”
    11. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Modificarea unilaterală a contractului de concesiune este lovită de nulitate absolută.”
    12. La articolul 15 alineatele (1) şi (3), cuvîntul „arendă” se înlocuieşte cu cuvîntul „chirie” la cazul respectiv.
    13. Articolul 23:
    la alineatul (1), cuvîntul „Guvernul” se înlocuieşte cu cuvîntul „Concedentul”;
    la alineatul (3), cuvintele „(inclusiv internaţională)” se exclud.
    14. Articolul 24:
    în titlul articolului, cuvîntul „Invalidarea” se înlocuieşte cu cuvîntul „Anularea”;
    în textul articolului, cuvîntul „invalidate” se înlocuieşte cu cuvîntul „anulate”.
    Art. II. – Articolul 2 din Legea nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 124–125, art. 611), cu modificările ulterioare, se completează cu litera i) cu următorul cuprins:
    „i) în urma realizării proiectelor de parteneriat public-privat.”
    Art. III. – Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24 octombrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003,  nr. 14–17, art. 49), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul  2, noţiunea „operatori” va avea următorul cuprins:
    „operatori – persoane juridice de drept public sau persoane juridice de drept privat, persoane fizice şi/sau asociaţii ale acestora care furnizează/prestează servicii publice de gospodărie comunală în condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, conform legii;”.
    2. Articolul 10 se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) persoane fizice şi/sau asociaţii ale acestora.”
    3. La articolul 13 alineatul (3):
    la litera d), după cuvintele „promovarea concesiunii” se introduce textul „ , a altor forme de parteneriat public-privat”;
    la litera g), după cuvîntul „parteneriatului” se introduc cuvintele „public-privat”.
    4. La articolul 14 alineatul (4), litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) iniţierea parteneriatului public-privat pentru gestiunea serviciilor publice de gospodărie comunală, privatizarea acestor servicii, precum şi a bunurilor proprietate publică din infrastructura tehnico-edilitară a unităţilor administrativ-teritoriale;”.
    5. Articolul 15:
    la alineatul (1):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) gestiunea directă sau delegarea gestiunii prin parteneriat public-privat a serviciilor publice de gospodărie comunală, pe criterii de competitivitate şi eficienţă managerială;”
    la litera e), cuvîntul „concesionare” se înlocuieşte cu cuvintele „parteneriat public-privat”;
    alineatul (2):
    la litera c), cuvîntul „preţurilor” se înlocuieşte cu cuvîntul „tarifelor”;
    alineatul se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) să rezilieze contractul de parteneriat public-privat în condiţiile Legii cu privire la parteneriatul public-privat.”
    6. La articolul 17 alineatul (1):
    la litera b), cuvîntul „concesionare” se înlocuieşte cu cuvintele „parteneriat public-privat”;
    alineatul se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) contract de prestări servicii.”
    7. La articolul 19:
    alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) În cazul realizării parteneriatului public-privat, autorităţile administraţiei publice locale pot apela la unul sau la mai mulţi operatori cărora le-a fost încredinţată, în baza contractului respectiv, gestiunea furnizării/prestării serviciilor de gospodărie comunală, precum şi administrarea şi exploatarea sistemelor publice  tehnico-edilitare.
     (2) Gestiunea serviciilor publice de gospodărie comunală în cadrul parteneriatului public-privat se realizează în condiţiile legii.”
    alineatul (3):
    la literele a) şi d), cuvintele „contractului” şi „contractul” se înlocuiesc cu textele „contractului respectiv de parteneriat public-privat” şi, respectiv,  „contractul respectiv de parteneriat public-privat”;
    la litera e), cuvîntul „concesionate” se înlocuieşte cu textul „în cadrul parteneriatului public-privat”.
    Art. IV. – Legea nr. 81-XV din 18 martie 2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 64–66, art. 344), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, în noţiunea „investiţie”, după cuvintele „leasing financiar” se introduc cuvintele „ , precum şi în cadrul parteneriatului public-privat”.
    2. La articolul 4, alineatul (1) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) alte drepturi contractuale, inclusiv cele rezultate din parteneriatul public-privat.”
    3. La articolul 6 alineatul (3), după cuvintele „legislaţia în vigoare” se introduc cuvintele „ , inclusiv în cadrul parteneriatului public-privat,”.
    4. Articolul 7 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Comunicatele informative privind concursurile investiţionale, inclusiv cele organizate în cadrul parteneriatului public-privat, sînt publicate din timp în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi/sau în alte surse de informare în masă, conform legii.”
    5. La articolul 10, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Activitatea de investiţii nu poate fi întreruptă silit decît în următoarele condiţii:
    a) întreruperea se operează din motive de utilitate publică, cu o dreaptă şi prealabilă despăgubire, şi nu este discriminatorie;
    b) întreruperea se datorează condiţiilor contractuale stabilite în cadrul parteneriatului public-privat.”
    6. La articolul 11 alineatul (3), textul „inclusiv de prezenta lege” se înlocuieşte cu textul „precum şi de contractele de parteneriat public-privat”.
    7. La articolul 12, textul „în conformitate cu legislaţia în vigoare” se înlocuieşte cu textul „conform legislaţiei în vigoare sau în condiţiile parteneriatului public-privat”.
    Art. V. – Articolul 5 din Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007,   nr. 29–31, art. 91), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) În scopul realizării cu succes a intereselor publice de nivel local, sporirii eficienţei patrimoniului public, autorităţile administraţiei publice locale de nivelurile întîi şi al doilea vor dezvolta cooperarea cu sectorul privat în  baza contractelor de parteneriat public-privat.”
    Art. VI. – Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32-35,  art. 116), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 29 alineatul (1), după litera j) se introduc literele j1) şi j2) cu următorul cuprins:
    „j1) asigură elaborarea studiilor de fezabilitate şi propune spre aprobare listele bunurilor şi serviciilor de interes public local pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat;
    j2) asigură monitorizarea şi controlul realizării proiectelor de parteneriat public-privat în care autoritatea administraţiei publice locale participă în calitate de partener public;”.
    2. La articolul 53 alineatul (1), după litera d) se introduc literele d1) şi d2) cu următorul cuprins:
    „d1)  asigură elaborarea studiilor de fezabilitate şi propune spre aprobare listele bunurilor şi serviciilor publice de interes raional pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat;
    d2) asigură monitorizarea şi controlul realizării proiectelor de parteneriat public-privat în care autoritatea administraţiei publice locale participă în calitate de partener public;”.
    3. La articolul 78, alineatul (1) se completează în final cu următoarea propoziţie: „În acest scop, consiliul local poate utiliza diferite forme contractuale ale parteneriatului public-privat neinterzise de lege.”
    Art. VII. – Articolul 2 din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107–111, art. 470), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Prezenta lege se aplică în modul corespunzător diferitelor forme de parteneriat public-privat neinterzise de lege.”
    Art. VIII. – Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90–93, art. 401), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) aprobarea listei bunurilor proprietate publică a statului, listei lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional propuse pentru concesionare sau pentru alte forme de parteneriat public-privat, precum şi aprobarea condiţiilor parteneriatului public-privat de interes naţional;”.
    2. La articolul 7 alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) generalizarea proiectelor de liste ale bunurilor proprietate publică a statului, ale lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional propuse de către autorităţile publice centrale pentru concesionare sau pentru altă formă de parteneriat public-privat, precum şi a condiţiilor concesionării ori ale altei forme de parteneriat public-privat, prezentarea acestora Guvernului spre aprobare;”.
    3. La articolul 8 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) prezentarea organului abilitat a propunerilor de includere a bunurilor proprietate publică a statului, a lucrărilor şi serviciilor în listele bunurilor proprietate publică a statului, lucrărilor şi serviciilor propuse pentru concesionare sau pentru altă formă de parteneriat public-privat, însoţite de studiile de fezabilitate, precum şi a condiţiilor concesionării ori ale altei forme de parteneriat public-privat;”.
    4. La articolul 9 alineatul (2), litera f) va avea următorul cuprins:
     „f) întocmirea şi aprobarea listei bunurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, a listei lucrărilor şi serviciilor de interes public local propuse pentru concesionare sau pentru altă formă de parteneriat public-privat, precum şi aprobarea condiţiilor parteneriatului public-privat de interes local;”.
    5. La articolul 12, litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) realizarea parteneriatului public-privat în condiţiile legii;”.
    6. La articolul 19 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) constituirea de parteneriate public-private în condiţiile legii;”.
    7. La articolul 20 alineatul (4):
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) subregistrul parteneriatelor public-private;”
    după litera e) se introduce litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) subregistrul bunurilor imobile proprietate publică a statului;”.
    Art. IX. – Legea nr. 179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 165–166, art. 605) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În tot textul legii, sintagma „Ministerul Economiei şi Comerţului” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Economiei”.
    2. La articolul 5 alineatul (2), textul „şi în Buletinul achiziţiilor publice” şi cuvîntul „integral” se exclud.
    3. La articolul 11, litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) aprobarea actelor normative necesare pentru executarea prezentei legi, aprobarea setului de documente standard (modele de cereri, oferte, comunicate informative etc.), precum şi a procedurilor standard pentru asigurarea funcţionării parteneriatului public-privat;”.
    4. La articolul 13 litera a), cuvîntul „problemelor” se înlocuieşte cu cuvîntul „propunerilor”.
    5. Articolul 14:
    alineatul (1):
    la litera a), cuvintele „şi realizării” se exclud;
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) asistarea partenerului public în identificarea obiectivelor proiectelor de parteneriat public-privat de interes naţional, elaborarea cerinţelor generale privind selectarea partenerului privat, precum şi a condiţiilor parteneriatului public-privat propuse de către autorităţile administraţiei publice centrale în baza studiilor de fezabilitate, prezentarea acestora Guvernului spre aprobare;”
    după litera b) se introduce litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) avizarea studiilor de fezabilitate pentru parteneriatele public-private de interes naţional şi local;”
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) monitorizarea şi evaluarea realizării parteneriatelor public-private;”
    la litera f), cuvintele „înregistrarea şi” se exclud, iar în final se introduce textul „pe pagina web a Agenţiei”;
    la litera g), cuvîntul „registrului” se înlocuieşte cu cuvîntul „evidenţei”;
    la litera h), cuvîntul „gratuită” se exclude;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Termenul de avizare a studiilor de fezabilitate pentru parteneriatele public-private este de 30 de zile din momentul recepţionării de către Agenţie a adresării autorităţii publice respective. În cazul în care autoritatea publică respectivă nu primeşte răspuns în termenul prevăzut, avizul se consideră pozitiv.”
    6. Articolul 15:
    alineatul (1) se completează cu literele e) şi  f) cu următorul cuprins:
    „e) asigurarea publicării comunicatului informativ;
    f) aprobarea proiectelor contractelor de parteneriat public-privat în forma negociată.”
    la alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) semnarea contractelor de parteneriat public-privat şi expedierea în adresa Agenţiei a copiilor acestora pentru a fi luate la evidenţă;”
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Prevederile prezentului articol se aplică, în mod corespunzător, şi autorităţilor administraţiei publice din unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special.”
    7. La articolul 17, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Parteneriatul public-privat poate fi constituit avînd ca obiect elemente ale infrastructurii şi/sau servicii de utilitate publică existente sau crearea acestora.”
    8. La articolul 18 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) contract de societate comercială sau de societate civilă.”
    9. La articolul 20 alineatul (1) litera k), textul „cu privire la rezoluţiunea, rezilierea şi/sau revocarea” se înlocuieşte cu textul „în cazul rezoluţiunii, rezilierii şi/sau revocării”.
    10. Articolul 23:
    la alineatul (1), cuvintele „existenţa facilităţilor” se înlocuiesc cu textul „a obiectelor ce asigură prestarea serviciilor de utilitate publică”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Părţile poartă răspundere pentru modificarea unilaterală a condiţiilor de executare a contractului de parteneriat public-privat. Dacă, prin modificarea condiţiilor de realizare a parteneriatului public-privat, s-au adus prejudicii unuia dintre parteneri, partea vinovată va fi obligată să repare aceste prejudicii.”
    11. La articolul 24 alineatul (1), textul „oricărei persoane orice informaţie” se înlocuieşte cu cuvîntul „informaţia”.
    12. La articolul 25:
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) avizarea studiului de fezabilitate de către Agenţie, în condiţiile stabilite de Guvern;”
    la litera d), după cuvîntul „elaborarea” se introduc cuvintele „şi aprobarea”, iar liniuţa a doua se exclude;
    la litera f), cuvintele „şi în Buletinul Achiziţiilor Publice” se exclud;
    litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) transmiterea spre publicare sau publicarea pe pagina web a Agenţiei a documentaţiei necesare concursului de selectare a partenerului privat;”
    la litera i), cuvîntul „aprobarea” se înlocuieşte cu cuvîntul „adoptarea”.
    13. La articolul 26 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) intenţia de stabilire a unui raport de parteneriat public-privat, precum şi obiectivul acestuia;”.
    14. La articolul 27 alineatul (3) litera f), după sintagma „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” se introduc cuvintele „şi pe pagina web a Agenţiei”.
    15. Articolul 28:
    la alineatul (1):
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) confirmarea de către ofertant a abilităţilor sale de realizare a obiectivelor parteneriatului public-privat, precum şi a veridicităţii documentelor prezentate;”
    alineatul se completează cu litera j) cu următorul cuprins:
    „j) în funcţie de specificul obiectului parteneriatului public-privat, şi alte informaţii în conformitate cu documentele de concurs obţinute de la partenerul public.”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Ofertele se prezintă comisiei de selectare a partenerului privat în limba de stat, în plic sigilat, la adresa indicată în comunicatul informativ. Comisia eliberează ofertantului, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei.”
    la alineatul (4), cuvintele „anunţul publicitar” se înlocuiesc cu cuvintele „comunicatul informativ”.
    16. Articolul 30 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Proiectul contractului de parteneriat public-privat în forma negociată urmează a fi aprobat şi semnat de autoritatea publică abilitată.”
    17. Articolul 32:
    titlul articolului va fi:
    „Articolul 32. Evidenţa parteneriatelor public-private”;
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Pentru asigurarea evidenţei bunurilor proprietate publică, lucrărilor şi serviciilor în a căror bază s-au instituit parteneriate public-private, copiile contractelor încheiate cu partenerii privaţi se transmit Agenţiei pentru a fi înscrise în Registrul patrimoniului public, în modul stabilit de Guvern.”
    la alineatul (2), cuvintele „În registru” se înlocuiesc cu cuvintele „În Registrul patrimoniului public”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                                  Mihai GHIMPU

    Nr. 181. Chişinău, 15 iulie 2010.