LPM182/2010
ID intern unic:  335841
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 182
din  15.07.2010
cu privire la parcurile industriale
Publicat : 03.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 155-158     art Nr : 561
    MODIFICAT
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP276 din 15.11.13, MO291-296/13.12.13 art.803


    NOTĂ:
    
În textul Legii sintagma „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Domeniul de reglementare şi obiectul legii
    (1) Prezenta lege reglementează procesul de creare a parcurilor industriale, precum şi funcţionarea acestora, în condiţii de facilitare oferite de stat.
    (2) Obiectul prezentei legi este crearea premiselor necesare pentru dezvoltarea social-economică a regiunilor ţării prin facilitarea creării şi funcţionării parcurilor industriale.
    Articolul 2. Obiectivele principale ale parcurilor
                        industriale
    Crearea parcurilor industriale urmăreşte atingerea următoarelor obiective principale:
    a) atragerea investiţiilor autohtone şi străine;
    b) formarea unor sectoare competitive în industrie pe baza tehnologiilor moderne şi inovaţionale;
    c) desfăşurarea activităţilor economice în concordanţă cu oportunităţile de dezvoltare specifice zonei respective, inclusiv utilizarea mai eficientă a patrimoniului public;
    d) dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii;
    e) crearea locurilor de muncă.
    Articolul 3. Noţiuni utilizate
    În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
    parc industrial – teritoriu delimitat ce dispune de infrastructură tehnică şi de producţie, în care se desfăşoară activităţi economice, preponderent producţie industrială, prestare de servicii, valorificare a cercetărilor ştiinţifice şi/sau dezvoltare tehnologică într-un regim de facilităţi specifice în vederea valorificării potenţialului uman şi material al unei regiuni;
    infrastructură tehnică şi de producţie – clădiri şi instalaţii, sisteme de alimentare cu energie electrică, reţele de telecomunicaţii, reţele de alimentare cu gaze şi apă, reţele de canalizare, inclusiv pluvială, căi de transport, iluminatul public etc.;
    întreprindere administratoare – întreprindere care a obţinut titlul de parc industrial prin hotărîre de Guvern şi are ca obiect principal de activitate administrarea parcului industrial, precum şi prestarea de servicii rezidenţilor parcului industrial;
    [Art.3 noţiunea în redacţia LP276 din 15.11.13, MO291-296/13.12.13 art.803]
    rezident al parcului industrial – agent economic înregistrat conform legii, care desfăşoară activităţi economice în baza contractului încheiat cu întreprinderea administratoare, inclusiv producţie industrială, prestare de servicii, valorificare a cercetărilor ştiinţifice şi/sau dezvoltare tehnologică în cadrul parcului industrial;
    parc industrial creat pe principii de parteneriat public-privat – parc industrial creat în baza bunurilor aflate în proprietate publică, integral sau parţial din resursele financiare ale unui investitor privat sau din resursele financiare atrase de acesta, cu utilizarea diferitelor modele de cooperare şi de asociere prevăzute de Legea cu privire la parteneriatul public-privat;
    bunuri proprietate publică – bunuri imobile (terenuri, clădiri etc.) din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;
    active din cadrul parcului industrial – fonduri fixe şi alte active pe termen lung aflate în administrarea şi/sau în folosinţa, precum şi în proprietatea întreprinderii administratoare şi/sau a rezidenţilor parcului industrial;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP276 din 15.11.13, MO291-296/13.12.13 art.803]
    instituţie de reglementare şi control – autoritate publică învestită cu funcţii de reglementare şi control, implicată în eliberarea actelor cu caracter permisiv necesare creării şi funcţionării parcului industrial;
    deţinători ai reţelelor de utilităţi publice – prestatori de servicii de alimentare cu apă, cu energie electrică şi termică, cu gaze naturale, de canalizare şi epurare, de telecomunicaţii şi alte servicii publice de gospodărie comunală;
    teren liber de orice sarcini – teren care se alocă  în scopul creării parcului industrial şi care nu este grevat de sarcini şi de drepturile persoanelor terţe;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP276 din 15.11.13, MO291-296/13.12.13 art.803]
    titlu de parc industrial – drept acordat întreprinderii administratoare de a beneficia de facilităţi la crearea şi funcţionarea parcului industrial, cu condiţia respectării obligaţiilor stipulate în prezenta lege;
    titlu de rezident al parcului industrial – drept acordat rezidentului de a beneficia de facilităţi la lansarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul parcului industrial, cu condiţia respectării obligaţiilor stipulate în prezenta lege şi în contractul încheiat cu întreprinderea administratoare;
    proiect investiţional – proiect destinat creării de noi fonduri fixe, precum şi reutilării şi/sau modernizării fondurilor existente.
    Articolul 4. Principii de creare şi funcţionare a
                       parcurilor industriale
    În procesul de creare şi funcţionare a parcurilor industriale, autorităţile publice centrale şi locale şi întreprinderile administratoare vor respecta următoarele principii:
    a) neimplicarea autorităţilor publice şi a întreprinderii administratoare în activitatea rezidenţilor, decît în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare şi contractul încheiat cu întreprinderea administratoare;
    b) dezvoltarea activităţilor în vederea realizării obiectivelor principale ale parcurilor industriale.
    Articolul 5. Condiţii faţă de terenul destinat parcului
                        industrial
    Terenul destinat parcului industrial, împreună cu clădirile şi utilităţile amplasate pe acesta, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să fie libere de orice sarcini;
    b) să nu constituie obiectul unor litigii în curs de examinare şi/sau soluţionare în instanţele judecătoreşti sau arbitraj;
    c) să aibă acces la căile de transport;
    d) să fie accesibilă racordarea infrastructurii tehnice şi de producţie a parcului la utilităţile publice;
    e) să aibă o suprafaţă de cel puţin 5 hectare.
    f) să se afle în folosinţa solicitantului titlului de parc industrial pe un termen de cel puţin 30 de ani sau în proprietatea acestuia.
    [Art.5 lit.f) introdusă prin LP276 din 15.11.13, MO291-296/13.12.13 art.803]
Capitolul II
OBŢINEREA TITLULUI DE PARC INDUSTRIAL
    Articolul 6. Iniţiatorii creării parcului industrial
    (1) Parcurile industriale pot fi create la iniţiativa:
    a) organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice;
    b) autorităţilor administraţiei publice locale, inclusiv ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;
    c) întreprinderilor de stat/municipale;
    d) societăţilor comerciale înregistrate în Republica Moldova.
    (2) Iniţiatorii stipulaţi la alin. (1) lit. a) şi b), după confirmarea oportunităţii creării parcului industrial prin studiile de fezabilitate corespunzătoare, conform legislaţiei în vigoare, vor crea o societate comercială cu capital public sau public-privat sau vor transmite bunurile proprietate publică destinate creării parcului industrial unei întreprinderi selectate pe bază de concurs potrivit Legii cu privire la parteneriatul public-privat, care, la solicitare, poate obţine titlul de parc industrial în conformitate cu art. 11.
    (3) Iniţiatorii stipulaţi la alin. (1) lit. c) şi d) pot fi şi solicitanţi ai titlului de parc industrial.
    Articolul 7.  Comisia pentru crearea şi funcţionarea
                         parcurilor industriale
    (1) Solicitanţii titlului de parc industrial menţionaţi la art.6 au dreptul să depună la consiliul local în a cărui jurisdicţie se află terenul destinat parcului o cerere privind crearea şi funcţionarea parcului industrial, anexînd copiile documentelor ce confirmă dreptul de deţinere, pentru cel puţin 30 de ani, a terenului destinat creării parcului industrial cu condiţia că acesta corespunde cerinţelor stipulate la art. 5.
    [Art.7 al.(1) modificat prin LP276 din 15.11.13, MO291-296/13.12.13 art.803]
    (2) În cazul în care a decis să susţină crearea şi funcţionarea parcului industrial, consiliul local împuterniceşte organul executiv al autorităţii administraţiei publice locale să formeze Comisia pentru crearea şi funcţionarea parcului industrial corespunzător (denumită în continuare Comisie).
    (3) Comisia are ca sarcină acordarea suportului tehnic, juridic, consultativ sau de altă natură care nu contravine legislaţiei pentru a contribui la:
    a) procesul de modificare a destinaţiei terenurilor;
    b) procesul de obţinere a deciziei autorităţii administraţiei publice locale privind destinaţia terenului, dacă este necesar;
    c) procesul de obţinere a autorizaţiilor, avizelor, coordonărilor şi a altor acte permisive prevăzute de lege necesare creării parcului industrial, infrastructurii şi construcţiilor destinate parcului, după caz;
    d) realizarea altor proceduri administrative necesare creării parcului industrial, lansării şi desfăşurării activităţii rezidenţilor acestuia.
    (4) Comisia se formează din reprezentanţi ai:
    a) autorităţii administraţiei publice locale;
    b) instituţiilor de reglementare şi control şi ai organelor cadastrale teritoriale;
    c) altor persoane juridice interesate.
    (5) În componenţa Comisiei, formată din reprezentanţi ai instituţiilor menţionate la alin. (4), se includ specialişti în economie, jurisprudenţă, energetică, protecţia mediului, industrie, construcţii, agricultură, în domeniul cadastral şi alţi specialişti, după caz.
    (6) Includerea în Comisie a reprezentanţilor instituţiilor menţionate la alin. (4) şi participarea acestora la realizarea atribuţiilor Comisiei se fac cu acordul liber al instituţiilor respective.
    (7) Funcţiile de preşedinte şi secretar al Comisiei sînt deţinute de reprezentanţii autorităţii administraţiei publice locale corespunzătoare.
    (8) În lipsa preşedintelui, atribuţiile respective sînt exercitate de persoana desemnată de membrii Comisiei din rîndul acestora.
    (9) Şedinţa Comisiei se convoacă de preşedintele acesteia, ori de cîte ori este nevoie:
    a) la iniţiativa sa;
    b) la cererea unui membru al Comisiei;
    c) la cererea iniţiatorului creării parcului industrial, a solicitantului titlului de parc industrial, a întreprinderii administratoare sau a unui rezident al parcului industrial.
    (10) Deciziile Comisiei se notifică în procese-verbale care se păstrează la autoritatea administraţiei publice locale.
    (11) Deciziile Comisiei sînt direcţionate să susţină procesul perfectării documentelor necesare pentru crearea şi dezvoltarea parcului industrial, precum şi să preîntîmpine apariţia şi/sau să elimine eventualele impedimente în soluţionarea problemelor legate de crearea şi dezvoltarea parcului industrial.
    Articolul 8.  Cererea pentru obţinerea titlului de
                         parc industrial
    În vederea obţinerii titlului de parc industrial, solicitantul depune la Ministerul Economiei și Infrastructurii cererea pentru obţinerea titlului de parc industrial, însoţită de următoarele documente:
    a) copiile actelor de constituire ale solicitantului titlului de parc industrial;
    [Art.8 lit.a) modificată prin LP276 din 15.11.13, MO291-296/13.12.13 art.803]
    b) copiile documentelor ce confirmă dreptul de folosinţă pentru cel puţin 30 de ani sau dreptul de proprietate asupra terenului şi clădirilor destinate creării parcului industrial;
    c) planul de amplasare a terenului destinat parcului industrial;
    d) declaraţia deţinătorului sau proprietarului terenului privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 lit. a) şi b);
    e) avizele deţinătorilor reţelelor de utilităţi publice;
    f) dosarul cadastral privind modificarea destinaţiei terenului sau autorizaţia pentru construcţia obiectivului;
    g) acordul consiliului local în a cărui jurisdicţie se află terenul destinat parcului industrial;
    h) studiul de fezabilitate privind crearea parcului industrial.
    Articolul 9.  Studiul de fezabilitate privind crearea
                         parcului industrial
    (1) Studiul de fezabilitate privind crearea parcului industrial confirmă oportunitatea creării acestuia conform următoarelor criterii:
    a) impactul pozitiv asupra dezvoltării regiunii;
    b) existenţa potenţialului uman în regiune pentru activitatea parcului;
    c) accesul la căile de transport şi infrastructura regională;
    d) existenţa potenţialilor rezidenţi;
    e) costul estimativ al creării parcului industrial;
    f) fezabilitatea întreprinderii administratoare.
    (1) Elaborarea studiului de fezabilitate cade în sarcina iniţiatorului creării parcului industrial şi/sau a solicitantului titlului de parc industrial.
    (2) Studiul de fezabilitate privind crearea parcului industrial va include:
    a) descrierea concepţiei parcului industrial şi, după posibilitate, indicarea genurilor de activitate preconizate;
    b) impactul social, economic şi de mediu al parcului industrial asupra dezvoltării regiunii (din punctul de vedere al avantajelor);
    c) descrierea activităţilor economice din regiune şi posibilitatea atragerii rezidenţilor în parc;
    d) potenţialul uman din regiune necesar pentru activitatea parcului;
    e) existenţa infrastructurii regionale necesare pentru activitatea parcului, precum şi starea infrastructurii tehnice şi de producţie care urmează să fie racordată la parcul industrial;
    f) delimitarea terenului şi configuraţia parcului industrial (planul de amplasare a terenului în zonă, planul geometric, planul topografic etc.);
    g) valoarea estimativă a investiţiilor necesare pentru crearea parcului şi sursele acestora, inclusiv pentru:
    – construcţia utilităţilor publice din exteriorul parcului;
    – construcţia utilităţilor interne;
    – reabilitarea şi punerea în funcţiune a infrastructurii şi a utilităţilor existente;
    – amenajarea terenului etc.;
    h) etapele şi termenele de creare a parcului industrial;
    i) prognoza economică şi financiară a activităţii întreprinderii administratoare.
    Articolul 10. Examinarea cererii pentru obţinerea tlului
                         de parc industrial
    (1) Ministerul Economiei și Infrastructurii examinează cererea şi setul de documente pentru acordarea titlului de parc industrial în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea acestora, adoptînd decizia corespunzătoare printr-un aviz scris care este remis solicitantului.
    (2) În cazul în care documentele prezentate nu corespund cerinţelor stipulate la art. 9, Ministerul Economiei și Infrastructurii are dreptul să solicite prezentarea documentelor şi informaţiilor necesare. În acest caz, termenul prevăzut la alin. (1) se modifică corespunzător cu intervalul de timp necesar de la solicitarea suplimentară a Ministerului Economiei și Infrastructurii şi pînă la depunerea completă a dosarului.
    (3) În situaţia în care Ministerul Economiei și Infrastructurii consideră necesar să se efectueze investigaţii la faţa locului, în vederea obţinerii de informaţii suplimentare privind oportunitatea creării parcului industrial, solicitantul titlului de parc industrial va oferi suportul informaţional necesar, va asigura deplasarea şi accesul reprezentanţilor acestuia la obiectivele ce urmează a fi examinate.
    (4) În cazul în care, în urma examinării cererii şi setului de documente, s-a luat decizia preventivă de acordare a titlului de parc industrial, Ministerul Economiei și Infrastructurii va prezenta Guvernului spre aprobare proiectul hotărîrii în cauză, în modul stabilit.
    Articolul 11. Acordarea titlului de parc industrial
    (1) Titlul de parc industrial poate fi acordat unei întreprinderi cu statut de persoană juridică şi formă juridică de organizare de întreprindere de stat/municipală sau societate comercială cu capital public, public-privat sau privat, care îşi asumă obligaţia să administreze  parcul industrial şi să presteze servicii rezidenţilor parcului industrial.
    [Art.11 al.(1) în redacţia LP276 din 15.11.13, MO291-296/13.12.13 art.803]
    (2) Titlul de parc industrial se acordă pe o perioadă de 30 de ani. Cesionarea drepturilor şi obligaţiilor întreprinderii administratoare altei întreprinderi sau reorganizarea acesteia trebuie să fie condiţionată de verificarea condiţiilor menţionate la art. 8 şi eliberarea avizului corespunzător al Ministerului Economiei și Infrastructurii şi de aprobarea modificărilor respective prin hotărîre de Guvern.
    (3) Acordarea titlului de parc industrial atrage după sine sarcina întreprinderii administratoare de a îndeplini atribuţiile şi obligaţiile stipulate la art. 18 alin. (2).
    [Art.11 al.(3) introdus prin LP276 din 15.11.13, MO291-296/13.12.13 art.803]
    Articolul 12. Facilităţi acordate la crearea şi funcţionarea
                         parcurilor industriale
    (1) Pentru a facilita crearea şi funcţionarea parcului industrial, statul, în persoana autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, acordă deţinătorului titlului de parc industrial şi rezidenţilor acestuia următoarele facilităţi:
    a) scutire de la compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoria de terenuri cu destinaţie agricolă conform Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului;
    b) înstrăinarea cu titlu gratuit sau darea în comodat a bunurilor proprietate publică întreprinderii administratoare pentru crearea şi dezvoltarea parcului industrial la decizia proprietarului acestora conform Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;
    c) dreptul de a privatiza terenul proprietate publică aferent construcţiilor la preţul normativ al pămîntului, stabilit în momentul dării acestuia în folosinţă întreprinderii administratoare sau în arendă rezidenţilor parcului industrial, numai după procurarea şi/sau darea în exploatare a construcţiilor şi instalaţiilor cu destinaţie industrială şi conexe, conform Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului;
    d) acordarea facilităţilor fiscale conform Codului fiscal;
    e) aplicarea de către întreprinderea administratoare a coeficientului de micşorare pînă la 0,3 a tarifului la plata anuală pentru arenda terenului proprietate publică, stabilit conform Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, sau a tarifului de bază pentru chiria anuală a bunurilor proprietate publică, stabilit prin legea bugetului de stat pe anul respectiv;
    f) optimizarea controalelor de stat asupra activităţii rezidenţilor parcurilor industriale prin efectuarea controalelor planificate conform graficului anual aprobat prin hotărîre de Guvern sau a controalelor inopinate, efectuate cu acordul Ministerului Economiei și Infrastructurii conform legislaţiei în vigoare;
    g) alocarea, după caz, a mijloacelor financiare pentru crearea infrastructurii tehnice şi de producţie.
    (2) Facilitatea stipulată la alin. (1) lit. c) se acordă în cazul în care s-au efectuat investiţii în construcţiile şi instalaţiile prevăzute de proiect, în baza căruia a fost selectat rezidentul sau întreprinderea administratoare, şi a căror valoare este mai mare decît suma constituită din 3 preţuri normative ale terenului, stabilite la momentul dării acestuia în folosinţă întreprinderii administratoare sau în arendă rezidenţilor, plus plata pentru compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenului din categoria de terenuri cu destinaţie agricolă, estimată la data schimbării destinaţiei terenului, dacă aceasta a avut loc.
    (3) Proiectele investiţionale desfăşurate în cadrul parcurilor industriale se vor monitoriza de către Consiliul pentru promovarea proiectelor investiţionale de importanţă naţională, constituit prin hotărîre de Guvern.
Capitolul III
PARTICULARITĂŢILE FINANŢĂRII PENTRU CREAREA
 INFRASTRUCTURII TEHNICE ŞI DE PRODUCŢIE

    Articolul 13. Finanţarea pentru crearea infrastructurii tehnice
                         şi de producţie a parcului industrial de la bugetul
                         de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale
                         şi Fondul Naţional de Dezvoltare Regională
    (1) Crearea infrastructurii tehnice şi de producţie a parcului industrial se finanţează în limita sumelor alocate în acest scop de la bugetul de stat şi de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.
    (2) Finanţarea pentru crearea infrastructurii tehnice şi de producţie a parcului industrial din contul Fondului Naţional de Dezvoltare Regională se efectuează prin intermediul agenţiilor de dezvoltare regională sau al investitorilor privaţi selectaţi prin concurs.
    Articolul 14. Finanţarea pentru crearea infrastructurii tehnice
                          şi de producţie a parcului industrial din contul
                          investitorului privat pe principii de parteneriat
                          public-privat
    (1) În cazul creării infrastructurii tehnice şi de producţie a parcului industrial din contul investitorului privat, Guvernul, în persoana autorităţii publice centrale desemnate prin decizia sa şi/sau autoritatea administraţiei publice locale, în funcţie de dreptul de proprietate asupra bunurilor, elaborează şi aprobă caietul de sarcini şi asigură organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a investitorului privat.
    (2) Caietul de sarcini se elaborează în baza studiului de fezabilitate privind crearea parcului industrial şi va cuprinde, în mod obligatoriu, condiţiile de participare a statului şi/sau a unităţii administrativ-teritoriale, după caz, şi a investitorilor privaţi la finanţarea pentru crearea infrastructurii tehnice şi de producţie a parcului industrial. Totodată, în caietul de sarcini vor fi stabilite condiţiile de transmitere în folosinţă a bunurilor proprietate publică investitorului privat sau condiţiile de asociere cu investitorul privat prin constituirea unei societăţi comerciale cu capital public-privat, cu participarea statului şi/sau a unităţii administrativ-teritoriale, după caz, în capitalul social al acesteia cu dreptul de proprietate sau folosinţă a bunurilor proprietate publică.
    (3) În capitalul social al societăţii comerciale cu capital public-privat pot fi incluse şi alte bunuri publice necesare funcţionării parcului industrial.
    (4) În cazul în care la concurs participă un singur ofertant, se purcede la negocieri directe cu acesta.
    (5) Guvernul, în persoana autorităţii publice centrale desemnate prin decizia sa, sau autoritatea administraţiei publice locale, după caz, pot decide darea în concesiune investitorului privat a infrastructurii tehnice şi de producţie a parcului industrial aflate în proprietate publică.
Capitolul IV
ADMINISTRAREA ŞI FUNCŢIONAREA
 PARCURILOR INDUSTRIALE

    Articolul 15. Administrarea parcului industrial în care
                         infrastructura tehnică  şi de producţie este
                         creată integral din contul bugetului de stat
                         sau al bugetelor unităţilor administrativ-
                         teritoriale în baza bunurilor proprietate
                         publică
    (1) Administrarea parcului industrial în care infrastructura tehnică şi de producţie este creată integral din contul bugetului de stat sau al bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale în baza bunurilor proprietate publică se efectuează de către întreprinderea administratoare creată sau selectată prin concurs de autorităţile publice care au iniţiat crearea parcului industrial respectiv.
    [Art.15 al.(1) modificat prin LP276 din 15.11.13, MO291-296/13.12.13 art.803]
    (2) Terenul şi obiectivele infrastructurii tehnice şi de producţie se transmit în folosinţă de Guvern sau de autorităţile administraţiei publice locale, după caz, întreprinderii administratoare pe durata valabilităţii titlului de parc industrial.
    (3) Activitatea întreprinderii administratoare este supusă unui audit anual efectuat de o persoană neafiliată, specializată şi autorizată în domeniu.
    (4) Condiţiile de dare în arendă/locaţiune a terenului, clădirilor, infrastructurii şi a altor fonduri fixe aflate în proprietatea sau folosinţa întreprinderii administratoare se stabilesc prin contracte încheiate între întreprinderea administratoare şi rezidenţii parcului industrial.
    (5) Întreprinderea administratoare asigură, în modul stabilit de lege, evidenţa contabilă şi statistică a activităţii sale şi prezintă trimestrial la Ministerul Economiei și Infrastructurii rapoarte privind activitatea desfăşurată în cadrul parcului industrial. Modelul rapoartelor se stabileşte de Guvern.
    (6) În cazul transmiterii în concesiune a infrastructurii tehnice şi de producţie a parcului unei societăţi comerciale, aceasta va îndeplini atribuţiile şi obligaţiile ce revin întreprinderii administratoare, în conformitate cu prezenta lege.
    Articolul 16. Sursele de venit ale întreprinderii administratoare
                         a parcului industrial în care infrastructura tehnică
                         şi de producţie este creată integral din contul
                         bugetului de stat şi al bugetelor unităţilor administrativ-
                         teritoriale în baza bunurilor proprietate publică
    (1) Principalele surse de venit ale întreprinderii administratoare pot include:
    a) venituri de la darea în arendă/locaţiune a terenurilor, a obiectivelor infrastructurii tehnice şi de producţie;
    b) venituri de pe urma activităţii de întreprinzător în cadrul parcului industrial;
    c) plăţi şi taxe pentru participarea în concursurile de obţinere a dreptului de rezident al parcului industrial şi pentru înregistrarea în calitate de rezident;
    d) venituri din prestarea de servicii pentru rezidenţii parcului industrial;
    e) donaţii;
    f) alte venituri legate de exercitarea funcţiilor sale.
    (2) În funcţie de dreptul de proprietate asupra bunurilor, taxele şi plăţile percepute de întreprinderea administratoare se stabilesc prin hotărîre de Guvern sau prin decizia autorităţii administraţiei publice locale.
    (3) În cazul în care parcul industrial este constituit în baza bunurilor aflate în proprietatea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, taxele şi plăţile indicate la alin. (2) se stabilesc prin hotărîre de Guvern, cu acordul prealabil al autorităţilor administraţiei publice locale.
    Articolul 17. Administrarea parcului industrial creat din
                         contul investitorului privat sau pe principii
                         de parteneriat public-privat
    (1) În cazul creării parcului industrial din mijloacele investitorului privat, atribuţiile de administrare a parcului vor aparţine investitorului privat în conformitate cu prezenta lege.
    (2) În cazul finanţării pentru crearea infrastructurii tehnice şi de producţie în coparticipare cu investitorul privat, funcţiile şi atribuţiile de administrare a parcului prevăzute de prezenta lege vor aparţine investitorului privat sau societăţii comerciale cu capital public-privat, creată în condiţiile art. 15.
    (3) Întreprinderea administratoare va prezenta, trimestrial, Ministerului Economiei și Infrastructurii rapoarte privind activitatea desfăşurată în cadrul parcului industrial. Modelul rapoartelor se stabileşte de Guvern.
    [Art.17 al.(3) introdus prin LP276 din 15.11.13, MO291-296/13.12.13 art.803]
    Articolul 18. Drepturile, atribuţiile şi obligaţiile întreprinderii
                         administratoare
    (1) Întreprinderea administratoare are următoarele drepturi:
    a) să beneficieze de facilităţile acordate la crearea şi funcţionarea parcului industrial prevăzute de prezenta lege;
    b) să solicite de la rezidenţi informaţii relevante pentru perfectarea rapoartelor prevăzute de prezenta lege;
    c) să înainteze propuneri privind dezvoltarea parcului administrat organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţilor administraţiei publice locale;
    d) să beneficieze de alte drepturi neinterzise de legislaţia în vigoare.
    (2) Întreprinderea administratoare are următoarele atribuţii şi obligaţii:
    a) să coordoneze şi să monitorizeze procesul de creare a infrastructurii tehnice şi de producţie, precum şi activitatea de producţie a parcului industrial;
    b) să organizeze concursuri de selectare a rezidenţilor parcului industrial;
    c) să elaboreze şi să promoveze strategii şi programe de dezvoltare a parcului industrial;
    d) să atragă investitori pentru dezvoltarea activităţilor de producţie şi de prestare a serviciilor în parcul industrial;
    e) să asigure funcţionarea normală a reţelelor de utilităţi conform cerinţelor tehnice;
    f) să dezvolte infrastructura tehnică şi de producţie în corespundere cu necesităţile tehnologice;
    f1) să încheie contracte cu rezidenţii privind desfăşurarea activităţii în cadrul parcului industrial, privind darea în arendă/locaţiune a bunurilor, precum şi alte contracte, după caz;
    [Art.18 al.(2), lit.f1) introdusă prin LP276 din 15.11.13, MO291-296/13.12.13 art.803]
    g) să supravegheze respectarea condiţiilor contractelor încheiate cu rezidenţii parcului industrial;
    h) să colaboreze cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi cu autorităţile administraţiei publice locale;
    i) să poarte responsabilitatea pentru utilizarea raţională şi potrivit destinaţiei a mijloacelor alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pentru crearea infrastructurii tehnice şi de producţie.
    (3) Întreprinderea administratoare nu poate fi înregistrată în calitate de rezident şi nu poate deţine cote de participare în capitalul social al rezidenţilor parcului industrial respectiv.
    [Art.18 al.(3) introdus prin LP276 din 15.11.13, MO291-296/13.12.13 art.803]
    Articolul 19. Selectarea rezidenţilor şi a proiectelor
                          investiţionale pentru  parcul industrial creat
                          în baza bunurilor proprietate  publică sau
                          pe principii de parteneriat public-privat
    (1) Selectarea rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale pentru parcul industrial creat în baza bunurilor proprietate publică sau pe principii de parteneriat public-privat se efectuează pe bază de concurs. Concursul este organizat de o comisie specială formată din reprezentanţi ai întreprinderii administratoare, ai Ministerului Economiei și Infrastructurii şi ai altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, după caz, conform Regulamentului privind modul de desfăşurare a concursului de selectare a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale pentru parcul industrial, aprobat de Guvern.
    [Art.19 al.(1) în redacţia LP276 din 15.11.13, MO291-296/13.12.13 art.803]
    (2) Agentul economic care a fost selectat pe bază de concurs în calitate de rezident încheie cu întreprinderea administratoare, pe un termen ce nu poate depăşi termenul-limită pentru care a fost acordat titlul de parc industrial, un contract privind desfăşurarea activităţii în cadrul parcului industrial, obţinînd titlul de rezident al parcului.
    [Art.19 al.(2) modificat prin LP276 din 15.11.13, MO291-296/13.12.13 art.803]
   
(21) Obţinerea titlului de rezident al parcului industrial atrage după sine obligaţia rezidentului de a desfăşura activitatea în cadrul parcului industrial în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale altor acte legislative.
    [Art.19 al.(21) introdus prin LP276 din 15.11.13, MO291-296/13.12.13 art.803]
    (3) Este interzisă desfăşurarea activităţii de antreprenoriat în cadrul parcului industrial, precum şi utilizarea infrastructurii tehnice şi de producţie şi a teritoriului parcului industrial de către persoane neînregistrate în calitate de rezident, cu excepţia întreprinderii administratoare.
    Articolul 20. Selectarea rezidenţilor şi a proiectelor
                         investiţionale pentru parcul industrial creat
                         în baza bunurilor  proprietate privată
    (1) Modul de selectare a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale pentru parcul industrial creat în baza bunurilor proprietate privată se stabileşte de către întreprinderea administratoare.
    (2) Persoana juridică sau întreprinderea individuală care a obţinut dreptul de a se înregistra în calitate de rezident încheie cu întreprinderea administratoare, pe un termen ce nu poate depăşi termenul-limită pentru care a fost acordat titlul de parc industrial, un contract privind desfăşurarea activităţii în cadrul parcului industrial, obţinînd titlul de rezident al parcului.
    [Art.20 al.(2) modificat prin LP276 din 15.11.13, MO291-296/13.12.13 art.803]
    Articolul 21. Cerinţe privind conţinutul contractului
                          încheiat între întreprinderea administratoare
                          şi rezidentul parcului industrial
    Clauzele esenţiale ale contractului privind desfăşurarea activităţii în cadrul parcului industrial sînt:
    a) genul de activitate;
    b) mărimea estimată a investiţiilor, inclusiv a celor capitale;
    c) drepturile şi obligaţiile rezidentului şi ale întreprinderii administratoare a parcului industrial;
    d) plăţile pentru utilizarea infrastructurii tehnice şi de producţie şi, după caz, pentru serviciile oferite de întreprinderea administratoare;
    e) obligativitatea de a desfăşura activitatea conform legislaţiei;
    f) responsabilitatea părţilor pentru nerespectarea clauzelor contractului.
    Articolul 22. Retragerea titlului de rezident al parcului
                          industrial
    (1) Titlul de rezident al parcului industrial se retrage prin rezilierea contractului de desfăşurare a activităţii în parcul industrial după expirarea a 3 luni de la înştiinţarea scrisă a rezidentului despre decizia respectivă sau, după caz, din ziua stabilită de instanţa de judecată, în următoarele situaţii:
    a) la iniţiativa rezidentului parcului industrial, în cazul în care întreprinderea administratoare nu respectă prevederile contractelor încheiate cu acesta;
    [Art.22 al.(1), lit.a) în redacţia LP276 din 15.11.13, MO291-296/13.12.13 art.803]
    b) la iniţiativa întreprinderii administratoare, în cazul în care rezidentul nu respectă prevederile contractelor încheiate cu aceasta;
    [Art.22 al.(1), lit.b) modificată prin LP276 din 15.11.13, MO291-296/13.12.13 art.803]
    c) în cazul încălcării prezentei legi de către părţile contractante şi al existenţei unei decizii definitive şi irevocabile în acest sens, emisă de instanţa de judecată.
    [Art.22 al.(1), lit.c) modificată prin LP276 din 15.11.13, MO291-296/13.12.13 art.803]
    (2) Retragerea titlului de rezident al parcului industrial atrage după sine privarea de dreptul de a beneficia de facilităţile acordate rezidenţilor parcului.
    (3) Rezidenţii parcului industrial pot contesta în instanţa de judecată retragerea titlului de rezident al parcului.
    Articolul 23. Retragerea titlului de parc industrial
    (1) Titlul de parc industrial se retrage prin hotărîre de Guvern.
    (2) Drept temeiuri pentru retragerea titlului de parc industrial pot servi:
    a) expirarea termenului pentru care a fost acordat titlul de parc industrial;
    b) întreprinderea administratoare nu îşi îndeplineşte atribuţiile şi obligaţiile prevăzute de prezenta lege;
    c) decizia definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată prin care s-a stabilit că majoritatea deţinătorilor titlului de rezident al parcului industrial nu realizează obiectivele asumate prin contractele încheiate cu întreprinderea administratoare.
    (3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), titlul se retrage dacă întreprinderea administratoare a fost înştiinţată cu cel puţin 3 luni înainte, în scris, de Ministerul Economiei și Infrastructurii.
    (4) Retragerea titlului de parc industrial atrage după sine încetarea regimului de facilităţi acordate parcului industrial conform prezentei legi.
    (5) În situaţia retragerii titlului de parc industrial în conformitate cu alin. (2) lit. b) şi c), întreprinderea administratoare achită contravaloarea plăţii pentru compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoria de terenuri cu destinaţie agricolă, precum şi contravaloarea altor facilităţi acordate conform art. 12 alin. (1).
    [Art.23 al.(5) modificat prin LP276 din 15.11.13, MO291-296/13.12.13 art.803]
    (6) În cazul în care valoarea infrastructurii tehnice şi de producţie create în cadrul parcului depăşeşte valoarea scutirilor acordate prin art. 12 alin. (1), prevederile alin. (5) nu se aplică.
    (7) Retragerea titlului de parc industrial nu este temei de încetare a contractelor de arendă a terenurilor proprietate publică încheiate cu rezidenţii parcului industrial pentru lansarea activităţii industriale, aceştia păstrînd dreptul la privatizarea terenului după darea în exploatare a construcţiilor şi instalaţiilor cu destinaţie industrială şi conexe, conform prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) şi alin. (2).
    [Art.23 al.(7) modificat prin LP276 din 15.11.13, MO291-296/13.12.13 art.803]
    (8) La expirarea termenului pentru care a fost acordat titlul de parc industrial, dreptul preferenţial de privatizare a terenurilor îl au arendaşii respectivi.
Capitolul IV1
LOCAŢIUNEA, ARENDA ŞI VÎNZAREA ACTIVELOR
DIN CADRUL PARCURILOR INDUSTRIALE
    Articolul 231. Locaţiunea şi arenda activelor din
                           cadrul parcului industrial
    (1) Bunurile imobile din cadrul parcului industrial, inclusiv sectoarele de teren, pot fi date în locaţiune/arendă doar rezidenţilor parcului industrial respectiv, conform prezentei legi.
    (2) Activele neutilizate ale întreprinderilor de stat/municipale şi ale societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public se dau în locaţiune în conformitate cu Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, iar sectoarele de teren se dau în arendă în conformitate cu Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului.
    (3) Termenul contractului de locaţiune a activelor întreprinderilor de stat/municipale şi ale societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public, precum şi al contractului de arendă a sectoarelor de teren proprietate publică din cadrul parcului industrial, nu poate depăşi termenul-limită pentru care a fost acordat titlul de parc industrial.
    Articolul 232. Vînzarea activelor din cadrul parcului
                            industrial
    (1) Rezidenţii parcului industrial pot vinde bunurile imobile proprii, amplasate pe teritoriul parcului industrial unor terţe persoane rezidenţi ai parcului industrial, cumpărătorii asumîndu-şi obligaţia să utilizeze bunurile imobile procurate conform genurilor de activitate a parcului industrial respectiv.
    (2) Activele neutilizate ale întreprinderilor de stat/municipale şi ale societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public din cadrul parcului industrial pot fi vîndute la decizia consiliului întreprinderii de stat/municipale sau a societăţii comerciale cu capital integral sau majoritar public, care este întreprinderea administratoare sau rezidentul parcului industrial, avînd acordul prealabil al autorităţii administraţiei publice centrale sau locale.
    (3) Activele neutilizate ale întreprinderilor de stat/municipale şi ale societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public din cadrul parcului industrial se vînd în conformitate cu Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.
    (4) Activele neutilizate ale întreprinderilor de stat/municipale şi ale societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public din cadrul parcului industrial, date în locaţiune rezidenţilor parcului industrial, pot fi ulterior vîndute, prin negocieri directe, doar acestor rezidenţi la decizia consiliului întreprinderii de stat/municipale sau a societăţii comerciale cu capital integral sau majoritar public, care este întreprinderea administratoare sau rezidentul parcului industrial. În cadrul negocierilor directe, preţul de comercializare a bunurilor se stabileşte nu mai mic decît cel de piaţă estimat la momentul iniţierii negocierilor, în corespundere cu Legea cu  privire la activitatea de evaluare.
    (5) Contractul de vînzare-cumpărare a activelor neutilizate din cadrul parcurilor industriale încheiat cu încălcarea prevederilor prezentului articol este lovit de nulitate absolută.
    [Capitotul IV1 introdus prin LP276 din 15.11.13, MO291-296/13.12.13 art.803]
Capitolul V
 DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 24
    (1) Guvernul, în termen de 6 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    (2) La intrarea în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr. 164-XVI din 13 iulie 2007 cu privire la parcurile industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 127–130, art. 552).

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                        Mihai GHIMPU

    Nr. 182. Chişinău, 15 iulie 2010.