LPC185/2010
ID intern unic:  335843
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 185
din  15.07.2010
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 03.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 155-158     art Nr : 563
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 73-XV din 12 aprilie 2001 privind cooperativele de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 49–50, art. 237), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 17, alineatul (7) se completează în final cu următoarea propoziţie: „La introducerea în capitalul social al cooperativei a bunurilor imobile transmise în contul cotelor valorice din bunurile întreprinderilor agricole nu este obligatorie modificarea statutului cooperativei.”
    2. La articolul 38, după alineatul (7) se introduce alineatul (71) cu următorul cuprins:
    „(71) Drept aport în capitalul social al cooperativei pot servi bunurile imobile transmise în contul cotelor valorice din bunurile întreprinderilor agricole, fără înregistrarea în prealabil în registrul bunurilor imobile.”
    Art. II. – Legea nr. 1007-XV din 25 aprilie 2002 privind cooperativele de producţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 71–73, art. 575), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 9, alineatul (6) se completează în final cu următoarea propoziţie: „La introducerea în capitalul social al cooperativei a bunurilor imobile transmise în contul cotelor valorice din bunurile întreprinderilor agricole nu este obligatorie modificarea statutului cooperativei.”
    2. La articolul 24, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Drept aport în capitalul social al cooperativei pot servi bunurile imobile transmise în contul cotelor valorice din bunurile întreprinderilor agricole, fără înregistrarea în prealabil în registrul bunurilor imobile.”
    Art. III. – La articolul 37 din Legea nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154–157, art. 1209), cu modificările ulterioare, litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) autentificarea procurilor pentru primirea pensiilor, indemnizaţiilor, mijloacelor băneşti repartizate acţionarilor fondurilor de investiţii nemutuale în proces de lichidare, fondurilor de investiţii pentru privatizare în proces de lichidare, pentru primirea sumelor indexate la depunerile băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii, precum şi pentru dreptul de înregistrare, transmitere în folosinţă şi înstrăinare a dreptului de proprietate asupra cotelor valorice din bunurile întreprinderilor agricole;”.
    Art. IV. – Articolul 12 din Legea nr. 271-XV din 27 iunie 2003 cu privire la metodologia calculării plăţii pentru servicii notariale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 141–145, art. 576), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    după alineatul (4) se introduce alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) La autentificarea tranzacţiilor (vînzare-cumpărare, donaţie, schimb) care au ca obiect bunurile imobile transmise în contul cotelor valorice din bunurile întreprinderilor agricole, plata pentru serviciile notariale se reduce cu 50%.”
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Nu se percepe plată pentru autentificarea procurii de primire a pensiei, compensaţiilor, indemnizaţiilor şi pensiei de întreţinere, a sumelor indexate la depunerile băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii, precum şi pentru dreptul de înregistrare, transmitere în folosinţă şi înstrăinare a dreptului de proprietate asupra cotelor valorice din bunurile întreprinderilor agricole.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                         Mihai GHIMPU

    Nr. 185. Chişinău, 15 iulie 2010.