LPC168/2010
ID intern unic:  335898
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 168
din  09.07.2010
pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova 

Publicat : 07.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 160-162     art Nr : 586
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    la noţiunea „salariat”, după cuvintele „persoană fizică” se introduc cuvintele „(bărbat sau femeie)”;
    articolul se completează cu trei noţiuni noi cu următorul cuprins:
    „tînăr specialist – absolvent al instituţiei de învăţămînt superior, mediu de specialitate sau secundar profesional în primii trei ani după absolvirea acesteia;
     hărţuire sexuală – orice formă de comportament fizic, verbal sau nonverbal, de natură sexuală, care lezează demnitatea persoanei ori creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare sau insultătoare;
    demnitate în muncă – climat psihoemoţional confortabil în raporturile de muncă ce exclude orice formă de comportament verbal sau nonverbal din partea angajatorului sau a altor salariaţi care poate aduce atingere integrităţii morale şi psihice a salariatului.”
    2. La articolul 8 alineatul (1), după cuvîntul „rasă,” se introduc cuvintele „culoare a pielii,”, iar după cuvîntul „handicap,” se introduc cuvintele „infectare cu HIV/SIDA,”.
    3. La articolul 9 alineatul (2), după litera d) se introduc literele d1) şi d2) cu următorul cuprins:
    „d1) să manifeste un comportament nediscriminatoriu în raport cu ceilalţi salariaţi şi cu angajatorul;
    d2) să respecte dreptul la demnitate în muncă al celorlalţi salariaţi;”.
    4. La articolul 10 alineatul (2), după litera f) se introduc literele f1) – f6) cu următorul cuprins:
    „f1) să asigure egalitatea de şanse şi de tratament tuturor persoanelor la angajare potrivit profesiei, la orientare şi formare profesională, la promovare în serviciu, fără nici un fel de discriminare;
    f2) să aplice aceleaşi criterii de evaluare a calităţii muncii, de sancţionare şi de concediere;
    f3) să întreprindă măsuri de prevenire a hărţuirii sexuale la locul de muncă, precum şi măsuri de prevenire a persecutării pentru depunere în organul competent a plîngerilor privind discriminarea;
    f4) să asigure condiţii egale, pentru femei şi bărbaţi, de îmbinare a obligaţiilor de serviciu cu cele familiale;
    f5) să introducă în regulamentul intern al unităţii dispoziţii privind interzicerea discriminărilor după oricare criteriu şi a hărţuirii sexuale;
    f6) să asigure respectarea demnităţii în muncă a salariaţilor;”.
    5. La articolul 27:
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Dreptul de a participa la negocierile colective, de a semna convenţiile colective în numele salariaţilor la nivel naţional, ramural sau teritorial aparţine sindicatelor (asociaţiilor sindicale) corespunzătoare. În cazul în care, la nivel naţional, ramural sau teritorial, există mai multe organe sindicale, se creează un organ reprezentativ unic pentru desfăşurarea negocierilor colective, elaborarea proiectului convenţiei colective şi încheierea acesteia. Constituirea organului reprezentativ se efectuează în baza principiului reprezentării proporţionale a organelor sindicale, în funcţie de numărul membrilor de sindicat. În lipsa unui acord privind crearea organului reprezentativ unic pentru organizarea negocierilor colective, dreptul de a le desfăşura va reveni sindicatului (asociaţiei sindicale) care întruneşte cel mai mare număr de membri.”
    (5) se abrogă.
    6. La articolul 31 alineatul (2) litera e), cuvintele „femeilor şi tineretului” se substituie prin cuvintele „femeilor, a tineretului şi a invalizilor”.
    7. La articolul 53 alineatul (1), textul „3 luni (un an pentru cei care au deţinut funcţii de răspundere)” se substituie prin cuvintele „un an”.
    8. La articolul 62, litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) tinerii specialişti;”.
    9. La articolul 64, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) În caz de reorganizare sau de schimbare a proprietarului unităţii, succesorul preia toate drepturile şi obligaţiile existente la momentul reorganizării sau schimbării proprietarului, ce decurg din contractul colectiv de muncă şi din contractele individuale de muncă. Concedierea salariaţilor în aceste cazuri este posibilă numai cu condiţia reducerii numărului sau a statelor de personal din unitate.”
    10. Articolul 77:
    la litera d), cifra „7” se substituie prin cifra „10”;
    la litera e), textul „pînă la vîrsta de 16 ani” se exclude.
    11. La articolul 80 alineatul (2), cifra „3” se substituie prin cifra „6”.
    12. La articolul 82, litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) expirare a termenului contractului individual de muncă pe durată determinată – de la data prevăzută în contract, cu excepţia cazului cînd raporturile de muncă continuă de fapt şi nici una dintre părţi nu a cerut încetarea lor, precum şi a cazului prevăzut la art. 83 alin. (3);”.
    13. La articolul 83, alineatul (2) se abrogă.
    14. Articolul 85:
    la alineatul (1),  cuvintele „pe durată nedeterminată” se exclud;
    la alineatul (2), textul „(a copilului invalid pînă la vîrsta de 16 ani)” se substituie prin textul „sau a copilului invalid”.
    15. La articolul 87 alineatul (1), după cuvintele „acordul preliminar” se introduce cuvîntul „scris”.
    16. La articolul 97 alineatul (1), textul „în vîrstă de pînă la 16 ani” se exclude, iar după cuvîntul „tutela” se introduce cuvîntul „/curatela”.
    17. Articolul 103:
    la alineatul (5), textul „a femeilor care au copii în vîrstă de pînă la  3 ani,” se exclude;
    la alineatul (6), textul „femeile care au copii în vîrstă de la 3 la 6 ani (copii invalizi în vîrstă de pînă la 16 ani)” se substituie prin textul „unul dintre părinţii (tutorele, curatorul) care au copii în vîrstă de pînă la 6 ani sau copii invalizi”.
    18. Articolul 105:
    la alineatul (1), textul „a femeilor care au copii în vîrstă de pînă la 3 ani,” se exclude;
    la alineatul (2), textul „femeile care au copii în vîrstă de la 3 la 6 ani (copii invalizi în vîrstă de pînă la 16 ani)” se substituie prin textul „unul dintre părinţii (tutorele, curatorul) care au copii în vîrstă de pînă la 6 ani sau copii invalizi”.
    19. Articolul 108:
    la alineatul (1), cuvîntul „Femeilor” se substituie prin cuvintele „Unuia dintre părinţii (tutorelui, curatorului)”, iar cuvintele „li se acordă” se substituie prin cuvintele „i se acordă”;
    la alineatul (2), cuvîntul „femeile” se substituie prin cuvintele „unul dintre părinţii (tutorele, curatorul)”.
    20. Articolul 110:
    la alineatul (3), textul „şi a femeilor care au copii în vîrstă de pînă la 3 ani” se exclude;
    la alineatul (4), textul „femeile care au copii în vîrstă de la 3 la 6 ani (copii invalizi în vîrstă de pînă la 16 ani)” se substituie prin textul „unul dintre părinţii (tutorele, curatorul) care au copii în vîrstă de pînă la 6 ani sau copii invalizi”.
    21. Articolul 111:
    la alineatul (1), textul „cu menţinerea salariului mediu” se substituie prin textul „cu plata salariului mediu (pentru salariaţii care sînt remuneraţi în acord sau pe unitate de timp)”;
    la alineatul (3), textul „şi a femeilor care au copii în vîrstă de pînă la 3 ani” se exclude;
    la alineatul (4), textul „femeile care au copii în vîrstă de la 3 la 6 ani (copii invalizi în vîrstă de pînă la 16 ani)” se substituie prin textul „unul dintre părinţii (tutorele, curatorul) care au copii în vîrstă de pînă la 6 ani sau copii invalizi”.
    22. Articolul 115 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Concediul de odihnă pentru primul an de muncă poate fi acordat salariatului şi înainte de expirarea a 6 luni de muncă la unitate.”
    23. La articolul 116 alineatul (4), cuvîntul „femeilor” se substituie prin cuvîntul „părinţilor”, iar după textul „mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 16 ani” se introduce textul „sau un copil invalid”.
    24. La articolul 117 alineatul (1), textul „ , sporurilor şi, după caz, a indemnizaţiei de eliberare din serviciu” se substituie prin cuvintele „mediu lunar”.
    25. La articolul 120 alineatul (2), textul „în vîrstă de pînă la 16 ani” se exclude.
    26. La articolul 121 alineatul (4), textul „în vîrstă de pînă la 16 ani” se exclude.
    27. Articolul 124:
    la alineatul (2), prima propoziţie se completează în final cu textul „ , cu achitarea indemnizaţiei din bugetul asigurărilor sociale de stat”, iar propoziţia a doua se exclude;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului poate fi folosit opţional, în baza unei cereri scrise, şi de tatăl copilului, bunică, bunel sau altă rudă care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, precum şi de tutore.”
    28. La articolul 145, alineatul (3) se abrogă.
    29. La articolul 158 alineatul (1), cuvîntul „menţinerii” se substituie prin cuvîntul „plăţii”.
    30. La articolul 183 alineatul (2), litera a) se completează în final cu cuvintele „şi/sau un invalid”.
    31. La articolul 184 alineatul (1) litera b), cuvintele „ca urmare a constatării” se substituie prin cuvintele „în legătură cu constatarea”, textul „din cauza stării de sănătate, în conformitate cu certificatul medical respectiv, sau” se exclude, iar textul „art. 86 alin. (1) lit. d) şi e)” se substituie prin textul „art. 86 alin. (1) lit. e)”.
    32. La articolul 186 alineatul (1) litera c), după cuvintele „a forţei de muncă” se introduc cuvintele „în calitate de şomer”.
    33. La articolul 199 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) respectarea principiului nediscriminării, eliminarea hărţuirii sexuale  şi a oricărei forme de lezare a demnităţii în muncă;”.
    34. La articolul 214, alineatul (2) se abrogă.
    35. Articolul 249:
    la alineatul (1), textul „a femeilor gravide, a femeilor aflate în concediul postnatal, a femeilor care au copii în vîrstă de pînă la 3 ani, precum şi” se exclude;
    la alineatul (2), textul „femeile care au copii în vîrstă de la 3 la 14 ani (copii-invalizi în vîrstă de pînă la 16 ani)” se substituie prin textul „femeile gravide, femeile aflate în concediul postnatal, părinţii singuri care au copii în vîrstă de pînă la 14 ani, salariaţii care au copii în vîrstă de pînă la 6 ani sau copii invalizi”.
    36. La articolul 251, textul „de lichidare a unităţii” se substituie prin textul „prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. b), g) – k)”.
    37. La articolul 264, textul „în mărimea prevăzută de contract, dar nu mai mică decît 3 salarii medii lunare.” se substituie prin textul „în mărime de cel puţin 3 salarii medii lunare. Mărimea concretă a compensaţiei se stabileşte în contractul individual de muncă.”
    38. La articolul 270 alineatul (2), textele „sau a extrasului din carnetul de muncă,” şi „şi a certificatului privind caracterul condiţiilor de muncă la locul de muncă de bază” se exclud.
    39. Articolul 318:
    la alineatul (1), textul „a femeilor care au copii în vîrstă de pînă la 3 ani,” se exclude;
    la alineatul (2), textul „femeile care au copii în vîrstă de la 3 la 6 ani (copii invalizi în vîrstă de pînă la 16 ani)” se substituie prin textul „unul dintre părinţii (tutorele, curatorul) care au copii în vîrstă de pînă la 6 ani sau copii invalizi”.
    40. La articolul 354 litera h), textul „prevăzute de art.348” se exclude.
    41. La articolul 355 alineatul (1) litera a), cuvintele „de un an” se substituie prin textul „de 3 luni”.
    42. La articolul 359 alineatul (2), textul „ , în termen de 3 zile calendaristice din momentul declanşării conflictului colectiv de muncă” se exclude.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                          Mihai GHIMPU

    Nr. 168. Chişinău, 9 iulie 2010.