LPC195/2010
ID intern unic:  335902
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 195
din  15.07.2010
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 07.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 160-162     art Nr : 590
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 110–113, art. 334), cu modificările ulterioare,  se modifică şi se completează după cum urmează:
    1.Articolul 22 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 22. Secretul bancar şi obligaţiile fiduciare
    (1) Secret bancar constituie orice informaţie referitoare la persoana, la bunurile, la activitatea, la afacerea, la relaţiile personale sau de afaceri ale clienţilor băncii, la conturile clienţilor (solduri, rulaje, operaţiuni derulate), la tranzacţiile încheiate de clienţi, precum şi altă informaţie despre clienţi, care i-a devenit cunoscută băncii.
    (2) În înţelesul prezentului articol, client al băncii este considerată orice persoană care beneficiază sau a beneficiat de serviciile unei bănci ori persoana cu care banca a negociat o tranzacţie, chiar dacă tranzacţia respectivă nu s-a finalizat.
    (3) Administratorii şi funcţionarii băncii, persoanele care acţionează în numele băncii şi alte persoane care, în virtutea executării obligaţiilor de serviciu, au obţinut acces la informaţia prevăzută la alin. (1) au obligaţia de a păstra secretul bancar, de a nu folosi informaţia indicată în alte scopuri decît cele de serviciu. Această obligaţie subzistă şi după încetarea activităţii persoanelor menţionate mai sus sau în perioada suspendării activităţii lor.
    (4) Furnizarea informaţiei ce constituie secret bancar, inclusiv către autorităţile publice abilitate prin legi speciale să solicite informaţii de la persoanele fizice şi juridice, se efectuează în strictă conformitate cu prezentul articol.
    (5) Informaţia ce constituie secret bancar urmează a fi furnizată de bancă, în măsura în care furnizarea acestei informaţii este justificată de scopul pentru care este solicitată, în următoarele cazuri:
    a) la solicitarea clientului băncii sau a reprezentantului acestuia;
    b) în cazul decesului clientului băncii, la solicitarea moştenitorului acestuia, cu anexarea certificatului de moştenitor, precum şi la solicitarea notarului care a deschis procedura succesorală, cu anexarea copiei certificatului de deces al clientului băncii;
    c) la solicitarea organului de urmărire penală, cu autorizaţia judecătorului de instrucţie, privind cauza penală concretă;
    d) la solicitarea instanţei de judecată, în scopul soluţionării unei cauze aflate pe rol;
    e) la solicitarea organului fiscal, în privinţa contribuabilului care nu-şi îndeplineşte obligaţiile stipulate în Codul fiscal;
    f) la solicitarea organului vamal, în privinţa persoanei supuse supravegherii vamale, în conformitate cu prevederile Codului vamal;
    g) la solicitarea Curţii de Conturi, în privinţa persoanei auditate, potrivit legii speciale ce reglementează activitatea Curţii de Conturi;
    h) la solicitarea Serviciului de Informaţii şi Securitate, în scopul exercitării atribuţiilor ce ţin de asigurarea securităţii de stat;
    i) la solicitarea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi  Corupţiei, în privinţa persoanei care cade sub incidenţa legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
    j) la solicitarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, în scopul exercitării  atribuţiilor ce ţin de domeniul pieţei financiare nebancare;
    k) la solicitarea organului de executare, în temeiul şi în limitele prevăzute de documentul executoriu;
    l) cînd banca justifică un interes legitim.
    (6) Solicitarea de furnizare a infromaţiei ce constituie secret bancar, înaintată de autorităţile menţionate la alin. (5), trebuie să conţină: temeiul legal al solicitării, datele de identitate ale persoanei la care se referă informaţia confidenţială solicită, categoria informaţiei solicitate şi scopul pentru care se solicită aceasta. Solicitarea înaintată trebuie să fie semnată de persoana cu funcţie de răspundere împuternicită şi să aibă aplicată ştampila autorităţii date.
    (7)  Nu constituie încălcare a obligaţiei de păstrare a secretului bancar:
    a) furnizarea către Banca Naţională a informaţiei necesare exercitării atribuţiilor ei;
    b) furnizarea informaţiei şi a datelor întocmite astfel, încît identitatea şi informaţiile privind activitatea fiecărui client al băncii nu pot fi identificate;
    c) furnizarea obligatorie organelor fiscale a informaţiei privind deschiderea, modificarea şi închiderea conturilor bancare, în cazurile şi cu referinţă la categoriile de contribuabili prevăzute de lege;
    d) furnizarea informaţiei organizaţiei de audit a băncii, în limitele necesare exercitării de către aceasta a activităţii de audit;
    e) furnizarea informaţiei Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, în limitele necesare exercitării atribuţiilor acestuia;
    f) furnizarea informaţiei birourilor istoriilor de credit referitoare la creditele acordate, în conformitate cu legea;
    g) furnizarea informaţiei Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei despre orice activitate sau tranzacţie suspectă, în conformitate cu legislaţia cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
    (8) Persoanele şi organele abilitate să solicite şi să primească informaţiile ce constituie secret bancar sînt obligate să păstreze confidenţialitatea acestora şi le pot utiliza numai în scopul pentru care le-au solicitat sau le-au fost furnizate, potrivit legii, precum şi sînt obligate să nu o furnizeze sau să o divulge persoanelor terţe, cu excepţia cazurilor de executare a obligaţiilor prevăzute de lege.
    (9) Se interzice furnizarea de către bancă a informaţiei referitoare la clienţii altei bănci, chiar dacă numele/denumirea acestora sînt indicate în documentele şi contractele clientului sau figurează în cadrul operaţiunilor acestuia.
    (10) Banca îşi organizează activitatea astfel, încît administratorii, funcţionarii şi persoanele care acţionează în numele ei să nu fie puşi în situaţia cînd obligaţiile lor faţă de un client intră în conflict cu obligaţiile faţă de un alt client sau cînd interesele lor proprii intră în conflict cu obligaţiile faţă de un client.”
    2. La articolul 24 alineatul (6), textul „alin. (3)” se înlocuieşte cu textul „alin.(10)”.
    3. La articolul 37, alineatul (5) se completează în final cu cuvintele „şi cu prevederile prezentei legi”.
    Art. II. – La articolul 5 din Legea nr. 171-XIII din 6 iulie 1994 cu privire la secretul comercial (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.13, art. 126), cu modificările ulterioare, alineatul (6) se abrogă. 
    Art. III. – La articolul 13 din Legea nr. 416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 17–19, art. 56), cu modificările ulterioare, punctul 33) va avea următorul cuprins:
    „33) să solicite şi să primească de la persoanele juridice şi fizice informaţii, materiale şi date ce constituie secret comercial şi bancar, necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale, doar în cadrul unui proces penal pornit, cu autorizaţia judecătorului de instrucţie;”.
    Art. IV. – La articolul 7 alineatul (1) din Legea nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 91–94,  art. 668), cu modificările ulterioare, litera i) va avea următorul cuprins:
    „i) să solicite şi să primească de la persoanele juridice şi fizice informaţii, materiale şi date ce constituie secret comercial şi bancar, necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale, doar în cadrul unui proces penal pornit, cu autorizaţia judecătorului de instrucţie, precum şi în cazul exercitării atribuţiilor speciale prevăzute de legislaţia cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;”.
    Art. V. – Articolul 107 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI  din  24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    în titlul articolului, după cuvîntul „comercial” se introduce cuvîntul „ , bancar”;
    în dispoziţia alineatului (1), după cuvîntul „comercial” se introduce cuvîntul „ , bancar”, iar în sancţiune, textele „de la 20 la 40” şi „de la 30 la 40” se înlocuiesc, respectiv, cu textele „de la 100 la 150” şi „de la 30 la 150”;
    în dispoziţia alineatului (2), după cuvîntul „comercial” se introduce cuvîntul „ , bancar”, iar în sancţiune, textul „de la 100 la 200” se  înlocuieşte cu textul „de la 400 la 500”.
    Art. VI. – La articolul 6 din Legea nr. 294-XVI  din  25 decembrie 2008  cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 55–56, art. 155), cu modificările ulterioare, litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) să solicite şi să primească de la persoanele juridice şi fizice informaţii, materiale şi date ce constituie secret comercial şi bancar, necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale, doar în cadrul unui proces penal pornit, cu autorizaţia judecătorului de instrucţie;”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                      Mihai GHIMPU

    Nr. 195. Chişinău, 15 iulie 2010.