HGC801/2010
ID intern unic:  335978
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 801
din  06.09.2010
pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în
 Regulamentul privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe
 în scopuri fiscale
Publicat : 14.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 166-168     art Nr : 893
    În temeiul alin. (10) art. 26 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Regulamentul privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                 Vladimir FILAT
    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                Veaceslav Negruţa

    Nr. 801. Chişinău, 6 septembrie 2010.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 801
din  6 septembrie  2010

Modificările şi completările
ce se operează în Regulamentul privind evidenţa şi calcularea
uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale

    Regulamentul privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 289 din 14 martie 2007  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 39-42, art. 305), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La punctul 3  paranteza din alineatul doi  se va închide după textul „cîinilor de pază”.
    2. La punctul 5 tabelul nr. 1 va avea următorul cuprins:
"Tabelul nr.1
(în lei)
Perioada de gestiune

Baza valorică a mijloacelor fixe la începutul perioadei de gestiune

Suma intrărilor

Baza valorică a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune

Uzura calculată

Baza valorică a mijloacelor fixe la începutul următoarei perioade de gestiune

1
2
3
4 (2+3)
5 (4x30%)
6 (4-5)
Primul an
5 000
-
5 000
5 000x30% = 1 500
3 500
Al doilea an
3 500
-
3 500
3 500x30% = 1 050
2 450
Al treilea an
2 450
-
2 450
2 450
-”
 
    3. Punctul  6:
    în alineatul unu textul „micşorată cu baza valorică ajustată a mijloacelor fixe la vînzarea lor în cazul în care acestea au constituit obiectul unui contract de leasing operaţional,” se substituie cu textul „micşorată cu valoarea rămasă a autoturismului înstrăinat, determinată pornind de la valoarea cu care acesta a fost inclus în categoria respectivă (în cazul înstrăinării autoturismului inclus în categoria de proprietate cu valoarea stabilită la lit. b) alin. (9) art. 26 din Codul fiscal),”;
    în ultimul alineat textul „în cazul înstrăinării de către locator a mijloacelor fixe ce au constituit obiectul unui contract de leasing operaţional – baza valorică a mijlocului fix înstrăinat,” se substituie cu textul „în cazul înstrăinării autoturismului inclus în categoria de proprietate cu valoarea stabilită la lit. b) alin. (9) art. 26 din Codul fiscal – valoarea restantă a autoturismului înstrăinat, determinată pornind de la valoarea cu care acesta a fost inclus în categoria respectivă,”.
    4. La punctul 8 exemplul 2 alineatul trei:
    cifra „5 600” se substituie cu cifra „7 600”;
    cifra 10% se substituie cu cifra 15%;
    textul  „4 000 lei  (40 000 x 10% : 100%)”  se substituie  cu  textul „6 000  lei  (40 000 x 15% : 100%)”;
    textul „14 000 lei (140 000 x 10% : 100%)” se substituie cu textul „21 000 lei (140 000 x 15% : 100%)”;
    calculul (5 600 – 4 000) se substituie cu următorul calcul (7 600 – 6 000);
    cifra „14 000” din ultima paranteză se substituie cu cifra „21 000”.
    5. Punctul 10:
    la  alineatul doi varianta română, cuvîntul „pînă” se exclude;
    alineatul trei în final se completează cu textul „care se trece în cont”.
    6. Punctul 14 exemplul 4:
    în alineatul doi cifra 10% se substituie cu cifra 15%;
    tabelul nr. 4 va avea următorul cuprins:
„Tabelul nr.4
(în lei)
Nr.
d/o

Denumirea mijloacelor fixe luate în locaţiune (arendă)

Suma cheltuielilor pentru locaţiune (arendă), suportată pe parcursul perioadei fiscale

Suma limitei conform art. 27 din CF

Suma cheltuielilor aferente reparaţiei mijloacelor fixe luate în locaţiune (arendă)

Suma cheltuielilor permise spre deducere aferente reparaţiei mijloacelor fixe (suma din rubrica 4, dar nu mai mare decît cea din rubrica 3)

Suma care se reflectă la majorarea venitului impozabil (depăşirea sumei limite privind cheltuielile de reparaţie, ne deductibile)

A
1
2
3 (2x15%)
4
5
6 (4-5)
1
utilaj

850 000

127 500

140 000

127 500

12 500”;
     la alineatul trei, cifrele 85 000 şi 55 000 se substituie, respectiv, cu cifrele 127 500 şi 12 500.
    7. Punctul 17 exemplul 5:
    la alineatul doi, cifra 10% se substituie cu cifra 15%;
    tabelul nr. 5 va avea următorul cuprins:
„Tabelul nr.5
(în lei)
Nr. d/o
Categoria de proprietate şi norma uzurii

Baza valorică a mijloace-lor fixe la începutul perioadei de gestiune

Cheltuielile pentru reparaţia curentă, precum şi cheltuielile privind investiţiile capitale, inclusiv

Limita privind cheltuie-lile de reparaţie

Cheltuieli-le permise spre deducere (mărimea minimă din rubrica 5 şi rubrica 6)

Depăşirea limitei privind cheltuielile de reparaţie cu care se majorează baza valorică a categoriei respective

Suma care se reflectă la majorarea / micşorarea venitului impozabil

cheltuieli privind reparaţia curentă

cheltuieli privind investi-ţiile capitale ce sînt capita-lizate

total
A
1
2
3
4
5
6 (2x15%)
7
8 (5-7)
9 (7-3)
1.
Clădire administrativă – 5%
1 300 000
70 000
70 000
195000
70 000
2.
Clădirea depozitu-lui – 5%
40 000
 –
23 000
23 000
6 000
6 000
17 000
6 000
3.
drum
650 000
75 000
75 000
nu sînt limitate
75 000
4.
IV-20%
72 000/8
5 500
 
5 500
10 800
5 500
5.
V-30%
140 000/6
17 000
5 000
22 000
(17 000+
5 000)
21 000
21 000
1 000
4 000
6.
Total
2 202 000
167 500*
28 000
195 500
X
177500**
18000***
10000****”;
    la alineatul patru, cifrele 27 000, 19 000 şi 8 000 se substituie, respectiv, cu cifrele 18 000, 17 000 şi 1 000.
    8.  La punctul 20 alineatul unu exemplul 6, cuvîntul „uzurii” se  substituie cu cuvintele  „de bilanţ a”.
    9. La punctul 21 exemplul 7 alineatul doi:
    cifrele 1 000 şi 840 se substituie, respectiv, cu cifrele 3 000 şi 2 450;
    cuvintele „(anul 6)” se substituie cu cuvintele „(anul trei)”;
    tabelul nr. 7 va avea următorul cuprins:
„Tabelul nr.7
(în lei)
Perioada
de gestiune
Baza valorică
a mijloacelor fixe la
începutul perioadei de gestiune
Ajustările perioadei de gestiune
Baza valorică
a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune
Uzura calculată în

 perioada de gestiune

Baza valorică a mijloacelor fixe la începutul următoarei perioade de gestiune

1
2
3
4 (2+3)
5 (4x30%)
6 (4-5)
Primul an
5 000/3
-
5 000/3
5 000x30% = 1 500
3 500/3
Al doilea an
3 500/3
-
3 500/3
3 500x30% = 1 050
2 450/3
Al treilea an
2 450/3
-
2 450/3
2 450
0/3”
 
    10. Punctul 22:
    la alineatul doi:
    textul „de către locator din înstrăinarea mijloacelor fixe ce au constituit obiectul unui contract de leasing operaţional” se substituie cu textul „din înstrăinarea autoturismului care a fost inclus în categoria de proprietate cu valoarea stabilită la lit. b) alin. (9) art. 26 din Codul fiscal”;
    cuvintele „şi lichidare” se substituie cu cuvintele „ , lichidare şi alte ieşiri”;
    alineatul patru va avea următorul cuprins:
    „În cazul înstrăinării autoturismului inclus în categoria de proprietate cu valoarea stabilită la lit. b) alin. (9) art. 26 din Codul fiscal, baza valorică a categoriei respective de proprietate se reduce cu valoarea restantă a autoturismului înstrăinat, determinată pornind de la valoarea cu care acesta a fost inclus în categoria respectivă. Venitul sau pierderea calculată ca diferenţa dintre suma mijloacelor obţinute de la înstrăinarea autoturismului şi baza valorică a acestuia se recunoaşte drept venit sau pierdere a perioadei fiscale în care a avut loc înstrăinarea. Baza valorică a autoturismului reprezintă valoarea acestuia micşorată cu suma  uzurii calculate.”;
    în  tabelul  nr. 10  indicatorul „– 3 000/0”,  reflectat  în  rubrica 6  „Baza valorică a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune”, se substituie cu indicatorul „– 3 000/1";
    se completează cu exemplul 91 cu următorul cuprins:
    „Exemplul 91. Autoturismul procurat cu valoarea 500 000 lei a fost pus în funcţiune în anul 2007. Conform prevederilor Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 21 martie 2003, autoturismul se atribuie la categoria de proprietate V, şi în vederea calculării uzurii în scopuri fiscale este inclus cu valoarea 200 000 lei. În perioada fiscală 2010 autoturismul este realizat cu suma 450 000 lei. Valoarea de bilanţ a autoturismului în perioada în care a fost realizat constituie 440 000 lei. Rezultatul financiar de la realizarea autoturismului constituie 10 000 lei (450 000 – 440 000). Valoarea rămasă a autoturismului, determinată pornind de la valoarea cu care acesta a fost inclus în categoria respectivă de proprietate se determină în modul următor:
Tabelul nr. 101
(în lei)
Perioada de gestiune

Baza valorică a autoturismului la începutul perioadei de gestiune (inclus în categoria de proprietate conform alin. (9) art. 26)

Uzura calculată

Baza valorică la începutul următoarei perioade de gestiune

2008
200 000
60 000
140 000
2009
140 000
42 000
98 000
2010
98 000
 
 
    Astfel, valoarea categoriei de proprietate V la finele perioadei de gestiune  se va micşora cu valoarea rămasă a autoturismului în mărime de 98 000 lei.
    Baza valorică a autoturismului în perioada în care a fost realizat constituie 398 000 lei (500 000 (valoarea iniţială) – 102 000 (suma totală a uzurii calculate în perioadele în care a fost exploatat).
    Rezultatul în scopuri fiscale de  la  realizarea  autoturismului constituie 52 000 lei (450 000 – 398 000). În scopul determinării obiectului impozabil privind impozitul pe venit aferent perioadei respective se va ajusta rezultatele constatate în contabilitate (10 000 lei) şi în scopuri fiscale (52 000 lei) prin completarea rîndului cu cod. 0206 din anexa 1D a Declaraţiei persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit:
Tabelul nr. 102
(în lei)
Indicatori
Cod
Constatat în:

Diferenţa coloanei 3 – coloanei 2

contabilitatea financiară
scopuri fiscale
A
1
2
3
4

Venitul obţinut din vînzarea mijloacelor fixe (Codul fiscal, art. 27 alin. (2))

 
 
0206
 
 
10 000
 
 
52 000
 
 
42 000
    Astfel,  în urma realizării autoturismului obiectul impozabil se va majora cu 42 000 lei.”.