OMFC113/2010
ID intern unic:  335993
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 113
din  26.08.2010
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor în Normele
metodologice privind executarea de casă a mijloacelorbugetului public
 naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor
Publicat : 14.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 166-168     art Nr : 611     Data intrarii in vigoare : 14.09.2010
    În legătură cu necesitatea reflectării unor operaţiuni specifice în executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, 
ORDON:
    1. Se aprobă modificările şi completările în Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 98 din 28 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare (conform anexei).
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUl FINANŢELOR                          Veaceslav  NEGRUŢA

    Nr. 113. Chişinău, 26 august 2010.


Anexă
La ordinul ministrului finanţelor
nr.113 din 26.08. 2010

Modificările şi completările
la Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor
 bugetului public naţional
prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor
    1. În punctul 1.2., noţiunea „Carnet de cecuri de numerar (tip.doc.44)” se substituie prin „Delegaţie de retragere a numerarului”;
    2. Punctul 1.3.3. se expune în redacţie nouă:
    „1.3.3. Deschiderea conturilor trezoreriale pentru mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor publice se efectuează de către Întreprinderea de Stat „Fintehinform” conform permisiunii Trezoreriei de Stat, fără întocmirea planurilor de finanţare şi a repartizărilor pe luni. Trezoreria de Stat asigură evidenţa conturilor trezoreriale pentru mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor publice conform Registrului evidenţei permisiunilor pentru deschiderea conturilor trezoreriale (anexa nr.I-14a).”
    3. În punctul 1.4.1., sintagma „Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.2 din 13 ianuarie 1994, cu modificările şi completările ulterioare” se substituie prin „Regulamentului cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.200 din 27 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare”;
    4. În punctul 2.2.13. sintagma „şi persoanele fizice” se exclude.
    5. În punctul 2.4.1., sintagma „Cecurilor de numerar” se substituie prin „Delegaţiilor de retragere a numerarului”.
    6. În punctul 2.4.15., alineatul 2, sintagma „cec de numerar” se substituie prin „Delegaţie de retragere a numerarului”.
    7. În punctul 3.3.3., după sintagma „care se transmite spre executare” se introduce sintagma „(termen 1 zi)”.
    8. În punctul 3.4.2., sintagma „Cecul de numerar” şi „Descifrarea la cecul de numerar” se substituie prin „Delegaţia de retragere a numerarului” şi, respectiv, Descifrarea la delegaţia de retragere a numerarului”.
    9. Punctul 3.4.3. se expune în următoarea redacţie:
    „3.4.3. Necesităţile pentru finanţarea cheltuielilor din contul mijloacelor bugetului de stat în numerar se formează în baza delegaţiilor de retragere a numerarului prezentate trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor. Necesităţile se transmit în format electronic la Trezoreria de Stat în aceeaşi zi de către trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor.
    În baza necesităţilor de numerar primite de la trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, Trezoreria de Stat formează ordine de plată şi transferă mijloacele de la contul bancar al Trezoreriei de Stat la conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor.
    După primirea de la Trezoreria de Stat a mijloacelor pentru retragerea numerarului, trezoreria teritorială  a Ministerului Finanţelor efectuează transferul la contul bancar respectiv, deschis în banca deserventă.”.
    10. Punctul 3.4.4. se expune în următoarea redacţie:
    „3.4.4. Pentru finanţarea cheltuielilor în numerar din contul mijloacelor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor formează în baza delegaţiilor de retragere a numerarului, prezentate de către executorii de buget, cererea despre necesarul de numerar.
    A doua zi, trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor efectuează transferul mijloacelor la contul bancar respectiv, deschis în banca comercială deserventă, pentru retragerea numerarului.
    3.4.41. Trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor formează cererea despre necesarul de numerar, care se prezintă la banca comercială deserventă cu două zile lucrătoare premergătoare zilei retragerii numerarului.”.
    11. În punctul 3.4.5. şi 3.4.7., sintagma „cec de numerar” se substituie prin „delegaţie de retragere a numerarului”, cu declinarea de rigoare.
    12. În punctul 3.4.9., sintagma „Cecurile de numerar” se substituie prin „Delegaţiile de retragere a numerarului”.
    13. Punctul 3.4.11. se exclude.
    14. Punctele 3.4.29 - 3.4.38 se expun în redacţie nouă, după cum urmează:
Executarea documentelor executorii (titluri executorii şi ordine incaso)
    3.4.29. Documentele executorii, eliberate în baza hotărîrilor rămase definitive ale instanţelor judecătoreşti ce ţin de dezafectarea incontestabilă a resurselor bugetare din conturile bancare ale Trezoreriei de Stat şi ale trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor, se execută conform prevederilor articolului 36(35) din Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare.
    3.4.30. Documentele executorii privind dezafectarea incontestabilă a mijloacelor băneşti direct de la bugetul de stat se prezintă de către organul de executare spre executare Ministerului Finanţelor, care este autorizat să achite sumele adjudecate conform acestor documente din contul mijloacelor bugetului de stat, indiferent dacă sînt sau nu aprobate alocaţii în acest scop, iar cele privind dezafectarea incontestabilă a mijloacelor băneşti ale instituţiilor finanţate de la bugetul de stat se prezintă de către organul de executare spre executare autorităţilor administraţiei publice centrale, care, împreună cu instituţiile publice din subordine, sînt responsabile de prezentarea la trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor a documentelor de plată pentru achitarea sumelor adjudecate din contul mijloacelor proprii. În cazul neexecutării documentului executoriu în termen de cel mult 6 luni de la data înaintării propunerii de executare benevolă, organul de executare încasează incontestabil din contul debitorului suma adjudecată.
    3.4.31. Documentele executorii ce ţin de dezafectarea incontestabilă a mijloacelor băneşti din contul bugetului de stat, prezentate de către organele abilitate cu acest drept, se execută de către Trezoreria de Stat, după examinarea lor de către Direcţia juridică a Ministerului Finanţelor.
    Trezoreria de Stat înregistrează documentele executorii şi perfectează Fişierul evidenţei executării titlurilor executorii şi a ordinelor incaso (anexa nr.III-12).
    Executarea documentelor executorii se reflectă în executarea de casă a bugetului de stat  la tipul 305 "Despăgubiri civile", grupul principal 20 „Activităţile şi serviciile neatribuite la alte grupe principale”, grupul 09 „Cheltuieli neatribuite la alte grupe”, articolul 113 „Plata mărfurilor şi serviciilor”, alineatul 50 „Documente executorii”.
    Celelalte segmente ale clasificaţiei cheltuielilor bugetare se atribuie în dependenţă de caracterul cheltuielilor respective.
    3.4.32. Documentele executorii privind dezafectarea incontestabilă a mijloacelor băneşti direct de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale se prezintă de către organul de executare spre executare autorităţilor executive locale, iar cele privind dezafectarea incontestabilă a mijloacelor băneşti ale instituţiilor finanţate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale se prezintă de către organul de executare spre executare autorităţilor executive locale, care, împreună cu instituţiile publice din subordine, sînt responsabile de prezentarea la trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor a documentelor de plată pentru achitarea sumei adjudecate din contul mijloacelor proprii. În cazul neexecutării documentului executoriu în termen de cel mult 6 luni de la data înaintării propunerii de executare benevolă, organul de executare încasează incontestabil din contul debitorului suma adjudecată.
    3.4.33. Întru executarea prevederilor expuse în punctele 3.4.30. şi 3.4.32., executorii de buget prezintă trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor ordine de plată, perfectate şi semnate în ordinea stabilită.
    3.4.34. În cazul neprezentării documentelor de plată spre achitare, a titlurilor executorii de către executorii de buget, instanţa de judecată, structurile teritoriale ale Departamentului de executare pe lîngă Ministerul Justiţiei (direcţiile şi oficiile) şi alte organe împuternicite prin lege cu acest drept, aplică sechestrul pe mijloacele băneşti din conturile trezoreriale ale executorilor de buget în baza încheierilor, notificărilor, hotărîrilor, ordonanţelor şi dispoziţiei privind suspendarea operaţiunilor pe conturile trezoreriale, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    3.4.35. Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor asigură executarea încheierilor, notificărilor, hotărîrilor, ordonanţelor privind aplicarea sechestrului pe mijloacele băneşti şi a dispoziţiilor privind suspendarea operaţiunilor pe conturile trezoreriale ale executorilor de buget, respectînd prevederile Regulamentului privind suspendarea operaţiunilor, sechestrarea şi perceperea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare, aprobat prin hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei nr.375 din 15 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.
    3.4.36. Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, primind spre executare încheierea, notificarea, hotărîrea, ordonanţa privind aplicarea sechestrului pe mijloace băneşti şi dispoziţia privind suspendarea operaţiunilor pe conturile trezoreriale ale executorilor de buget, imediat o înregistrează în Registrul documentelor de suspendare a operaţiunilor şi de sechestrare a mijloacelor băneşti din conturile trezoreriale (anexa nr.III-3) .
    3.4.37. Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor informează prin intermediul Comunicatului informativ privind disponibilul în conturile trezoreriale (anexa nr.III-14) emitentul încheierilor, notificărilor, hotărîrilor, ordonanţelor privind aplicarea sechestrului pe mijloacele băneşti şi ale dispoziţiilor privind suspendarea operaţiunilor pe conturile trezoreriale ale executorilor de buget, despre disponibilul şi acumularea mijloacelor în conturile trezoreriale indicate de organele în cauză.
    3.4.38. În cazul lipsei alocaţiilor bugetare respective, hotărîrile judecătoreşti, titlurile executorii ale organelor abilitate cu dreptul de dezafectare incontestabilă a mijloacelor din cont se execută de către executorii de buget din contul şi în limita mijloacelor bugetelor proprii şi disponibilului de mijloace băneşti la conturile bancare ale bugetelor respective.
    Executarea hotărîrilor judecătoreşti şi titlurilor executorii se reflectă în executarea de casă a bugetului respectiv la tipul 305 "Despăgubiri civile", articolul 113 „Plata mărfurilor şi serviciilor”, alineatul 50 „Documente executorii”.
    Clasificaţia funcţională şi organizaţională A se atribuie în dependenţă de caracterul cheltuielilor respective.
    Pînă la finele anului bugetar urmează a fi efectuate modificările de rigoare în planurile de finanţare (repartizările pe luni) conform ordinii stabilite.
    3.4.39. Executarea documentelor executorii ce ţin de dezafectarea incontestabilă din contul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează analogic punctului 3.4.31., alineatele 2-4.”
    15. În punctul 7.1.4., sintagma „cecuri” se substituie prin „delegaţii de retragere a numerarului”.
    16. În punctul 7.2.7. „Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor”:
    16.1. Se introduc următoarele conturi contabile noi, în următoarea redacţie:

    conturi

    16.2. Se expun în redacţie nouă următoarele conturi contabile:

    conturi

    17. În punctul 7.4. „Corespondenţa conturilor evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor”:
    17.1. a) Denumirea compartimentului XIII se expune în următoarea redacţie: „Compartimentul XIII „Operaţiunile de închidere anuală a fondurilor obligatorii de asistenţă medicală”;
    b) Denumirea compartimentului XIV se expune în următoarea redacţie: „Compartimentul XIV „Operaţiunile de închidere anuală bugetului asigurărilor sociale de stat”.
    17.2. Se introduc următoarele înscrieri contabile noi, după cum urmează:

    înscrieri

    17.3. Se expun în redacţie nouă următoarele înscrieri contabile:

    înscrieri

    18. Punctul 7.5.1. se expune în următoarea redacţie:
    „7.5.1. Evidenţa contabilă a executării de casă a mijloacelor bugetului de stat şi bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale se ţine de către Trezoreria de Stat şi terezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor.”
    19. Din punctul 7.5.3., cuvîntul „ , magnetic” se exclude.
    20. În punctul 7.5.4., după poziţia „Nota contabilă nr.17 – pentru contul special privind contribuţiile fiscale ale agenţilor economici amplasaţi în localităţile din stînga Nistrului şi în mun. Bender” se introduc următoarele trei poziţii noi:
    - „Nota contabilă nr.18 – pentru contul curent valutar al fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală ”;
    - „Nota contabilă nr.25 – pentru conturile curente ale entităţilor care nu sînt finanţate de la bugetul de stat” .
    - „Nota contabilă nr.31 – pentru operaţiunile de închidere a anului bugetar”.
    21. După punctul 7.5.7. se introduce un punct nou în următoarea redacţie:
    „7.5.71. Operaţiunile aferente executării de casă a mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală se includ în Notele contabile respective ale Trezoreriei de Stat şi trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor în baza rapoartelor prezentate lunar de către Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină.”.
    22. După punctul 7.5.9. se introduce un punct nou în următoarea redacţie:
    „7.5.91. Operaţiunile de închidere anuală se efectuează în Nota contabilă nr.31 „Pentru operaţiunile de închidere a anului bugetar”. La sfîrşitul anului bugetar, în ultima zi operaţională, după închiderea zilei bancare, toate conturile de venituri (clasa 4) se debitează creditînd conturile respective de rezultate (clasa 9), toate conturile de cheltuieli (clasa 2) se creditează debitînd conturile respective de rezultate (clasa 9). De asemenea, la sfîrşitul anului bugetar, în ultima zi operaţională, după închiderea zilei bancare, se închid şi conturile claselor 5, 6, 7 şi 8, în dependenţă de soldul final, în contrapartidă cu conturile respective de rezultate (clasa 9)”.
    23. În punctul 7.6.5.:
    23.1. În alineatul întîi, sintagma „şi fondurilor speciale” se substituie prin ”, fondurilor speciale, mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe şi mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor publice”, în continuare după text.
    23.2. După „Fişa executării mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe (anexa nr.VII-18pi)”, se introduce un formular nou, cu următoarea denumire:
    „*Fişa încasării mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor publice (anexa nr.VII-18mt)”.
    24. Punctul 7.6.6. se expune în următoarea redacţie:
    „7.6.6. În cazul cînd nu sînt depistate divergenţe între evidenţa contabilă în instituţia publică şi în trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor, fişele menţionate mai sus se semnează de către executorul de buget.
    Un exemplar al fişelor respective se păstrează în contabilitatea executorului de buget, iar un exemplar se restituie, a doua zi, trezoreriei teritoriale a Ministerului Finanţelor.”
    25. După subcapitolul 7.6. „Rapoarte şi informaţii operative” se introduce un nou subcapitolul „7.61. Modul de includere în executarea de casă a operaţiunilor efectuate în afara sistemului trezorerial”, în următoarea redacţie:
    „7.61. Modul de includere în executarea de casă a operaţiunilor efectuate în afara sistemului trezorerial
    7.61.1. Operaţiunile de casă efectuate în afara sistemului trezorerial se includ în executarea de casă a bugetului respectiv prin prezentarea rapoartelor lunare care se introduc în sistemul informaţional al Ministerului Finanţelor, operaţiunile respective fiind incluse în executarea de casă a mijloacelor bugetului respectiv prin sistemul trezorerial.
    7.61.2. Instituţiile publice (inclusiv Unităţile de Implementare a Proiectelor finanţate din surse externe), care se deservesc în bănci comerciale în interiorul ţării, prezintă Ministerului Finanţelor, lunar, în termen de trei zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei de raportare, informaţiile privind operaţiunile efectuate în afara sistemului trezorerial:
    - pentru mijloace speciale în interiorul ţării – Formularul nr.4 „Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale”;
    - pentru mijloace întrate temporar în posesia instituţiilor – Formularul nr.4mt „Raport privind mijloacele temporar intrate în posesia instituţiilor”;
    - pentru proiecte finanţate din surse externe:
    a) pentru bugetul de stat – Formularul nr.2PI „Raport operativ privind încasarea şi utilizarea mijloacelor din granturi externe, credite externe şi alte încasări aferente pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe”;
    b) pentru bugetele unităţilor administrativ-teritoriale – Formularul nr.2PI-BUAT „Raport operativ privind încasarea şi utilizarea mijloacelor pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe”.
    7.61.3. Operaţiunile efectuate de către instituţiile publice (punctul 7.61.2.) se includ în executarea de casă a mijloacelor bugetului respectiv prin sistemul trezorerial cu ultima zi lucrătoare a lunii pentru care sînt raportate operaţiunile.
    7.61.4. Instituţiile publice, care se deservesc în bănci comerciale peste hotare (ambasade, consulate, reprezentanţe, etc.) prezintă ministerului de ramură, care la rîndul său prezintă Ministerului Finanţelor, lunar, pînă la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, informaţiile privind operaţiunile efectuate în afara sistemului trezorerial în luna precedentă:
    - pentru mijloace speciale peste hotare – Formularul nr.4 „Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale”;
    - pentru mijloace cu destinaţie specială – Formularul nr.4ds „Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor cu destinaţie specială”.
    7.61.5. Operaţiunile efectuate de către instituţiile publice (punctul 7.61.4.) se includ în executarea de casă a mijloacelor bugetului respectiv prin sistemul trezoreriel cu ultima zi lucrătoare a lunii, următoare perioadei de raportare.
    7.61.6. În luna decembrie, includerea operaţiunilor efectuate în executarea de casă a mijloacelor bugetului respectiv prin sistemul trezorerial se realizează în trei etape:
    - prima etapă – pentru luna noiembrie;
    - a doua etapă – operativ pentru luna decembrie (25 decembrie, anual);
    - a treia etapă – definitiv, conform datelor din raportul anual.”.
    26. Punctul 7.7.2. se expune în următoarea redacţie:
    „7.7.2. Zilnic, documentele contabile se broşează în mapă, deschisă pentru fiecare component a bugetului în parte, în următoarea ordine:
    - nota contabilă;
    - extrasul trezoreriei pe contul deschis în banca comercială deserventă;
    - extrasul din contul bancar deschis în banca comercială deserventă;
    - borderoul documentelor de plată (Banca Comercială);
    - documentele de plată, aranjate conform borderoului în creştere, de la suma mai mică la suma mai mare;
    - extrasul trezoreriei pe contul deschis la Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat (CUT);
    - extrasul din contul bancar deschis la Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat (CUT);
    - borderoul documentelor de plată (CUT);
    - documentele de plată, aranjate conform borderoului în creştere, de la suma mai mică la suma mai mare;
    - Borderoul notelor de transfer;
    - notele de transfer, aranjate în creştere, de la suma mai mică la suma mai mare.
    27. În anexa nr.I-13 „Structura conturilor trezoreriale”:
    27.1. Punctul 6) se expune în următoarea redacţie:
    „6) Contul trezorerial de încasări ale mijloacelor speciale/fondurilor speciale este format din 4 părţi – 15 semne:
XXXX   XXX  XX   XXXX   XX
                                                                                                                                              I               II          III        IV
    I parte – 4 semne – codul contului de bilanţ al Planului de conturi;
    II parte – 5 semne –capitol/paragraf al clasificaţiei bugetare de venituri;
    III parte – 4 semne – codul instituţiei publice beneficiară de mijloace speciale/ codul titularului fondului special;
    IV parte – 2 semne – codul care conţine informaţia referitor la clasificaţia bugetară (funcţională, organizaţională B); codul tipului de mijloace speciale/ fondului special; codul donatorului extern.”
    27.2. După punctul 6) se introduce un punct nou în următoarea redacţie:
    „61) Contul trezorerial de cheltuieli pentru mijloacele speciale/fondurile speciale este format din 4 părţi – 15 semne:
XXXX   XXX XX   XXXX   XX
                                                                                                                                             I             II             III       IV
    I parte – 4 semne – codul contului de bilanţ al Planului de conturi;
    II parte – 5 semne –articol/alineat al clasificaţiei bugetare economice;
    III parte – 4 semne –codul instituţiei publice beneficiară de mijloace speciale /codul titularului fondului special;
    IV parte – 2 semne – codul care conţine informaţia referitor la clasificaţia bugetară (funcţională, organizaţională B); codul tipului de mijloace speciale/ fondului special; codul donatorului extern.”
    27.3 După punctul 25 se introduce punctul 251, în următoarea redacţie:
    „251) Contul trezorerial valutar al fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală este format din 4 părţi – 15 semne:
XXXX   XXXXX   XXXX  XX
                                                                                                                                               I           II            III       IV
    I parte – 4 semne – codul contului de bilanţ al Planului de conturi;
    II parte – 5 semne – „zero”;
    III parte – 4 semne – codul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină=0322;
    IV parte – 2 semne –„zero”.”
    27.4. Punctul 27 se expune în următoarea redacţie:
    „27) Contul trezorerial de mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor publice este format din 4 părţi – 15 semne:
XXXX   XXX XX   XXXX   XX
                                                                                                                                             I              II             III      IV
    I parte – 4 semne – codul contului de bilanţ al Planului de conturi;
    II parte – 5 semne – „zero”;
    III parte – 4 semne – codul instituţiei publice, beneficiară de mijloace;
    IV parte – 2 semne – codul care conţine informaţia referitor la clasificaţia bugetară (funcţională, organizaţională B); codul tipului de mijloace speciale (601, 602, 603).”
    27.5. Punctul 29 se expune în următoarea redacţie:
    „29) Contul trezorerial de încasări ale mijloacele obţinute din granturi externe pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe este format din 4 părţi – 15 semne:
XXXX   XXX XX   XXXX   XX
                                                                                                                                             I            II              III       IV
    I parte – 4 semne – codul contului de bilanţ al Planului de conturi;
    II parte – 5 semne –capitol/paragraf al clasificaţiei bugetare de venituri;
    III parte – 4 semne – codul instituţiei publice, beneficiară a mijloacelor obţinute din granturi externe ;
    IV parte – 2 semne – codul care conţine informaţia referitor la clasificaţia bugetară (funcţională, organizaţională B); codul donatorului extern.”
    27.6. După punctul 29 se introduce punctul, în următoarea redacţie:
    „ 291) Contul trezorerial al mijloacelor obţinute din credite externe pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe este format din 4 părţi – 15 semne:
XXXX   XXX XX   XXXX   XX
                                                                                                                                             I              II            III       IV
    I parte – 4 semne – codul contului de bilanţ al Planului de conturi;
    II parte – 5 semne – codul grupei principale /grupei al clasificaţiei funcţionale a cheltuielilor bugetare;
    III parte – 4 semne – codul instituţiei publice, beneficiară a mijloacelor obţinute din credite externe ;
    IV parte – 2 semne – codul care conţine informaţia referitor la clasificaţia organizaţională B; codul donatorului extern.”
    27.7. Punctul 30 se expune în următoarea redacţie:
    „30) Contul trezorerial de cheltuieli pentru mijloacele obţinute din granturi şi credite externe pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe este format din 4 părţi – 15 semne:
XXXX   XXX XX   XXXX   XX
                                                                                                                                             I           II              III        IV
    I parte – 4 semne – codul contului de bilanţ al Planului de conturi;
    II parte – 5 semne –articol/alineat al clasificaţiei bugetare economice;
    III parte – 4 semne – codul instituţiei publice, beneficiară a mijloacelor obţinute din granturi şi credite externe;
    IV parte – 2 semne – codul care conţine informaţia referitor la clasificaţia bugetară (funcţională, organizaţională B); codul donatorului extern.”
    27.8. Se introduc două poziţii noi, în următoarea redacţie:
    „31) Contul trezorerial pentru mijloace transmise şi primite între conturile curente ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale prin numerar este format din 3 părţi – 15 semne:
XXXX   XXXX   XXXXXXX
                                                                                                                                               I           II              III
    I parte – 4 semne – codul contului de bilanţ al Planului de conturi;
    II parte – 4 semne – codul trezoreriei teritoriale (TT TT);
    III parte – 7 semne – „zero”.
    32) Contul trezorerial pentru mijloace transmise şi primite între conturile curente ale bugetului asigurărilor sociale de stat şi Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat (CUT) este format din 2 părţi – 15 semne:
XXXX   XXXXXXXXXXX
                                                                                                                                                 I                  II
    I parte – 4 semne – codul contului de bilanţ al Planului de conturi;
    II parte – 11 semne – „zero”.”
    28. Anexa nr.I-14, nr.III-3, anexa nr.III-4 şi anexa nr.III-5 se exclud.
    29. Se expun în redacţie nouă următoarele anexe:
    - Delegaţie de retragere a numerarului (anexa nr.I-5);
    - Autorizaţia Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova (anexa nr.I-14/1);
    - Înştiinţare de revocare a autorizaţiei Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova (anexa nr.I-14/2);
    - Calculul sumei dobînzii aferente soldurilor de mijloace la conturile (anexa nr.II-14);
    - Descifrare la delegaţia de retragere a numerarului (anexa nr.III-2);
    - Nota justificativă privind plata salariilor, indemnizaţiilor şi achitarea contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (anexa nr.III-6);
    - Registrul evidenţei contractelor de depozit (anexa nr.VI-1);
    - Raport privind situaţia conturilor extrabilanţiere (anexa nr.VII-19).
    30. Se introduc următoarele anexe noi, cu următoarele denumiri:
    - Registrul evidenţei permisiunilor pentru deschiderea conturilor trezoreriale (anexa nr.I-14a);
    - Registrul evidenţei autorizaţiilor pentru deschiderea conturilor bancare/trezoreriale eliberate de către Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat (anexa nr.I-14b);
    - Registrul notelor de transfer executate (anexa nr.II-8e);
    - Registrul încasărilor mijloacelor speciale, fondurilor speciale şi mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor finanţate din bugetul de stat (anexa nr.IV-1);
    - Informaţie generalizatoare privind necesităţile de fonduri speciale, mijloace speciale, mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor, încasări neidentificate şi restituiri de mijloace (anexa nr.IV-3);
    - Registrul operaţiunilor de restituire efectuate din contul mijloacelor speciale, fondurilor speciale şi altor mijloace (anexa nr.IV-4);
    - Registrul soldurilor conform extrasului bancar (anexa nr.IV-5);
    - Fişa încasării mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor publice (anexa nr.VII-18mt).
    - Informaţie privind mijloacele transmise de la Trezoreria de Stat către trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor conform necesităţilor (anexa nr.VII-22);
    - Informaţie privind veniturile mijloacelor speciale, fondurilor speciale, mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor publice şi altor mijloace ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat (anexa nr.VII-23);
    - Informaţie privind mijloacele transmise de la Trezoreria de Stat la trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor pentru efectuarea cheltuielilor de către instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat şi restituirea veniturilor (anexa nr.VII-24);
    - Informaţie operativă privind încasarea mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor publice (anexa nr.VII-25).
    31. În anexa nr. VII-20 „Plan de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a bugetului raional (dolai) prin unităţile teritoriale ale Trezoreriei de Stat, amplasate în cadrul unităţii teritorial autonome cu statut juridic special” se introduc următoarele conturi contabile, în următoarea redacţie.
Codul contului
Denumirea conturilor
Activ
/
Pasiv
gradul I
gradul II

În clasa 1 MIJLOACE BĂNEŞTI ŞI ALTE VALORI

16
1633

Cont curent pentru mijloacele granturilor şi creditelor externe privind realizarea proiectelor finanţate din surse externe utilizate de către instituţiile publice finanţate de la bugetul raional (dolai)

A
În clasa 2 CHELTUIELI
26
2633

Cheltuielile din contul mijloacelor granturilor şi creditelor externe privind realizarea proiectelor finanţate din surse externe ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional (dolai)

A
Clasa 4 VENITURI ŞI ÎNCASĂRI
46
4633

Încasările mijloacelor obţinute din granturile externe pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional (dolai)

P
Clasa 8 SURSE DE FINANŢARE
84
8452

Mijloace din vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică aferente bugetului raional (dolai)

P
86
8633

Creditele externe pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional (dolai)

P
Clasa 9   REZULTATE
92
9252

Rezultatele executării mijloacelor din granturi şi credite externe pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe de către instituţiile finanţate de la bugetul raional( dolai)

P
 
9258

Rezultatele executării mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor finanţate de la bugetul raional (dolai)

P
     32. În anexa nr. VII-21 „Corespondenţa conturilor evidenţei contabile privind executarea de casă a bugetului raional (dolai) prin unităţile teritoriale ale Trezoreriei de Stat, amplasate în cadrul unităţii teritorial autonome cu statut juridic special” se expune în redacţie nouă capitolul II şi se introduc următoarele înscrieri contabile: 
Nr.
d/o
Conţinutul operaţiunii
Simbolul conturilor
Debit
Credit
1
2
3
4

II. Venituri din mijloace speciale, fonduri speciale, mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor publice, granturi şi credite externe pentru realizarea proiectelor finanţate

din surse externe, alte încasări

7.
Încasarea mijloacelor:
 
 
 

-         granturi externe pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe de către instituţiile publice finanţate de la bugetul raional (dolai)

 
1633
 
4633

-         credite externe pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe de către instituţiile publice finanţate de la bugetul raional (dolai)

1633
8633
III. Cheltuieli
18.

Efectuarea cheltuielilor din contul mijloacelor:

 
 
 

- granturilor şi creditelor externe pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe de către instituţiile publice finanţate de la bugetul raional (dolai)

 
 
2633
 
1633
XI. Surse de finanţare
351

Mijloacele primite din vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică aferente bugetului raional (dolai)

1251
8452

IX. Operaţiunile de închidere a anului bugetar – bugetul raional (dolai)

531

Cheltuieli din contul mijlioacelor granturilor şi creditelor externe pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe de către instituţiile publice finanţate de la bugetul raional (dolai)

 
9252
 
2633
532

Încasări din granturi externe pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe de către instituţiile publice finanţate de la bugetul raional (dolai)

 
4633
 
 
9252
533

Credite externe pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe de către instituţiile publice finanţate de la bugetul raional (dolai)

8633
9252
551

Încasările mijloacelor temporar intrate în posesia instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional (dolai)

 
4664
 
9258