HGM836/2010
ID intern unic:  336029
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 836
din  13.09.2010
cu privire la acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia
sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi
unor categorii de cetăţeni
Publicat : 17.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 169-171     art Nr : 924
    MODIFICAT
   
HG1065 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1149
    HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727
    HG115 din 02.03.17, MO72/07.03.17 art.183
   
HG694 din 02.06.16, MO156/07.06.16 art.754
    HG1008 din 13.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1117; în vigoare 01.01.14
    HG575 din 28.07.11, MO128-130/05.08.11 art.645


    NOTĂ:
   
Pe tot parcursul Regulamentului şi anexelor la acesta, cuvîntul „indemnizaţie”, la orice formă gramaticală, în cazul în care nu este urmat de cuvîntul  „unic”, se substituie cu cuvintele „indemnizaţie unică”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1008 din 13.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1117; în vigoare 01.01.14    În temeiul articolelor 7 şi 8 din Legea nr.909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.80-82, art.413), cu modificările şi completările ulterioare,, articolului 18 din Legea nr.1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.241-246, art.746), cu modificările ulterioare, articolului 13 din Legea nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.84-86, art.392), cu modificările şi completările ulterioare articolului 11 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, şi în scopul perfecţionării mecanismului de susţinere materială din partea statului în vederea asigurării cu spaţiu locativ a unor categorii de cetăţeni, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Preambulul modificat prin HG575 din 28.07.11, MO128-130/05.08.11 art.645]
    1. Se acordă indemnizaţii unice pentru construcţia unei case individuale ori a unei locuinţe cooperatiste sau pentru procurarea spaţiului locativ, sau pentru restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni care nu au beneficiat de credite preferenţiale de la instituţiile financiare şi nu au fost asiguraţi cu spaţiu locativ la situaţia din 22 octombrie 2004, conform normelor legale stabilite:
    beneficiarii care, conform situaţiei de la 1 ianuarie 2010, deţin scrisori de garanţie eliberate de autorităţile administraţiei publice locale;
    beneficiarii care nu deţin scrisori de garanţie eliberate de autorităţile administraţiei publice locale, începînd cu 1 ianuarie 2014.
   
[Pct.1 în redacţia HG1008 din 13.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1117; în vigoare 01.01.14]
   
11. Cetăţenii Republicii Moldova victime ale represiunilor politice care au beneficiat sau sînt în drept să beneficieze de restituirea bunurilor ori recuperarea valorii acestora prin achitarea de compensaţii conform prevederilor Legii nr.1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice nu sînt în drept să beneficieze de indemnizaţii unice.
   
[Pct.11 introdus prin HG1008 din 13.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1117; în vigoare 01.01.14]
    2. Mijloacele financiare pentru acordarea indemnizaţiilor unice unor categorii de cetăţeni şi acoperirea cheltuielilor aferente distribuirii lor se alocă de la bugetul de stat, prin transferuri către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, în limita mijloacelor prevăzute anual pentru aceste scopuri în bugetul de stat.
   
[Pct.2 modificat prin HG1008 din 13.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1117; în vigoare 01.01.14]
    21. În cazul în care mijloacele financiare prevăzute în bugetul de stat pe anul în curs au fost integral repartizate, examinarea deciziilor comisiilor speciale  se va efectua în anul bugetar următor, în ordinea prezentării acestora la Ministerul Finanțelor.
    [Pct.21 introdus prin HG694 din 02.06.16, MO156/07.06.16 art.754]
    3. Indemnizaţiile unice pentru persoanele care deţin scrisori de garanţie se acordă pînă la 31 decembrie 2014.
    Acordarea indemnizaţiilor unice pentru persoanele care nu au beneficiat de credite preferenţiale de la instituţiile financiare, nu au fost asigurate cu spaţiu locativ conform normelor legale şi nu deţin scrisori de garanţie corespunzătoare, eliberate de autorităţile administraţiei publice locale, se eșalonează pe o perioadă de pînă la 6 ani, începînd cu 1 ianuarie 2014 pînă la 31 decembrie 2019.
    [Pct 3 modificat prin HG1065 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1149]
    [Pct.3 în redacţia HG1008 din 13.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1117; în vigoare 01.01.14]
    4. Scrisorile de garanţie eliberate de autorităţile administraţiei publice locale pentru obţinerea creditelor preferenţiale pînă la 1 ianuarie 2010 sînt valabile pentru şi pînă la obţinerea indemnizaţiilor respective.
    5. Autorităţile administraţiei publice locale vor prezenta Ministerului Finanţelor anual, pînă la 1 martie, la etapa elaborării proiectului de buget pe anul viitor, calculele corespunzătoare pentru anul viitor referitor la mijloacele financiare necesare în scopul acordării indemnizaţiilor unice.
    6. Se recomandă:
    instituţiilor financiare să elibereze seturile de documente depuse pentru obţinerea creditelor preferenţiale persoanelor cărora nu le-au fost acordate creditele solicitate;
    autorităţilor administraţiei publice locale să aducă actele sale normative în conformitate cu prevederile prezentei Hotărîri.
    [Pct.7 exclus prin HG1008 din 13.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1117; în vigoare 01.01.14]
    [Pct.7 modificat prin HG575 din 28.07.11, MO128-130/05.08.11 art.645]
    8. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia unei case individuale ori a unei locuinţe cooperatiste, sau procurarea spaţiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni, conform anexei nr.1;
    Mărimile-limită ale indemnizaţiilor unice pentru construcţia unei case individuale ori a unei locuinţe cooperatiste, sau procurarea spaţiului locativ sau restaurarea caselor vechi, conform anexei nr.2.
    9. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina Ministerului Finanţelor, Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi autorităţilor administraţiei publice locale.
    10. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                         Ion Negrei
    Ministrul finanţelor                                                       Veaceslav Negruţa
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                           Valentina Buliga
    Ministrul construcţiilor
    şi dezvoltării regionale                                                  Marcel Răducan

    Nr. 836. Chişinău, 13 septembrie 2010.


 Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.836
din 13 septembrie  2010

REGULAMENTUL
cu privire la acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia
unei case individuale ori a unei locuinţe cooperatiste, sau procurarea
spaţiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul şi condiţiile de acordare din contul bugetului de stat, prin transferuri către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, a indemnizaţiilor unice pentru construcţia unei case individuale ori a unei locuinţe cooperatiste sau pentru procurarea spaţiului locativ, sau pentru restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni, inclusiv:
    beneficiarii care, conform situaţiei de la 1 ianuarie 2010, deţin scrisori de garanţie eliberate de autorităţile administraţiei publice locale;
    beneficiarii care nu deţin scrisori de garanţie eliberate de autorităţile administraţiei publice locale,  începînd cu 1 ianuarie 2014.
   
[Pct.1 în redacţia HG1008 din 13.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1117; în vigoare 01.01.14]
    2. Dreptul pentru obţinerea indemnizaţiilor unice se acordă doar o singură dată unor categorii de cetăţeni ai Republicii Moldova, care nu au beneficiat anterior de credite preferenţiale în acest scop şi care nu au fost asiguraţi cu spaţiu locativ.
    3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică următoarele:
    indemnizaţie unică – ajutor bănesc acordat de stat unor categorii de cetăţeni în scopul construcţiei unei case individuale ori a locuinţei cooperatiste, sau procurării spaţiului locativ sau restaurării caselor vechi;
    membrii familiei – soţii (soţiile) care nu s-au recăsătorit sau copiii pînă la atingerea vîrstei de 18 ani, iar în cazul în care aceştia îşi continuă studiile în instituţii de învăţămînt la cursurile de zi – pînă la absolvirea instituţiei respective, însă cel mult pînă la atingerea vîrstei de 23 de ani;
    obiect de construcţie nefinalizat – obiect construit pe lotul atribuit în conformitate cu deciziile şi autorizările organelor respective pentru construcţia acestui obiect, dar care nu este dat în exploatare conform actului de recepţie finală, în modul stabilit de legislaţie;
    case vechi – casele de locuit care au fost restituite cetăţenilor Republicii Moldova, victime ale represiunilor politice, în localităţile de unde au fost represate.
II. Categoriile de persoane care pot beneficia de indemnizaţii unice,
destinaţia şi cuantumul acestora

    4. Sînt în drept să beneficieze de indemnizaţii pentru:
    1) construcţia unei case individuale ori a unei locuinţe cooperatiste, sau procurarea spaţiului locativ sau compensarea cheltuielilor pentru construcţia unei case individuale sau a unei locuinţe cooperatiste, efectuate după aflarea la C.A.E. Cernobîl (pînă la 82 mii lei):
    a) persoanele care s-au îmbolnăvit şi au suferit de boala actinică cauzată de avaria de la C.A.E. Cernobîl, precum şi persoanele cu dizabilităţi a căror dizabilitate este în legătură cauzală cu catastrofa de la Cernobîl;
    [Pct.4 subpct.1), lit.a) modificată prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
    b) membrii familiilor persoanelor care şi-au pierdut viaţa în urma avariei de la C.A.E. Cernobîl, ai persoanelor care au decedat în urma bolii actinice şi ai persoanelor cu dizabilităţi decedate;
    [Pct.4 subpct.1), lit.b) modificată prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
    2) construcţia unei case individuale ori a unei locuinţe cooperatiste, sau procurarea spaţiului locativ, în cuantum de 25 la sută din mărimea indemnizaţiei unice stabilite pentru construcţia unei case individuale sau a unei locuinţe cooperatiste, sau procurarea spaţiului locativ (pînă la 20,5 mii lei):
    a) persoanele temporar îndreptate sau trimise în delegaţie, care în anii 1986-1987 au participat la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, în zona de înstrăinare;
    b) membrii familiilor participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, care au decedat;
    3) construcţia unei case individuale ori a unei locuinţe cooperatiste, sau procurarea spaţiului locativ, în cuantum de 50 la sută din mărimea indemnizaţiei unice stabilite pentru construcţia unei case individuale sau a unei locuinţe cooperatiste, sau procurarea spaţiului locativ (pînă la 41 mii lei):
    a) participanţii la acţiunile de luptă din Afganistan;
    b) participanţii la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova;
    c) cetăţenii care nu au participat la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, dar ale căror case au fost distruse în timpul operaţiilor militare;
    d) cetăţenii Republicii Moldova care nu au participat la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, dar care nu au posibilitate să revină, din motive politice, la domiciliul lor permanent;
    e) membrii familiilor celor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova;
    f) participanţii la cel de-al doilea război mondial;
    g) victimele reabilitate ale represiunilor politice;
    [Pct.4 subpct.3), lit.g) introdusă prin HG575 din 28.07.11, MO128-130/05.08.11 art.645]
   
h) participanții la acțiunile de luptă, conform listei statelor, orașelor, teritoriilor și perioadele acțiunilor de luptă la care au participat cetățenii Republicii Moldova, anexă la Legea nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani.
    [Pct.4 subpct.3), lit.h) introdusă prin HG115 din 02.03.17, MO72/07.03.17 art.183]
    4) restaurarea caselor vechi, restituite victimelor represiunilor politice în localităţile de unde au fost represate, în cuantum de 50 la sută din mărimea indemnizaţiei unice stabilite pentru restaurarea caselor vechi (pînă la 12,5 mii lei).
    5. Mărimea indemnizaţiei unice persoanei care deţine scrisoare de garanţie corespunde mărimii indicate în scrisoarea de garanţie care, conform legislaţiei, se acoperă din buget. Totodată, mărimea acesteia nu poate depăşi mărimile limită stabilite în anexa nr.2 la prezenta Hotărîre.
   
[Pct.5 modificat prin HG1008 din 13.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1117; în vigoare 01.01.14]
   
51. Mărimea indemnizaţiei unice se determină de către Comisia specială în baza documentelor prezentate de solicitanţii care nu deţin scrisori de garanţie eliberate de autorităţile administraţiei publice locale, conform punctului 151. Totodată, mărimea acesteia nu poate depăşi mărimile-limită stabilite la punctul 4 al prezentului Regulament.
   
[Pct.51 introdus prin HG1008 din 13.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1117; în vigoare 01.01.14]
    6. Persoanele care deţin scrisori de garanţie pentru finalizarea construcţiilor beneficiază de indemnizaţii unice în cuantumurile stabilite la punctul 4 al prezentului Regulament.
    61. Persoanele care nu au beneficiat de credite preferenţiale de la instituţiile financiare, nu au fost asigurate cu spaţiu locativ conform normelor legale stabilite, nu deţin scrisori de garanţie corespunzătoare, eliberate de autorităţile administraţiei publice locale, dar au construcţii nefinalizate pot beneficia de indemnizaţii unice în cuantumurile stabilite la punctul 4 şi în condiţiile prezentului Regulament.
   
[Pct.61 introdus prin HG1008 din 13.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1117; în vigoare 01.01.14]
    7. În cazul în care beneficiarul se raportează la două sau mai multe categorii de persoane beneficiare, se acordă o singură indemnizaţie unică, la latitudinea lui.
    71. Persoanele indicate în punctul 4 subpunctul 3) litera g) pot beneficia de indemnizaţii unice pentru construcţia unei case individuale ori a unei locuinţe cooperatiste, sau procurarea spaţiului locativ în localităţile de unde au fost represate, cu condiţia că acestora nu li s-au restituit casele de locuit, nu au solicitat şi nu sînt în drept să solicite restituirea bunurilor sau recuperarea valorii acestora prin achitarea de compensaţii, conform prevederilor legale.
    [Pct.71 introdus prin HG575 din 28.07.11, MO128-130/05.08.11 art.645]
    72. Drepturile derivate din prevederile prezentei hotărîri nu se transmit prin succesiune.
    [Pct.72 introdus prin HG575 din 28.07.11, MO128-130/05.08.11 art.645]
III. Organele (instituţiile) responsabile
 de stabilirea indemnizaţiilor unice
    8. Indemnizaţiile unice se acordă de către autorităţile administraţiei publice locale integral categoriilor de persoane beneficiare de indemnizaţie unică, în scopurile şi mărimile specificate la punctul 4 din prezentul Regulament.
    9. Pentru selectarea persoanelor care solicită indemnizaţii unice, se instituie, prin decizia autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, comisii speciale (în continuare – comisii).
   
[Pct.9 modificat prin HG1008 din 13.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1117; în vigoare 01.01.14]
    10. Comisiile activează în baza unui regulament, aprobat de autorităţile reprezentative şi deliberative respective.
    11. Din comisie fac parte preşedintele sau vicepreşedintele raionului (primarul sau viceprimarul municipiului), care exercită şi funcţia de preşedinte al comisiei, cîte un specialist din direcţia (secţia) asistenţă socială şi protecţie a familiei, direcţia (secţia) investiţii capitale, direcţia finanţe, care  exercită şi funcţia de secretar al comisiei (cu drept de vot) şi reprezentanţii organizaţiilor necomerciale ale beneficiarilor legali de indemnizaţii unice, în funcţie de necesitate, primarul unităţii administrativ-teritoriale în care domiciliază solicitantul de indemnizaţie unică, arhitectul-şef al raionului, alte persoane responsabile.
    12. Membrii comisiei poartă răspundere, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru executarea necorespunzătoare a obligaţiilor de membru al comisiei.
    13. Comisia examinează şi analizează cererile depuse de solicitanţii cu domiciliul în unitatea teritorială respectivă, evaluează starea lucrurilor şi întocmeşte procese-verbale despre confirmarea/neconfirmarea necesităţii de  obţinere a indemnizaţiei unice în fiecare caz aparte, precum şi temeiurile/motivele de neacordare a indemnizaţiilor unice. În procesele-verbale se indică, în mod obligatoriu, identitatea fiecărui membru al comisiei, care îşi exprimă opinia pe marginea fiecărui caz de solicitare a indemnizaţiei unice, prin confirmarea acesteia prin semnătură.
    14. Secretarul comisiei:
    1) ţine evidenţa cererilor, proceselor-verbale, a listelor solicitanţilor de indemnizaţii unice, a listelor cetăţenilor cărora li se stabilesc indemnizaţii unice şi a persoanelor care au obţinut indemnizaţii unice, a altor documente, după caz;
    2) întocmeşte dosare pentru solicitanţii de indemnizaţii unice, care vor conţine:
    a) pentru categoriile de cetăţeni care deţin, conform situaţiei de la 1 ianuarie 2010, scrisori de garanţie, eliberate de autoritatea administraţiei publice locale, în modul stabilit, pentru obţinerea creditelor preferenţiale:
    cererea;
    copia buletinului de identitate;
    originalul scrisorii de garanţie pentru obţinerea creditelor preferenţiale, eliberate de autoritatea administraţiei publice locale;
    certificatul care confirmă faptul că victima reabilitată a represiunilor politice nu a solicitat, nu a beneficiat şi nu este în drept să solicite restituirea bunurilor sau recuperarea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii, eliberat de autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;
    extrasul din procesul-verbal al şedinţei comisiei şi extrasul din decizia comisiei;
    copia documentului de plată care confirmă faptul că beneficiarului i-a fost acordată indemnizaţia respectivă;
    b) pentru categoriile de cetăţeni care nu deţin scrisori de garanţie:
    cererea solicitantului cu indicarea sumei şi destinaţia indemnizaţiei unice;
    copia buletinului de identitate;
    copia legitimaţiei eliberate, în modul stabilit, de către organul de resort, care confirmă dreptul solicitantului de a beneficia de indemnizaţie unică;
    documentele care confirmă destinaţia indemnizaţiei unice (după caz): extrasul din decizia autorităţii deliberative a administraţiei publice locale respective privind atribuirea lotului pentru construcţia casei de locuit, proiectul de construcţie aprobat, contractul de participare la construcţia colectivă, contractul de vînzare-cumpărare a casei de locuit/apartamentului, devizul de cheltuieli pentru restaurarea caselor vechi restituite victimelor represiunilor politice în localităţile de unde au fost represate în modul stabilit;
    informaţia din Registrul bunurilor imobile privind dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile de care a dispus şi dispune solicitantul de indemnizaţie unică pe teritoriul Republicii Moldova;
    certificatul care confirmă faptul că victima reabilitată a represiunilor politice nu a solicitat, nu a beneficiat şi nu este în drept să solicite restituirea bunurilor sau recuperarea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii, eliberat de autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;
    extrasul din procesul-verbal al şedinţei comisiei şi extrasul din decizia comisiei;
    copia documentului de plată care confirmă faptul că beneficiarului i-a fost acordată indemnizaţia unică respectivă.
    Totodată, la examinarea cererilor depuse, Comisia va ţine cont de asigurarea solicitantului de indemnizaţie unică cu spaţiu locativ de cel mult şase metri pătraţi pentru fiecare membru al familiei.
   
[Pct.14 în redacţia HG1008 din 13.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1117; în vigoare 01.01.14]
    [Pct.14 modificat prin HG575 din 28.07.11, MO128-130/05.08.11 art.645]
IV. Mecanismul de acordare a indemnizaţiilor unice
    15. Indemnizaţia unică se acordă persoanelor care deţin scrisori de garanţie în baza:
    cererii solicitantului;
    buletinului de identitate;
    originalului scrisorii de garanţie pentru obţinerea creditelor preferenţiale, eliberate de autorităţile administraţiei publice locale.
    certificatului care confirmă faptul că victima reabilitată a represiunilor politice nu a solicitat, nu a beneficiat şi nu este în drept să solicite restituirea bunurilor sau recuperarea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii
    [Pct.15 alineat în redacţia HG1008 din 13.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1117; în vigoare 01.01.14]
    [Pct.15 alineat introdus prin HG575 din 28.07.11, MO128-130/05.08.11 art.645]
    151. Indemnizaţia unică se acordă persoanelor care nu deţin scrisori de garanţie în baza:
    cererii solicitantului cu indicarea sumei şi destinaţiei indemnizaţiei unice;
    buletinului de identitate;
    legitimaţiei eliberate, în modul stabilit, de către organul de resort, care confirmă dreptul solicitantului de a beneficia de indemnizaţie unică;
    documentelor care confirmă destinaţia indemnizaţiei unice (după caz): extrasul din decizia autorităţii deliberative a administraţiei publice locale respective privind atribuirea lotului pentru construcţia casei de locuit, proiectul de construcţie aprobat, contractul de participare la construcţia colectivă, contractul de vînzare-cumpărare a casei de locuit/apartamentului, devizul de cheltuieli pentru restaurarea caselor vechi restituite victimelor represiunilor politice în localităţile de unde au fost represate, în modul stabilit;
    informaţiei din Registrul bunurilor imobile privind dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile de care a dispus şi dispune solicitantul de indemnizaţie unică pe teritoriul Republicii Moldova;
    certificatului care confirmă faptul că victima reabilitată a represiunilor politice nu a solicitat, nu a beneficiat şi nu este în drept să solicite restituirea bunurilor sau recuperarea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii, eliberat de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.
   
[Pct.151 introdus prin HG1008 din 13.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1117; în vigoare 01.01.14]
    16. Comisia întocmeşte lista cetăţenilor cărora li se stabilesc indemnizaţii unice, cu indicarea sumei acesteia (conform anexei nr.1 la prezentul Regulament).
    161. Comisia întocmeşte lista cetăţenilor cărora li se stabilesc indemnizaţii unice şi care nu deţin scrisori de garanţie, cu indicarea sumei acesteia (conform anexei nr.11 la prezentul Regulament).
   
[Pct.161 introdus prin HG1008 din 13.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1117; în vigoare 01.01.14]
    17. Beneficiarii de indemnizaţii unicei sînt incluşi în listele respective de către comisiile raionale speciale în ordinea primirii scrisorilor de garanţie pentru obţinerea creditelor preferenţiale.
    171. Beneficiarii de indemnizaţii unice sînt incluşi în listele respective de către autorităţile administraţiei publice locale în ordinea depunerii cererilor pentru beneficiarii de indemnizaţii unice care la situaţia din 1 ianuarie 2014 nu deţin scrisori de garanţie.
   
[Pct.171 introdus prin HG1008 din 13.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1117; în vigoare 01.01.14]
    18. Comisia adoptă decizii privind stabilirea indemnizaţiilor unice persoanelor respective, conform anexelor nr.1 şi nr.11, după caz la prezentul Regulament.
   
[Pct.18 modificat prin HG1008 din 13.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1117; în vigoare 01.01.14]
    19. Ulterior, în termen de o lună din momentul adoptării, decizia în cauză cu lista beneficiarilor de indemnizaţii unice se remite Ministerului Finanţelor de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea.
   
[Pct.19 modificat prin HG1008 din 13.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1117; în vigoare 01.01.14]
    20. Ministerul Finanţelor, în baza deciziilor comisiilor speciale, elaborează proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la alocarea mijloacelor financiare.
    21. În baza hotărîrilor Guvernului, Ministerul Finanţelor transferă sumele corespunzătoare autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea.
   
[Pct.21 modificat prin HG1008 din 13.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1117; în vigoare 01.01.14]
    22. Direcţiile finanţe ale autorităţilor administraţiei publice locale, în termen de 5 zile de la data primirii mijloacelor de la bugetul de stat, transferă mijloacele respective la conturile bancare ale beneficiarilor.
    23. Direcţiile finanţe ţin evidenţa solicitanţilor şi beneficiarilor de indemnizaţii unice şi, trimestrial, concomitent cu raportul privind executarea bugetului, prezintă Ministerului Finanţelor informaţia despre cheltuielile ocazionate de acordarea indemnizaţiilor unice (conform anexei nr.2 la prezentul Regulament).
    24. Controlul asupra stabilirii corecte şi utilizării, conform destinaţiei, a indemnizaţiilor unice se pune în sarcina organelor abilitate cu aceste funcţii.
V. Responsabilităţi
    25. Responsabilitatea pentru aprobarea deciziilor referitor la stabilirea indemnizaţiilor unice, prezentarea lor în termen Ministerului Finanţelor pentru elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului, precum şi efectuarea transferului în termen a mijloacelor financiare la conturile beneficiarilor o poartă autorităţile respective ale administraţiei publice locale.
    26. Responsabilitatea pentru utilizarea conform destinaţiei a indemnizaţiei unice acordate o poartă beneficiarul indemnizaţiei unice.
    27. În cazul depistării de către organele de control a cazurilor de utilizare a indemnizaţiei unicecontrar destinaţiei, suma integrală a indemnizaţiei unice va fi restituită de către beneficiar bugetului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea care, ulterior, va fi restituită bugetului de stat.
    [Pct.27 modificat prin HG1008 din 13.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1117; în vigoare 01.01.14]
VI. Dispoziţii tranzitorii privind rambursarea creditelor
 preferenţiale acordate unor categorii de populaţie
    28. Pînă la rambursarea integrală instituţiilor financiare a sumelor creditelor preferenţiale, acordate unor categorii de populaţie, cu garanţia autorităţilor administraţiei publice locale şi a sumei dobînzii aferente, anual, în bugetul de stat se prevăd sursele necesare pentru rambursarea acestora.
    29. Totodată, pînă la rambursarea integrală instituţiilor financiare a sumelor creditelor preferenţiale, acordate unor categorii de populaţie, cu garanţia autorităţilor administraţiei publice locale şi a sumei dobînzii aferente, autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile financiare, beneficiarii şi Ministerul Finanţelor exercită următoarele atribuţii:  
    1) autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea:
    a) prezintă, lunar, pînă la data de 10 a lunii următoare celei de gestiune, informaţii referitor la acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie şi la rambursarea părţii garantate de către acestea (conform anexei nr.3 la prezentul Regulament);
    b) întocmesc, trimestrial, în comun cu instituţiile financiare respective, acte de verificare vizînd creditele preferenţiale acordate şi le prezintă Ministerului Finanţelor concomitent cu raportul privind executarea bugetului;
    c) efectuează rambursarea sumelor creditelor preferenţiale instituţiilor financiare trimestrial, pînă la data de 23 a ultimei luni din trimestrul de gestiune, în mărimea sumelor garantate;
    d) prezintă Ministerului Finanţelor, la etapa elaborării proiectului bugetului pe anul respectiv, calculele corespunzătoare pentru achitarea sumei creditelor preferenţiale obţinute cu garanţia autorităţilor administraţiei publice locale (conform anexei nr.4 la prezentul Regulament);
    e) ţin evidenţa, prin intermediul secretarului Comisiei speciale pentru realizarea procedurii de selectare a creditelor preferenţiale, a creditelor preferenţiale primite de beneficiari, precum şi a sumelor ce urmează a fi restituite de aceştia;
    2) instituţiile financiare prezintă Ministerului Finanţelor:
    a) trimestrial, pînă la data de 10 a lunii ce urmează după trimestrul de gestiune, documentele justificative pentru achitarea dobînzilor aferente pe întreaga perioadă de utilizare a creditelor preferenţiale (conform anexei nr.5 la prezentul Regulament);
    b) trimestrial, pînă la data de 15 a ultimei luni din trimestrul de gestiune, informaţiile respective privind achitarea din buget a sumelor creditelor preferenţiale, garantate de autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea, precum şi informaţiile despre restanţele înregistrate la achitarea de către beneficiari a sumei creditelor preferenţiale şi despre orice încălcări la utilizarea creditelor preferenţiale conform destinaţiei (conform anexei nr.6 la prezentul Regulament);
    c) la etapa elaborării proiectului bugetului pe anul respectiv, calculele corespunzătoare referitor la suma creditelor preferenţiale ce urmează a fi rambursată din buget, precum şi suma dobînzilor aferente;
    3) Ministerul Finanţelor:
    a) pînă la data de 15 a lunii ce urmează după trimestrul de gestiune, transferă direct de la bugetul de stat instituţiilor financiare sumele dobînzilor aferente pe întreaga perioadă de utilizare a creditelor acordate, în baza documentelor justificative prezentate de către acestea;
    b) pînă la data de 20 a ultimei luni din trimestrul de gestiune, transferă sumele corespunzătoare autorităţilor administraţiei publice de nivelul al doilea pentru achitarea sumelor creditelor preferenţiale, garantate de către acestea;
    4) beneficiarul de credit preferenţial este obligat:
    a) să ramburseze creditul preferenţial în rate proporţionale, conform contractului încheiat cu instituţia financiară;
    b) să utilizeze mijloacele primite sub formă de credit preferenţial conform destinaţiei. În caz contrar, contractul de acordare a creditului preferenţial urmează a fi reziliat, iar suma totală a creditului şi dobînzii aferente achitată de către beneficiar.
    [Pct.29 modificat prin HG1008 din 13.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1117; în vigoare 01.01.14]

    anexa nr.1

    anexa nr.11
    [Anexa nr.11 introdusă prin HG1008 din 13.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1117; în vigoare 01.01.14]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG115 din 02.03.17, MO72/07.03.17 art.183]

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 modificată prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]

    anexa nr.6

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.836
din 13 septembrie 2010

Mărimile-limită
ale indemnizaţiilor unice pentru construcţia unei case individuale
ori a unei locuinţe cooperatiste, sau procurarea spaţiului locativ
sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni
    Se stabilesc mărimile-limită ale indemnizaţiilor unice acordate în scopul:
    construcţiei unei case individuale ori a unei locuinţe cooperatiste, sau procurării spaţiului locativ – pînă la 82 mii lei;
    compensării cheltuielilor pentru construcţia unei case individuale ori a unei locuinţe cooperatiste, efectuate după aflarea la C.A.E. Cernobîl – pînă la 82 mii lei;
    restaurării caselor vechi, restituite victimelor represiunilor politice, în localităţile de unde au fost represate – pînă la 25 mii lei.

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.836
din 13 septembrie  2010
Lista hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Alineatele doi, trei şi patru din punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr.496 din 24 aprilie 2003 „Privind volumele creditelor preferenţiale acordate unor categorii de cetăţeni” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.81, art.528), cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Hotărîrea Guvernului nr.1146 din 15 octombrie 2004 „Cu privire la creditele preferenţiale pentru unele categorii de populaţie” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.189-192, art.1320), cu modificările şi completările ulterioare.
    3. Alineatul doi din punctul 1 şi punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1371 din 23 decembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.5-8, art.16).
    4. Hotărîrea Guvernului nr.721 din 26 iunie 2006 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1146 din 15 octombrie 2004” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.98-101, art.761).
    5. Punctul 3 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.364 din 4 aprilie 2007 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului şi abrogarea unor hotărîri de Guvern” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.51-53, art.387).
    6. Hotărîrea Guvernului nr.976 din 29 august 2007 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1146 din 15 octombrie 2004” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.141-145, art.1018).
    7. Hotărîrea Guvernului nr.752 din 20 iunie 2008 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.112-114, art.753).