LPC207/2010
ID intern unic:  336058
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 207
din  16.07.2010
pentru completarea anexei la Legea nr. 93-XIV
din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător
Publicat : 24.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 179-181     art Nr : 612
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – În anexa la Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 72–73, art. 485), cu modificările ulterioare, la punctul 1, după poziţia 1.1 se introduce poziţia 1.2 cu următorul cuprins:

„1.2. Comerţul cu produse alimentare şi mărfuri uşor alterabile autohtone, cu condiţia respectării cerinţelor sanitar-epidemiologice privind depozitarea, păstrarea şi comercializarea lor

540
360
100”

    Art. II. – Modificările prevăzute la articolul I rămîn în vigoare pînă la 1 ianuarie 2017.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                    Mihai GHIMPU

    Nr. 207. Chişinău, 16 iulie 2010.