HGC854/2010
ID intern unic:  336112
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 854
din  21.09.2010
pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la modul de ocupare a posturilor didactice
în instituţiile de învăţămînt superior
Publicat : 28.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 182-189     art Nr : 948
    În temeiul articolului 297  alineatul  (1) din Codul muncii nr.154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159-162, art.648), cu modificările şi completările ulterioare, şi în scopul adaptării normelor principale de ocupare  a posturilor didactice în instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova la cerinţele actuale ale învăţămîntului superior, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţămînt superior (se anexează).
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 1265 din 16 noiembrie 2004 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la ocuparea posturilor didactice în instituţiile de învăţămînt superior universitar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.208-211, art.1442).

    PRIM-MINISTRU                                                                     Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                                       Ion Negrei
    Ministrul educaţiei                                                                      Leonid Bujor
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                         Valentina Buliga

    Nr. 854. Chişinău, 21 septembrie 2010.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.854
din 21 septembrie 2010
REGULAMENTUL
cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în
instituţiile de învăţămînt superior
I. Principii generale
    1. Regulamentul cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţămînt superior (în continuare – Regulament) stabileşte  cerinţele, precum şi condiţiile de organizare/desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice în instituţiile de învăţămînt superior.
    2. Posturile didactice în învăţămîntul superior (în continuare – posturile didactice) sînt:
    a) la catedre: asistent universitar, lector universitar, lector superior universitar, conferenţiar universitar, profesor universitar;
    b) în căminele studenţeşti: pedagog social.
    3. Posturile didactice (cu excepţia postului de asistent universitar) se declară vacante o dată la 5 ani şi se ocupă prin concurs. Concursul este valabil numai pentru instituţia de învăţămînt superior respectivă.
    4. Nu pot fi considerate vacante şi anunţate în concurs posturile didactice ocupate de persoanele care se află în concediu de maternitate, de creaţie, pentru definitivarea tezei de doctorat, pentru elaborarea, la comanda Ministerului Educaţiei sau la comanda ministerelor care au în subordine instituţii de învăţămînt superior, de manuale, lucrări metodice, monografii sau de către alte persoane (beneficiari ai diverselor tipuri de concedii sociale), în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    5. Decizia despre anunţarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice se ia prin vot deschis de către Senatul instituţiei de învăţămînt cu trei luni înainte de expirarea termenului de alegere prin concurs, la cererea şefului catedrei respective.
    6. Anunţarea publică a concursului pentru ocuparea posturilor didactice se face în baza unui aviz, publicat de către instituţia de învăţămînt într-un ziar de profil, în alte ziare de circulaţie republicană şi pe site-ul instituţiei de învăţămînt superior, în care se indică termenele şi condiţiile de participare la concursul respectiv.
    7. Posturile didactice pot fi ocupate de cetăţeni ai Republicii Moldova şi, cu titlu de excepţie, de cetăţeni străini, conform legislaţiei în vigoare.
II. Cerinţele pentru ocuparea posturilor didactice
    8. La concursul pentru ocuparea postului de profesor universitar pot participa candidaţii care s-au afirmat în activitatea de pedagog, cercetător ştiinţific, antrenor sau om de artă, ţin cursuri fundamentale şi de specialitate la ciclul I, la ciclul II, coordonează lucrări de masterat şi doctorat, sînt autori de monografii, lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice de nivel republican şi internaţional, lucrări de creaţie, au cel puţin un suport de curs, publicat în modul stabilit şi care corespund la una din următoarele cerinţe:
    a) deţin titlul de profesor universitar în domeniul respectiv;
    b) deţin titlul de conferenţiar universitar şi gradul de doctor habilitat în domeniul ştiinţei corespunzător postului sau într-un domeniu înrudit, au o vechime de activitate ştiinţifico-didactică de cel puţin 9 ani, dintre care cel puţin 5 ani de activitate în postul de conferenţiar universitar, au coordonat cel puţin o lucrare de doctorat;
    c) deţin titlul de conferenţiar universitar şi gradul de doctor în  domeniul ştiinţei corespunzător postului sau într-un domeniu înrudit şi au o vechime de activitate didactico-ştiinţifică de cel puţin 12 ani, dintre care cel puţin 5 ani în postul de conferenţiar universitar, sînt conducători de doctoranzi şi au coordonat la moment cel puţin 2 teze de doctorat;
    d) sînt personalităţi marcante în domeniul culturii, antrenori emeriţi, conferenţiari universitari, de regulă, doctori în ştiinţe, au o vechime de cel puţin 12 ani de activitate ştiinţifico-didactică în învăţămîntul superior de profil, dintre care ultimii 5 ani în postul de conferenţiar universitar, au contribuit la pregătirea laureaţilor şi deţinătorilor de diplome în cadrul concursurilor internaţionale, a sportivilor de performanţă – premianţi ai competiţiilor europene, mondiale sau olimpice, au participat cu exponate la expoziţii şi saloane internaţionale de artă, s-au manifestat în cadrul diferitelor întruniri culturale internaţionale, deţin titluri onorifice de Artist al Poporului, de Om Emerit (în domeniul artelor sau al sportului), de Maestru în Arte, de Maestru al Literaturii, de Laureat al Premiului de Stat (în domeniul ştiinţei).
    9. La concursul pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar pot participa candidaţii care s-au manifestat plenar în activitatea didactico-ştiinţifică, ţin cursuri la ciclul I, la ciclul II, participă la expoziţii republicane (internaţionale), sînt conducători de teze (proiecte) anuale, de licenţă şi de master, au publicaţii ştiinţifice, metodico-didactice şi de creaţie de nivel republican şi care:
    a) deţin titlul de conferenţiar universitar în domeniul respectiv;
    b) deţin gradul de doctor habilitat în domeniul ştiinţei corespunzător postului sau într-un domeniu înrudit şi au o vechime de cel puţin 2 ani de activitate didactică în învăţămîntul superior sau de cel puţin 5 ani de activitate ştiinţifică;
    c) deţin gradul de doctor în  domeniul ştiinţei corespunzător  postului sau într-un  domeniu înrudit şi au o vechime de cel puţin 5 ani de activitate didactică sau de cel puţin 10 ani de activitate ştiinţifică;
    d) nu deţin grad ştiinţific, dar desfăşoară activităţi didactice, de producţie sau de creaţie înalt apreciate, sînt autori (coautori) de manuale, monografii, lucrări ştiinţifice, opere de artă, au elaborat tehnologii, aparate, utilaje, deţin titluri onorifice de Om Emerit (în domeniul artelor sau al sportului), de Maestru în Arte, de Maestru al Literaturii, de Laureat al Premiului de Stat (în domeniul ştiinţei), sînt antrenori emeriţi şi au o vechime de cel puţin 9 ani de activitate în domeniu, dintre care cel puţin 5 ani de activitate ştiinţifico-didactică în învăţămîntul superior.
    10. La concursul pentru ocuparea postului de lector superior universitar pot participa candidaţii care:
    a) deţin gradul de doctor în domeniul ştiinţei corespunzător postului sau într-un domeniu înrudit şi au o vechime de cel puţin 3 ani de activitate didactică în învăţămîntul superior;
    b) au o vechime de cel puţin 5 ani de activitate didactică în domeniul ştiinţei şi au publicaţii ştiinţifice, metodico-didactice, de creaţie, opere de artă, au participat la elaborarea tehnologiilor, aparatelor, utilajelor, deţin titluri onorifice de Om Emerit (în domeniul artelor sau al sportului), de Maestru în Arte, de Maestru al Literaturii, de Laureat al Premiului de Stat (în domeniul ştiinţei), sînt antrenori emeriţi.
    11. La concursul pentru ocuparea postului de lector universitar pot participa candidaţii care:
    a) deţin gradul ştiinţific de doctor în domeniul corespunzător postului sau într-un  domeniu înrudit;
    b) au absolvit doctoratul;
    c) deţin titlul de master în domeniul respectiv şi au o vechime de cel puţin 2 ani de activitate didactică;
    d) deţin titlul de licenţiat în profilul corespunzător postului şi au o vechime de cel puţin 3 ani de activitate didactică.
    12. La concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar pot participa candidaţii care au  pregătire psihopedagogică şi metodică şi deţin titlul de licenţiat sau de master în domeniul de formare profesională corespunzător postului.
    13. La concursul pentru ocuparea postului de pedagog social în căminele studenţeşti pot participa candidaţi care au absolvit instituţiile de învăţămînt superior şi au pregătire psihopedagogică.
III. Organizarea şi desfăşurarea concursului
 pentru ocuparea posturilor didactice

    14. În scopul organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea posturilor didactice, rectorul desemnează anual Comisia de concurs, în componenţa aprobată în prealabil de Senat prin vot deschis. Comisia de concurs include preşedintele, secretarul şi trei membri.
    15. Candidaţii la concursul pentru ocuparea posturilor didactice, în termen de 30 de zile de la publicarea în presa republicană şi pe site-ul instituţiei de învăţămînt superior a anunţului referitor la concurs, depun şi înregistrează la serviciul personal cererea de înscriere, la care anexează:
    a) fişa personală de evidenţă a cadrelor;
    b) copia carnetului de muncă;
    c) copii ale diplomei de licenţă, de master sau echivalente ale acestora;
    d) copii ale diplomei de doctor habilitat sau de doctor în domeniul ştiinţei corespunzător postului, ale diplomei de profesor universitar sau de conferenţiar universitar, precum şi ale diplomelor sau titlurilor onorifice (după caz);
    e) copii ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare (a stagiilor), cu specificarea cursurilor urmate, a probelor de promovare şi a calificativului obţinut;
    f) lista lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate (la solicitare se prezintă şi originalul lucrării şi lucrările expuse la diferite expoziţii republicane şi internaţionale).
    Candidaţii care activează în instituţia respectivă de învăţămînt şi participă la concurs în mod repetat depun şi înregistrează la serviciul personal doar copiile actelor care lipsesc  în dosarul personal.
    16. Senatul instituţiei de învăţămînt superior este în drept să stabilească criterii şi cerinţe suplimentare care apreciază performanţa profesională şi calificarea candidaţilor.
    17. Serviciul personal pune la dispoziţia şefului catedrei respective dosarele personale ale candidaţilor, cu viza rectorului privind admiterea la concurs, în vederea examinării.
    18. Candidaţii la posturile de profesor universitar şi de conferenţiar universitar vor ţine 2-3 prelegeri în faţa studenţilor, cu participarea membrilor colectivului catedrei, facultăţii, a membrilor Comisiei de calitate şi a cel puţin a  unui membru al Comisiei de concurs.
    Candidaţii la posturile de profesor universitar şi de conferenţiar universitar, în termen de cel mult 20 zile după expirarea termenului de înscriere la concurs, prezintă în şedinţa catedrei  raportul despre activitatea didactico-ştiinţifică din ultimii 5 ani .
    La şedinţa catedrei este obligatorie prezenţa unui membru al Comisiei de concurs şi cel puţin a 2/3 din membrii catedrei.
    Catedra, prin vot secret, îşi exprimă opinia pro/contra pentru ocuparea postului de către persoana respectivă. La vot participă doar personalul didactic de bază al catedrei. Procesul-verbal al şedinţei catedrei şi dosarele personale ale candidaţilor vor fi prezentate Comisiei de concurs în termen de cel mult 5 zile de la şedinţa catedrei.
    19. Comisia de concurs examinează materialele prezentate de catedră şi, prin vot deschis, ia decizia de a recomanda sau nu Senatului persoana respectivă pentru alegerea în postul solicitat. Comisia poate invita la şedinţa sa persoana interesată.
    20. Alegerile în posturile de profesor universitar şi de conferenţiar universitar se efectuează de către Senat în termen de cel mult 45 zile de la expirarea termenului de înscriere la concurs, prin vot egal, secret şi liber exprimat. Şedinţa Senatului este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi. Senatul, prin vot deschis, cu majoritatea simplă, ia decizia de a include sau nu candidaţii respectivi în buletinul de vot. Pentru organizarea votării, Senatul alege din membrii Senatului, prin vot deschis, comisia de numărare a voturilor. Fiecare membru al Senatului votează o singură persoană din lista candidaţilor înscrişi în buletinul de vot. Buletinele în care au fost votaţi mai mulţi candidaţi se consideră nule. Prezenţa candidaţilor la şedinţa Senatului nu este obligatorie.
    Este declarat ales în postul de profesor universitar sau de conferenţiar universitar candidatul care a acumulat majoritatea simplă (nu mai puţin de 50 la sută plus un vot) de voturi din numărul total de membri ai Senatului care au participat la votare. În cazul în care nici unul din candidaţi nu a acumulat minimumul necesar de voturi, votarea se repetă la aceeaşi şedinţă pentru primii 2 candidaţi care au acumulat numărul cel mai mare de voturi (dacă la concurs au participat mai mult de 2 candidaţi) sau pentru candidatul care a acumulat cele mai multe voturi (dacă la concurs au participat 2 candidaţi).
    Dacă, în urma votării repetate, candidatul respectiv nu a acumulat majoritatea simplă de voturi, se anunţă un nou concurs peste un an de zile.
    Persoanele care nu au trecut concursul pot participa la un nou concurs la acelaşi post în aceeaşi instituţie.
    21. Concursul pentru ocuparea posturilor de lector superior universitar şi de lector universitar se desfăşoară similar concursului pentru ocuparea posturilor de profesor universitar şi conferenţiar universitar. Alegerile în posturile de lector superior universitar şi de lector universitar se efectuează de către Consiliul facultăţii, conform procedurii expuse la punctul 20 al prezentului Regulament.
    22. La catedrele generale, care nu ţin de facultăţi, concursul pentru ocuparea posturilor didactice se desfăşoară similar concursului pentru ocuparea posturilor de profesor universitar şi de conferenţiar universitar.
    23. Concursul pentru ocuparea postului de pedagog social în căminele studenţeşti constă în analiza dosarului de înscriere, susţinerea unui test psihopedagogic şi a unei convorbiri cu membrii Comisiei de concurs.
Serviciul personal pune la dispoziţia Comisiei de concurs dosarele candidaţilor cu viza rectorului privind admiterea la concurs.
    Comisia de concurs examinează dosarele de înscriere, rezultatele testării şi ale  convorbirilor, apreciază fiecare candidat în parte şi, prin vot deschis, ia decizia de a recomanda sau nu Senatului persoana în cauză pentru alegere în postul respectiv.
    24. Contestaţiile privind organizarea, desfăşurarea şi rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor didactice se examinează (după caz) de către Senat (pentru alegerile efectuate de către consiliile facultăţilor) sau de către ministerul de resort (pentru alegerile efectuate de către Senatul universitar) în termen de 14 zile din data desfăşurării alegerilor.
    25. Persoana care a susţinut concursul este angajată în postul respectiv în baza contractului individual de muncă pe o perioadă de 5 ani.
    26. La propunerea şefului catedrei respective, în postul de asistent universitar este angajată, în baza contractului individual de muncă, pe o perioadă determinată ce nu depăşeşte 5 ani, persoana care deţine titlul de master sau titlul de licenţiat în domeniul corespunzător postului. După expirarea acestui termen, persoana respectivă poate participa la concursuri pentru ocuparea altor posturi didactice, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
    27. Persoana care activează în cadrul instituţiei respective de învăţămînt superior şi n-a susţinut concursul sau n-a depus actele pentru participarea la concurs este eliberată din funcţie în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    28. Persoana care nu deţine titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar sau de profesor universitar prezintă Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare actele necesare pentru a obţine acest titlu după cel puţin un an de activitate  ca interimar în postul respectiv. Dacă, în termen de 4 ani, persoana în cauză nu obţine titlul de conferenţiar universitar sau de profesor universitar, ea nu mai poate candida la concursul de ocupare a postului respectiv.
    29. În cazul în care persoana angajată anterior prin concurs a fost eliberată, în conformitate cu legislaţia în vigoare, postul respectiv se declară vacant, anunţîndu-se concurs la postul vacant în condiţiile prevăzute la punctul 5 al prezentului Regulament.
    30. Pe durata desfăşurării concursului şi pînă la numirea în funcţie, postul didactic declarat vacant va fi ocupat de o persoană numită prin ordinul conducătorului instituţiei, în baza demersului şefului de catedră.
    31. În cazul suspendării contractului individual de muncă cu persoana angajată prin concurs, în baza art. 76 lit. g) şi art. 78 alin. (2)  lit. a) din Codul muncii al Republicii Moldova, postul didactic nu se va declara vacant, în postul respectiv urmînd a fi angajată, în baza unui contract individual de muncă, pe o durată determinată, o altă persoană, ce va fi numită prin ordinul conducătorului instituţiei, în baza demersului şefului de catedră. În cazul eliberării persoanei a cărei contract individual de muncă a fost suspendat, postul respectiv se declară vacant, anunţîndu-se concurs pentru ocuparea acestuia.
    32. În instituţiile de învăţămînt superior cu un număr de cadre didactice mai mare de 500 unităţi, la decizia Senatului, alegerile pentru postul de conferenţiar universitar pot fi organizate şi desfăşurate în cadrul şedinţelor consiliilor facultăţilor.
    33. În limita termenului contractului individual de muncă, personalul didactic ales prin concurs poate fi transferat la o altă catedră prin ordinul rectorului, doar cu acordul persoanei respective.
    În cazul comasării (divizării) catedrelor, cadrele didactice continuă să exercite obligaţiile de serviciu pînă la data expirării termenului pentru care au fost alese în posturile respective.
    34. Posturile didactice ocupate de persoanele care se află în concediu de maternitate, de creaţie, pentru definitivarea tezei de doctorat, pentru elaborarea, la comanda Ministerului Educaţiei, ministerelor de resort, de manuale, lucrări metodice, monografii, sau de către alte persoane (beneficiari ai diverselor tipuri de concedii sociale), în conformitate cu legislaţia în vigoare, pot fi suplinite prin cumul de persoane atît din cadrul instituţiei respective de învăţămînt, cît şi din exterior, în baza contractelor individuale de muncă, pe o durată determinată, prin ordinul rectorului, în baza  cererii depuse.
    35. Persoana ajunsă la vîrsta de pensionare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, continuă să exercite activităţile didactice pînă la expirarea termenului de alegere în post. După expirarea acestui termen, cu persoana de vîrstă pensionară care a obţinut permanent rezultate meritorii în activitatea didactică şi ştiinţifică, poate fi încheiat un contract individual de muncă pe o perioadă determinată ce nu depăşeşte 5  ani, care ulterior poate fi prelungit.
    În baza deciziei Senatului, persoanele de vîrstă pensionară care deţin titlul de profesor universitar şi corespund cerinţelor prezentului Regulament pot participa la concursul de ocupare a posturilor didactice pentru o perioadă de cel mult 5 ani după pensionare.