LPC213/2010
ID intern unic:  336129
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 213
din  09.09.2010
pentru completarea Legii nr. 436-XVI
din 28 decembrie 2006 privind administraţia
publică locală 
Publicat : 29.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 190     art Nr : 626
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 25 alineatul (3), după cuvintele „se notifică” se introduce textul „în scris, în termen de cel mult 10 zile de la data dizolvării,”.
    2. Articolul 39 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În cazul apariţiei uneia dintre circumstanţele prevăzute la art. 139 alin. (1) din Codul electoral, secretarul consiliului comunică în scris acest fapt Comisiei Electorale Centrale în termen de cel mult 10 zile de la data apariţiei acestei circumstanţe.”
    3. La articolul 48 alineatul (3), după cuvintele „se notifică” se introduce textul „în scris, în termen de cel mult 10 zile de la data dizolvării,”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                         Mihai GHIMPU

    Nr. 213. Chişinău, 9 septembrie 2010.