LPC216/2010
ID intern unic:  336160
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 216
din  17.09.2010
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 01.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 191-193     art Nr : 634
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I – Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 26 litera p) va avea următorul cuprins:
    „p) în cazurile prevăzute la art. 69 alin. (4), adresează, adoptînd o hotărîre în acest sens, o cerere de anulare a înregistrării concurentului electoral Curţii de Apel Chişinău, în cazul alegerilor parlamentare, sau instanţei de judecată în a cărei rază teritorială se află consiliul electoral respectiv, în cazul alegerilor locale generale sau alegerilor locale noi. Instanţa judecătorească va examina cererea şi va emite o hotărîre asupra acesteia în decursul a 5 zile, dar nu mai tîrziu de ziua anterioară alegerilor.”
    2. La articolul 28 litera i) va avea următorul cuprins:
    „i) decide degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a membrilor consiliilor electorale de nivelul întîi şi ai birourilor electorale pe perioada activităţii lor în componenţa acestor consilii şi birouri, propune degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a membrilor consiliilor electorale de nivelul doi;”.
    3. Articolul 49:
    la alineatul (1), propoziţia a doua va avea următorul curprins: „Membrii Comisiei Electorale Centrale sînt obligaţi să asiste, iar reprezentanţii concurenţilor electorali pot să asiste la confecţionarea matriţei buletinului de vot, la tipărirea buletinelor de vot, precum şi la lichidarea matriţei.”;
    la alineatul (3), propoziţia a doua va avea următorul cuprins: „Birourilor electorale ale secţiilor de votare constituite în afara Republicii Moldova Comisia Electorală Centrală le expediază buletinele de vot cu cel puţin 3 zile înainte de ziua alegerilor, pornind de la numărul estimativ de alegători stabilit în baza informaţiei prezentate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi a celei acumulate de Comisia Electorală Centrală, dar nu mai mult de 3000 de buletine de vot pentru fiecare secţie de votare.”
    4. La articolul 53 alineatul (3) litera f), textul „livretul militar pentru ostaşii în termen” se înlocuieşte cu textul „legitimaţia de serviciu pentru militarii în termen”.
    5. La articolul 63 alineatul (5), cuvintele „observatorii locali” se înlocuiesc cu cuvintele „observatorii naţionali”.
    6. La articolul 67 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Contestaţiile privind acţiunile şi hotărîrile consiliilor electorale de circumscripţie şi ale birourilor secţiilor de votare se examinează în termen de 3 zile calendaristice de la depunere, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor. Contestaţiile privind acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali se examinează în termen de 5 zile calendaristice de la depunere, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor. La examinarea contestaţiilor şi litigiilor, organele electorale/instanţele de judecată vor acorda prioritate celor care se referă la înregistrarea concurenţilor electorali şi la corectitudinea întocmirii listelor electorale”.
    7. La articolul 84:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
    „(2) Studenţii şi elevii cu drept de vot înmatriculaţi la instituţii de învăţămînt într-o localitate în care nu au viză de domiciliu sau de reşedinţă pot vota la orice secţie de votare deschisă în această localitate, fiind obligaţi să respecte  următoarele condiţii:
    a) să prezinte buletinul de identitate cu fişa de însoţire;
    b) să prezinte carnetul de student cu înscrieri privind instituţia de învăţămînt la care sînt înmatriculaţi în localitatea respectivă;
    c) să completeze şi să semneze o declaraţie pe proprie răspundere.   
    (3) Alegătorii specificaţi la alin. (2) se înscriu în lista suplimentară, iar la rubrica „Notă” din această listă se indică instituţia de învăţămînt la care sînt înmatriculaţi”.
    Art. II. – Articolul 182 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „Articolul 182. Falsificarea rezultatelor votării
    (1) Votarea unei persoane: fără a avea acest drept, fie de două sau mai multe ori, fie prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decît are dreptul, fie prin utilizarea unui act de identitate fals sau a unui buletin de vot fals
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 400 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    (2) Falsificarea, prin orice mijloace, a rezultatelor votării
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.”
    Art. III. – La articolul 40 alineatul (1) al Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006,   nr. 131–133, art. 679), cu modificările ulterioare, litera c) va avea următorul cuprins:
    “c) adoptă concepţia de reflectare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, alegerile locale generale şi referendumurile republicane, prezintă Comisiei Electorale Centrale rapoarte de monitorizare a modului de reflectare a campaniei electorale de către radiodifuzorii naţionali, în conformitate cu prevederile Codului electoral;”.
    Art. IV. – Articolul 4 al Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107–111, art. 470), cu modificările ulterioare, se completează cu litera m), cu următorul cuprins:
    „m) contractelor de tipărire a buletinelor de vot şi a altor documente electorale, de aprovizionare cu materiale şi echipament destinat organelor electorale în perioada electorală.”.
    Art. V. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 50 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 50. Afişajul electoral neautorizat
    (1) Afişarea materialului de agitaţie electorală sau a materialului de susţinere a referendumului în alt loc decît cel stabilit
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale.
    (2) Producerea şi/sau difuzarea materialelor publicitare de agitaţie electorală care nu conţin denumirea concurentului electoral, data tipăririi, tirajul materialelor şi denumirea tipografiei care le-a tipărit
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”
    2. La articolul 431 alineatul (41), după cuvintele „prevăzute la” se introduce textul „art.50 alin.(2), agentul constatator al organelor afacerilor interne, iar la examinarea celor de la”, iar cuvîntul „hotărăşte” se înlocuieşte cu cuvîntul „hotărăsc”.
    Art. VI. – La articolul 14 al Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2008, nr. 215–217, art. 798) alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) În cazul situaţiilor excepţionale, al căror regim este stabilit de lege, precum şi în cazul actelor ce urmează a fi adoptate de Comisia Electorală Centrală în perioada electorală, proiectele de decizii urgente pot fi supuse elaborării şi adoptării fără respectarea etapelor prevăzute de prezenta lege.”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                            Mihai GHIMPU

    Nr. 216. Chişinău, 17 septembrie 2010.