HGC887/2010
ID intern unic:  336170
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 887
din  24.09.2010
cu privire la modificarea Hotărîrii
Guvernului nr.840 din 26 iulie 2004
Publicat : 01.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 191-193     art Nr : 978
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr.840 din 26 iulie 2004 “Cu privire la crearea Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.130, art.1013), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în tot textul Hotărîrii, sintagma “a Serviciului de Informaţii şi Securitate” se exclude;
    2) la punctul 2, sintagma „Lista întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor asigurate cu serviciile Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice, conform anexei nr.2.” se exclude;
    3) punctele 3 şi 5 vor avea următorul cuprins:
    „3. Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicaţii speciale” va asigura întreţinerea, deservirea şi modernizarea Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice în baza contractului încheiat anual cu Cancelaria de Stat”.
    „5. Cancelaria de Stat va aproba lista sistemelor informaţionale pentru autorităţile administraţiei publice ce funcţionează în baza Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice.”;
    4) punctul 4 se exclude;
    5) la punctul 6, sintagma „Autorităţile administraţiei publice, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile menţionate în anexele nr.1 şi nr.2” se substituie cu sintagma „Organele centrale de stat şi autorităţile administraţiei publice menţionate în anexa nr.1”;
    6) anexa nr.1 va avea următorul cuprins:
«Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr.840 din 26 iulie 2004

LISTA
organelor centrale de stat şi autorităţilor administraţiei
publice, asigurate cu serviciile Sistemului de telecomunicaţii
al autorităţilor administraţiei publice

    1.       Aparatul Parlamentului Republicii Moldova
    2.       Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova
    3.       Cancelaria de Stat
    4.       Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
    5.       Ministerul Mediului
    6.       Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
    7.       Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor
    8.       Ministerul Culturii
    9.       Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale
    10.     Ministerul Finanţelor
    11.     Ministerul Economiei
    12.     Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
    13.     Ministerul Apărării
    14.     Ministerul Sănătăţii
    15.     Ministerul Afacerilor Interne
    16.     Ministerul Educaţiei
    17.     Ministerul Justiţiei
    18.     Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
    19.     Ministerul Tineretului şi Sportului
    20.     Departamentul Instituţiilor Penitenciare
    21.     Departamentul de Executare
    22.     Curtea de Apel Chişinău
    23.     Curtea Supremă de Justiţie
    24.     Procuratura Generală
    25.     Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
    26.     Curtea de Conturi
    27.     Comisia Electorală Centrală
    28.     Serviciul de Informaţii şi Securitate
    29.     Serviciul Grăniceri
    30.     Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat
    31.     Serviciul Vamal
    32.     Serviciul de Stat de Arhivă
    33.     Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
    34.     Serviciul Hidrometeorologic de Stat 
    35.     Camera de Licenţiere
    36.     Biroul Naţional de Statistică
    37.     Inspectoratul Fiscal Principal de Stat
    38.     Institutul Naţional al Justiţiei
    39.     Academia de Ştiinţe a Moldovei
    40.     Casa Naţională de Asigurări Sociale
    41.     Curtea Constituţională
    42.     Biroul Relaţii Interetnice
    43.     Biroul migraţie şi azil
    44.     Agenţia Achiziţii Publice
    45.     Agenţia Rezerve Materiale
    46.     Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
    47.     Inspecţia de Stat în Construcţii
    48.     Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru
    49.     Agenţia “Moldsilva”
    50.     Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţii Nucleare şi Radiologice
    51.     Agenţia “Apele Moldovei”
    52.     Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei
    53.     Agenţia Naţională Transport Auto
    54.     Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova
    55.     Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal
    56.     Serviciul Control Financiar şi Revizie
    57.     Agenţia Proprietăţii Publice
    58.     Agenţia Medicamentului
    59.     Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică
    60.     Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice
              şi Tehnologia Informaţiei
    61.     Comisia Naţională a Pieţei Financiare
    62.     Agenţia Turismului
    63.     Camera Înregistrării de Stat
    64.     Banca Naţională a Moldovei
    65.     Consiliul Superior al Magistraturii
    66.     Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
    67.     Consiliul Coordonator al Audiovizualului
    68.     Inspecţia Muncii
    69.     Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală”.
     7) anexa nr.2 se exclude.

    PRIM-MINISTRU                                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul de stat                                                                       Victor Bodiu
    Ministrul finanţelor                                                                   Veaceslav Negruţa

    Nr. 887. Chişinău, 24 septembrie 2010.