LPC233/2010
ID intern unic:  336387
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 233
din  24.09.2010
cu privire la completarea Codului fiscal
nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997
Publicat : 22.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 206-209     art Nr : 685
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 97 alineatul (4), propoziţia a doua se completează în final cu o liniuţă nouă cu următorul cuprins:
    „ – pentru livrările producţiei agricole primare de fabricaţie proprie (poziţiile tarifare 0102; 0103; 0104; 0105; 0201; 0203 (de la 0203 11 pînă la 0203 19 900); 0204 (de la 0204 10 000 pînă la 0204 50 390); 0207; 0701; 0702 00 00; 0703; 0704; 0705; 0706; 0707 00; 0708; 0713; 0806; 0808; 0809; 0810; 0813; 1001; 1003 00; 1004 00 000; 1005; 1007 00; 1008), efectuate de agenţii economici producători agricoli, indiferent de forma juridică de organizare, conform Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova.”
    2. La articolul 101 alineatul (5), propoziţia întîi, după cuvintele „cotei-standard a T.V.A.”, se completează cu textul „ , stabilite la art. 96 lit. a), sau cotei reduse a T.V.A., stabilite la art. 96 lit. b)”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                    Mihai GHIMPU

    Nr. 233. Chişinău, 24 septembrie 2010.