LPC239/2010
ID intern unic:  336396
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
LEGE Nr. 239
din  24.09.2010
pentru modificarea Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006
 privind administraţia publică locală
Publicat : 22.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 206-209     art Nr : 689
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic.  – Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.116), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La  articolul  29  alineatul  (1)  litera  c),  cuvintele „din subordine” se înlocuiesc cu textul „din subordinea autorităţii administraţiei publice locale respective”.
    2. La articolul 49 alineatul (1), propoziţia „Preşedinte al raionului poate fi numai persoana care are acces la secretul de stat.” se exclude.
    3. La articolul 57 alineatul (2), cuvîntul „raionale” se înlocuieşte cu cuvîntul „locale”.
    4. La articolul 68 alineatul (2), textul „sau a ultimului document, sau a unei informaţii suplimentare, necesare constatării legalităţii actului” se exclude.
    5. La articolele 90 şi 92 alineatul (2), cifra „2011” se înlocuieşte cu cifra “2015”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                      Mihai GHIMPU

    Nr. 239. Chişinău, 24 septembrie 2010.